Bỏ ngay sổ hộ khẩu sẽ gặp khó

Trong khi cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư chưa hoàn thành, các ĐBQH lo bỏ ngay sổ hộ khẩu giấy sẽ gặp khó khi rất nhiều giao dịch liên quan quyền công dân đều gắn với sổ hộ khẩu.

<div> <p>Luật Cư tr&uacute; (sửa đổi) được c&aacute;c đại biểu Quốc hội thảo luận tại tổ chiều 9/6 với nội dung đổi mới căn bản về việc bỏ sổ hộ khẩu, thay đổi phương thức quản l&yacute; cư tr&uacute; từ quản l&yacute; bằng sử dụng sổ giấy sang phương thức quản l&yacute; hiện đại bằng số định danh c&aacute; nh&acirc;n để truy cập, cập nhật, điều chỉnh tr&ecirc;n Cơ sở dữ liệu quốc gia về d&acirc;n cư, Cơ sở dữ liệu về cư tr&uacute;.</p> <p>Để triển khai được ch&iacute;nh s&aacute;ch n&agrave;y, cần ho&agrave;n th&agrave;nh việc x&aacute;c lập số định danh c&aacute; nh&acirc;n cho to&agrave;n bộ c&ocirc;ng d&acirc;n Việt Nam.</p> <h3>Tiết kiệm, chống tham nhũng</h3> <p>B&iacute; thư H&agrave; Nội <span>Vương Đ&igrave;nh Huệ</span> cho rằng cơ sở dữ liệu d&acirc;n cư quốc gia c&oacute; thể đến th&aacute;ng 6/2021 l&agrave; xong, nhưng chốt cứng trong luật quy định bỏ sổ hộ khẩu m&agrave; kh&ocirc;ng c&oacute; điều khoản chuyển tiếp th&igrave; rất kh&oacute;. Bởi phải t&iacute;nh đến khi luật c&oacute; hiệu lực rồi nhưng chưa bỏ được hộ khẩu giấy, chưa l&agrave;m m&atilde; số định danh th&igrave; cần c&oacute; điều khoản chuyển tiếp.</p> <table align="center"> <tbody> <tr> <td><img alt="bo so ho khau anh 1" src="https://khds.1cdn.vn/2020/06/09/znews-photo-zadn-vn_hue_zing.jpg" title="bỏ sổ hộ khẩu ảnh 1" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p>B&iacute; thư H&agrave; Nội Vương Đ&igrave;nh Huệ cho rằng chốt cứng trong luật quy định bỏ sổ hộ khẩu m&agrave; kh&ocirc;ng c&oacute; điều khoản chuyển tiếp th&igrave; rất kh&oacute;. Ảnh: <em>Ho&agrave;ng H&agrave;.</em></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p><span>&ldquo;Thay đổi luật th&igrave; phải c&oacute; số định danh, phải c&oacute; giai đoạn chuyển đổi, điều khoản chuyển tiếp để đảm bảo t&iacute;nh khả thi. Nếu kh&ocirc;ng bao nhi&ecirc;u quyền c&ocirc;ng d&acirc;n như đăng k&yacute; kết h&ocirc;n, nhập khẩu, nhập tịch, thủ tục vay vốn ng&acirc;n h&agrave;ng, thế chấp&hellip; sẽ được thực hiện như thế n&agrave;o&rdquo;, B&iacute; thư H&agrave; Nội n&ecirc;u vấn đề.</span></p> <p>&Ocirc;ng lưu &yacute; bỏ sổ hộ khẩu cần t&iacute;nh đến c&aacute;c luật kh&aacute;c như giao dịch bất động sản, thuế trước bạ&hellip; phải r&agrave; so&aacute;t kỹ, thiết kế đảm bảo th&ocirc;ng suốt cho hệ thống h&agrave;nh ch&iacute;nh v&agrave; quyền c&ocirc;ng d&acirc;n.</p> <p>Đại biểu Phan Thị B&igrave;nh Thuận (Ph&oacute; gi&aacute;m đốc Sở Tư ph&aacute;p TP.HCM) lo ngại &ldquo;hiện mới chỉ cấp được gần 20 triệu m&atilde; số định danh c&aacute; nh&acirc;n, liệu đến l&uacute;c Luật được th&ocirc;ng qua, c&oacute; hiệu lực thi h&agrave;nh th&igrave; Ch&iacute;nh phủ, cơ quan li&ecirc;n quan l&agrave;m sao kịp cấp số định danh cho gần 100 triệu c&ocirc;ng d&acirc;n?&quot;.</p> <p>B&agrave; cũng băn khoăn việc bỏ sổ hộ khẩu, sổ đăng k&yacute; tạm tr&uacute; trong khi c&aacute;c quy định ph&aacute;p luật c&oacute; li&ecirc;n quan hầu hết đều quy định cần c&aacute;c giấy tờ n&agrave;y, từ c&aacute;c giao dịch d&acirc;n sự đến h&agrave;nh ch&iacute;nh. Ph&oacute; gi&aacute;m đốc Sở Tư ph&aacute;p TP.HCM g&oacute;p &yacute; cần r&agrave; so&aacute;t, sửa đổi c&aacute;c quy định li&ecirc;n quan để kh&ocirc;ng ảnh hưởng đến quyền của người d&acirc;n khi thực hiện c&aacute;c giao dịch.</p> <p>Đại biểu Dương Ngọc Hải (Trưởng ban Nội ch&iacute;nh Th&agrave;nh ủy TP.HCM) nhận định bỏ sổ hộ khẩu sẽ tiếp kiệm v&agrave; g&oacute;p phần ph&ograve;ng chống tham nhũng.</p> <p>Để thực thi th&igrave; hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia phải c&oacute; sự đồng bộ từ Trung ương đến địa phương, song đến nay ch&uacute;ng ta chưa thực hiện quản l&yacute; dữ liệu c&ocirc;ng d&acirc;n to&agrave;n quốc theo đ&uacute;ng lộ tr&igrave;nh luật đưa ra, phải gia hạn đến th&aacute;ng 6/2021 v&agrave; khả năng đến thời điểm n&agrave;y cũng chưa thực hiện được.</p> <p>V&igrave; thế, cần t&iacute;nh đến việc bỏ sổ hộ khẩu sẽ ảnh hưởng thế n&agrave;o việc thực hiện c&aacute;c quan hệ giao dịch li&ecirc;n quan đến cư tr&uacute;, con người, đất đai, nh&agrave; cửa, gi&aacute;o dục&hellip;</p> <h3><strong>Lo sức &eacute;p tăng d&acirc;n cư ở th&agrave;nh phố lớn</strong></h3> <p>Đại biểu Ng&ocirc; Minh Ch&acirc;u (Ph&oacute; chủ tịch TP.HCM) cũng đồng t&igrave;nh bỏ h&igrave;nh thức quản l&yacute; d&acirc;n cư bằng sổ hộ khẩu tạm tr&uacute;, bởi xu hướng quản l&yacute; d&acirc;n cư tr&ecirc;n thế giới hiện nay bằng khoa học c&ocirc;ng nghệ. &quot;Việc n&agrave;y vừa hiệu quả v&agrave; tốn &iacute;t c&ocirc;ng sức đi lại của người d&acirc;n, đ&aacute;p ứng y&ecirc;u cầu thực tế về quản l&yacute; Nh&agrave; nước, an ninh trật tự&quot;, l&atilde;nh đạo TP.HCM nhận định.</p> <p>Tuy nhi&ecirc;n, &ocirc;ng lưu &yacute; việc chuyển đổi cần c&oacute; lộ tr&igrave;nh v&agrave; thận trọng từng bước. &quot;Phải t&iacute;nh to&aacute;n đảm bảo trong thời gian chuyển giao, vừa tiếp tục sử dụng sổ hộ khẩu song song với ứng dung khoa học c&ocirc;ng nghệ bằng m&atilde; số định danh c&aacute; nh&acirc;n. Đến khi hệ thống chạy th&ocirc;ng suốt, hiệu quả v&agrave; đảm bảo thay thế ho&agrave;n to&agrave;n sổ hộ khẩu th&igrave; mới chấm dứt được vai tr&ograve; của loại giấy tờ n&agrave;y&quot;, &ocirc;ng Ch&acirc;u n&oacute;i.</p> <p>Ngo&agrave;i ra, &ocirc;ng cảnh b&aacute;o nếu để xảy ra sơ hở trong qu&aacute; tr&igrave;nh chuyển đổi, tội phạm sẽ lợi dụng, g&acirc;y ra t&igrave;nh trạng &quot;x&acirc;y nh&agrave; mới chưa xong m&agrave; đ&atilde; ph&aacute; nh&agrave; cũ&quot;.</p> <p>Dẫn chứng thực tế ở TP.HCM, &ocirc;ng Ch&acirc;u cho biết mỗi năm tăng 200.000 d&acirc;n nhưng c&aacute;c điều kiện về cơ sở hạ tầng, văn ho&aacute;, gi&aacute;o dục&hellip; kh&ocirc;ng tăng kịp. V&igrave; vậy, &ocirc;ng lo ngại quy định bỏ điều kiện đăng k&yacute; thường tr&uacute; tại th&agrave;nh phố trực thuộc Trung ương.</p> <p>&quot;Nếu d&acirc;n số cứ tăng như hiện nay th&igrave; &aacute;p lực ng&agrave;y c&agrave;ng lớn. Trong khi luật n&agrave;y sửa đổi theo hướng bỏ c&aacute;c quy định ri&ecirc;ng về điều kiện đăng k&yacute; thường tr&uacute; tại th&agrave;nh phố trực thuộc Trung ương, th&igrave; số tăng l&ecirc;n h&agrave;ng năm c&oacute; thể l&ecirc;n đến h&agrave;ng trăm ngh&igrave;n người mỗi năm, g&acirc;y sức &eacute;p nặng nề&quot;, &ocirc;ng Ch&acirc;u n&oacute;i.</p> <p>V&igrave; vậy, Ph&oacute; chủ tịch TP.HCM đề xuất giữ lại một số điều kiện về kỹ thuật để l&agrave;m sao c&aacute;c đ&ocirc; thị như TP.HCM vừa c&oacute; thể ph&aacute;t triển cơ sở hạ tầng, văn ho&aacute; kỹ thuật đ&aacute;p ứng kịp với sự gia tăng d&acirc;n số, tr&aacute;nh t&igrave;nh trạng d&acirc;n số tăng trước, cơ sở hạ tầng &quot;chạy theo sau&quot;.</p> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo zingnews.vn
40 năm thành lập VUSTA: Dư âm và... tự hào

40 năm thành lập VUSTA: Dư âm và... tự hào

Tham dự Lễ Kỷ niệm 60 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh gặp mặt đội ngũ trí thức và 40 năm ngày thành lập VUSTA, tất cả đại biểu bày tỏ niềm tự hào là thành viên trong ngôi nhà chung của trí thức Việt Nam.
back to top