(NÓNG) 300 Cảnh sát đánh sập 4 sàn giao dịch vàng, tiền ảo hàng nghìn tỉ mỗi tháng

Công an TP Hà Nội vừa phối hợp với Công an một số đơn vị, địa phương triệt phá thành công ổ nhóm đối tượng có hành vi tổ chức xây dựng, quản trị và điều hành 4 sàn giao dịch vàng, tiền ảo, ngoại tệ trái phép Rforex.com, Yaibroker, Vistaforex, Exswiss và nhiều website khác được copy giao diện tương tự giống các sàn forex, móc túi hàng trăm tỉ đồng của người tham gia...

<div> <div class="noidung"> <p><strong>* Hơn 300 Cảnh s&aacute;t tham gia Ban chuy&ecirc;n &aacute;n</strong></p> <p>Thời gian gần đ&acirc;y, theo thống k&ecirc; của C&ocirc;ng an TP H&agrave; Nội, ở Việt Nam c&oacute; khoảng 240 s&agrave;n giao dịch v&agrave;ng, ngoại hối tr&aacute;i ph&eacute;p, thu h&uacute;t h&agrave;ng chục ng&agrave;n người tham gia, với số tiền giao dịch tại c&aacute;c s&agrave;n l&ecirc;n đến h&agrave;ng ngh&igrave;n tỉ đồng mỗi th&aacute;ng. Ngo&agrave;i hoạt động kinh doanh ngoại hối tr&aacute;i ph&eacute;p, c&aacute;c s&agrave;n giao dịch n&agrave;y chủ yếu được c&aacute;c đối tượng lập ra v&agrave; quảng c&aacute;o rầm rộ, sử dụng phương thức đa cấp ... để thu h&uacute;t nhiều ngươi tham gia nhằm mục đ&iacute;ch lừa đảo chiếm đoạt t&agrave;i sản hoặc tổ chức đ&aacute;nh bạc, đ&aacute;nh bạc.</p> <p>C&aacute;c đối tượng sử dụng kỹ thuật để can thiệp v&agrave;o hệ thống xử l&yacute; lệnh giao dịch, điều khiển c&aacute;c t&agrave;i khoản của người chơi, nhằm mục đ&iacute;ch chiếm đoạt t&agrave;i sản của người chơi. C&aacute;c admin c&oacute; thể can thiệp để người chơi thắng thua t&ugrave;y &yacute;.</p> <p>Th&aacute;ng 2/2020, Trung tướng Nguyễn Hải Trung - Gi&aacute;m đốc CATP H&agrave; Nội đ&atilde; chỉ đạo Ph&ograve;ng An ninh mạng v&agrave; ph&ograve;ng, chống tội phạm sử dụng c&ocirc;ng nghệ cao tập trung điều tra x&aacute;c minh dấu hiệu vi phạm ph&aacute;p luật của một số s&agrave;n forex như forex.com; vistaforex.com....&nbsp;</p> <table class="imgEditor" id="2af34e10-0757-43e6-a5f3-3aaa4f4032f20"> <tbody> <tr style="text-align:center;"> </tr> <tr> <td><img alt="" src="https://khds.1cdn.vn/2021/05/14/baovephapluat-vn_san-ao-3.jpg" /></td> </tr> <tr class="alt_imgEditor"> <td>&nbsp;Hơn 300 c&aacute;n bộ chiến sĩ C&ocirc;ng an đ&atilde; tham gia ban chuy&ecirc;n &aacute;n.</td> </tr> </tbody> </table> <p>Được sự chỉ đạo s&aacute;t sao của Ban gi&aacute;m đốc C&ocirc;ng an th&agrave;nh phố, Ph&ograve;ng an ninh mạng v&agrave; ph&ograve;ng chống tội phạm sử dụng c&ocirc;ng nghệ cao chủ tr&igrave; phối hợp với Ph&ograve;ng Cảnh s&aacute;t h&igrave;nh sự (PC02) c&ugrave;ng c&aacute;c đơn vị nghiệp vụ CATP v&agrave; c&aacute;c đơn vị nghiệp vụ CATP H&agrave; Nội, cũng như sự phối hợp điều tra x&aacute;c minh của CATP Hồ Ch&iacute; Minh; c&aacute;c đơn vị đ&atilde; tập trung lực lượng điều tra x&aacute;c minh; đấu tranh l&agrave;m r&otilde; phương thức, thủ đoạn của c&aacute;c đối tượng; b&oacute;c gỡ triệt để ổ nh&oacute;m đối tượng sử dụng c&ocirc;ng nghệ cao tạo lập, cung cấp, điều h&agrave;nh, 15 website kh&aacute;c nhau li&ecirc;n quan c&aacute;c s&agrave;n forex.</p> <p>Mới đ&acirc;y, C&ocirc;ng an TP H&agrave; Nội phối hợp c&ugrave;ng C&ocirc;ng an TP Hồ Ch&iacute; Minh đ&atilde; huy động gần 300 c&aacute;n bộ chiến sỹ được chia th&agrave;nh 21 tổ c&ocirc;ng t&aacute;c đ&atilde; đồng loạt triển khai tại 11 tỉnh th&agrave;nh phố triệt ph&aacute; th&agrave;nh c&ocirc;ng ổ nh&oacute;m đối tượng c&oacute; h&agrave;nh vi tổ chức x&acirc;y dựng, quản trị v&agrave; điều h&agrave;nh 4 s&agrave;n giao dịch v&agrave;ng, tiền ảo, ngoại tệ tr&aacute;i ph&eacute;p Rforex.com, Yaibroker, Vistaforex, Exswiss v&agrave; nhiều website kh&aacute;c được copy giao diện tương tự giống c&aacute;c s&agrave;n forex tr&ecirc;n.</p> <table class="imgEditor" id="2af34e10-0757-43e6-a5f3-3aaa4f4032f200"> <tbody> <tr style="text-align:center;"> </tr> <tr> <td><img alt="" src="https://khds.1cdn.vn/2021/05/14/baovephapluat-vn_san-ao-4.jpg" /></td> </tr> <tr class="alt_imgEditor"> <td>Lấy lời khai một đối tượng.&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> <p><strong>* Thủ đoạn tinh vi &ldquo;m&oacute;c t&uacute;i&rdquo; người chơi</strong></p> <p>C&aacute;c s&agrave;n n&agrave;y đều kết nối ứng dụng MT5 (Meta trader 5) để l&ocirc;i k&eacute;o gần 12.000 người tham gia đến từ 27 quốc gia kh&aacute;c nhau. S&agrave;n Rforex.com sử dụng vỏ bọc ph&aacute;p nh&acirc;n C&ocirc;ng ty Rforex Ltd tại Anh với tổng số tiền giao dịch l&ecirc;n đến cả trăm tỉ đồng trong đ&oacute; c&oacute; người đ&atilde; bỏ hơn 10 tỉ đồng để tham gia giao dịch Forex.</p> <p>Đ&acirc;y l&agrave; vụ &aacute;n đầu ti&ecirc;n trong cả nước của Bộ C&ocirc;ng an đ&atilde; b&oacute;c gỡ triệt để c&aacute;c đối tượng tham gia điều h&agrave;nh đường d&acirc;y, từ c&aacute;c đối tượng ph&aacute;t triển hệ thống theo phương thức đa cấp. C&aacute;c đối tượng chủ s&agrave;n, c&aacute;c đối tượng kỹ thuật sử dụng c&ocirc;ng nghệ cao tạo lập, cung cấp, mua b&aacute;n, điều h&agrave;nh c&aacute;c s&agrave;n forex.</p> <table class="imgEditor" id="2af34e10-0757-43e6-a5f3-3aaa4f4032f2000"> <tbody> <tr style="text-align:center;"> </tr> <tr> <td><img alt="" src="https://khds.1cdn.vn/2021/05/14/baovephapluat-vn_san-ao.jpg" /></td> </tr> <tr class="alt_imgEditor"> <td>ĐTV lấy lời khai một đối tượng.</td> </tr> </tbody> </table> <p>Thủ đoạn phạm tội của c&aacute;c đối tượng rất tinh vi. C&aacute;c đối tượng phạm tội n&agrave;y vừa c&oacute; kiến thức về t&agrave;i ch&iacute;nh, vừa sử dụng c&ocirc;ng nghệ cao, lợi dụng sự thiếu hiểu biết của người chơi, Việt Nam lại chưa c&oacute; h&agrave;nh lang ph&aacute;p l&yacute; về forex v&agrave; tiền ảo; c&aacute;c đối tượng đ&atilde;&nbsp; thu&ecirc; c&aacute;c m&aacute;y chủ ở nước ngo&agrave;i v&agrave; sử dụng c&aacute;c dịch vụ che giấu h&agrave;nh vi phạm tội của c&aacute;c c&ocirc;ng ty c&ocirc;ng nghệ h&agrave;ng đầu như Google cloud, Cloudflare, Namechip...</p> <p>Kiếm tiền khủng trong thời đại c&ocirc;ng nghệ số; hay chơi thắng được nhận tiền, chơi thua ho&agrave;n lại tiền; ngồi bất cứ nơi đ&acirc;u cũng kiếm được tiền nhiều đ&oacute; l&agrave; những lời mời ch&agrave;o, k&ecirc;u gọi người chơi tham gia giao dịch tỷ gi&aacute;, ngoại hối, tiền ảo tr&ecirc;n c&aacute;c s&agrave;n Forex.</p> <p>Trong vụ &aacute;n tr&ecirc;n, C&ocirc;ng an TP H&agrave; Nội đ&atilde; triệu tập 26 đối tượng, trong đ&oacute; đ&atilde; l&agrave;m r&otilde; được c&aacute;c đối tượng cầm đầu, tham gia t&iacute;ch cực l&agrave; Vũ Đ&igrave;nh H&ugrave;ng (tr&uacute; tại: Dương Quảng H&agrave;m, phường 5, quận G&ograve; Vấp, TP HCM), Phạm Mạnh H&ugrave;ng (tr&uacute; tại t&ograve;a nh&agrave; Park 6B T&acirc;n Cảng, phường 22, quận B&igrave;nh Thạnh, TP HCM), Phạm Thị Th&aacute;i (tr&uacute; tại Hai B&agrave; Trưng, H&agrave; Nội).... Hiện vụ &aacute;n vẫn đang tiếp tục điều tra mở rộng để xử l&yacute; trước ph&aacute;p luật.</p> <table class="imgEditor" id="2af34e10-0757-43e6-a5f3-3aaa4f4032f20000"> <tbody> <tr style="text-align:center;"> </tr> <tr> <td><img alt="" src="https://khds.1cdn.vn/2021/05/14/baovephapluat-vn_san-giao-dich-ao-2.jpg" /></td> </tr> <tr class="alt_imgEditor"> <td>Một đối tượng tại cơ quan điều tra.&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> <p><strong>&nbsp; * C&ocirc;ng an khuyến c&aacute;o</strong></p> <p>&nbsp;Từ kết quả đấu tranh, điều tra với ổ nh&oacute;m tội phạm n&agrave;y, CATP H&agrave; Nội cảnh b&aacute;o đến người d&acirc;n, với h&igrave;nh thức kinh doanh s&agrave;n giao dịch v&agrave;ng, ngoại hối (Forex), ng&acirc;n h&agrave;ng nh&agrave; nước Việt Nam khẳng định chưa cấp ph&eacute;p cho bất cứ tổ chức, c&aacute; nh&acirc;n n&agrave;o kinh doanh s&agrave;n v&agrave;ng, s&agrave;n ngoại hối.</p> <p>Tại Việt Nam, mọi h&igrave;nh thức tổ chức kinh doanh s&agrave;n v&agrave;ng, s&agrave;n ngoại hối (Forex) l&agrave; vi phạm ph&aacute;p luật, sẽ được xử l&yacute; theo quy định của ph&aacute;p luật.</p> <p>C&aacute;c tổ chức, c&aacute; nh&acirc;n quản trị, m&ocirc;i giới, l&ocirc;i k&eacute;o người d&acirc;n tham gia s&agrave;n forex hiện nay tại Việt Nam ho&agrave;n to&agrave;n kh&ocirc;ng đ&uacute;ng với quy định của ph&aacute;p luật n&ecirc;n việc người d&acirc;n đưa tiền v&agrave;o đầu tư l&agrave; hết sức rủi ro, dễ bị c&aacute;c đối tượng lợi dụng chiếm đoạt.</p> <table class="imgEditor" id="2af34e10-0757-43e6-a5f3-3aaa4f4032f2000000"> <tbody> <tr style="text-align:center;"> </tr> <tr> <td><img alt="" src="https://khds.1cdn.vn/2021/05/14/baovephapluat-vn_san-ao-5.jpg" /></td> </tr> <tr class="alt_imgEditor"> <td>C&ocirc;ng an khuyến c&aacute;o mọi h&igrave;nh thức tổ chức kinh doanh s&agrave;n v&agrave;ng, s&agrave;n ngoại hối (Forex) l&agrave; vi phạm ph&aacute;p luật.&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> <p>C&ocirc;ng an TP H&agrave; Nội cảnh b&aacute;o tới người d&acirc;n về hoạt động kinh doanh của c&aacute;c s&agrave;n giao dịch forex theo như c&aacute;c đối tượng quảng c&aacute;o, mời ch&agrave;o theo phương thức đa cấp với lời hứa đạt lợi nhuận cao nhưng lại an to&agrave;n kh&ocirc;ng mất vốn, kh&ocirc;ng cần đầu tư tr&iacute; tuệ, thời gian đều c&oacute; dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt t&agrave;i sản.</p> <p>Người d&acirc;n cần thận trọng khi tham gia c&aacute;c hoạt động đầu tư, kinh doanh tr&ecirc;n mạng để tr&aacute;nh bị mất tiền. Những c&aacute; nh&acirc;n tham gia đầu tư v&agrave;o s&agrave;n giao dịch forex l&agrave; đang tiếp tay cho c&aacute;c hoạt động vi phạm ph&aacute;p luật, c&oacute; thể bị xử l&yacute; theo quy định của ph&aacute;p luật.</p> </div> <div class="tacgia">&nbsp;</div> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo baovephapluat.vn
back to top