Các đại gia công nghệ Mỹ muốn ông Biden thắng cử

Theo CNN, dù tăng trưởng mạnh mẽ trong giai đoạn ông Donald Trump đứng đầu Nhà Trắng, các tập đoàn công nghệ lớn của Mỹ vẫn chờ đợi nhiệm kỳ tổng thống mới.

<div> <p>Những &ocirc;ng lớn c&ocirc;ng nghệ Mỹ - hay &ldquo;Big Tech&rdquo; theo c&aacute;ch gọi của CNN - được hưởng lợi trực tiếp từ ch&iacute;nh s&aacute;ch giảm thuế dưới thời Tổng thống <span>Donald Trump</span>. Điều n&agrave;y &iacute;t nhiều gi&uacute;p tăng lợi nhuận của họ.</p> <p>C&ugrave;ng với t&aacute;c động từ những yếu tố kh&aacute;c, tổng gi&aacute; trị của c&aacute;c tập đo&agrave;n c&ocirc;ng nghệ lớn nhất nước n&agrave;y đ&atilde; tăng hơn 3 lần trong v&ograve;ng 4 năm qua.</p> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="gioi cong nghe ung ho Joe Biden anh 1" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/07/znews-photo-zadn-vn_f66296f2_b02f_4969_a02d_db1dd496e065.jpg" title="giới công nghệ ủng hộ Joe Biden ảnh 1" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p>Giới c&ocirc;ng nghệ Mỹ nghi&ecirc;ng về ph&iacute;a &ocirc;ng Biden. Ảnh: <em>CNN.</em></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>Tuy nhi&ecirc;n, kh&ocirc;ng phải tất cả ch&iacute;nh s&aacute;ch v&agrave; h&agrave;nh động của &ocirc;ng Trump trong nhiệm kỳ đầu ti&ecirc;n đều c&oacute; lợi cho Big Tech. Thậm ch&iacute; một số c&ograve;n c&oacute; thể đe dọa hoạt động kinh doanh trong d&agrave;i hạn.</p> <p>Theo thăm d&ograve; của <em>CNN</em>, phần lớn nh&acirc;n vi&ecirc;n tại c&aacute;c tập đo&agrave;n c&ocirc;ng nghệ ủng hộ Biden. Hồi th&aacute;ng 7, những người l&agrave;m việc ở Amazon, Google, Facebook v&agrave; Apple quy&ecirc;n g&oacute;p cho chiến dịch của Biden nhiều gấp 3 lần so với Trump.</p> <h3>Rủi ro tiềm ẩn</h3> <p>Donald Trump ph&aacute;t động cuộc chiến thương mại với Trung Quốc, khiến cho chuỗi cung ứng c&ocirc;ng nghệ chao đảo. &Ocirc;ng thắt chặt ch&iacute;nh s&aacute;ch nhập cư, trong khi c&aacute;c c&ocirc;ng ty c&ocirc;ng nghệ vốn cần nới lỏng để thu&ecirc; lao động nước ngo&agrave;i c&oacute; tay nghề cao.</p> <p>Trong thời gian đương nhiệm của Donald Trump, Bộ Tư ph&aacute;p Mỹ mở nhiều cuộc điều tra chống độc quyền đối với Big Tech. Bản th&acirc;n tổng thống kh&ocirc;ng &iacute;t lần l&ecirc;n tiếng c&aacute;o buộc c&aacute;c nền tảng mạng x&atilde; hội thực hiện ch&iacute;nh s&aacute;ch kiểm duyệt thi&ecirc;n vị.</p> <p>Những vấn đề đ&oacute; kh&ocirc;ng ngăn cản sự ph&aacute;t triển nhanh ch&oacute;ng của Big Tech trong 4 năm qua. Apple, Amazon, Microsoft, Google, Facebook, Tesla v&agrave; Netflix hiện c&oacute; tổng gi&aacute; trị gần <span>8.000 tỷ USD. Một ng&agrave;y sau cuộc bầu cử v&agrave;o năm 2016, con số n&agrave;y chỉ l&agrave; <abbr class="rate-usd">2.400 tỷ USD</abbr>. </span></p> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="gioi cong nghe ung ho Joe Biden anh 2" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/07/znews-photo-zadn-vn_merlin_175091460_7d70512a_3ef3_4330_846c_0f07b1e743aa_jumbo.jpg" title="giới công nghệ ủng hộ Joe Biden ảnh 2" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p>C&aacute;c &ocirc;ng lớn c&ocirc;ng nghệ phải điều trần trước quốc hội Mỹ. Ảnh: <em>NYT.</em></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>Tuy nhi&ecirc;n, c&aacute;c CEO c&ocirc;ng nghệ vẫn tr&ocirc;ng đợi sự thay đổi.</p> <p>&ldquo;T&ocirc;i nghĩ ch&uacute;ng ta phải t&aacute;ch mức tăng gi&aacute; cổ phiếu ra khỏi th&aacute;ch thức đối với c&aacute;c c&ocirc;ng ty&rdquo;, nh&agrave; ph&acirc;n t&iacute;ch Tom Forte của <em>DA Davidson</em> cho biết.</p> <p>Theo Mark Lemley, Gi&aacute;o sư tại Đại học Stanford, một vấn đề kh&aacute;c trong ch&iacute;nh s&aacute;ch của Trump c&oacute; thể đe dọa th&agrave;nh c&ocirc;ng của Big Tech: Vị tr&iacute; của Mỹ đối với thế giới đang thay đổi.</p> <p>&quot;Thung lũng Silicon th&agrave;nh c&ocirc;ng bởi v&igrave; mọi người đều muốn đến đ&acirc;y, những người giỏi nhất, s&aacute;ng gi&aacute; nhất thế giới đến để học tập, l&agrave;m cho c&aacute;c c&ocirc;ng ty, ở lại v&agrave; lập ra doanh nghiệp của ri&ecirc;ng m&igrave;nh&quot;, Lemley n&oacute;i.</p> <p>&quot;Ngo&agrave;i vấn đề nhập cư, vẫn c&ograve;n nỗi lo về việc Mỹ v&agrave; Thung lũng SIlicon kh&ocirc;ng giữ được chỗ đứng trong tương lai&rdquo;, &ocirc;ng cho biết th&ecirc;m.</p> <p>Phần lớn điều đ&oacute; c&oacute; thể thay đổi nếu Joe Biden thắng cử.</p> <h3>Kỳ vọng v&agrave;o tổng thống mới</h3> <p>Theo CNN, ngay cả ch&iacute;nh s&aacute;ch bất lợi đối với Big Tech được 2 đảng đồng thuận - như sửa đổi Điều 230 trong luật về Chuẩn mực Truyền th&ocirc;ng (CDA) - ch&iacute;nh quyền Biden cũng sẽ c&oacute; c&aacute;ch tiếp cận dễ chịu hơn.</p> <p>Nhiều vấn đề li&ecirc;n quan đến Thung lũng Silicon được kỳ vọng khởi sắc khi &ocirc;ng Biden bước v&agrave;o Nh&agrave; Trắng đầu năm sau.</p> <p>Trước ti&ecirc;n l&agrave; ch&iacute;nh s&aacute;ch nhập cư. Biden cam kết cởi mở hơn đối với vấn đề n&agrave;y. &Ocirc;ng dự định miễn giới hạn nhập cư với những sinh vi&ecirc;n tốt nghiệp chương tr&igrave;nh tiến sĩ trong c&aacute;c lĩnh vực STEM ở Mỹ.</p> Vấn đề thứ 2 li&ecirc;n quan đến Trung Quốc. &Ocirc;ng Trump c&oacute; ch&iacute;nh s&aacute;ch đối ngoại cứng rắn, bao gồm cấm vận Huawei, TikTok, gi&aacute;m s&aacute;t hoạt động của nhiều doanh nghiệp, &aacute;p thuế h&agrave;ng h&oacute;a sản xuất tại Trung Quốc&hellip; <p>&nbsp;</p> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="gioi cong nghe ung ho Joe Biden anh 3" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/07/znews-photo-zadn-vn_https_s3_ap_northeast_1.amazonaws.com_psh_ex_ftnikkei_3937bb4_images_4_4_7_3_30283744_1_eng_gb_ap_20303017750664_.jpg" title="giới công nghệ ủng hộ Joe Biden ảnh 3" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p>Phố Wall hy vọng &ocirc;ng Biden c&oacute; ch&iacute;nh s&aacute;ch h&agrave;i h&ograve;a hơn đối với c&aacute;c c&ocirc;ng ty Trung Quốc. Ảnh: <em>AP.</em></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>Phố Wall kỳ vọng ch&iacute;nh quyền Biden c&oacute; lập trường mềm mỏng hơn, gi&uacute;p c&ocirc;ng ty Mỹ giảm rủi ro mất kh&aacute;ch h&agrave;ng tại Trung Quốc. C&aacute;c tập đo&agrave;n lớn như Apple, Intel, AMD đều c&oacute; phần doanh thu quan trọng từ thị trường n&agrave;y.</p> <p>Về Điều 230 v&agrave; chống độc quyền, đ&acirc;y l&agrave; 2 trong số vấn đề bận t&acirc;m nhất của Big Tech hiện tại. Cả &ocirc;ng Biden v&agrave; Trump đều k&ecirc;u gọi b&atilde;i bỏ Điều 230 của CDA &ndash; cơ sở luật ph&aacute;p bảo vệ c&aacute;c c&ocirc;ng ty c&ocirc;ng nghệ trong việc kiểm duyệt nội dung m&agrave; kh&ocirc;ng phải chịu tr&aacute;ch nhiệm ph&aacute;p l&yacute;.</p> <p>Nhưng &ocirc;ng Biden nghi&ecirc;ng hướng đưa ra quy định mới thay thế, trong khi ph&iacute;a của Donald Trump đơn giản l&agrave; gạch bỏ điều n&agrave;y. Đ&acirc;y l&agrave; việc c&oacute; thể đẩy Big Tech v&agrave;o c&aacute;c vụ kiện tụng trong tương lai.</p> <p>Cuối c&ugrave;ng, Big Tech kỳ vọng v&agrave;o cam kết của Biden đối với ch&iacute;nh s&aacute;ch c&oacute; li&ecirc;n quan đến giới c&ocirc;ng nghệ.</p> Cựu Ph&oacute; tổng thống Mỹ hứa hẹn đầu tư <span>20 tỷ USD để x&acirc;y dựng cơ sở hạ tầng băng th&ocirc;ng rộng cho c&aacute;c khu vực c&ograve;n thiếu, đề xuất cải tổ chương tr&igrave;nh Lifeline, gi&uacute;p người c&oacute; thu nhập thấp đủ khả năng sử dụng Internet tốc độ cao. C&agrave;ng nhiều người d&ugrave;ng tiếp cận được với Internet, c&aacute;c c&ocirc;ng ty c&ocirc;ng nghệ lớn c&agrave;ng c&oacute; lợi. </span> <p><span>Ngo&agrave;i ra, &ocirc;ng Biden cũng quan t&acirc;m đến ph&aacute;t triển gi&aacute;o dục đại học, việc n&agrave;y sẽ gi&uacute;p Big Tech c&oacute; nguồn nh&acirc;n lực chất lượng cao trong tương lai.</span></p> <figure class="video cms-video" data-video-src="https://znews-mcloud-bf-s2.zadn.vn/6meGra9Njv0/d647eba9aee647b81ef7/698df4b152f7bba9e2e6/720/3df711cfce8327dd7e92.mp4?authen=exp=1604881621~acl=/6meGra9Njv0/*~hmac=b8b3abe2d84634c3475f345785ce73a8" false="" source-url="/video-dieu-gi-xay-ra-voi-cac-hang-cong-nghe-sau-bau-cu-my-post1140378.html"> <div class="video-container formatted"><span> <video allowads="true" aspect="16:9" controls="controls" fullwidthmode="false" mediaid="3df711cfce8327dd7e92" muted="" onlyvietnam="false" playsinline="" poster="https://znews-photo.zadn.vn/w660/Uploaded/qhj_jwrscslhfo/2020_10_10/3432eb676824817ad835.jpg" preload="none" src="https://znews-mcloud-bf-s2.zadn.vn/0JphR8APSlA/a1ed9003d54c3c12655d/1e088f342972c02c9963/480/3df711cfce8327dd7e92.mp4?authen=exp=1604881621~acl=/0JphR8APSlA/*~hmac=344d04a6c13121138d76165b85719293" theatermode="false" watermark="false"><source label="Auto" src="https://znews-mcloud-mpl-s2.zadn.vn/nGpp4A0EsP4/whls/vod/0/QsvlBFSK7HqzFJvGOC4/3df711cfce8327dd7e92.m3u8?authen=exp=1604838421~acl=/nGpp4A0EsP4/*~hmac=35561dd0631b400e3404531bd9c283e6" type="application/x-mpegURL" /><source label="SD" res="480" src="https://znews-mcloud-bf-s2.zadn.vn/0JphR8APSlA/a1ed9003d54c3c12655d/1e088f342972c02c9963/480/3df711cfce8327dd7e92.mp4?authen=exp=1604881621~acl=/0JphR8APSlA/*~hmac=344d04a6c13121138d76165b85719293" type="video/mp4" /><source label="HD" res="720" src="https://znews-mcloud-bf-s2.zadn.vn/6meGra9Njv0/d647eba9aee647b81ef7/698df4b152f7bba9e2e6/720/3df711cfce8327dd7e92.mp4?authen=exp=1604881621~acl=/6meGra9Njv0/*~hmac=b8b3abe2d84634c3475f345785ce73a8" type="video/mp4" /></video> </span></div> <figcaption><span><strong>Điều g&igrave; xảy ra với c&aacute;c h&atilde;ng c&ocirc;ng nghệ sau bầu cử Mỹ?</strong></span></figcaption> </figure> Nhiều h&atilde;ng c&ocirc;ng nghệ đang củng cố mối quan hệ với &ocirc;ng Joe Biden - ứng vi&ecirc;n đảng D&acirc;n chủ, nhất l&agrave; khi chỉ c&ograve;n v&agrave;i tuần nữa cuộc bỏ phiếu bầu cử tổng thống Mỹ sẽ diễn ra.</div> <p>&nbsp;</p>

Theo zingnews.vn
back to top