Coca-Cola, Unilever tẩy chay Facebook, Mark Zuckerberg mất 7,2 tỷ USD

Ngày 26/6, Unilever và Coca-Cola đồng loạt tuyên bố ngừng quảng cáo trên Facebook vì nền tảng này dung dưỡng cho ngôn ngữ thù địch, bạo lực và phân biệt chủng tộc.

<div> <p style="text-align: justify;">C&aacute;c tin xấu đến với <span>Facebook</span> khiến cổ phiếu của mạng x&atilde; hội n&agrave;y giảm 8,3% sau chốt phi&ecirc;n h&ocirc;m 26/6, k&eacute;o theo việc CEO Markzuckerberg bị thổi bay khoảng <span>7,2 tỷ USD.</span></p> <p style="text-align: justify;">Ng&agrave;y 26/6, c&ocirc;ng ty Coca-Cola th&ocirc;ng b&aacute;o tạm dừng quảng c&aacute;o tr&ecirc;n c&aacute;c nền tảng mạng x&atilde; hội trong &iacute;t nhất 30 ng&agrave;y kể từ 1/7. Unilever, đối t&aacute;c quảng c&aacute;o rất quan trọng với Facebook, cũng tuy&ecirc;n bố tẩy chay quảng c&aacute;o tr&ecirc;n Facebook, Twitter v&agrave; Instagram cho đến hết năm 2020.</p> <p style="text-align: justify;">Động th&aacute;i n&agrave;y l&agrave; một phần trong hoạt động tẩy chay Facebook v&agrave; Instagram được tổ chức bởi Li&ecirc;n đo&agrave;n Chống phỉ b&aacute;ng, tổ chức d&acirc;n quyền như Hiệp hội Quốc gia v&igrave; Sự tiến bộ của Người da m&agrave;u (NAACP) v&agrave; c&aacute;c tổ chức kh&aacute;c.</p> <table align="center"> <tbody> <tr> <td style="text-align: justify;"><img alt="coca-cola cat quang cao facebook anh 1" src="https://khds.1cdn.vn/2020/06/27/znews-photo-zadn-vn_screenshot_173.jpg" title="coca-cola cắt quảng cáo facebook ảnh 1" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p style="text-align: justify;">Coca-Cola l&agrave; &ocirc;ng lớn thứ 3 tuy&ecirc;n bố &quot;cắt sữa&quot; Facebook v&igrave; dung t&uacute;ng cho bạo lực v&agrave; ph&acirc;n biệt chủng tộc. Ảnh: <em>Getty.</em></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: justify;">Tuy&ecirc;n bố n&agrave;y được đưa ra bởi &ocirc;ng James Quincey, Gi&aacute;m đốc Điều h&agrave;nh của Coca-Cola.</p> <p style="text-align: justify;">&quot;Ch&uacute;ng t&ocirc;i sẽ d&agrave;nh thời gian để đ&aacute;nh gi&aacute; lại c&aacute;c ti&ecirc;u chuẩn v&agrave; ch&iacute;nh s&aacute;ch quảng c&aacute;o của m&igrave;nh để x&aacute;c định xem c&ocirc;ng ty cần thay đổi nội bộ v&agrave; mong đợi g&igrave; ở c&aacute;c đối t&aacute;c truyền th&ocirc;ng trong việc loại bỏ nội dung th&ugrave; địch, bạo lực tr&ecirc;n nền tảng mạng x&atilde; hội. Ch&uacute;ng t&ocirc;i mong đợi sự giải tr&igrave;nh, h&agrave;nh động cụ thể v&agrave; sự minh bạch từ đối t&aacute;c&quot;, &ocirc;ng James Quincey n&oacute;i.</p> <p style="text-align: justify;">C&ugrave;ng ng&agrave;y, Unilever cũng tuy&ecirc;n bố tẩy chay quảng c&aacute;o tr&ecirc;n Facebook. Trước đ&oacute;, Verizon l&agrave; c&ocirc;ng ty đầu ti&ecirc;n c&oacute; h&agrave;nh động cụ thể để cắt nguồn doanh thu của Facebook. Điều n&agrave;y khiến Mark Zuckerberg, CEO Facebook phải c&ocirc;ng bố một loạt thay đổi ch&iacute;nh s&aacute;ch nền tảng.</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">Facebook bị chỉ tr&iacute;ch v&igrave; thiếu kiểm duyệt c&aacute;c nội dung đe dọa bạo lực, ng&ocirc;n từ th&ugrave; địch v&agrave; sai lệch th&ocirc;ng tin được đăng bởi Tổng thống <span>Donald Trump</span> v&agrave; nhiều người kh&aacute;c.</p> <p style="text-align: justify;">Trong khi c&aacute;c thương hiệu lớn tham gia tẩy chay Facebook th&igrave; một số nh&agrave; quảng c&aacute;o kh&ocirc;ng thể ngừng chi ti&ecirc;u cho Facebook. Điều n&agrave;y l&agrave; bởi nhiều doanh nghiệp vừa v&agrave; nhỏ phụ thuộc lớn v&agrave;o Facebook để truyền th&ocirc;ng.</p> <p style="text-align: justify;">&quot;Ch&uacute;ng t&ocirc;i đầu tư h&agrave;ng tỷ USD mỗi năm để đảm bảo an to&agrave;n cho cộng đồng của m&igrave;nh v&agrave; li&ecirc;n tục l&agrave;m việc với c&aacute;c chuy&ecirc;n gia b&ecirc;n ngo&agrave;i để cập nhật ch&iacute;nh s&aacute;ch của ch&uacute;ng t&ocirc;i. Ch&uacute;ng t&ocirc;i biết c&ograve;n nhiều việc phải l&agrave;m. C&aacute;c chuy&ecirc;n gia của ch&uacute;ng t&ocirc;i đang ph&aacute;t triển th&ecirc;m nhiều c&ocirc;ng cụ, c&ocirc;ng nghệ v&agrave; ch&iacute;nh s&aacute;ch để tiếp tục việc n&agrave;y&quot;, ph&aacute;t ng&ocirc;n vi&ecirc;n của Facebook n&oacute;i với NBC News khi Unilever tuy&ecirc;n bố dừng quảng c&aacute;o.</p> <p style="text-align: justify;"><span>Chiến dịch Stop Hate For Profit đ&atilde; ra mắt v&agrave;o tuần trước, bắt đầu với c&aacute;c thương hiệu thể thao nổi tiếng như The North Face v&agrave; Patagonia. Sau đ&oacute;, Ben&amp;Jerry&#39;s v&agrave; Magnolia Picture cũng tham gia tẩy chay Facebook.</span></p> <p style="text-align: justify;">&quot;H&ocirc;m nay, ch&uacute;ng t&ocirc;i k&ecirc;u gọi tất cả doanh nghiệp phải đứng l&ecirc;n trong t&igrave;nh đo&agrave;n kết để bảo vệ những gi&aacute; trị tự do, b&igrave;nh đẳng v&agrave; kh&ocirc;ng quảng c&aacute;o tr&ecirc;n Facebook v&agrave;o th&aacute;ng 7. H&atilde;y cho Facebook biết lợi nhuận của họ sẽ kh&ocirc;ng đ&aacute;ng để họ th&uacute;c đẩy sự th&ugrave; gh&eacute;t, bảo thủ, ph&acirc;n biệt chủng tộc, bạo lực&quot;, tr&iacute;ch lời k&ecirc;u gọi của chiến dịch Stop Hate For Profit.</p> <p style="text-align: justify;">Kh&ocirc;ng chỉ c&aacute;c đối t&aacute;c lớn, l&agrave;n s&oacute;ng tẩy chay tiếp tục lan rộng ra những doanh nghiệp vừa nhỏ, nh&oacute;m kh&aacute;ch h&agrave;ng mang lại cho Facebook khoảng <abbr class="rate-usd">8 tỷ USD</abbr> mỗi năm.</p> <p style="text-align: justify;">&quot;Ch&uacute;ng t&ocirc;i t&igrave;m kiếm sự thay đổi t&iacute;ch cực từ Facebook, họ phải dừng việc quảng c&aacute;o cho c&aacute;c ng&ocirc;n từ th&ugrave; địch&quot;, nền tảng chiếu phim trực truyến Magnolia Pictures th&ocirc;ng b&aacute;o tr&ecirc;n trang Twitter.</p> <p style="text-align: justify;">&quot;Ch&uacute;ng ta cần h&agrave;nh động mạnh mẽ hơn để ngăn chặn sự chia rẽ đất nước đến từ c&aacute;c nền tảng mạng x&atilde; hội&quot;, thương hiệu kem Ben &amp; Jerry viết tr&ecirc;n trang Facebook ch&iacute;nh thức.</p> <p style="text-align: justify;">Chiến dịch tẩy chay Facebook c&ograve;n tiếp tục thu h&uacute;t được sự tham gia của c&aacute;c c&ocirc;ng ty quảng c&aacute;o, tiếp thị.</p> <p style="text-align: justify;">&quot;C&oacute; vẻ như ch&uacute;ng ta đ&atilde; tới giai đoạn cần thay đổi, n&oacute; kh&ocirc;ng c&ograve;n l&agrave; vấn đề của một thương hiệu nữa, m&agrave; l&agrave; sự an to&agrave;n cho cả x&atilde; hội n&agrave;y&quot;, Stephan Loerke, CEO của Li&ecirc;n đo&agrave;n c&aacute;c nh&agrave; quảng c&aacute;o quốc tế (WFA) n&oacute;i.</p> <p style="text-align: justify;">Cuối th&aacute;ng 5, h&agrave;ng loạt th&ocirc;ng tin sai lệch về c&aacute;c cuộc biểu t&igrave;nh chống ph&acirc;n biệt chủng tộc v&agrave; sự t&agrave;n bạo của lực lượng cảnh s&aacute;t Mỹ xuất hiện tr&agrave;n lan tr&ecirc;n mạng x&atilde; hội Facebook.</p> <p style="text-align: justify;">Trong giai đoạn n&agrave;y, Facebook từ chối đưa ra h&agrave;nh động cụ thể để ngăn chặn th&ocirc;ng tin sai sự thật hoặc xử l&yacute; ng&ocirc;n từ th&ugrave; địch như những b&agrave;i đăng của Tổng thống Trump. Ngược lại, mạng x&atilde; hội Twitter mạnh tay &quot;đ&aacute;nh dấu&quot; nội dung của &ocirc;ng Trump l&agrave; &quot;th&ocirc;ng tin dễ g&acirc;y hiểu nhầm v&agrave; k&iacute;ch động bạo lực&quot;.</p> </div> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>

Theo zingnews.vn
SVB sụp đổ: Chạy đua cứu các công ty khởi nghiệp khỏi 'tuyệt chủng'

SVB sụp đổ: Chạy đua cứu các công ty khởi nghiệp khỏi 'tuyệt chủng'

Các giám đốc điều hành công nghệ, nhà đầu tư mạo hiểm nổi tiếng và những người sáng lập bao gồm cả Giám đốc điều hành của OpenAI là Sam Altman đã chạy đua vào cuối tuần này để giữ cho các công ty khởi nghiệp sống sót sau sự sụp đổ của Ngân hàng Thung lũng Silicon (Silicon Valley Bank - SVB).
back to top