Vụ Hồ Duy Hải: Uỷ ban TVQH chưa nhận được báo cáo của Uỷ ban Tư pháp

Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ nghe báo cáo vụ Hồ Duy Hải và quyết định.

<div> <p>Ngay sau phi&ecirc;n bế mạc, cuộc họp b&aacute;o&nbsp; th&ocirc;ng b&aacute;o kết quả kỳ họp Quốc hội (QH) thứ 9 đ&atilde; được tổ chức v&agrave;o chiều tối ng&agrave;y 19/6.</p> <p>B&aacute;o ch&iacute; đặt c&acirc;u hỏi: Trong họp b&aacute;o đầu kỳ họp ng&agrave;y 18/5, Tổng thư k&yacute; QH cho biết Uỷ ban Thường vụ Quốc hội (TVQH) giao c&aacute;c cơ quan chuy&ecirc;n m&ocirc;n xem x&eacute;t, giải quyết c&aacute;c kiến nghị trong vụ &aacute;n Hồ Duy Hải. Vừa qua UB Tư ph&aacute;p đ&atilde; họp v&agrave; lấy &yacute; kiến c&aacute;c th&agrave;nh vi&ecirc;n về vấn đề n&agrave;y, quan điểm v&agrave; c&aacute;c kiến nghị cụ thể của&nbsp;UB Tư ph&aacute;p l&agrave; g&igrave;? Sau khi c&oacute; kiến nghị của UB Tư ph&aacute;p th&igrave; UB Thường vụ QH c&oacute; họp xem x&eacute;t c&aacute;c kiến nghị&nbsp;về vấn đề n&agrave;y hay kh&ocirc;ng.</p> <p>Tổng thư k&yacute;, Chủ nhiệm VP&nbsp;QH&nbsp;Nguyễn Hạnh Ph&uacute;c cho biết, tại cuộc họp b&aacute;o đầu kỳ họp QH &ocirc;ng đ&atilde; n&ecirc;u đ&acirc;y l&agrave; vụ &aacute;n phức tạp, trải qua 12 năm.</p> <table> <tbody> <tr> <td class="FmsArticleBoxStyle-Images image "><img alt="Vụ Hồ Duy Hải: Uỷ ban TVQH chưa nhận được báo cáo của Uỷ ban Tư pháp" src="https://khds.1cdn.vn/2020/06/19/vnn-imgs-f-vgcloud-vn_a-1.jpg" /></td> </tr> <tr> <td class="FmsArticleBoxStyle-Content image_desc"><span>Tổng thư k&yacute;, Chủ nhiệm VP QH Nguyễn Hạnh Ph&uacute;c</span></td> </tr> </tbody> </table> <p>Theo &ocirc;ng Ph&uacute;c, sau quyết định gi&aacute;m đốc thẩm của Hội đồng thẩm ph&aacute;n T&ograve;a &aacute;n NDTC, c&oacute; nhiều &yacute; kiến của dư luận, b&aacute;o ch&iacute; cũng như c&aacute;c ĐBQH.</p> <p>Tiếp đ&oacute;,&nbsp;UB Thường vụ QH đ&atilde; giao UB Tư ph&aacute;p xem x&eacute;t, c&oacute; b&aacute;o c&aacute;o tham mưu cho&nbsp;UB Thường vụ QH. Việc n&agrave;y được l&agrave; thực hiện theo điều 404 Bộ luật Tố tụng H&igrave;nh sự..</p> <p>&quot;Ng&agrave;y 16/6,&nbsp;UB Tư ph&aacute;p đ&atilde; họp phi&ecirc;n to&agrave;n thể xem x&eacute;t nội dung n&agrave;y. Tuy nhi&ecirc;n, đến nay,&nbsp;UB Tư ph&aacute;p chưa c&oacute; b&aacute;o c&aacute;o gửi&nbsp;UB Thường vụ QH.</p> <p>Sau khi&nbsp;UB Tư ph&aacute;p b&aacute;o c&aacute;o,&nbsp;UB Thường vụ QH sẽ nghe, l&uacute;c đ&oacute; sẽ c&oacute; quyết định. Khi n&agrave;o c&oacute; kết quả cụ thể, ch&uacute;ng t&ocirc;i sẽ th&ocirc;ng tin với b&aacute;o ch&iacute;&quot;, &ocirc;ng Ph&uacute;c th&ocirc;ng tin.</p> <p>Ng&agrave;y 15/6 trước Quốc hội, Ch&aacute;nh &aacute;n TANDTC Nguyễn Ho&agrave; B&igrave;nh đ&atilde; d&agrave;nh hơn 10 ph&uacute;t để n&oacute;i về vụ Hồ Duy Hải.</p> <p>Chứng cứ để chứng minh Hải phạm tội Ch&aacute;nh &aacute;n TANDTC cho biết: Thứ nhất, Hải m&ocirc; tả rất đ&uacute;ng tại hiện trường. Nếu kh&ocirc;ng c&oacute; mặt tại hiện trường th&igrave; kh&ocirc;ng thể mi&ecirc;u tả được. Thứ hai, l&agrave; diễn biến h&agrave;nh vi, Hải khai khi c&oacute; h&agrave;nh vi sờ soạng th&igrave; c&ocirc; ấy kh&ocirc;ng n&oacute;i g&igrave; nhưng khi đ&egrave; c&ocirc; Hồng th&igrave; bị phản ứng. Do đập đầu bằng thớt n&ecirc;n đầu cửa c&ocirc; Hồng c&oacute; một vết thương. Kết luận gi&aacute;m định ph&aacute;p y cho thấy do t&aacute;c động của vật cứng mặt phẳng. Nếu vật lồi l&otilde;m th&igrave; để lại vết l&otilde;m ở tr&ecirc;n đầu.</p> <p>Ngo&agrave;i ra, theo &ocirc;ng B&igrave;nh, sự ph&ugrave; hợp thứ ba l&agrave; qua gi&aacute;m định ph&aacute;p y trong &acirc;m đạo của c&ocirc; Hồng c&oacute; dịch v&agrave; cơ chế h&igrave;nh th&agrave;nh dịch l&agrave; do qu&aacute; tr&igrave;nh k&iacute;ch dục.</p> <p>Ngo&agrave;i ra, theo Ch&aacute;nh &aacute;n Nguyễn H&ograve;a B&igrave;nh,&nbsp;Hồ Duy Hải c&oacute; 25 lời khai&nbsp;nhận tội, trong đ&oacute; lời khai nhận tội đầu ti&ecirc;n l&agrave; tự viết ra, kh&ocirc;ng phải l&agrave; bản cung kiểu hỏi v&agrave; đ&aacute;p. Trong qu&aacute; tr&igrave;nh giải quyết vụ &aacute;n, ở những thời điểm quan trọng của vụ &aacute;n Hải đều nhận tội.</p> <table width="100%"> <tbody> <tr> <td class="item-text"> <p>Theo Điều 404, Bộ luật Tố tụng h&igrave;nh sự: Y&ecirc;u cầu, kiến nghị, đề nghị xem x&eacute;t lại quyết định của Hội đồng Thẩm ph&aacute;n TAND tối cao</p> <p>Khi c&oacute; căn cứ x&aacute;c định quyết định của Hội đồng Thẩm ph&aacute;n T&ograve;a &aacute;n nh&acirc;n d&acirc;n tối cao c&oacute; vi phạm ph&aacute;p luật nghi&ecirc;m trọng hoặc ph&aacute;t hiện t&igrave;nh tiết quan trọng mới c&oacute; thể l&agrave;m thay đổi cơ bản nội dung quyết định m&agrave; Hội đồng Thẩm ph&aacute;n T&ograve;a &aacute;n nh&acirc;n d&acirc;n tối cao kh&ocirc;ng biết được khi ra quyết định đ&oacute;, nếu Ủy ban thường vụ Quốc hội y&ecirc;u cầu, Ủy ban tư ph&aacute;p của Quốc hội, Viện trưởng Viện kiểm s&aacute;t nh&acirc;n d&acirc;n tối cao kiến nghị, Ch&aacute;nh &aacute;n T&ograve;a &aacute;n nh&acirc;n d&acirc;n tối cao đề nghị th&igrave; Hội đồng Thẩm ph&aacute;n T&ograve;a &aacute;n nh&acirc;n d&acirc;n tối phải mở phi&ecirc;n họp để xem x&eacute;t lại quyết định đ&oacute;.</p> <p>2. Trường hợp Ủy ban thường vụ Quốc hội y&ecirc;u cầu thì Ch&aacute;nh &aacute;n T&ograve;a &aacute;n nh&acirc;n d&acirc;n tối cao c&oacute; tr&aacute;ch nhiệm b&aacute;o c&aacute;o Hội đồng Thẩm ph&aacute;n T&ograve;a &aacute;n nh&acirc;n d&acirc;n tối cao để xem x&eacute;t lại quyết định của Hội đồng Thẩm ph&aacute;n T&ograve;a &aacute;n nh&acirc;n d&acirc;n tối cao.</p> <p>3. Trường hợp Ủy ban tư ph&aacute;p của Quốc hội, Viện trưởng Viện kiểm s&aacute;t nh&acirc;n d&acirc;n tối cao ki&ecirc;́n nghị th&igrave; Hội đồng Thẩm ph&aacute;n T&ograve;a &aacute;n nh&acirc;n d&acirc;n tối cao mở phi&ecirc;n họp xem x&eacute;t kiến nghị đ&oacute;.</p> <p>Trường hợp Ch&aacute;nh &aacute;n T&ograve;a &aacute;n nh&acirc;n d&acirc;n tối cao đề nghị th&igrave; b&aacute;o c&aacute;o Hội đồng Thẩm ph&aacute;n T&ograve;a &aacute;n nh&acirc;n d&acirc;n tối cao mở phi&ecirc;n họp xem x&eacute;t đề nghị đ&oacute;.</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>&nbsp;</p> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo vietnamnet.vn
Argentina lạm phát hơn 100% sau hơn 30 năm

Argentina lạm phát hơn 100% sau hơn 30 năm

Giới chức nước này vẫn đang chật vật kiểm soát giá cả, trong tháng 2 giá tiêu dùng tại Argentina tăng lên 102,5% so với một năm trước đó. Đánh dấu mức cao nhất kể từ cuối năm 1991. 
back to top