Chuyển đổi số để người dân được hưởng những dịch vụ tốt nhất

Chuyển đổi số các dịch vụ y tế là để người dân được hưởng những lợi ích, dịch vụ tốt nhất về khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe. VPCP sẽ tích cực cùng Bộ Y tế tái cấu trúc các quy trình theo hướng cải cách, cắt bỏ những thủ tục rườm rà để triển khai thành công chương trình chuyển đổi số ngành Y tế.

<div> <div> <table class="picBox"> <tbody> <tr> <td><img alt="" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/19/baochinhphu-vn_bt.jpg" /></td> </tr> <tr> <td class="desc">Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng. Ảnh: VGP</td> </tr> </tbody> </table> Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng đ&atilde; c&oacute; những chia sẻ với b&aacute;o ch&iacute; xoay quanh vai tr&ograve; của chuyển đổi số, đặc biệt l&agrave; lĩnh vực y tế trong bối cảnh c&aacute;ch mạng c&ocirc;ng nghiệp 4.0 cũng như ph&ograve;ng chống dịch COVID-19.</div> <p><em>Năm 2020, Việt Nam được đ&aacute;nh gi&aacute; l&agrave; một điểm s&aacute;ng trong c&ocirc;ng t&aacute;c ph&ograve;ng chống dịch COVID-19 nhưng vẫn bảo đảm tăng trưởng kinh tế. Bộ trưởng c&oacute; thể&nbsp;đ&aacute;nh gi&aacute; vai tr&ograve; của chuyển đổi số trong thời gian vừa qua?</em></p> <p><strong>Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng</strong>: Trong thời gian qua, Việt Nam đ&atilde; tham gia rất t&iacute;ch cực v&agrave;o cuộc c&aacute;ch mạng c&ocirc;ng nghiệp 4.0. Khởi nghiệp, đổi mới s&aacute;ng tạo của Việt Nam cũng rất sớm v&agrave; năng động. Chỉ đạo của Thủ tướng l&agrave; ch&uacute;ng ta quyết t&acirc;m thực hiện mục ti&ecirc;u &ldquo;k&eacute;p&rdquo; vừa l&agrave;m tốt c&ocirc;ng t&aacute;c ph&ograve;ng, chống dịch COVID-19, vừa tiếp tục kh&ocirc;i phục, đẩy mạnh v&agrave; ph&aacute;t triển kinh tế.</p> <p>Việt Nam l&agrave; một trong số&nbsp;&iacute;t nước tr&ecirc;n thế giới c&oacute; mức tăng trưởng dương. Vừa qua, tại Hội nghị Cấp cao ASEAN 37, c&aacute;c quốc gia v&agrave; tổ chức quốc tế&nbsp;đ&atilde;&nbsp;đ&aacute;nh gi&aacute; cao c&aacute;ch tiếp cận, c&aacute;ch l&agrave;m cũng như sự chủ&nbsp;động của Việt Nam. Cũng tại đ&acirc;y, Thủ tướng đ&atilde; c&ocirc;ng bố việc th&agrave;nh lập Trung t&acirc;m ASEAN ứng ph&oacute; với c&aacute;c t&igrave;nh huống y tế c&ocirc;ng cộng khẩn cấp v&agrave; dịch bệnh mới nổi (AC-PHEED) dự kiến đặt tại Việt Nam, g&oacute;p phần n&acirc;ng cao năng lực y tế, tăng cường khả năng điều phối quốc gia v&agrave; khu vực, ứng ph&oacute; với dịch bệnh trong tương lai.</p> <p>C&oacute; thể n&oacute;i, bối cảnh hiện nay l&agrave; th&aacute;ch thức rất lớn. Như Thủ tướng vẫn n&oacute;i, cần biến th&aacute;ch thức th&agrave;nh cơ hội, do đ&oacute;, đ&acirc;y cũng l&agrave; cơ hội để ch&uacute;ng ta đẩy mạnh thực hiện ứng dụng c&ocirc;ng nghệ th&ocirc;ng tin (CNTT), chuyển đổi số. Bởi đ&acirc;y ch&iacute;nh l&agrave; giải ph&aacute;p quan trọng để hạn chế tiếp x&uacute;c người với người trong nền kinh tế kh&ocirc;ng tiếp x&uacute;c, giao dịch kh&ocirc;ng tiếp x&uacute;c, vừa ph&ograve;ng chống dịch vừa ph&aacute;t triển kinh tế-x&atilde; hội.</p> <p>Mỗi năm, ch&uacute;ng ta c&oacute; khoảng 130.000 doanh nghiệp được th&agrave;nh lập mới, sau khi Trung t&acirc;m khởi nghiệp quốc gia được th&agrave;nh lập, với sự chỉ&nbsp;đạo của Thủ tướng, t&ocirc;i tin rằng ch&uacute;ng ta sẽ sớm đi đầu v&agrave; th&agrave;nh c&ocirc;ng trong vấn đề chuyển đổi số. Ở đ&acirc;y c&oacute; dư địa tăng trưởng lớn v&igrave; ch&uacute;ng ta c&oacute; nguồn nh&acirc;n lực dồi d&agrave;o, c&aacute;c nh&agrave; c&ocirc;ng nghệ giỏi cũng như sự tham gia, cổ vũ của cộng đồng quốc tế.</p> <p><em>Trong quá trình xây dựng, vận hành, phát triển Cổng Dịch vụ công quốc gia phục vụ người dân, doanh nghiệp, bảo đảm kết nối, chia sẻ dữ liệu, tiến tới xây dựng Chính phủ&nbsp;điện tử, Bộ trưởng đánh giá như thế nào về vai trò của chuyển đổi số ngành y tế?</em></p> <p><strong>Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng</strong>: Ngay từ đầu nhiệm kỳ, Thủ tướng đ&atilde; đưa ra th&ocirc;ng điệp về quyết t&acirc;m x&acirc;y dựng Ch&iacute;nh phủ kiến tạo, li&ecirc;m ch&iacute;nh, h&agrave;nh động, hướng tới người d&acirc;n v&agrave; doanh nghiệp.</p> <p>Trong c&aacute;c phi&ecirc;n họp Ch&iacute;nh phủ, Thủ tướng lu&ocirc;n đặt vấn đề x&acirc;y dựng v&agrave; ho&agrave;n thiện thể chế. B&ecirc;n cạnh đ&oacute; lấy việc cải c&aacute;ch thủ tục h&agrave;nh ch&iacute;nh l&agrave; trọng t&acirc;m, l&agrave; xuy&ecirc;n suốt, th&ocirc;ng qua Ch&iacute;nh phủ điện tử để hướng tới Ch&iacute;nh phủ số, nền kinh tế số, tạo sự minh bạch của Ch&iacute;nh phủ với người d&acirc;n, cũng như sự trao đổi, chia sẻ th&ocirc;ng tin giữa c&aacute;c cơ quan của Ch&iacute;nh phủ, giữa c&aacute;c cơ quan trong hệ thống h&agrave;nh ch&iacute;nh Nh&agrave; nước 4 cấp.</p> <p>Đặc biệt x&acirc;y dựng một hệ thống dịch vụ c&ocirc;ng, mang lại lợi &iacute;ch cho doanh nghiệp v&agrave; người d&acirc;n, mang t&iacute;nh minh bạch, hiệu quả, c&ocirc;ng khai v&agrave; c&oacute; tr&aacute;ch nhiệm giải tr&igrave;nh của c&aacute;c cơ quan h&agrave;nh ch&iacute;nh nh&agrave; nước với sự gi&aacute;m s&aacute;t của người d&acirc;n, doanh nghiệp.</p> <p>Ch&uacute;ng ta x&acirc;y dựng Ch&iacute;nh phủ&nbsp;điện tử, Ch&iacute;nh phủ số hướng tới nền kinh tế số, x&atilde; hội số trong khi chưa c&oacute; cơ sở dữ liệu quốc gia d&acirc;n cư, về&nbsp; đất đai, những cơ sở dữ liệu quốc gia kh&aacute;c, những quy định ph&aacute;p luật đang dần ho&agrave;n thiện.</p> <p>Tuy nhi&ecirc;n, trong một thời gian ngắn, ch&uacute;ng ta đ&atilde; l&agrave;m được rất nhiều c&ocirc;ng việc, đ&oacute; l&agrave; khai trương v&agrave; vận h&agrave;nh Trục li&ecirc;n th&ocirc;ng văn bản quốc gia, Hệ thống th&ocirc;ng tin b&aacute;o c&aacute;o quốc gia, Trung t&acirc;m th&ocirc;ng tin, chỉ&nbsp;đạo, điều h&agrave;nh của Ch&iacute;nh phủ, Thủ tướng Ch&iacute;nh phủ, hệ thống E-cabinet, Cổng Dịch vụ c&ocirc;ng quốc gia&hellip;Đ&acirc;y l&agrave; những sản phẩm rất quan trọng, c&oacute; sự đ&oacute;ng g&oacute;p của c&aacute;c bộ ng&agrave;nh, địa phương trong đ&oacute; c&oacute; ng&agrave;nh y tế.</p> <p>Bộ Y tế l&agrave; một Bộ rất ti&ecirc;n phong trong cải c&aacute;ch thủ tục h&agrave;nh ch&iacute;nh, đặc biệt l&agrave; việc ban h&agrave;nh Nghị&nbsp;định 15/2018/NĐ-CP thay thế Nghị&nbsp;định số 38/2012/NĐ-CP quy định chi tiết thi h&agrave;nh một số&nbsp;điều của Luật An to&agrave;n thực phẩm.</p> <p>Qua tập hợp phản &aacute;nh của c&aacute;c doanh nghiệp, người d&acirc;n c&oacute; thể thấy Nghị&nbsp;định 15 đ&atilde; th&aacute;o gỡ những kh&oacute; khăn cho doanh nghiệp khi gia nhập thị trường, giảm chi ph&iacute;, thời gian cho doanh nghiệp theo hướng cắt giảm mạnh c&aacute;c thủ tục h&agrave;nh ch&iacute;nh về đăng k&yacute;, c&ocirc;ng bố, kiểm tra chuy&ecirc;n ng&agrave;nh về thực phẩm, chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm, theo đ&oacute; 95% l&ocirc; h&agrave;ng thực phẩm nhập khẩu sẽ kh&ocirc;ng phải kiểm tra chuy&ecirc;n ng&agrave;nh.</p> <p>Đặc biệt trong thời kỳ chuyển đổi số, khi đại dịch đang t&aacute;c động ti&ecirc;u cực đến tất cả c&aacute;c nước, c&aacute;c nền kinh tế, ng&agrave;nh y tế đ&atilde; c&oacute; sự trỗi dậy, đ&oacute; l&agrave; nắm bắt được thời cơ v&agrave; ứng dụng CNTT, kết nối, số h&oacute;a, c&aacute;c dịch vụ đặc biệt l&agrave; kh&aacute;m chữa bệnh từ xa tới 1.500 cơ sở y tế.</p> <p>Người d&acirc;n cả nước tại bất cứ&nbsp; đ&acirc;u đều c&oacute; cơ hội tiếp cận, sử dụng dịch vụ y tế chất lượng cao nhất của tuyến tr&ecirc;n ngay tại tuyến cơ sở, hạn chế việc chuyển tuyến, qu&aacute; tải, tập trung đ&ocirc;ng bệnh nh&acirc;n tại tuyến tr&ecirc;n. Thậm ch&iacute; người d&acirc;n ở nh&agrave; cũng c&oacute; thể&nbsp;được b&aacute;c sĩ tuyến tr&ecirc;n kh&aacute;m, hỗ trợ tư vấn, điều trị th&ocirc;ng qua c&aacute;c thiết bị&nbsp;điện tử th&ocirc;ng minh.</p> <p>Bộ Y tế cũng đang đẩy mạnh sử dụng bệnh &aacute;n điện tử thay thế bệnh &aacute;n giấy tại c&aacute;c cơ sở kh&aacute;m, chữa bệnh v&agrave; việc thanh to&aacute;n kh&ocirc;ng d&ugrave;ng tiền mặt tại c&aacute;c cơ sở kh&aacute;m chữa bệnh tr&ecirc;n nền tảng thanh to&aacute;n của Cổng Dịch vụ c&ocirc;ng quốc gia. Nếu l&agrave;m tốt việc n&agrave;y, ngay tại cơ sở y tế, người bệnh kh&ocirc;ng phải mang sổ kh&aacute;m chữa bệnh như trước đ&acirc;y, được thanh to&aacute;n chế độ bảo hiểm dễ d&agrave;ng.</p> <p>Trong việc thực hiện c&aacute;c dịch vụ c&ocirc;ng, Bộ Y tế&nbsp;đ&atilde;&nbsp;đưa l&ecirc;n Cổng dịch vụ c&ocirc;ng của Bộ 100% dịch vụ c&ocirc;ng cấp độ 3,4, đ&atilde; kết nối l&ecirc;n Cổng Dịch vụ c&ocirc;ng quốc gia 100 dịch vụ c&ocirc;ng. Đến ng&agrave;y 15/11/2020 c&oacute; 1.479 hồ sơ tiếp nhận, xử l&yacute;, đồng bộ l&ecirc;n Cổng Dịch vụ c&ocirc;ng quốc gia. Bộ Y tế&nbsp;đ&atilde; c&ugrave;ng với VPCP t&aacute;i cấu tr&uacute;c quy tr&igrave;nh nghiệp vụ, đơn giản h&oacute;a thủ tục h&agrave;nh ch&iacute;nh bảo đảm c&ocirc;ng khai, minh bạch, đơn giản, thuận tiện với người d&ugrave;ng trước khi kết nối, t&iacute;ch hợp với Cổng Dịch vụ c&ocirc;ng quốc gia.</p> <p>Hiện nay, Bộ Y tế&nbsp;đ&atilde; c&ocirc;ng khai tất cả&nbsp;vấn đề li&ecirc;n quan gi&aacute; thiết bị v&agrave; tới đ&acirc;y, Bộ Y tế sẽ c&ocirc;ng khai to&agrave;n bộ gi&aacute; dịch vụ v&agrave; k&ecirc;u gọi x&atilde; hội h&oacute;a để n&acirc;ng cao chất lượng kh&aacute;m chữa bệnh của người d&acirc;n. T&ocirc;i tin tưởng rằng, ng&agrave;nh y tế sẽ thực hiện được những nhiệm vụ Thủ tướng giao cho ng&agrave;nh y tế, đ&oacute; l&agrave; phải ti&ecirc;n phong, đi đầu trong lĩnh vực chuyển đổi số.</p> <p><em>Chính phủ&nbsp;đã thể hiện tinh thần chỉ&nbsp;đạo quyết liệt, mạnh mẽ trong triển khai Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030, hướng tới đưa Việt Nam trở thành một quốc gia số ổn định và thịnh vượng. Bộ trưởng c&oacute; kỳ vọng g&igrave;&nbsp;đối với qu&aacute; tr&igrave;nh chuyển đổi số của ng&agrave;nh y tế?</em></p> <p><strong>Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng:</strong>&nbsp;Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 đ&atilde; được Thủ tướng ph&ecirc; duyệt. Từ đ&oacute;, từng bộ, ng&agrave;nh, địa phương đều c&oacute; kế hoạch cụ thể. Ng&agrave;nh y tế l&agrave; một trong những ng&agrave;nh ti&ecirc;n phong thực hiện c&aacute;c nhiệm vụ của Chương tr&igrave;nh chuyển đổi số quốc gia.</p> <p>Ch&uacute;ng t&ocirc;i kỳ vọng, to&agrave;n bộ nội dung li&ecirc;n quan đến tr&aacute;ch nhiệm của Bộ Y tế&nbsp;về thể chế, quy định, quy chuẩn, ti&ecirc;u chuẩn, ng&agrave;nh Y tế sẽ tiếp tục ho&agrave;n thiện để b&aacute;o c&aacute;o Thủ tướng.</p> <p>Tất cả những dịch vụ m&agrave; người d&acirc;n đang mong đợi rất nhiều ở ng&agrave;nh y tế, ch&uacute;ng ta cần c&ocirc;ng khai, minh bạch, tạo ra dịch vụ tốt nhất, thuận lợi nhất cho người d&acirc;n để giảm đi lại, giảm chi ph&iacute; kh&ocirc;ng cần thiết.</p> <p>Số h&oacute;a dịch vụ y tế l&agrave;&nbsp;để người d&acirc;n được hưởng những lợi &iacute;ch, c&aacute;c dịch vụ tốt nhất về kh&aacute;m chữa bệnh, chăm s&oacute;c sức khỏe.</p> <p>Vừa qua, VPCP đ&atilde; k&yacute; kết chương tr&igrave;nh phối hợp với Bộ Y tế v&agrave; sẽ t&iacute;ch cực c&ugrave;ng Bộ Y tế t&aacute;i cấu tr&uacute;c c&aacute;c quy tr&igrave;nh theo hướng cải c&aacute;ch, cắt bỏ những thủ tục rườm r&agrave;; phối hợp với c&aacute;c cơ quan li&ecirc;n quan như cơ quan bảo hiểm, c&aacute;c nh&agrave; c&ocirc;ng nghệ, c&aacute;c cơ quan thanh to&aacute;n, quản l&yacute; nh&agrave; nước để l&agrave;m sao to&agrave;n bộ c&aacute;c cơ sở kh&aacute;m chữa bệnh của to&agrave;n quốc đều được kết nối ngang, kết nối dọc tr&ecirc;n cơ sở nền tảng d&ugrave;ng chung, tr&ecirc;n cơ sở c&aacute;c dữ liệu sẵn c&oacute;. Tuy nhi&ecirc;n, đ&acirc;y cũng l&agrave; vấn đề mới rất mong sự hưởng ứng v&agrave; tin tưởng của người d&acirc;n.</p> <p>Ngo&agrave;i việc bảo đảm t&iacute;nh ch&iacute;nh x&aacute;c, kịp thời, hiệu quả th&igrave; vấn đề bảo vệ dữ liệu c&aacute; nh&acirc;n cũng rất quan trọng. C&aacute;c cơ quan chức năng sẽ c&ugrave;ng Bộ Y tế thực hiện tốt việc n&agrave;y.</p> <p><em>Xin tr&acirc;n trọng cảm ơn Bộ trưởng!</em></p> <p><strong>Ho&agrave;ng Giang</strong>&nbsp;<em>(ghi)</em></p> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo baochinhphu.vn
back to top