Chủ tịch Quốc hội: Chưa thể nói vụ án Hồ Duy Hải có oan sai hay không

Trả lời cử tri về vụ án Hồ Duy Hải, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết, đến nay các cơ quan chức năng đang xử lý nên chưa thể nói đúng hay không đúng, oan hay không oan…

<div> <div class="article-photo inlinephoto"><img alt="Chủ tịch Quốc hội trả lời cử tri về vụ án Hồ Duy Hải - ảnh 1" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/24/image-tienphong-vn_dsc_0017_vllu.jpg" /><span class="fig">Cử tri Đỗ Văn Ngon ph&aacute;t biểu. Ảnh: Cảnh Kỳ</span></div> <p><span>S&aacute;ng 24/11, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ng&acirc;n c&ugrave;ng Đo&agrave;n đại biểu Quốc hội th&agrave;nh phố Cần Thơ đ&atilde; c&oacute; cuộc tiếp x&uacute;c cử tri tại quận C&aacute;i Răng.</span></p> <p><span>Tại buổi tiếp x&uacute;c, cử tri Đỗ Văn Ngon (phường Ba L&aacute;ng, quận C&aacute;i Răng) cho biết, &ocirc;ng xem tr&ecirc;n mạng về vụ &aacute;n Hồ Duy Hải (vụ &aacute;n ở bưu cục Cầu Voi, Long An &ndash; PV) c&oacute; nhiều th&ocirc;ng tin nhưng kh&ocirc;ng biết vụ &aacute;n đến nay được giải quyết như thế n&agrave;o, c&oacute; kết luận hay chưa&hellip;</span></p> <p>Trả lời cử tri, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ng&acirc;n n&oacute;i: &ldquo;Vụ &aacute;n đ&atilde; 11-12 năm rồi, c&oacute; nhiều &yacute; kiến kh&aacute;c nhau. Sau phi&ecirc;n gi&aacute;m đốc thẩm, c&oacute; nhiều &yacute; kiến của nh&acirc;n d&acirc;n, ch&uacute;ng t&ocirc;i đ&atilde; y&ecirc;u cầu xem x&eacute;t lại&rdquo;.</p> <p>Chủ tịch Quốc hội cho biết, theo Hiến ph&aacute;p, t&ograve;a &aacute;n thực hiện quyền tư ph&aacute;p một c&aacute;ch độc lập, nhưng vẫn c&oacute; sự gi&aacute;m s&aacute;t của c&aacute;c cơ quan như Viện Kiểm s&aacute;t nh&acirc;n d&acirc;n, hay Quốc hội. Do c&oacute; &yacute; kiến kh&aacute;c nhau n&ecirc;n sau phi&ecirc;n gi&aacute;m đốc thẩm, Ủy ban Thường vụ Quốc hội y&ecirc;u cầu c&aacute;c cơ quan chức năng xem x&eacute;t lại.</p> <div> <div class="article-photo inlinephoto"><img alt="Chủ tịch Quốc hội trả lời cử tri về vụ án Hồ Duy Hải - ảnh 2" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/24/image-tienphong-vn_dsc_0031_lhoh.jpg" /><span class="fig">Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ng&acirc;n trả lời cử tri. Ảnh: Cảnh Kỳ</span></div> </div> <p>&ldquo;Do đ&oacute; đến nay vụ &aacute;n vẫn chưa thi h&agrave;nh &aacute;n, c&ograve;n c&oacute; oan hay kh&ocirc;ng oan th&igrave; đề nghị cử tri chờ &yacute; kiến kết luận của c&aacute;c cơ quan c&oacute; thẩm quyền. Người ta chịu tr&aacute;ch nhiệm trước Đảng, trước nh&agrave; nước, trước nh&acirc;n d&acirc;n về thực hiện quyền tư ph&aacute;p, n&ecirc;n chưa c&oacute; cơ sở n&oacute;i l&agrave; đ&uacute;ng hay kh&ocirc;ng đ&uacute;ng&rdquo;, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ng&acirc;n n&oacute;i.</p> <p>Chủ tịch Quốc hội n&oacute;i th&ecirc;m, khi c&oacute; c&aacute;c &yacute; kiến kh&aacute;c nhau, c&aacute;c cơ quan c&oacute; tr&aacute;ch nhiệm l&agrave;m cho r&otilde; r&agrave;ng, cho đ&uacute;ng tr&igrave;nh tự ph&aacute;p luật. Tr&ecirc;n mạng l&agrave; k&ecirc;nh th&ocirc;ng tin m&agrave; nh&acirc;n d&acirc;n nghe, nhưng nh&acirc;n d&acirc;n cũng phải nghe &yacute; kiến của Ch&aacute;nh &aacute;n TAND Tối cao đ&atilde; b&aacute;o c&aacute;o trước Quốc hội.</p> <p class="article-author cms-author">&nbsp;</p> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo www.tienphong.vn
40 năm thành lập VUSTA: Dư âm và... tự hào

40 năm thành lập VUSTA: Dư âm và... tự hào

Tham dự Lễ Kỷ niệm 60 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh gặp mặt đội ngũ trí thức và 40 năm ngày thành lập VUSTA, tất cả đại biểu bày tỏ niềm tự hào là thành viên trong ngôi nhà chung của trí thức Việt Nam.
back to top