Nhầm hoá đơn tiền điện gần 90 triệu, tạm đình chỉ trưởng phòng kinh doanh

Do hóa đơn tiền điện thâng 5/2020 của một gia đình bị vọt lên gần 90 triệu, trưởng phòng điện lực ở Quảng Ninh bị tạm đình chỉ công việc...

<div> <p style="text-align: justify;">Chiều 22/6, C&ocirc;ng ty Điện lực Quảng Ninh đ&atilde; y&ecirc;u cầu Điện lực V&acirc;n Đồn tạm thời đ&igrave;nh chỉ c&ocirc;ng t&aacute;c Trưởng ph&ograve;ng kinh doanh Điện lực V&acirc;n Đồn do li&ecirc;n quan đến h&oacute;a đơn tiền điện th&aacute;ng 5/2002 của m&ocirc;t gia đ&igrave;nh vọt l&ecirc;n gần 90 triệu.&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">Cụ thể ng&agrave;y 21/6, b&agrave; Đ&agrave;o Thị G&aacute;i (th&ocirc;n 7, x&atilde; Hạ Long, huyện V&acirc;n Đồn) kiến nghị l&ecirc;n Tổng đ&agrave;i chăm s&oacute;c kh&aacute;ch h&agrave;ng của Tổng C&ocirc;ng ty Điện lực miền Bắc về sản lượng điện ti&ecirc;u thụ th&aacute;ng 6/2020 tăng cao đột biến, với số tiền l&ecirc;n tới gần 90 triệu đồng.</p> <p style="text-align: justify;">Ngay sau khi tiếp nhận th&ocirc;ng tin, Điện lực V&acirc;n Đồn đ&atilde; cử đo&agrave;n c&ocirc;ng t&aacute;c đến phối hợp với gia đ&igrave;nh b&agrave; G&aacute;i kiểm tra đồng hồ đo đếm điện năng.&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><img alt="Nhầm hoá đơn tiền điện gần 90 triệu, tạm đình chỉ trưởng phòng kinh doanh" src="https://khds.1cdn.vn/2020/06/23/vnn-imgs-f-vgcloud-vn_nham-hoa-don-tien-dien-gan-90-trieu-tam-dinh-chi-truong-phong-kinh-doanh.jpg" /></p> <p style="text-align: justify;">Kết quả c&ocirc;ng tơ hoạt động b&igrave;nh thường, tại thời điểm kiểm tra, chỉ số tr&ecirc;n mặt c&ocirc;ng tơ hiển thị 1.893 kWh, chỉ số cuối kỳ th&aacute;ng 5 l&agrave; 1.649 kWh.</p> <p style="text-align: justify;">Sản lượng thực tế t&iacute;nh đến ng&agrave;y 22/6 l&agrave; 244 kWh ( 38 ng&agrave;y).</p> <p style="text-align: justify;">V&igrave; kỳ h&oacute;a đơn th&aacute;ng 6 được quy định 31 ng&agrave;y từ 15/5 đến 15/6. Như vậy, sản lượng thực tế sử dụng của gia đ&igrave;nh b&agrave; G&aacute;i trong th&aacute;ng 6 l&agrave; 200 số điện, quy ra tiền l&agrave; gần 370.000 đồng.</p> <p style="text-align: justify;">Qua kiểm tra c&ocirc;ng tơ đo đếm điện năng của gia đ&igrave;nh b&agrave; G&aacute;i l&agrave; c&ocirc;ng tơ điện tử đo xa, chốt chỉ số bằng thiết bị cầm tay HHU. Do thời tiết ng&agrave;y 15/6/2020 c&oacute; mưa gi&ocirc;ng, t&iacute;n hiệu kh&ocirc;ng đảm bảo, khiến cho việc cập nhật chỉ số v&agrave; sản lượng điện năng ti&ecirc;u thụ của kh&aacute;ch h&agrave;ng kh&ocirc;ng ch&iacute;nh x&aacute;c.</p> <p style="text-align: justify;">C&ocirc;ng ty Điện lực Quảng Ninh khẳng định đ&acirc;y l&agrave; sai s&oacute;t của Điện lực V&acirc;n Đồn trong qu&aacute; tr&igrave;nh kinh doanh, ra h&oacute;a đơn việc chốt chỉ số c&ocirc;ng tơ.</p> <p style="text-align: justify;">Điện lực V&acirc;n Đồn đ&atilde; hủy h&oacute;a đơn cũ v&agrave; lập h&oacute;a đơn mới cho gia đ&igrave;nh b&agrave; G&aacute;i.</p> <p style="text-align: justify;">Trước sự việc đ&aacute;ng tiếc tr&ecirc;n Điện lực V&acirc;n Đồn gửi lời xin lỗi v&agrave; mong gia đ&igrave;nh b&agrave; G&aacute;i th&ocirc;ng cảm cho sự sai s&oacute;t n&agrave;y.</p> <p style="text-align: justify;">Trước đ&oacute;, gia đ&igrave;nh b&agrave; G&aacute;i hốt hoảng khi nhận được ho&aacute; đơn tiền điện gần 90 triệu trong khi nh&agrave; chỉ c&oacute; 3 người, kh&ocirc;ng kinh doanh bu&ocirc;n b&aacute;n g&igrave;.</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> </div> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>

Theo vietnamnet.vn
40 năm thành lập VUSTA: Dư âm và... tự hào

40 năm thành lập VUSTA: Dư âm và... tự hào

Tham dự Lễ Kỷ niệm 60 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh gặp mặt đội ngũ trí thức và 40 năm ngày thành lập VUSTA, tất cả đại biểu bày tỏ niềm tự hào là thành viên trong ngôi nhà chung của trí thức Việt Nam.
back to top