Bộ Công Thương yêu cầu phúc tra hóa đơn tiền điện tăng 30% trở lên

Lãnh đạo Cục Điều tiết Điện lực (Bộ Công Thương) cho biết đã yêu cầu EVN phúc tra những hóa đơn tiền điện tăng 30% trở lên.

<div> <p style="text-align: justify;">S&aacute;ng 27/6, trao đổi với <em>Zing</em>, Cục trưởng Cục Điều tiết Điện lực (<span>Bộ C&ocirc;ng Thương</span>) Nguyễn Anh Tuấn cho biết Bộ đ&atilde; y&ecirc;u cầu Tập đo&agrave;n Điện lực Việt Nam (<span>EVN</span>) chỉ đạo c&aacute;c đơn vị kiểm tra, ph&uacute;c tra h&oacute;a đơn c&oacute; chỉ số điện tăng từ 30% trở l&ecirc;n so với th&aacute;ng trước.</p> <p style="text-align: justify;">&Ocirc;ng Tuấn nhấn mạnh sau khi ph&uacute;c tra, kiểm tra nếu ph&aacute;t hiện c&oacute; sai s&oacute;t, th&igrave; EVN phải hiệu chỉnh h&oacute;a đơn trước khi ph&aacute;t h&agrave;nh hoặc truy thu, tho&aacute;i ho&agrave;n h&oacute;a đơn tiền điện cho kh&aacute;ch h&agrave;ng.</p> <p style="text-align: justify;">Hiện nay, nhiều kh&aacute;ch h&agrave;ng thắc mắc về h&oacute;a đơn tiền điện n&ecirc;u tr&ecirc;n c&aacute;c phương tiện truyền th&ocirc;ng, trang th&ocirc;ng tin c&aacute; nh&acirc;n. L&atilde;nh đạo Cục Điều tiết Điện lực cũng cho biết đang y&ecirc;u cầu EVN chỉ đạo c&aacute;c l&atilde;nh đạo tổng c&ocirc;ng ty th&agrave;nh vi&ecirc;n phải trực tiếp xem x&eacute;t giải quyết.</p> <table align="center"> <tbody> <tr> <td style="text-align: justify;"><img alt="phuc tra tien dien tang tren 30% anh 1" src="https://khds.1cdn.vn/2020/06/27/znews-photo-zadn-vn_1.7_zing.jpg" title="phúc tra tiền điện tăng trên 30% ảnh 1" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p style="text-align: justify;">Những h&oacute;a đơn tiền điện tăng cao 30% sẽ được EVN ph&uacute;c tra. Ảnh: <em>Hiếu C&ocirc;ng.</em></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: justify;">Sau khi giải quyết xong, EVN phải cung cấp đầy đủ th&ocirc;ng tin xử l&yacute;, phản hồi cho c&aacute;c cơ quan truyền th&ocirc;ng v&agrave; kh&aacute;ch h&agrave;ng.</p> <p style="text-align: justify;">Số liệu mới được EVN c&ocirc;ng bố cho biết t&iacute;nh đến ng&agrave;y 20/6, đ&atilde; c&oacute; tr&ecirc;n 7,22 triệu kh&aacute;ch h&agrave;ng sinh hoạt (tương đương 28% kh&aacute;ch h&agrave;ng) c&oacute; mức ti&ecirc;u thụ điện cao hơn 30% so với th&aacute;ng 5. Trong đ&oacute;, 4,4 triệu kh&aacute;ch c&oacute; mức ti&ecirc;u thụ điện tăng tr&ecirc;n 50%, hơn 326.000 kh&aacute;ch h&agrave;ng c&oacute; mức ti&ecirc;u thụ điện tăng tr&ecirc;n 300%.</p> <p style="text-align: justify;">Hồi th&aacute;ng 5, hơn 3,1 triệu kh&aacute;ch h&agrave;ng sinh hoạt (tương đương 11,92% kh&aacute;ch h&agrave;ng) c&oacute; mức ti&ecirc;u thụ điện cao hơn 30% so với th&aacute;ng 4. Trong đ&oacute;, gần 1 triệu người ti&ecirc;u thụ điện nhiều hơn 50% v&agrave; hơn 215.000 kh&aacute;ch h&agrave;ng ti&ecirc;u thụ nhiều hơn 300%.</p> <p style="text-align: justify;">Trong khi đ&oacute;, ri&ecirc;ng tại H&agrave; Nội, Tổng c&ocirc;ng ty Điện lực H&agrave; Nội cho biết trong số 2,3 triệu kh&aacute;ch h&agrave;ng, đ&atilde; c&oacute; 66% tăng sản lượng ti&ecirc;u thụ từ 30% (t&iacute;nh trong 22 ng&agrave;y đầu th&aacute;ng 6). Đ&aacute;ng ch&uacute; &yacute;, đ&atilde; c&oacute; 110.000 hộ d&ugrave;ng điện vượt mốc 1.000 kWh, tăng gấp 4 lần th&aacute;ng trước đ&oacute;.</p> <table align="center"> <tbody> <tr> <td style="text-align: justify;"><img alt="phuc tra tien dien tang tren 30% anh 2" src="https://khds.1cdn.vn/2020/06/27/znews-photo-zadn-vn_thay_doi_muc_su_dung_dien_cua_cac_ho_gia_dinh_tai_ha_noi_thang_5_va_6_zing.jpg" title="phúc tra tiền điện tăng trên 30% ảnh 2" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption default-caption">&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: justify;">Trong cuộc kiểm tra về h&oacute;a đơn tiền điện tăng vọt tại H&agrave; Nội, đại diện Cục Điều tiết điện lực cho rằng gi&aacute; điện tăng c&oacute; thể l&agrave; do việc nhảy bậc thang khi mức ti&ecirc;u thụ tăng. Theo EVN, lượng điện ti&ecirc;u thụ đang tăng rất cao do nắng n&oacute;ng.</p> <p style="text-align: justify;">Do đ&oacute;, đại diện Bộ C&ocirc;ng Thương cho rằng khi khi đời sống người d&acirc;n tăng cao, thu nhập tăng l&ecirc;n, cần cải tiến bậc thang t&iacute;nh gi&aacute; điện. Tuy nhi&ecirc;n, độ rộng thậc thang l&agrave; bao nhi&ecirc;u, khoảng c&aacute;ch ch&ecirc;nh lệch c&aacute;c bậc gi&aacute; l&agrave; b&agrave;i to&aacute;n m&agrave; Bộ C&ocirc;ng Thương cần phải đề xuất thay đổi.</p> <p style="text-align: justify;">Biểu gi&aacute; mới đang được Bộ C&ocirc;ng Thương nghi&ecirc;n cứu v&agrave; chuẩn bị lấy &yacute; kiến rộng r&atilde;i. Dự kiến sẽ tr&igrave;nh Thủ tướng xem x&eacute;t trong qu&yacute; III để sớm ban h&agrave;nh.</p> </div> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>

Theo zingnews.vn
40 năm thành lập VUSTA: Dư âm và... tự hào

40 năm thành lập VUSTA: Dư âm và... tự hào

Tham dự Lễ Kỷ niệm 60 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh gặp mặt đội ngũ trí thức và 40 năm ngày thành lập VUSTA, tất cả đại biểu bày tỏ niềm tự hào là thành viên trong ngôi nhà chung của trí thức Việt Nam.
back to top