Chính phủ Trump chạy đua để bảo vệ di sản chính sách

Giới quan sát đánh giá chính phủ của Tổng thống Trump đang tăng tốc ban hành những quy định quản lý và chính sách mới trước khi ông Joe Biden nhậm chức vào ngày 20/1/2021.

<div> <p>Chưa đầy 72 tiếng sau ng&agrave;y bầu cử to&agrave;n quốc, Bộ N&ocirc;ng nghiệp <span>Mỹ</span> đ&atilde; gửi đến Nh&agrave; Trắng một dự thảo quy định quản l&yacute; g&acirc;y tranh c&atilde;i.</p> <p>Theo đề xuất về &quot;Tốc độ tối đa cho d&acirc;y chuyền theo hệ thống thanh tra gia cầm mới&quot;, những cơ sở chế biến thịt gia cầm tại Mỹ sẽ được ph&eacute;p tăng tốc d&acirc;y chuyền sản xuất. &Yacute; tưởng n&agrave;y đ&atilde; được Tổng thống Trump ủng hộ từ năm 2017, tr&aacute;i ngược với lập trường của ch&iacute;nh phủ tiền nhiệm.</p> <p>Tổng thống Barack Obama từng b&aacute;c bỏ đề nghị tương tự từ những nh&oacute;m vận động h&agrave;nh lang, với lo ngại về mức an to&agrave;n cho người lao động v&agrave; rủi ro vệ sinh thực phẩm.</p> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="Chinh phu Trump bao ve di san chinh sach anh 1" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/17/znews-photo-zadn-vn_di_san_chinh_sach_trump.jpg" title="Chính phủ Trump bảo vệ di sản chính sách ảnh 1" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p>Giới quan s&aacute;t dự b&aacute;o ch&iacute;nh phủ của Tổng thống Trump sẽ ban h&agrave;nh một loạt quy định mới trước khi kết th&uacute;c nhiệm kỳ. Ảnh: <em>Getty.</em></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>Bộ N&ocirc;ng nghiệp Mỹ kh&ocirc;ng phải l&agrave; cơ quan duy nhất tr&igrave;nh dự thảo &quot;v&agrave;o ph&uacute;t 90&quot; của nhiệm kỳ Tổng thống <span>Donald Trump</span>. Theo thống k&ecirc; của <em>NBC</em>, Văn ph&ograve;ng Quản l&yacute; v&agrave; Ng&acirc;n s&aacute;ch của Nh&agrave; Trắng đang đ&aacute;nh gi&aacute; đến 145 quy định quản l&yacute; mới<em>. </em></p> <p>Nhiều dự thảo quy định với sức t&aacute;c động lớn - cả về kinh tế, m&ocirc;i trường, y tế c&ocirc;ng v&agrave; an ninh ở cấp độ li&ecirc;n bang lẫn địa phương - c&oacute; thể được Nh&agrave; Trắng đ&aacute;nh gi&aacute; trong v&agrave;i ng&agrave;y tới.</p> <p>Một số đề xuất nhiều khả năng sẽ được th&ocirc;ng qua trước khi Tổng thống Trump kết th&uacute;c nhiệm kỳ v&agrave;o trưa 20/1/2021, thời điểm Tổng thống t&acirc;n cử Joe Biden ch&iacute;nh thức nhậm chức.</p> <h3>Chạy đua với thời gian</h3> <p>Trả lời <em>NBC</em>, nhiều chuy&ecirc;n gia dự b&aacute;o sẽ c&oacute; một loạt quy định quản l&yacute; được th&ocirc;ng qua trong v&agrave;i tuần tới.</p> <p>Chiến lược bảo vệ di sản ch&iacute;nh s&aacute;ch như vậy đ&atilde; được c&aacute;c đời tổng thống Mỹ, thuộc cả hai đảng D&acirc;n chủ lẫn Cộng h&ograve;a, thực hiện từ thời của Jimmy Carter.</p> <p>&quot;Họ đang chạy đua với thời gian&quot;, Nicolas Loris, nh&agrave; kinh tế học chuy&ecirc;n về năng lượng v&agrave; m&ocirc;i trường của Quỹ Heritage, chia sẻ.</p> <p>&quot;Họ cần ho&agrave;n tất trước hạn ch&oacute;t, nhưng cũng cần đảm bảo c&aacute;c quy định c&oacute; thể sống s&oacute;t trước bất kỳ th&aacute;ch thức n&agrave;o về ph&aacute;p l&yacute;&quot;, &ocirc;ng n&oacute;i.</p> <p>Trong danh s&aacute;ch dự thảo quy định quản l&yacute; đang được Nh&agrave; Trắng xem x&eacute;t, một số ch&iacute;nh s&aacute;ch chắc chắn vấp phải phản đối từ ch&iacute;nh phủ trong tương lai của &ocirc;ng Joe Biden.</p> <p>Điển h&igrave;nh l&agrave; đề xuất giới hạn thời hạn visa cho sinh vi&ecirc;n nước ngo&agrave;i, những r&agrave;o cản đưa khoa học v&agrave;o ch&iacute;nh s&aacute;ch bảo vệ m&ocirc;i trường v&agrave; sức khỏe cộng đồng, hay &yacute; định nới lỏng biện ph&aacute;p bảo vệ người lao động trong quan hệ với doanh nghiệp.</p> <p>Nhận định về dự thảo ng&agrave;y 6/11 từ Bộ N&ocirc;ng nghiệp Mỹ, chuy&ecirc;n gia Deborah Berkowitz của Dự &aacute;n Luật Tuyển dụng Quốc gia, một nh&oacute;m bảo vệ người lao động Mỹ, nhận định: &quot;R&otilde; r&agrave;ng họ đang chạy đua. Ch&iacute;nh phủ Trump đ&atilde; quyết định nh&acirc;n nhượng với ng&agrave;nh gia cầm. Họ đang thực hiện điều n&agrave;y rất nhanh ch&oacute;ng ngay ph&uacute;t cuối&quot;.</p> <p>Trong khi đ&oacute;, Bộ N&ocirc;ng nghiệp Mỹ đ&atilde; b&aacute;c bỏ những chỉ tr&iacute;ch rằng cơ quan n&agrave;y muốn đẩy nhanh ban h&agrave;nh luật trong những ng&agrave;y cuối nhiệm kỳ.</p> <p>Th&ocirc;ng c&aacute;o ng&agrave;y 15/11 từ Bộ N&ocirc;ng nghiệp Mỹ cũng phản b&aacute;c những nhận định cơ quan n&agrave;y t&igrave;m c&aacute;ch &quot;l&agrave;m luật l&uacute;c nửa đ&ecirc;m&quot; l&agrave; &quot;kh&ocirc;ng đ&uacute;ng sự thật v&agrave; ngớ ngẩn&quot;.</p> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="Chinh phu Trump bao ve di san chinh sach anh 2" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/17/znews-photo-zadn-vn_di_san_chinh_sach_trump_2.jpg" title="Chính phủ Trump bảo vệ di sản chính sách ảnh 2" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p>Tổng thống Trump k&yacute; duyệt Đạo luật Cắt giảm v&agrave; Cải c&aacute;ch Thuế v&agrave;o cuối năm 2017. Ảnh: <em>New York Times.</em></p> </td> </tr> </tbody> </table> <h3>Kh&oacute; đảo ngược ch&iacute;nh s&aacute;ch</h3> <p>C&aacute;c tổng thống Mỹ c&oacute; thể v&ocirc; hiệu sắc lệnh h&agrave;nh ph&aacute;p của người tiền nhiệm một c&aacute;ch dễ d&agrave;ng. Tuy nhi&ecirc;n, những quy định được đưa ho&agrave;n chỉnh v&agrave;o hệ thống ph&aacute;p luật lại l&agrave; thử th&aacute;ch kh&oacute; khăn hơn. Để đảo ngược những văn bản n&agrave;y, &ocirc;ng Joe Biden sẽ cần đến ph&aacute;n quyết t&ograve;a &aacute;n hoặc trải qua một quy tr&igrave;nh ban h&agrave;nh luật tốn rất nhiều thời gian tương tự.</p> <p>&quot;Ch&iacute;nh phủ kế nhiệm phải vượt qua kh&oacute; khăn rất lớn. D&ugrave; cho quy định chưa c&oacute; hiệu lực, việc đảo ngược quy định một khi ch&uacute;ng đ&atilde; được ban h&agrave;nh sẽ kh&oacute; hơn rất nhiều&quot;, Shev Dalal-Dheini, l&atilde;nh đạo của Hiệp hội Luật sư Di tr&uacute; Mỹ, chia sẻ.</p> <p>Lưỡng vện Mỹ c&oacute; khả năng đảo ngược quy định của ch&iacute;nh phủ nhanh hơn bằng c&aacute;ch vận dụng Đạo luật Đ&aacute;nh gi&aacute; lại của Quốc hội (CRA). Trong 2 năm đầu nhiệm kỳ Tổng thống Trump, những nh&agrave; lập ph&aacute;p đảng Cộng h&ograve;a nhờ chiếm đa số ở cả Hạ viện v&agrave; Thượng viện đ&atilde; v&ocirc; hiệu h&oacute;a th&agrave;nh c&ocirc;ng một loạt quy định m&agrave; Tổng thống Obama để lại.</p> <p>Vẫn chưa thể n&oacute;i trước &ocirc;ng Biden c&oacute; d&ugrave;ng được phương &aacute;n n&agrave;y sau ng&agrave;y 20/1/2021 hay kh&ocirc;ng. D&ugrave; đảng D&acirc;n chủ đ&atilde; bảo vệ được thế đa số ở Hạ viện, cục diện ở Thượng viện vẫn chưa ng&atilde; ngũ khi c&ograve;n hai ghế thượng nghị sĩ ở bang Georgia chờ người d&acirc;n bỏ phiếu lại v&agrave;o ng&agrave;y 5/1/2021.</p> <p>Nếu đảng Cộng h&ograve;a bảo vệ th&agrave;nh c&ocirc;ng Georgia v&agrave; vị thế đa số của m&igrave;nh tại Thượng viện, &ocirc;ng Joe Biden v&agrave; phe D&acirc;n chủ sẽ kh&ocirc;ng thể đảo ngược ch&iacute;nh s&aacute;ch dưới thời Tổng thống Trump bằng quyền lực của nh&aacute;nh lập ph&aacute;p.</p> <p>&quot;Những quy định n&agrave;y giống như bẫy ngầm vậy. Bạn phải t&igrave;m ra to&agrave;n bộ v&agrave; v&ocirc; hiệu h&oacute;a ch&uacute;ng. Trong khi đ&oacute;, bạn kh&ocirc;ng thể x&uacute;c tiến cương lĩnh hoạt động của m&igrave;nh&quot;, James Goodwin, nh&agrave; ph&acirc;n t&iacute;ch ch&iacute;nh s&aacute;ch tại Trung t&acirc;m Cải c&aacute;ch Cấp tiến (CPR), nhận định.</p> <p>Jack Beermann, chuy&ecirc;n gia luật h&agrave;nh ch&iacute;nh của Đại học Boston, cũng lưu &yacute; rằng việc tăng tốc ban h&agrave;nh ch&iacute;nh s&aacute;ch l&agrave; điều dễ hiểu v&agrave;o giai đoạn cuối nhiệm kỳ của c&aacute;c ch&iacute;nh phủ Mỹ. Điều n&agrave;y c&agrave;ng r&otilde; hơn đối với những tổng thống chỉ c&oacute; một nhiệm kỳ.</p> <p>Beermann lưu &yacute; rằng phần lớn c&aacute;c ch&iacute;nh phủ trước đ&acirc;y đều nỗ lực đến ph&uacute;t cuối để ban h&agrave;nh th&ecirc;m quy định ph&aacute;p luật.</p> <p>Theo <em>NBC</em>, Tổng thống Barack Obama cũng từng ph&ecirc; duyệt một loạt quy định sau khi &ocirc;ng Donald Trump đắc cử v&agrave;o năm 2016.</p> <p>Lưỡng viện của đảng Cộng h&ograve;a khi đ&oacute; đ&atilde; b&aacute;o trước kế hoạch v&ocirc; hiệu h&oacute;a những quy định m&agrave; &ocirc;ng Obama để lại sau khi &ocirc;ng Trump nhậm chức.</p> <figure class="video cms-video" data-video-src="https://znews-mcloud-bf-s2.zadn.vn/f7ryFXxnj-U/1ee7149040dea980f0cf/8b9c81471403fd5da412/720/19b395f568ba81e4d8ab.mp4?authen=exp=1605687197~acl=/f7ryFXxnj-U/*~hmac=e71fba99a32a3d15eaf19f16b2287048" false="" source-url="/video-cuoc-song-cua-tong-thong-my-sau-khi-het-nhiem-ky-nhu-the-nao-post1153361.html"> <div class="video-container formatted"> <video allowads="true" aspect="16:9" controls="controls" fullwidthmode="false" mediaid="19b395f568ba81e4d8ab" muted="" onlyvietnam="false" playsinline="" poster="https://znews-photo.zadn.vn/w660/Uploaded/qhj_jwrscslhfo/2020_11_15/tt.jpg" preload="none" src="https://znews-mcloud-bf-s2.zadn.vn/0mdYlnVrYNA/fb59f32ea7604e3e1771/ffcaf71162558b0bd244/480/19b395f568ba81e4d8ab.mp4?authen=exp=1605687197~acl=/0mdYlnVrYNA/*~hmac=fae3483d6570af848ff1a1f83f02f89f" theatermode="false" watermark="false"><source label="Auto" src="https://znews-mcloud-mpl-s2.zadn.vn/pDGtPrdcaKk/whls/vod/0/oCtC3QjgO610G4F1VJy/19b395f568ba81e4d8ab.m3u8?authen=exp=1605643997~acl=/pDGtPrdcaKk/*~hmac=0df7a8b38cc873d67767b46b53c023c3" type="application/x-mpegURL" /><source label="SD" res="480" src="https://znews-mcloud-bf-s2.zadn.vn/0mdYlnVrYNA/fb59f32ea7604e3e1771/ffcaf71162558b0bd244/480/19b395f568ba81e4d8ab.mp4?authen=exp=1605687197~acl=/0mdYlnVrYNA/*~hmac=fae3483d6570af848ff1a1f83f02f89f" type="video/mp4" /><source label="HD" res="720" src="https://znews-mcloud-bf-s2.zadn.vn/f7ryFXxnj-U/1ee7149040dea980f0cf/8b9c81471403fd5da412/720/19b395f568ba81e4d8ab.mp4?authen=exp=1605687197~acl=/f7ryFXxnj-U/*~hmac=e71fba99a32a3d15eaf19f16b2287048" type="video/mp4" /></video> </div> <figcaption><strong><span>Cuộc sống của tổng thống Mỹ sau khi hết nhiệm kỳ như thế n&agrave;o?</span></strong> Sau khi rời khỏi Nh&agrave; Trắng, c&aacute;c cựu tổng thống Mỹ được trả lương hưu l&agrave; <abbr class="rate-usd">210.700 USD</abbr>/năm. Ngo&agrave;i ra, họ được cử vệ sĩ để đảm bảo an to&agrave;n đến suốt đời.</figcaption> </figure> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo zingnews.vn
back to top