Buôn lậu - Tự hại dân mình

Vấn nạn buôn lậu hàng nhái, hàng giả, hàng kém chất lượng vốn âm ỉ từ trước đến nay, dịp cuối năm lại bùng lên mạnh mẽ. Theo đánh giá của Tổng cục Hải quan, trong năm 2018, hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới có nhiều diễn biến phức tạp.

<p>Thời điểm cuối năm, t&igrave;nh trạng bu&ocirc;n lậu thuốc l&aacute; điếu, rượu ngoại, đường c&aacute;t, gỗ, t&acirc;n dược... c&oacute; dấu hiệu hoạt động mạnh. Nhiều mặt h&agrave;ng giả được sản xuất từ nước ngo&agrave;i, hầu hết được tập kết từ c&aacute;c tỉnh ph&iacute;a Bắc, gi&aacute;p bi&ecirc;n giới rồi vận chuyển dần v&agrave;o nội địa ti&ecirc;u thụ. T&ugrave;y từng loại h&agrave;ng m&agrave; bọn ch&uacute;ng vận chuyển tr&ecirc;n từng loại phương tiện cho ph&ugrave; hợp.</p> <p>Điểm lại c&aacute;c vụ vi phạm, th&igrave; nạn bu&ocirc;n b&aacute;n c&aacute;c sản phẩm mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, thuốc t&acirc;n dược... &ldquo;nh&aacute;i&rdquo; chiếm số lượng kh&ocirc;ng nhỏ. Điều n&agrave;y g&acirc;y ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe người d&acirc;n khi sử dụng c&aacute;c sản phẩm h&agrave;ng giả, h&agrave;ng k&eacute;m chất lượng n&agrave;y.</p> <p>Thực tế h&agrave;ng năm, nạn bu&ocirc;n b&aacute;n, kinh doanh h&agrave;ng giả, h&agrave;ng nh&aacute;i l&agrave;m thất thu ng&acirc;n s&aacute;ch nh&agrave; nước h&agrave;ng ng&agrave;n tỉ đồng. H&agrave;ng lậu, h&agrave;ng giả hiện diện khắp mọi nơi từ ph&acirc;n b&oacute;n, thực phẩm chức năng, mỹ phẩm, dược phẩm... đến cả thức ăn hằng ng&agrave;y cũng bị giả. Tuy nhi&ecirc;n, những vụ việc ph&aacute;t hiện chưa tương xứng với t&igrave;nh h&igrave;nh thực tế đời sống x&atilde; hội v&agrave; vẫn c&ograve;n tiềm ẩn nhiều nguy cơ.</p> <p>C&oacute; nhiều nguy&ecirc;n nh&acirc;n khiến h&agrave;ng giả, h&agrave;ng nh&aacute;i c&ograve;n tồn tại như bất cập trong cấp ph&eacute;p, quản l&yacute; c&aacute;c quy chuẩn hợp quy; c&oacute; nhiều cơ quan quản l&yacute; nhưng kh&ocirc;ng ai chịu tr&aacute;ch nhiệm ch&iacute;nh; nhiều bộ, ng&agrave;nh, địa phương tham gia nhưng c&ocirc;ng t&aacute;c phối hợp thiếu chặt chẽ, chưa đồng bộ. Trong khi đ&oacute;, lợi nhuận từ h&agrave;ng gian, h&agrave;ng giả rất lớn.</p> <p>Nhiều người bu&ocirc;n b&aacute;n, l&agrave;m h&agrave;ng giả, h&agrave;ng nh&aacute;i bất chấp đạo đức nghề nghiệp để thu lợi bất ch&iacute;nh. Tội phạm thường tổ chức nhập lậu, sản xuất h&agrave;ng giả ở nhiều nơi, mỗi nơi một kh&acirc;u, sau đ&oacute; chuyển đến nơi tập kết để lắp r&aacute;p ho&agrave;n chỉnh rồi đưa đến nơi ti&ecirc;u thụ. N&ecirc;n khi bị ph&aacute;t hiện ở một kh&acirc;u, một c&ocirc;ng đoạn n&agrave;o đ&oacute; th&igrave; c&aacute;c đối tượng c&oacute; thể nhanh ch&oacute;ng tẩu t&aacute;n tang vật ở những kh&acirc;u kh&aacute;c nhằm ti&ecirc;u hủy chứng cứ.</p> <p>Ch&iacute;nh v&igrave; thế, để đấu tranh với vấn nạn h&agrave;ng giả, h&agrave;ng nh&aacute;i, h&agrave;ng k&eacute;m chất lượng, cần đẩy mạnh sự phối hợp chặt chẽ giữa c&aacute;c ng&agrave;nh, cơ quan c&oacute; li&ecirc;n quan với bộ phận quản l&yacute; thị trường, đồng thời tăng cường số lượng v&agrave; chất lượng c&aacute;n bộ đủ năng lực, tr&igrave;nh độ cho bộ phận n&agrave;y cũng như c&aacute;c phương tiện cần thiết cho việc gi&aacute;m định, kiểm tra để xử l&yacute; kịp thời, ch&iacute;nh x&aacute;c c&aacute;c h&agrave;nh vi vi phạm.</p> <p>B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, tăng cường kiểm tra, gi&aacute;m s&aacute;t chặt chẽ c&aacute;c đối tượng xuất, nhập cảnh tr&aacute;i ph&eacute;p... với mục đ&iacute;ch kh&ocirc;ng r&otilde; r&agrave;ng nhằm chủ động ngăn chặn, ph&aacute;t hiện, bắt giữ v&agrave; xử l&yacute; kịp thời, c&oacute; hiệu quả c&aacute;c hoạt động bu&ocirc;n lậu, gian lận thương mại, h&agrave;ng giả, h&agrave;ng cấm, vận chuyển tr&aacute;i ph&eacute;p h&agrave;ng h&oacute;a qua bi&ecirc;n giới v&agrave; c&aacute;c tội phạm vi phạm ph&aacute;p luật kh&aacute;c.</p> <p>Song song đ&oacute;, c&aacute;c cơ quan chức năng tổ chức phối hợp tuy&ecirc;n truyền, tuần tra kiểm so&aacute;t, đấu tranh bắt giữ, xử l&yacute; kịp thời h&agrave;nh vi bu&ocirc;n lậu, vận chuyển tr&aacute;i ph&eacute;p h&agrave;ng h&oacute;a qua bi&ecirc;n giới. Tăng cường mở rộng hợp t&aacute;c quốc tế từ thu thập, trao đổi th&ocirc;ng tin, điều tra, hỗ trợ x&aacute;c minh trong đấu tranh, ph&ograve;ng, chống bu&ocirc;n lậu, vận chuyển tr&aacute;i ph&eacute;p h&agrave;ng h&oacute;a qua bi&ecirc;n giới.</p> <div> <div> <div>&nbsp;</div> </div> </div>

Theo suckhoedoisong.vn
back to top