Nhầm hoá đơn tiền điện gần 90 triệu, tạm đình chỉ trưởng phòng kinh doanh

Do hóa đơn tiền điện thâng 5/2020 của một gia đình bị vọt lên gần 90 triệu, trưởng phòng điện lực ở Quảng Ninh bị tạm đình chỉ công việc...

<div> <p style="text-align: justify;">Chiều 22/6, C&ocirc;ng ty Điện lực Quảng Ninh đ&atilde; y&ecirc;u cầu Điện lực V&acirc;n Đồn tạm thời đ&igrave;nh chỉ c&ocirc;ng t&aacute;c Trưởng ph&ograve;ng kinh doanh Điện lực V&acirc;n Đồn do li&ecirc;n quan đến h&oacute;a đơn tiền điện th&aacute;ng 5/2002 của m&ocirc;t gia đ&igrave;nh vọt l&ecirc;n gần 90 triệu.&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">Cụ thể ng&agrave;y 21/6, b&agrave; Đ&agrave;o Thị G&aacute;i (th&ocirc;n 7, x&atilde; Hạ Long, huyện V&acirc;n Đồn) kiến nghị l&ecirc;n Tổng đ&agrave;i chăm s&oacute;c kh&aacute;ch h&agrave;ng của Tổng C&ocirc;ng ty Điện lực miền Bắc về sản lượng điện ti&ecirc;u thụ th&aacute;ng 6/2020 tăng cao đột biến, với số tiền l&ecirc;n tới gần 90 triệu đồng.</p> <p style="text-align: justify;">Ngay sau khi tiếp nhận th&ocirc;ng tin, Điện lực V&acirc;n Đồn đ&atilde; cử đo&agrave;n c&ocirc;ng t&aacute;c đến phối hợp với gia đ&igrave;nh b&agrave; G&aacute;i kiểm tra đồng hồ đo đếm điện năng.&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><img alt="Nhầm hoá đơn tiền điện gần 90 triệu, tạm đình chỉ trưởng phòng kinh doanh" src="https://khds.1cdn.vn/2020/06/23/vnn-imgs-f-vgcloud-vn_nham-hoa-don-tien-dien-gan-90-trieu-tam-dinh-chi-truong-phong-kinh-doanh.jpg" /></p> <p style="text-align: justify;">Kết quả c&ocirc;ng tơ hoạt động b&igrave;nh thường, tại thời điểm kiểm tra, chỉ số tr&ecirc;n mặt c&ocirc;ng tơ hiển thị 1.893 kWh, chỉ số cuối kỳ th&aacute;ng 5 l&agrave; 1.649 kWh.</p> <p style="text-align: justify;">Sản lượng thực tế t&iacute;nh đến ng&agrave;y 22/6 l&agrave; 244 kWh ( 38 ng&agrave;y).</p> <p style="text-align: justify;">V&igrave; kỳ h&oacute;a đơn th&aacute;ng 6 được quy định 31 ng&agrave;y từ 15/5 đến 15/6. Như vậy, sản lượng thực tế sử dụng của gia đ&igrave;nh b&agrave; G&aacute;i trong th&aacute;ng 6 l&agrave; 200 số điện, quy ra tiền l&agrave; gần 370.000 đồng.</p> <p style="text-align: justify;">Qua kiểm tra c&ocirc;ng tơ đo đếm điện năng của gia đ&igrave;nh b&agrave; G&aacute;i l&agrave; c&ocirc;ng tơ điện tử đo xa, chốt chỉ số bằng thiết bị cầm tay HHU. Do thời tiết ng&agrave;y 15/6/2020 c&oacute; mưa gi&ocirc;ng, t&iacute;n hiệu kh&ocirc;ng đảm bảo, khiến cho việc cập nhật chỉ số v&agrave; sản lượng điện năng ti&ecirc;u thụ của kh&aacute;ch h&agrave;ng kh&ocirc;ng ch&iacute;nh x&aacute;c.</p> <p style="text-align: justify;">C&ocirc;ng ty Điện lực Quảng Ninh khẳng định đ&acirc;y l&agrave; sai s&oacute;t của Điện lực V&acirc;n Đồn trong qu&aacute; tr&igrave;nh kinh doanh, ra h&oacute;a đơn việc chốt chỉ số c&ocirc;ng tơ.</p> <p style="text-align: justify;">Điện lực V&acirc;n Đồn đ&atilde; hủy h&oacute;a đơn cũ v&agrave; lập h&oacute;a đơn mới cho gia đ&igrave;nh b&agrave; G&aacute;i.</p> <p style="text-align: justify;">Trước sự việc đ&aacute;ng tiếc tr&ecirc;n Điện lực V&acirc;n Đồn gửi lời xin lỗi v&agrave; mong gia đ&igrave;nh b&agrave; G&aacute;i th&ocirc;ng cảm cho sự sai s&oacute;t n&agrave;y.</p> <p style="text-align: justify;">Trước đ&oacute;, gia đ&igrave;nh b&agrave; G&aacute;i hốt hoảng khi nhận được ho&aacute; đơn tiền điện gần 90 triệu trong khi nh&agrave; chỉ c&oacute; 3 người, kh&ocirc;ng kinh doanh bu&ocirc;n b&aacute;n g&igrave;.</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> </div> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>

Theo vietnamnet.vn
back to top