Chuyên gia nói gì về 'đồng phục' cho taxi Hà Nội

Cùng với Bộ GTVT phản bác quy định “mặc đồng phục” cho taxi Hà Nội, nhiều chuyên gia giao thông cũng cho rằng, quản lý vận tải hiện nay đang được thực hiện bằng công nghệ, việc phân vùng và màu sơn để quản lý taxi bằng mắt thường là không phù hợp xu thế.

<figure class="article-avatar cms-body"> <p style="text-align: justify;"><em>Quy hoạch số lượng taxi H&agrave; Nội bị vỡ trận v&igrave; số lượng xe để gia tăng qu&aacute; nhiều. Ảnh: A.T</em></p> </figure> <div> <p style="text-align: justify;">Để quản l&yacute; hoạt động của taxi, UBND th&agrave;nh phố H&agrave; Nội vừa giao cho Sở GTVT ho&agrave;n th&agrave;nh dự thảo &ldquo;Quy chế quản l&yacute; hoạt động kinh doanh taxi tr&ecirc;n địa b&agrave;n H&agrave; Nội&rdquo; (gọi tắt l&agrave; Quy chế quản l&yacute; taxi). Theo dự thảo, tr&ecirc;n địa b&agrave;n H&agrave; Nội hiện c&oacute; hơn 19.200 taxi truyền thống v&agrave; gần 4.000 xe xin ph&ugrave; hiệu c&aacute;c tỉnh về H&agrave; Nội hoạt động. C&ugrave;ng với đ&oacute;, th&agrave;nh phố cũng đang c&oacute; khoảng 30.000 xe c&ocirc;ng nghệ hoạt động như taxi. Tổng số phương tiện đang hoạt động theo h&igrave;nh thức kinh doanh taxi l&agrave; tr&ecirc;n 50.000 phương tiện.</p> <p style="text-align: justify;">Quy chế quản l&yacute;, to&agrave;n bộ taxi tr&ecirc;n trong thời gian tới sẽ được ph&acirc;n v&ugrave;ng hoạt động. Theo đ&oacute;, v&ugrave;ng 1 sẽ bao gồm địa giới h&agrave;nh ch&iacute;nh c&aacute;c quận (nội th&agrave;nh); v&ugrave;ng 2 gồm địa giới h&agrave;nh ch&iacute;nh c&aacute;c huyện, thị x&atilde; (ngoại th&agrave;nh). Khi đ&atilde; ph&acirc;n v&ugrave;ng, c&aacute;c xe tại v&ugrave;ng 2 khi đưa kh&aacute;ch v&agrave;o c&aacute;c điểm đ&oacute;n, trả kh&aacute;ch trong v&ugrave;ng 1 chỉ được trả kh&aacute;ch, kh&ocirc;ng được dừng, chờ đ&oacute;n kh&aacute;ch tại đ&acirc;y. Điều n&agrave;y cũng thực hiện tương tự với xe v&ugrave;ng 1 ra v&ugrave;ng 2.</p> <p style="text-align: justify;">Để ph&acirc;n biệt giữa taxi H&agrave; Nội v&agrave; taxi ngoại tỉnh hoặc &ldquo;taxi d&ugrave;&rdquo; dự thảo cũng đưa ra quy định, to&agrave;n bộ taxi tại H&agrave; Nội sẽ &ldquo;phủ&rdquo; 3 m&agrave;u sơn cố định để người d&acirc;n, cơ quan chức năng dễ d&agrave;ng nhận biết. Cũng với đ&oacute;, th&agrave;nh phố H&agrave; Nội cũng th&agrave;nh lập một Trung t&acirc;m quản l&yacute; để điều h&agrave;nh to&agrave;n bộ taxi tr&ecirc;n địa b&agrave;n H&agrave; Nội.</p> <p style="text-align: justify;">Về lộ tr&igrave;nh thực hiện, đại diện Sở GTVT H&agrave; Nội cho biết, bắt đầu từ ng&agrave;y 1/1/2019, c&aacute;c đơn vị taxi phải sử dụng phần mềm d&ugrave;ng chung của Trung t&acirc;m quản l&yacute; taxi H&agrave; Nội. Dữ liệu phần mềm d&ugrave;ng chung n&agrave;y được kết nối với thiết bị gi&aacute;m s&aacute;t h&agrave;nh tr&igrave;nh tr&ecirc;n xe, với h&agrave;nh kh&aacute;ch, l&aacute;i xe v&agrave; đơn vị taxi th&ocirc;ng qua c&aacute;c thiết bị th&ocirc;ng minh (điện thoại th&ocirc;ng minh, m&aacute;y t&iacute;nh bảng).</p> <p style="text-align: justify;">Sau khi lấy &yacute; kiến c&aacute;c sở, ng&agrave;nh v&agrave; tổ chức, hiệp hội nghề nghiệp, UBND th&agrave;nh phố H&agrave; Nội cũng vừa xin &yacute; kiến Bộ GTVT về dự thảo quy chế quản l&yacute; taxi để chuẩn bị triển khai thực hiện v&agrave;o đầu năm tới. Tuy nhi&ecirc;n, trong văn bản vừa gửi UBND th&agrave;nh phố H&agrave; Nội, Bộ GTVT đ&atilde; kh&ocirc;ng đồng t&igrave;nh với việc H&agrave; Nội y&ecirc;u cầu c&aacute;c xe taxi phải sơn đồng m&agrave;u.</p> <p style="text-align: justify;">L&agrave; người từng được Ủy ban Mặt trận tổ quốc th&agrave;nh phố H&agrave; Nội mời tham gia cho &yacute; về quy chế quản l&yacute; taxi để UBND th&agrave;nh phố ho&agrave;n thiện dự thảo, &ocirc;ng B&ugrave;i Danh Li&ecirc;n, Ph&oacute; Chủ tịch Hiệp hội vận tải H&agrave; Nội cho biết, tại cuộc họp về nội dung tr&ecirc;n tổ chức v&agrave;o th&aacute;ng 5/2018, &ocirc;ng v&agrave; gần 50 đại biểu l&agrave; c&aacute;c chuy&ecirc;n gia, nh&agrave; khoa học đều nhất tr&iacute; việc taxi tr&ecirc;n địa b&agrave;n H&agrave; Nội cần phải c&oacute; quy chế quản l&yacute; l&agrave; ph&ugrave; hợp. Tuy nhi&ecirc;n quản l&yacute; như thế n&agrave;o, gi&aacute;m s&aacute;t ra sao để vừa h&agrave;i h&ograve;a cả lợi &iacute;ch nh&agrave; nước, doanh nghiệp v&agrave; người d&acirc;n l&agrave; vấn đề được hội nghị quan t&acirc;m, b&agrave;n thảo. Theo &ocirc;ng Li&ecirc;n, đa số c&aacute;c &yacute; kiến tại hội nghị đưa ra mong muốn Sở GTVT &aacute;p dụng c&ocirc;ng nghệ để giảm c&aacute;c thủ tục quản l&yacute; rườm r&agrave;, đang l&agrave;m chậm sự ph&aacute;t triển của taxi truyền thống.</p> <p style="text-align: justify;"><strong>Vỡ trận taxi, cơ quan quản l&yacute; ở đ&acirc;u?</strong></p> <p style="text-align: justify;">Cho biết, quan điểm c&aacute; nh&acirc;n của m&igrave;nh về quy định quản l&yacute; taxi theo v&ugrave;ng, m&agrave;u sơn, &ocirc;ng B&ugrave;i Danh Li&ecirc;n nh&igrave;n nhận: ở thời buổi c&aacute;ch mạng c&ocirc;ng nghệ 4.0 người ta quản l&yacute; taxi n&oacute;i ri&ecirc;ng vận tải n&oacute;i chung bằng c&ocirc;ng nghệ, kh&ocirc;ng ai đi ra đường để giảm s&aacute;t từng xe theo m&agrave;u sơn, biển số hoặc tem nh&atilde;n như thế n&agrave;o để c&oacute; vi phạm m&agrave; xử phạt. Với c&ocirc;ng nghệ ph&aacute;t triển như hiện nay, chỉ cần d&ugrave;ng phần mềm quản l&yacute; (app), cơ quan chức năng ngồi ở nh&agrave;, thậm ch&iacute; bất kỳ đ&acirc;u tr&ecirc;n thế giới cũng biết được từng xe taxi h&ocirc;m nay hoạt động thế n&agrave;o, đi đến những đ&acirc;u&hellip;</p> <div> <div style="text-align: justify;"><img alt="Chuyên gia nói gì về 'đồng phục' cho taxi Hà Nội - ảnh 1" src="https://khds.1cdn.vn/2018/11/29/tien_phong_vo_tran_taxi_o_ha_noi1_jpjc_pgmp.jpg" /></div> <div style="text-align: justify;"><em><span>Chuy&ecirc;n gia cho rằng, taxi cần quản l&yacute; bằng c&ocirc;ng nghệ thay v&igrave; luật lệ rườm r&agrave;.<span>&nbsp;&nbsp;</span></span></em></div> </div> <p style="text-align: justify;">Theo &ocirc;ng Li&ecirc;n, khoa học, c&ocirc;ng nghệ c&oacute; thể l&agrave;m đến như thế th&igrave; cần g&igrave; phải ph&acirc;n v&ugrave;ng hay m&agrave;u sơn l&agrave;m g&igrave;. Vậy nhưng, ngo&agrave;i tu&acirc;n thủ Luật Giao th&ocirc;ng, hiện n&agrave;y mỗi taxi truyền thống tại H&agrave; Nội đang phải chịu tới 17 thủ tục (giấy ph&eacute;p con) r&agrave;ng buộc. &ldquo;Nay nếu th&ecirc;m m&agrave;u sơn, ph&acirc;n v&ugrave;ng nữa l&agrave; th&ecirc;m 2 loại thủ tục. Đ&acirc;y l&agrave; việc kh&ocirc;ng cần thiết. Hơn nữa, việc n&agrave;y c&oacute; thực hiện sẽ vừa kh&ocirc;ng hiệu quả, vừa chứng minh sự kh&ocirc;i h&agrave;i của cơ quan quản l&yacute;&rdquo;, &ocirc;ng Li&ecirc;n nhấn mạnh.</p> <p style="text-align: justify;">GS.TS Từ Sĩ S&ugrave;a, Đại học GTVT cũng nh&igrave;n nhận, nếu nh&igrave;n v&agrave;o c&aacute;c điều kiện quản l&yacute; v&agrave; cấp ph&eacute;p kinh doanh taxi ở H&agrave; Nội, &ocirc;ng cho rằng H&agrave; Nội l&agrave; th&agrave;nh phố quản l&yacute; taxi tốt nhất thế giới. Tuy nhi&ecirc;n, nh&igrave;n về quy hoạch th&igrave; thấy sự thất bại về quản l&yacute;. &Ocirc;ng đơn cử, quy hoạch đến năm 2020 to&agrave;n th&agrave;nh phố sẽ c&oacute; 25.000 taxi, v&agrave; từ năm 2012 th&agrave;nh phố H&agrave; Nội đ&atilde; dừng cấp ph&eacute;p taxi nhưng đến nay chưa đến mốc thời gian tr&ecirc;n nhưng H&agrave; Nội đ&atilde; c&oacute; hơn 50.000 xe taxi. &ldquo;Đi ra đường nhiều tuyến phố, taxi hiện đang nhiều hơn cả c&aacute;c loại &ocirc; t&ocirc;, g&acirc;y &ugrave;n lắc li&ecirc;n mi&ecirc;n. Vậy trong nhiều năm qua, cơ quan chức năng quản l&yacute; hiệu quả đến đ&acirc;u?&rdquo;, &ocirc;ng S&ugrave;a đặt c&acirc;u hỏi.</p> <p style="text-align: justify;">Nh&oacute;m PV Thời sự</p> </div> <div> <ul> <li style="text-align: justify;">&nbsp;</li> <li style="text-align: justify;">&nbsp;</li> <li style="text-align: justify;">&nbsp;</li> <li> <div style="text-align: justify;"><svg _xml3a_space="preserve" _xmlns3a_xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" enable-background="new 127.9 0 536.2 612" id="Layer_1" style="width: 24px; margin-top: 10px; }" version="1.1" viewbox="127.9 0 536.2 612" x="0px" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" y="0px"><g><path d="M605.1,486.4H370c-21.1,0-36.5-1.4-45.6-4.9c-15.4-5.6-23.2-17.5-23.2-35.1c0-15.4,6.3-32.3,19.7-49.1L488.6,167H377.8c-54,0-69.5-19.7-69.5-59s30.2-58.3,84.9-58.3h201.4c25.3,0,42.8,1.4,51.9,4.2c7,2.1,12.6,4.2,16.8,7.7V51.2c0-25.3-26.7-51.9-51.9-51.9H179.8C154.6,0,127.9,26,127.9,51.2v433c0,25.3,26.7,51.9,51.9,51.9h84.9l-0.7,75.8l105.3-75.8h243.5c25.3,0,51.9-26.7,51.9-51.9V473C650.8,482.2,631.1,486.4,605.1,486.4z" fill="#FFFFFF"></path><path d="M486.5,372.7h119.3c25.3,0,44.9,3.5,58.3,10.5V125.6c-3.5,6.3-8.4,13.3-14,20.4L486.5,372.7z" fill="#FFFFFF"></path></g></svg></div> </li> <li style="text-align: justify;">&nbsp;</li> </ul> </div>

Theo www.tienphong.vn
back to top