Cập nhật: Những tỉnh, thành cho học sinh nghỉ hè

Để đảm bảo an toàn cho học sinh trước dịch COVID-19, nhiều địa phương quyết định kết thúc năm học sớm từ giữa tháng 5/2021, nghỉ trước 1-2 tuần so với dự kiến.

<div> <p><strong>1.Ph&uacute; Thọ</strong></p> <p>Ph&uacute; Thọ l&agrave; một trong những tỉnh c&oacute; quyết định cho học sinh nghỉ h&egrave; sớm nhất trong cả nước. Theo chỉ đạo từ UBND tỉnh, Sở GD&amp;ĐT sẽ đẩy nhanh tổ chức kiểm tra học kỳ, chuyển một số nội dung học sang h&igrave;nh thức trực tuyến để kết th&uacute;c năm học 2020-2021. Chậm nhất ng&agrave;y 11/5, học sinh tất cả cấp học nghỉ h&egrave;.</p> <p><strong>2. Nam Định</strong></p> <p>Tiếp đến, ng&agrave;y 10/5, học sinh c&aacute;c cấp (trừ lớp 9, lớp 12) tr&ecirc;n địa b&agrave;n tỉnh Nam Định ch&iacute;nh thức được nghỉ h&egrave;. Do t&igrave;nh h&igrave;nh phức tạp của dịch bệnh Covid-19, năm nay c&aacute;c em học sinh nghỉ h&egrave; sớm hơn dự kiến.</p> <p>Theo Sở GD&amp;ĐT Nam Định, việc tổ chức &ocirc;n tập kiến thức cho học sinh lớp 9 để thi tuyển v&agrave;o lớp 10 THPT sẽ chuyển sang h&igrave;nh thức trực tuyến.</p> <p>C&ograve;n lớp 12 &ocirc;n tập tại trường, thực hiện nghi&ecirc;m t&uacute;c c&aacute;c quy định về an to&agrave;n ph&ograve;ng, chống dịch v&agrave; điều chỉnh kịp thời khi c&oacute; c&aacute;c văn bản chỉ đạo tiếp theo của c&aacute;c cấp&hellip; Ri&ecirc;ng, khối 12 Trường THPT L&ecirc; Qu&yacute; Đ&ocirc;n (huyện Trực Ninh) tạm thời &ocirc;n tập trực tuyến.</p> <p><strong>3. Gia Lai</strong></p> <p>Ng&agrave;y 11/5, UBND tỉnh Gia Lai c&oacute; c&ocirc;ng văn về việc điều chỉnh thời gian ho&agrave;n th&agrave;nh năm học 2020-2021. UBND tỉnh giao Gi&aacute;m đốc Sở Gi&aacute;o dục v&agrave; Đ&agrave;o tạo chỉ đạo c&aacute;c trường học ho&agrave;n th&agrave;nh chương tr&igrave;nh, tổng kết năm học 2020-2021 v&agrave; cho học sinh nghỉ học trước ng&agrave;y 16/5.</p> <p>Ri&ecirc;ng học sinh, học vi&ecirc;n lớp 12 thực hiện chương tr&igrave;nh, kế hoạch học, &ocirc;n thi v&agrave; thi tốt nghiệp theo chương tr&igrave;nh, kế hoạch chung của Bộ GD&amp;ĐT. Việc tổ chức kiểm tra, thi cũng phải đảm bảo c&aacute;c nguy&ecirc;n tắc ph&ograve;ng, chống dịch.</p> <p>Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, ng&agrave;y 11/5, Sở GD&amp;ĐT tỉnh B&igrave;nh Định c&oacute; c&ocirc;ng văn khẩn gửi l&atilde;nh đạo c&aacute;c Ph&ograve;ng GD-ĐT, Trường THPT, Trung t&acirc;m Gi&aacute;o dục thường xuy&ecirc;n, Gi&aacute;o dục nghề nghiệp- Gi&aacute;o dục thường xuy&ecirc;n... y&ecirc;u cầu khẩn trương kết th&uacute;c năm học 2020- 2021.</p> <p>Theo đ&oacute;, từ ng&agrave;y 15/5, tất cả học sinh, học vi&ecirc;n bắt đầu nghỉ h&egrave; nhưng c&aacute;n bộ quản l&yacute;, gi&aacute;o vi&ecirc;n, nh&acirc;n vi&ecirc;n l&agrave;m việc b&igrave;nh thường, ho&agrave;n th&agrave;nh c&aacute;c c&ocirc;ng việc theo khung thời gian năm học 2020- 2021.</p> <p><strong>4. Vĩnh Long</strong></p> <p>UBND tỉnh Vĩnh Long ra c&ocirc;ng văn về việc triển khai quyết liệt c&aacute;c biện ph&aacute;p ph&ograve;ng, chống dịch COVID-19 tr&ecirc;n địa b&agrave;n.</p> <p>Theo đ&oacute;, c&aacute;c trường mầm non sẽ nghỉ v&agrave; kết th&uacute;c năm học 2020 - 2021 kể từ ng&agrave;y 12/5, bậc Tiểu học, THCS, THPT, gi&aacute;o dục thường xuy&ecirc;n chủ động nghỉ sau khi ho&agrave;n th&agrave;nh kiểm tra, đ&aacute;nh gi&aacute; cuối năm học, chậm nhất đến ng&agrave;y 14/5, theo hướng dẫn của sở GD&amp;ĐT.</p> <p><strong>5. Thanh H&oacute;a</strong></p> <p>Sở GD&amp;ĐT Thanh H&oacute;a th&ocirc;ng b&aacute;o điều chỉnh thời gian kết th&uacute;c năm học. Trước đ&oacute;, tỉnh n&agrave;y từng quyết định cho học sinh nghỉ h&egrave; sớm 10 ng&agrave;y so với kế hoạch được ph&ecirc; duyệt từ đầu năm học. Theo th&ocirc;ng b&aacute;o mới, học sinh c&aacute;c trường mầm non nghỉ học từ ng&agrave;y 11/5, c&aacute;c trường phổ th&ocirc;ng đ&atilde; ho&agrave;n th&agrave;nh việc kiểm tra, đ&aacute;nh gi&aacute; v&agrave; chương tr&igrave;nh học chủ động cho học sinh nghỉ, kết th&uacute;c năm học.</p> <p><strong>6. Nghệ An</strong></p> <p>Ng&agrave;y 12/5, Sở GD&amp;ĐT Nghệ An cho biết, Sở cho học sinh tr&ecirc;n to&agrave;n tỉnh nghỉ h&egrave; từ ng&agrave;y 17/5. Như vậy, học sinh Nghệ An sẽ được nghỉ h&egrave; trước 1 tuần so với kế hoạch năm học v&agrave; kết th&uacute;c năm học cũng trước hơn 1 tuần so với dự kiến.</p> <p>C&aacute;c trường chỉ đạo tổ/nh&oacute;m chuy&ecirc;n m&ocirc;n căn cứ c&ocirc;ng văn của Bộ GD&amp;ĐT để chủ động, linh hoạt điều chỉnh kế hoạch gi&aacute;o dục c&aacute;c m&ocirc;n học.</p> <p>Trước mắt, để đảm bảo việc &ocirc;n tập thi tuyển sinh v&agrave;o lớp 10 THPT năm học 2021 - 2022 v&agrave; thi tốt nghiệp THPT năm 2021, Sở GD&amp;ĐT Nghệ An sẽ c&oacute; hướng dẫn cụ thể tới c&aacute;c nh&agrave; trường.</p> <p><strong>7. H&agrave; Nội</strong></p> <p>Ng&agrave;y 13/5, UBND TP H&agrave; Nội c&oacute; văn bản đồng &yacute; điều chỉnh khung thời gian năm học 2020-2021 v&agrave; thời điểm tuyển sinh lớp 10 năm học 2021-2022.</p> <p>Cụ thể, c&aacute;c cấp học Mầm non, Tiểu học, THCS, THPT, GDTX nghỉ h&egrave; sớm, bắt đầu từ ng&agrave;y 15/5.</p> <p>Nhiệm vụ năm học 2020-2021 c&ograve;n lại trong thời gian nghỉ h&egrave; sớm sẽ thực hiện v&agrave;o thời gian nghỉ h&egrave; khi t&igrave;nh h&igrave;nh dịch bệnh ổn định, học sinh c&oacute; thể đến trường học tập.</p> <p>Thời gian tiến h&agrave;nh &ocirc;n tập, kiểm tra, đ&aacute;nh gi&aacute; b&ugrave; v&agrave;o thời gian học sinh nghỉ h&egrave; sớm so với kế hoạch năm học đ&atilde; quy định (số ng&agrave;y nghỉ h&egrave; sớm 14 ng&agrave;y, từ ng&agrave;y 15/5 đến 28/5).</p> <p>Ngo&agrave;i ra, UBND th&agrave;nh phố cũng đồng &yacute; với đề xuất của sở về việc điều chỉnh thời điểm tổ chức thi tuyển sinh v&agrave;o lớp 10 THPT năm học 2021-2022 sau khi Bộ GD&amp;ĐT c&oacute; th&ocirc;ng b&aacute;o điều chỉnh lịch thi tốt nghiệp THPT năm 2021.</p> <p><strong>8. T&acirc;y Ninh</strong></p> <p>Trước t&igrave;nh h&igrave;nh dịch CCOVID-19 phức tạp, tại T&acirc;y Ninh, học sinh bậc mầm non kết th&uacute;c năm học v&agrave;o chiều 14/5, c&ograve;n c&aacute;c trường bậc phổ th&ocirc;ng cho học sinh kiểm tra học kỳ II đến ng&agrave;y 15/5 v&agrave; chuyển sang học trực tuyến từ 17-28/5 ( ri&ecirc;ng c&aacute;c lớp 12 vẫn học tại trường để &ocirc;n thi) theo chỉ đạo của Sở GD&amp;ĐT.</p> <p><strong>9. An Giang</strong></p> <p>Tại An Giang, cấp học mầm non kết th&uacute;c năm học từ ng&agrave;y 12/5. Học sinh cấp tiểu học dừng đến trường từ 13/5. Học sinh cấp THCS, THPT v&agrave; học sinh, học vi&ecirc;n hệ gi&aacute;o dục thường xuy&ecirc;n dừng đến trường từ ng&agrave;y 17/5.</p> <p><strong>10. Sơn La</strong></p> <p>Tại Sơn La, UBND tỉnh y&ecirc;u cầu Sở GD&amp;ĐT khẩn trương r&agrave; so&aacute;t v&agrave; đề xuất phương &aacute;n tổ chức c&aacute;c kỳ thi, nghỉ h&egrave; đảm bảo c&ocirc;ng t&aacute;c ph&ograve;ng, chống dịch bệnh v&agrave; chất lượng gi&aacute;o dục. Theo đ&oacute;, c&aacute;c trường mầm non sẽ kết th&uacute;c năm học từ ng&agrave;y 12/5, học sinh tiểu học từ ng&agrave;y 16/5.</p> <p><strong>11. Đồng Th&aacute;p</strong></p> <p>UBND tỉnh Đồng Th&aacute;p cũng quyết định điều chỉnh thời gian kết th&uacute;c học kỳ II năm học 2020 - 2021 v&agrave;o ng&agrave;y 15/5, sớm hơn 10 ng&agrave;y so với kế hoạch thời gian năm học được ph&ecirc; duyệt từ đầu năm.</p> <p><strong>12. Bạc Li&ecirc;u</strong></p> <p>UBND tỉnh Bạc Li&ecirc;u cũng ban h&agrave;nh c&ocirc;ng văn về việc kết th&uacute;c năm học 2020 - 2021 đối với trẻ mầm non từ ng&agrave;y 10/5, c&aacute;c cấp học c&ograve;n lại đẩy nhanh kiểm tra, đ&aacute;nh gi&aacute; cho học sinh nghỉ trước ng&agrave;y 16/5.</p> <div class="article__story cms-relate">&nbsp;</div> <div class="article__story cms-relate">&nbsp;</div> <div class="article__author">&nbsp;</div> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo tienphong.vn
back to top