Phong tỏa tạm thời chung cư nơi ở F1 của Giám đốc Hacinco mắc COVID-19

Sáng 14/5, thông tin trên báo chí, ông Trần Thanh Long, Phó Chủ tịch UBND quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) cho biết, sau khi phường Mỹ Đình 1 có bệnh nhân nhiễm COVID-19, ngay trong đêm 13/5, quận đã chỉ đạo các cơ quan chức năng phong tỏa tạm thời khu S2 chung cư Vinhome Skylake, nơi bệnh nhân sinh sống. Lực lượng chức năng đã tiến hành xét nghiệm những người có liên quan trong tòa nhà. Hiện, đã lấy được 143 mẫu xét nghiệm.

<div> <table class="picture"> <tbody> <tr> <td class="pic"><img alt="Phong tỏa tạm thời chung cư nơi ở F1 của Giám đốc Hacinco mắc COVID-19 ảnh 1" src="https://khds.1cdn.vn/2021/05/14/photo-cms-tpo-zadn-vn_tp-vinhomes-skylake-01-7875.jpeg" /></td> </tr> <tr> <td class="caption"> <p>To&agrave; nh&agrave; chung cư Vinhomes Skylake (đường Phạm H&ugrave;ng) bị phong toả tạm thời từ đ&ecirc;m qua do trường hợp dương t&iacute;nh SARS-CoV-2 vừa ghi nhận tr&ecirc;n địa b&agrave;n, l&agrave; F1 của ca bệnh 3634 - N.V.T - Gi&aacute;m đốc Hacinco.</p> </td> </tr> </tbody> </table> <table class="picture"> <tbody> <tr> <td class="pic"><img alt="Phong tỏa tạm thời chung cư nơi ở F1 của Giám đốc Hacinco mắc COVID-19 ảnh 2" src="https://khds.1cdn.vn/2021/05/14/photo-cms-tpo-zadn-vn_tp-vinhomes-skylake-02-7165.jpeg" /></td> </tr> <tr> <td class="caption"> <p>Lực lượng c&ocirc;ng an v&agrave; d&acirc;n qu&acirc;n quận Nam Từ Li&ecirc;m t&uacute;c trực trước to&agrave; nh&agrave; để đảm bảo việc c&aacute;ch ly ph&ograve;ng dịch.</p> </td> </tr> </tbody> </table> <table class="picture"> <tbody> <tr> <td class="pic"><img alt="Phong tỏa tạm thời chung cư nơi ở F1 của Giám đốc Hacinco mắc COVID-19 ảnh 3" src="https://khds.1cdn.vn/2021/05/14/photo-cms-tpo-zadn-vn_tp-vinhomes-skylake-03-3467.jpeg" /></td> </tr> <tr> <td class="caption"> <p>Theo th&ocirc;ng tin c&ocirc;ng bố, bệnh nh&acirc;n t&ecirc;n L.V.V, l&agrave; F1 của ca bệnh 3634, l&agrave; nam, sinh năm 1979. Địa chỉ: Chung cư Vinhome Skylake, Phạm H&ugrave;ng, Mỹ Đ&igrave;nh 1, Nam Từ Li&ecirc;m, H&agrave; Nội. Nơi l&agrave;m việc: C&ocirc;ng ty cổ phần Tứ Hiệp Hồng H&agrave; dầu kh&iacute; c&oacute; địa chỉ tại khu đ&ocirc; thị mới Hồng H&agrave; Eco City x&atilde; Tứ Hiệp, huyện Thanh Tr&igrave;, Th&agrave;nh phố H&agrave; Nội.</p> </td> </tr> </tbody> </table> <table class="picture"> <tbody> <tr> <td class="pic"><img alt="Phong tỏa tạm thời chung cư nơi ở F1 của Giám đốc Hacinco mắc COVID-19 ảnh 4" src="https://khds.1cdn.vn/2021/05/14/photo-cms-tpo-zadn-vn_tp-vinhomes-skylake-04-1584.jpeg" /></td> </tr> <tr> <td class="caption"> <p>Theo điều tra dịch tễ, anh L.V.V c&oacute; đến nh&agrave; l&agrave;m việc với F0 l&agrave; bệnh nh&acirc;n 3634.</p> </td> </tr> </tbody> </table> <table class="picture"> <tbody> <tr> <td class="pic"><img alt="Phong tỏa tạm thời chung cư nơi ở F1 của Giám đốc Hacinco mắc COVID-19 ảnh 5" src="https://khds.1cdn.vn/2021/05/14/photo-cms-tpo-zadn-vn_tp-vinhomes-skylake-05-4026.jpeg" /></td> </tr> <tr> <td class="caption"> <p>Ngay từ đầu giờ s&aacute;ng, nh&acirc;n vi&ecirc;n của to&agrave; nh&agrave; đ&atilde; phải chạy đi chạy lại thường xuy&ecirc;n chuyển đồ từ ph&iacute;a ngo&agrave;i v&agrave;o do to&agrave;n bộ cư d&acirc;n kh&ocirc;ng được ra ngo&agrave;i.</p> </td> </tr> </tbody> </table> <table class="picture"> <tbody> <tr> <td class="pic"><img alt="Phong tỏa tạm thời chung cư nơi ở F1 của Giám đốc Hacinco mắc COVID-19 ảnh 6" src="https://khds.1cdn.vn/2021/05/14/photo-cms-tpo-zadn-vn_tp-vinhomes-skylake-06-7311.jpeg" /></td> </tr> <tr> <td class="caption"> <p>To&agrave;n bộ lối ra v&agrave;o của to&agrave; nh&agrave; đều được lập chốt v&agrave; h&agrave;ng r&agrave;o để đảm bảo tuyệt đối việc c&aacute;ch ly.</p> </td> </tr> </tbody> </table> <table class="picture"> <tbody> <tr> <td class="pic"><img alt="Phong tỏa tạm thời chung cư nơi ở F1 của Giám đốc Hacinco mắc COVID-19 ảnh 7" src="https://khds.1cdn.vn/2021/05/14/photo-cms-tpo-zadn-vn_tp-vinhomes-skylake-07-1424.jpeg" /></td> </tr> <tr> <td class="caption"> <p>Nh&acirc;n vi&ecirc;n to&agrave; nh&agrave; thường xuy&ecirc;n vệ sinh khu vực sảnh sau mỗi lần cư d&acirc;n xuống khu vực n&agrave;y nhận đồ.</p> </td> </tr> </tbody> </table> <table class="picture"> <tbody> <tr> <td class="pic"><img alt="Phong tỏa tạm thời chung cư nơi ở F1 của Giám đốc Hacinco mắc COVID-19 ảnh 8" src="https://khds.1cdn.vn/2021/05/14/photo-cms-tpo-zadn-vn_tp-vinhomes-skylake-08-5895.jpeg" /></td> </tr> <tr> <td class="caption"> <p>Mọi cư d&acirc;n tuyệt đối kh&ocirc;ng được ra khỏi h&agrave;ng r&agrave;o sắt đầu ti&ecirc;n để nhận đồ, c&ocirc;ng việc đ&oacute; đ&atilde; được nh&acirc;n vi&ecirc;n to&agrave; nh&agrave; mặc đồ bảo hộ cận thận đảm nhận. Sau mỗi lần nhận đồ hộ kh&aacute;ch, nh&acirc;n vi&ecirc;n đều s&aacute;t khuẩn để đảm bảo việc hạn chế tối đa việc l&acirc;y lan dịch bệnh.</p> </td> </tr> </tbody> </table> <table class="picture"> <tbody> <tr> <td class="pic"><img alt="Phong tỏa tạm thời chung cư nơi ở F1 của Giám đốc Hacinco mắc COVID-19 ảnh 9" src="https://khds.1cdn.vn/2021/05/14/photo-cms-tpo-zadn-vn_tp-vinhomes-skylake-09-1039.jpeg" /></td> </tr> </tbody> </table> <table class="picture"> <tbody> <tr> <td class="pic"><img alt="Phong tỏa tạm thời chung cư nơi ở F1 của Giám đốc Hacinco mắc COVID-19 ảnh 10" src="https://khds.1cdn.vn/2021/05/14/photo-cms-tpo-zadn-vn_tp-vinhomes-skylake-11-9806.jpeg" /></td> </tr> <tr> <td class="caption"> <p>C&ocirc;ng t&aacute;c s&agrave;ng lọc được triển khai lu&ocirc;n trong đ&ecirc;m qua đến s&aacute;ng nay (14/5).</p> </td> </tr> </tbody> </table> <table class="picture"> <tbody> <tr> <td class="pic"><img alt="Phong tỏa tạm thời chung cư nơi ở F1 của Giám đốc Hacinco mắc COVID-19 ảnh 11" src="https://khds.1cdn.vn/2021/05/14/photo-cms-tpo-zadn-vn_tp-vinhomes-skylake-12-7834.jpeg" /></td> </tr> <tr> <td class="caption"> <p>Ngay từ lối v&agrave;o to&agrave; nh&agrave; cũng được Ban quản l&yacute; dựng r&agrave;o chắn hạn chế phương tiện v&agrave;o khu vực.</p> </td> </tr> </tbody> </table> <table class="picture"> <tbody> <tr> <td class="pic"><img alt="Phong tỏa tạm thời chung cư nơi ở F1 của Giám đốc Hacinco mắc COVID-19 ảnh 12" src="https://khds.1cdn.vn/2021/05/14/photo-cms-tpo-zadn-vn_tp-vinhomes-skylake-13-8143.jpeg" /></td> </tr> <tr> <td class="caption"> <p>To&agrave; nh&agrave; Vinhomes Skylake nằm tr&ecirc;n đường Phạm H&ugrave;ng (quận Nam Từ Li&ecirc;m, H&agrave; Nội) nh&igrave;n từ tr&ecirc;n cao.</p> </td> </tr> </tbody> </table> <div class="article__author"><span class="cms-author">Ho&agrave;ng Mạnh Thắng </span></div> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo tienphong.vn
back to top