Cập nhật: Những tỉnh, thành cho học sinh nghỉ hè

Để đảm bảo an toàn cho học sinh trước dịch COVID-19, nhiều địa phương quyết định kết thúc năm học sớm từ giữa tháng 5/2021, nghỉ trước 1-2 tuần so với dự kiến.

<div> <p><strong>1.Ph&uacute; Thọ</strong></p> <p>Ph&uacute; Thọ l&agrave; một trong những tỉnh c&oacute; quyết định cho học sinh nghỉ h&egrave; sớm nhất trong cả nước. Theo chỉ đạo từ UBND tỉnh, Sở GD&amp;ĐT sẽ đẩy nhanh tổ chức kiểm tra học kỳ, chuyển một số nội dung học sang h&igrave;nh thức trực tuyến để kết th&uacute;c năm học 2020-2021. Chậm nhất ng&agrave;y 11/5, học sinh tất cả cấp học nghỉ h&egrave;.</p> <p><strong>2. Nam Định</strong></p> <p>Tiếp đến, ng&agrave;y 10/5, học sinh c&aacute;c cấp (trừ lớp 9, lớp 12) tr&ecirc;n địa b&agrave;n tỉnh Nam Định ch&iacute;nh thức được nghỉ h&egrave;. Do t&igrave;nh h&igrave;nh phức tạp của dịch bệnh Covid-19, năm nay c&aacute;c em học sinh nghỉ h&egrave; sớm hơn dự kiến.</p> <p>Theo Sở GD&amp;ĐT Nam Định, việc tổ chức &ocirc;n tập kiến thức cho học sinh lớp 9 để thi tuyển v&agrave;o lớp 10 THPT sẽ chuyển sang h&igrave;nh thức trực tuyến.</p> <p>C&ograve;n lớp 12 &ocirc;n tập tại trường, thực hiện nghi&ecirc;m t&uacute;c c&aacute;c quy định về an to&agrave;n ph&ograve;ng, chống dịch v&agrave; điều chỉnh kịp thời khi c&oacute; c&aacute;c văn bản chỉ đạo tiếp theo của c&aacute;c cấp&hellip; Ri&ecirc;ng, khối 12 Trường THPT L&ecirc; Qu&yacute; Đ&ocirc;n (huyện Trực Ninh) tạm thời &ocirc;n tập trực tuyến.</p> <p><strong>3. Gia Lai</strong></p> <p>Ng&agrave;y 11/5, UBND tỉnh Gia Lai c&oacute; c&ocirc;ng văn về việc điều chỉnh thời gian ho&agrave;n th&agrave;nh năm học 2020-2021. UBND tỉnh giao Gi&aacute;m đốc Sở Gi&aacute;o dục v&agrave; Đ&agrave;o tạo chỉ đạo c&aacute;c trường học ho&agrave;n th&agrave;nh chương tr&igrave;nh, tổng kết năm học 2020-2021 v&agrave; cho học sinh nghỉ học trước ng&agrave;y 16/5.</p> <p>Ri&ecirc;ng học sinh, học vi&ecirc;n lớp 12 thực hiện chương tr&igrave;nh, kế hoạch học, &ocirc;n thi v&agrave; thi tốt nghiệp theo chương tr&igrave;nh, kế hoạch chung của Bộ GD&amp;ĐT. Việc tổ chức kiểm tra, thi cũng phải đảm bảo c&aacute;c nguy&ecirc;n tắc ph&ograve;ng, chống dịch.</p> <p>Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, ng&agrave;y 11/5, Sở GD&amp;ĐT tỉnh B&igrave;nh Định c&oacute; c&ocirc;ng văn khẩn gửi l&atilde;nh đạo c&aacute;c Ph&ograve;ng GD-ĐT, Trường THPT, Trung t&acirc;m Gi&aacute;o dục thường xuy&ecirc;n, Gi&aacute;o dục nghề nghiệp- Gi&aacute;o dục thường xuy&ecirc;n... y&ecirc;u cầu khẩn trương kết th&uacute;c năm học 2020- 2021.</p> <p>Theo đ&oacute;, từ ng&agrave;y 15/5, tất cả học sinh, học vi&ecirc;n bắt đầu nghỉ h&egrave; nhưng c&aacute;n bộ quản l&yacute;, gi&aacute;o vi&ecirc;n, nh&acirc;n vi&ecirc;n l&agrave;m việc b&igrave;nh thường, ho&agrave;n th&agrave;nh c&aacute;c c&ocirc;ng việc theo khung thời gian năm học 2020- 2021.</p> <p><strong>4. Vĩnh Long</strong></p> <p>UBND tỉnh Vĩnh Long ra c&ocirc;ng văn về việc triển khai quyết liệt c&aacute;c biện ph&aacute;p ph&ograve;ng, chống dịch COVID-19 tr&ecirc;n địa b&agrave;n.</p> <p>Theo đ&oacute;, c&aacute;c trường mầm non sẽ nghỉ v&agrave; kết th&uacute;c năm học 2020 - 2021 kể từ ng&agrave;y 12/5, bậc Tiểu học, THCS, THPT, gi&aacute;o dục thường xuy&ecirc;n chủ động nghỉ sau khi ho&agrave;n th&agrave;nh kiểm tra, đ&aacute;nh gi&aacute; cuối năm học, chậm nhất đến ng&agrave;y 14/5, theo hướng dẫn của sở GD&amp;ĐT.</p> <p><strong>5. Thanh H&oacute;a</strong></p> <p>Sở GD&amp;ĐT Thanh H&oacute;a th&ocirc;ng b&aacute;o điều chỉnh thời gian kết th&uacute;c năm học. Trước đ&oacute;, tỉnh n&agrave;y từng quyết định cho học sinh nghỉ h&egrave; sớm 10 ng&agrave;y so với kế hoạch được ph&ecirc; duyệt từ đầu năm học. Theo th&ocirc;ng b&aacute;o mới, học sinh c&aacute;c trường mầm non nghỉ học từ ng&agrave;y 11/5, c&aacute;c trường phổ th&ocirc;ng đ&atilde; ho&agrave;n th&agrave;nh việc kiểm tra, đ&aacute;nh gi&aacute; v&agrave; chương tr&igrave;nh học chủ động cho học sinh nghỉ, kết th&uacute;c năm học.</p> <p><strong>6. Nghệ An</strong></p> <p>Ng&agrave;y 12/5, Sở GD&amp;ĐT Nghệ An cho biết, Sở cho học sinh tr&ecirc;n to&agrave;n tỉnh nghỉ h&egrave; từ ng&agrave;y 17/5. Như vậy, học sinh Nghệ An sẽ được nghỉ h&egrave; trước 1 tuần so với kế hoạch năm học v&agrave; kết th&uacute;c năm học cũng trước hơn 1 tuần so với dự kiến.</p> <p>C&aacute;c trường chỉ đạo tổ/nh&oacute;m chuy&ecirc;n m&ocirc;n căn cứ c&ocirc;ng văn của Bộ GD&amp;ĐT để chủ động, linh hoạt điều chỉnh kế hoạch gi&aacute;o dục c&aacute;c m&ocirc;n học.</p> <p>Trước mắt, để đảm bảo việc &ocirc;n tập thi tuyển sinh v&agrave;o lớp 10 THPT năm học 2021 - 2022 v&agrave; thi tốt nghiệp THPT năm 2021, Sở GD&amp;ĐT Nghệ An sẽ c&oacute; hướng dẫn cụ thể tới c&aacute;c nh&agrave; trường.</p> <p><strong>7. H&agrave; Nội</strong></p> <p>Ng&agrave;y 13/5, UBND TP H&agrave; Nội c&oacute; văn bản đồng &yacute; điều chỉnh khung thời gian năm học 2020-2021 v&agrave; thời điểm tuyển sinh lớp 10 năm học 2021-2022.</p> <p>Cụ thể, c&aacute;c cấp học Mầm non, Tiểu học, THCS, THPT, GDTX nghỉ h&egrave; sớm, bắt đầu từ ng&agrave;y 15/5.</p> <p>Nhiệm vụ năm học 2020-2021 c&ograve;n lại trong thời gian nghỉ h&egrave; sớm sẽ thực hiện v&agrave;o thời gian nghỉ h&egrave; khi t&igrave;nh h&igrave;nh dịch bệnh ổn định, học sinh c&oacute; thể đến trường học tập.</p> <p>Thời gian tiến h&agrave;nh &ocirc;n tập, kiểm tra, đ&aacute;nh gi&aacute; b&ugrave; v&agrave;o thời gian học sinh nghỉ h&egrave; sớm so với kế hoạch năm học đ&atilde; quy định (số ng&agrave;y nghỉ h&egrave; sớm 14 ng&agrave;y, từ ng&agrave;y 15/5 đến 28/5).</p> <p>Ngo&agrave;i ra, UBND th&agrave;nh phố cũng đồng &yacute; với đề xuất của sở về việc điều chỉnh thời điểm tổ chức thi tuyển sinh v&agrave;o lớp 10 THPT năm học 2021-2022 sau khi Bộ GD&amp;ĐT c&oacute; th&ocirc;ng b&aacute;o điều chỉnh lịch thi tốt nghiệp THPT năm 2021.</p> <p><strong>8. T&acirc;y Ninh</strong></p> <p>Trước t&igrave;nh h&igrave;nh dịch CCOVID-19 phức tạp, tại T&acirc;y Ninh, học sinh bậc mầm non kết th&uacute;c năm học v&agrave;o chiều 14/5, c&ograve;n c&aacute;c trường bậc phổ th&ocirc;ng cho học sinh kiểm tra học kỳ II đến ng&agrave;y 15/5 v&agrave; chuyển sang học trực tuyến từ 17-28/5 ( ri&ecirc;ng c&aacute;c lớp 12 vẫn học tại trường để &ocirc;n thi) theo chỉ đạo của Sở GD&amp;ĐT.</p> <p><strong>9. An Giang</strong></p> <p>Tại An Giang, cấp học mầm non kết th&uacute;c năm học từ ng&agrave;y 12/5. Học sinh cấp tiểu học dừng đến trường từ 13/5. Học sinh cấp THCS, THPT v&agrave; học sinh, học vi&ecirc;n hệ gi&aacute;o dục thường xuy&ecirc;n dừng đến trường từ ng&agrave;y 17/5.</p> <p><strong>10. Sơn La</strong></p> <p>Tại Sơn La, UBND tỉnh y&ecirc;u cầu Sở GD&amp;ĐT khẩn trương r&agrave; so&aacute;t v&agrave; đề xuất phương &aacute;n tổ chức c&aacute;c kỳ thi, nghỉ h&egrave; đảm bảo c&ocirc;ng t&aacute;c ph&ograve;ng, chống dịch bệnh v&agrave; chất lượng gi&aacute;o dục. Theo đ&oacute;, c&aacute;c trường mầm non sẽ kết th&uacute;c năm học từ ng&agrave;y 12/5, học sinh tiểu học từ ng&agrave;y 16/5.</p> <p><strong>11. Đồng Th&aacute;p</strong></p> <p>UBND tỉnh Đồng Th&aacute;p cũng quyết định điều chỉnh thời gian kết th&uacute;c học kỳ II năm học 2020 - 2021 v&agrave;o ng&agrave;y 15/5, sớm hơn 10 ng&agrave;y so với kế hoạch thời gian năm học được ph&ecirc; duyệt từ đầu năm.</p> <p><strong>12. Bạc Li&ecirc;u</strong></p> <p>UBND tỉnh Bạc Li&ecirc;u cũng ban h&agrave;nh c&ocirc;ng văn về việc kết th&uacute;c năm học 2020 - 2021 đối với trẻ mầm non từ ng&agrave;y 10/5, c&aacute;c cấp học c&ograve;n lại đẩy nhanh kiểm tra, đ&aacute;nh gi&aacute; cho học sinh nghỉ trước ng&agrave;y 16/5.</p> <div class="article__story cms-relate">&nbsp;</div> <div class="article__story cms-relate">&nbsp;</div> <div class="article__author">&nbsp;</div> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo tienphong.vn
Di tích biến dạng sau trùng tu

Di tích biến dạng sau trùng tu

Trùng tu, tôn tạo di tích lịch sử xuống cấp là cần thiết nhưng phải giữ được giá trị, không can thiệp thô bạo, làm méo mó kiến trúc. Đáng tiếc, nhiều ngôi đền đã biến dạng sau trùng tu, tôn tạo.
back to top