Bộ Chính trị: Kiên quyết không giới thiệu người xu nịnh làm ĐBQH, HĐND

Bộ Chính trị yêu cầu không giới thiệu ứng cử ĐBQH, đại biểu HĐND các cấp những người sa sút phẩm chất đạo đức, tham nhũng, chạy chức, chạy quyền, xu nịnh, kiêu ngạo, quan liêu...

<div> <p>Tổng b&iacute; thư, Chủ tịch nước <span>Nguyễn Ph&uacute; Trọng</span> vừa k&yacute; ban h&agrave;nh Chỉ thị của Bộ Ch&iacute;nh trị về l&atilde;nh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) kho&aacute; XV v&agrave; bầu cử đại biểu HĐND c&aacute;c cấp nhiệm kỳ 2021-2026 <span>dự kiến diễn ra ng&agrave;y 23/5/2021.</span></p> <p>Bộ Ch&iacute;nh trị nhấn mạnh đ&acirc;y l&agrave; sự kiện ch&iacute;nh trị quan trọng của đất nước nhằm lựa chọn, bầu ra những đại biểu xứng đ&aacute;ng đại diện cho &yacute; ch&iacute;, nguyện vọng v&agrave; quyền l&agrave;m chủ của nh&acirc;n d&acirc;n trong Quốc hội v&agrave; HĐND c&aacute;c cấp nhiệm kỳ mới.</p> <p>Đặc biệt, cuộc bầu cử diễn ra trong bối cảnh c&ocirc;ng cuộc đổi mới ở nước ta sau 35 năm đ&atilde; đạt được những th&agrave;nh tựu to lớn, c&oacute; &yacute; nghĩa lịch sử tr&ecirc;n mọi lĩnh vực đời sống, x&atilde; hội, nhưng cũng đối mặt với nhiều kh&oacute; khăn, th&aacute;ch thức, nhất l&agrave; ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid-19.</p> <h3>Kh&ocirc;ng v&igrave; cơ cấu m&agrave; hạ thấp ti&ecirc;u chuẩn</h3> <p>Để cuộc bầu cử ĐBQH kho&aacute; XV v&agrave; bầu cử đại biểu HĐND c&aacute;c cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đạt kết quả cao, Bộ Ch&iacute;nh trị y&ecirc;u cầu c&aacute;c cấp uỷ, c&aacute;c tổ chức đảng l&atilde;nh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiều nhiệm vụ.</p> <p>Trước hết, x&acirc;y dựng kế hoạch cụ thể để l&atilde;nh đạo, chỉ đạo tổ chức thắng lợi cuộc bầu cử; bảo đảm cuộc bầu cử được tiến h&agrave;nh d&acirc;n chủ, b&igrave;nh đẳng, đ&uacute;ng ph&aacute;p luật, an to&agrave;n, tiết kiệm v&agrave; thực sự l&agrave; ng&agrave;y hội của to&agrave;n d&acirc;n.</p> <table align="center"> <tbody> <tr> <td><img alt="bau cu dai bieu Quoc hoi khoa moi anh 1" src="https://khds.1cdn.vn/2020/06/21/znews-photo-zadn-vn_quochoi_zing.jpg" title="bầu cử đại biểu Quốc hội khoá mới ảnh 1" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p>Bộ Ch&iacute;nh trị y&ecirc;u cầu cấp uỷ c&aacute;c cấp phấn đấu bầu đủ 500 ĐBQH, đạt tỷ lệ ĐBQH chuy&ecirc;n tr&aacute;ch trong kho&aacute; mới. Ảnh:<em> Hải Qu&acirc;n.</em></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>Theo chỉ đạo của Bộ Ch&iacute;nh trị, cấp ủy c&aacute;c cấp cần l&atilde;nh đạo thực hiện tốt c&ocirc;ng t&aacute;c nh&acirc;n sự, bảo đảm ph&aacute;t huy d&acirc;n chủ v&agrave; sự l&atilde;nh đạo tập trung, thống nhất của Đảng trong c&ocirc;ng t&aacute;c c&aacute;n bộ.</p> <p>Kết quả nh&acirc;n sự của đại hội Đảng c&aacute;c cấp v&agrave; quy hoạch c&aacute;n bộ với c&ocirc;ng t&aacute;c chuẩn bị nh&acirc;n sự cần được gắn kết để giới thiệu những người ti&ecirc;u biểu về phẩm chất, đạo đức v&agrave; năng lực, c&oacute; quan điểm, lập trường ch&iacute;nh trị vững v&agrave;ng, đủ ti&ecirc;u chuẩn theo quy định của ph&aacute;p luật, c&oacute; điều kiện thực hiện nhiệm vụ tham gia l&agrave;m ĐBQH v&agrave; đại biểu HĐND.</p> <p>Đặc biệt, ki&ecirc;n quyết kh&ocirc;ng giới thiệu ứng cử ĐBQH, đại biểu HĐND c&aacute;c cấp những người kh&ocirc;ng xứng đ&aacute;ng, kh&ocirc;ng đủ ti&ecirc;u chuẩn, nhất l&agrave; những người sa s&uacute;t về phẩm chất đạo đức, tham nhũng, chạy chức, chạy quyền, xu nịnh, ki&ecirc;u ngạo, quan li&ecirc;u, g&acirc;y mất đo&agrave;n kết, ảnh hưởng xấu đến uy t&iacute;n của Đảng, Nh&agrave; nước.</p> <p>Bộ Ch&iacute;nh trị y&ecirc;u cầu c&aacute;c cấp uỷ phấn đấu giới thiệu, lựa chọn bầu được những ĐBQH v&agrave; HĐND thật sự ti&ecirc;u biểu, xứng đ&aacute;ng đại diện cho &yacute; ch&iacute;, nguyện vọng v&agrave; quyền l&agrave;m chủ của nh&acirc;n d&acirc;n.</p> <p>Đồng thời, phải bảo đảm đủ ti&ecirc;u chuẩn, đủ số lượng, c&oacute; cơ cấu hợp l&yacute;, trong đ&oacute; lấy ti&ecirc;u chuẩn, chất lượng đại biểu l&agrave;m trọng t&acirc;m, kh&ocirc;ng v&igrave; cơ cấu m&agrave; hạ thấp ti&ecirc;u chuẩn.</p> <p>Bộ Ch&iacute;nh trị nhấn mạnh nhiệm vụ phấn đấu bầu đủ 500 ĐBQH v&agrave; đạt tỷ lệ đại biểu Quốc hội chuy&ecirc;n tr&aacute;ch.</p> <p>Việc lựa chọn, giới thiệu người ứng cử ĐBQH, HĐND phải bảo đảm theo đ&uacute;ng quy tr&igrave;nh luật định v&agrave; hướng dẫn của c&aacute;c cơ quan Trung ương c&oacute; thẩm quyền. C&aacute;c cấp uỷ đảng tập trung l&atilde;nh đạo, chỉ đạo v&agrave; chịu tr&aacute;ch nhiệm trong việc tổ chức hiệp thương giới thiệu người ra ứng cử ĐBQH, HĐND c&aacute;c cấp; ph&aacute;t huy quyền l&agrave;m chủ của nh&acirc;n d&acirc;n trong c&ocirc;ng t&aacute;c bầu cử, bảo đảm c&aacute;c điều kiện thuận lợi để mọi c&ocirc;ng d&acirc;n thực hiện đầy đủ quyền ứng cử, bầu cử theo quy định của ph&aacute;p luật.</p> <h3>Khắc phục t&igrave;nh trạng &ldquo;vận động kh&ocirc;ng l&agrave;nh mạnh&rdquo;</h3> <p>Theo Bộ Ch&iacute;nh trị, cần nghi&ecirc;n cứu c&aacute;c quy định chặt chẽ về việc ph&acirc;n bổ người ứng cử ĐBQH do Trung ương giới thiệu; việc thẩm định hồ sơ người ứng cử ĐBQH v&agrave; đại biểu HĐND; việc tuy&ecirc;n truyền, vận động bầu cử; giải quyết khiếu nại, tố c&aacute;o.</p> <p>C&ugrave;ng với đ&oacute;, quy định cụ thể đối với việc tự ứng cử, phải c&oacute; quy tr&igrave;nh thật chặt chẽ, đ&uacute;ng quy định của Hiến ph&aacute;p v&agrave; ph&aacute;p luật.</p> <p>Đồng thời, phải quy định r&otilde; việc g&igrave; được l&agrave;m, việc g&igrave; kh&ocirc;ng được l&agrave;m trong vận động bầu cử; tr&aacute;nh t&igrave;nh trạng &quot;vận động&quot; kh&ocirc;ng l&agrave;nh mạnh; khắc phục hiệu quả những hạn chế, khuyết điểm trong tổ chức bầu cử ĐBQH v&agrave; HĐND c&aacute;c kho&aacute; gần đ&acirc;y.</p> <p>Bộ Ch&iacute;nh trị y&ecirc;u cầu c&aacute;c cấp động vi&ecirc;n mọi cử tri tự gi&aacute;c, t&iacute;ch cực v&agrave; chủ động tham gia bầu cử, nghi&ecirc;n cứu kỹ về danh s&aacute;ch người ứng cử; mỗi c&aacute;n bộ, đảng vi&ecirc;n phải gương mẫu, đề cao tr&aacute;ch nhiệm, tuy&ecirc;n truyền, vận động nh&acirc;n d&acirc;n t&iacute;ch cực tham gia bầu cử.</p> <p>Để cuộc bầu cử đạt hiệu quả, Bộ Ch&iacute;nh trị chỉ thị chỉ đạo chặt chẽ việc x&acirc;y dựng c&aacute;c phương &aacute;n bảo đảm an ninh ch&iacute;nh trị v&agrave; trật tự, an to&agrave;n x&atilde; hội; giải quyết kịp thời, đ&uacute;ng ph&aacute;p luật c&aacute;c khiếu nại, tố c&aacute;o của c&ocirc;ng d&acirc;n; ngăn chặn mọi h&agrave;nh vi lợi dụng d&acirc;n chủ, vi phạm ph&aacute;p luật về bầu cử.</p> <p>Ki&ecirc;n quyết đấu tranh chống mọi luận điệu xuy&ecirc;n tạc, &acirc;m mưu, h&agrave;nh động ph&aacute; hoại cuộc bầu cử, lợi dụng bầu cử để g&acirc;y rối. V&agrave; c&oacute; c&aacute;c phương &aacute;n chủ động ứng ph&oacute; với những t&igrave;nh huống thi&ecirc;n tai, dịch bệnh c&oacute; thể xảy ra trong thời gian tiến h&agrave;nh bầu cử.</p> <p>C&aacute;c tỉnh uỷ, th&agrave;nh uỷ được giao th&agrave;nh lập ban chỉ đạo để l&atilde;nh đạo to&agrave;n diện c&ocirc;ng t&aacute;c bầu cử, l&agrave;m tốt c&ocirc;ng t&aacute;c giới thiệu người ứng cử ở địa phương, chỉ đạo giải quyết kịp thời những vấn đề ph&aacute;t sinh trong qu&aacute; tr&igrave;nh chuẩn bị v&agrave; tổ chức bầu cử ĐBQH v&agrave; HĐND c&aacute;c cấp ở địa phương.</p> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo zingnews.vn
40 năm thành lập VUSTA: Dư âm và... tự hào

40 năm thành lập VUSTA: Dư âm và... tự hào

Tham dự Lễ Kỷ niệm 60 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh gặp mặt đội ngũ trí thức và 40 năm ngày thành lập VUSTA, tất cả đại biểu bày tỏ niềm tự hào là thành viên trong ngôi nhà chung của trí thức Việt Nam.
back to top