Ba mạng viễn thông dừng phát hành sim điện thoại mới từ 1/6

Từ 0 giờ ngày 1/6, ba mạng viễn thông Viettel, VinaPhone, MobiFone dừng bán bộ hòa mạng (KIT) mới tại các đại lý ủy quyền, dừng quyền đấu nối số thuê bao của các đại lý ủy quyền.

<div> <div><img alt="Ba mang vien thong dung phat hanh sim dien thoai moi tu 1/6 hinh anh 1" src="https://khds.1cdn.vn/2020/06/01/cdnimg-vietnamplus-vn_0106_sim_dien_thoai.jpg" title="Ba mạng viễn thông dừng phát hành sim điện thoại mới từ 1/6 hình ảnh 1" /></div> <p>Từ ng&agrave;y 1/6, ba nh&agrave; cung cấp dịch vụ di động c&oacute; thị phần lớn nhất Việt Nam l&agrave; Viettel, <a href="/tags/VinaPhone.vnp"><strong>VinaPhone</strong></a>, MobiFone sẽ dừng ph&aacute;t h&agrave;nh <a href="/tags/sim-%c4%91i%e1%bb%87n-tho%e1%ba%a1i.vnp"><strong>sim điện thoại</strong></a> mới tr&ecirc;n hệ thống k&ecirc;nh ph&acirc;n phối ủy quyền l&agrave; c&aacute;c đại l&yacute;, c&aacute;c điểm b&aacute;n sim.</p> <p>Trước đ&oacute;, đại diện Cục Viễn th&ocirc;ng (Bộ Th&ocirc;ng tin v&agrave; Truyền th&ocirc;ng) cho biết thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Ch&iacute;nh phủ, trong 2 th&aacute;ng 10-11/2019, Bộ Th&ocirc;ng tin v&agrave; Truyền th&ocirc;ng đ&atilde; tổ chức thanh tra diện rộng tr&ecirc;n cả nước đối với việc đăng k&yacute;, quản l&yacute; th&ocirc;ng tin sim thu&ecirc; bao.</p> <p>Th&aacute;ng 2/2020, theo kết quả thanh tra của Bộ Th&ocirc;ng tin v&agrave; Truyền th&ocirc;ng, vẫn tồn tại t&igrave;nh trạng sim r&aacute;c đ&atilde; được nhập sẵn th&ocirc;ng tin chủ thu&ecirc; bao, k&iacute;ch hoạt sẵn dịch vụ di động trả trước v&agrave; người sử dụng c&oacute; thể mua được sim k&iacute;ch hoạt sẵn m&agrave; kh&ocirc;ng cần đăng k&yacute;, khai b&aacute;o th&ocirc;ng tin thu&ecirc; bao. T&igrave;nh trạng n&agrave;y diễn ra tại c&aacute;c điểm ủy quyền l&agrave; c&aacute;c đại l&yacute;, c&aacute;c điểm b&aacute;n sim trả trước.</p> <p>Nhằm chấm dứt t&igrave;nh trạng sim k&iacute;ch hoạt sẵn vẫn được cung cấp ngo&agrave;i thị trường, cả ba mạng viễn th&ocirc;ng <a href="/tags/Viettel.vnp"><strong>Viettel</strong></a>, VinaPhone v&agrave; <a href="/tags/MobiFone.vnp"><strong>MobiFone</strong></a> đ&atilde; thỏa thuận, thống nhất một số biện ph&aacute;p xử l&yacute; thực trạng tr&ecirc;n.</p> <p>Từ 0 giờ ng&agrave;y 1/6, ba mạng viễn th&ocirc;ng dừng b&aacute;n bộ h&ograve;a mạng (KIT) mới tại c&aacute;c đại l&yacute; ủy quyền, dừng quyền đấu nối số thu&ecirc; bao của c&aacute;c đại l&yacute; ủy quyền.</p> <p>C&aacute;c nh&agrave; mạng chỉ tập trung việc b&aacute;n sim, đăng k&yacute; th&ocirc;ng tin thu&ecirc; bao tại c&aacute;c điểm cung cấp dịch vụ viễn th&ocirc;ng của ch&iacute;nh nh&agrave; mạng. Đ&acirc;y được coi l&agrave; biện ph&aacute;p mạnh m&agrave; ba doanh nghiệp cung cấp dịch vụ di động lớn đồng loạt triển khai v&agrave; cũng l&agrave; giải ph&aacute;p quan trọng nhằm ngăn chặn, xử l&yacute; triệt để sim r&aacute;c.</p> <p>Hiện nay, Việt Nam c&oacute; 125 triệu thu&ecirc; bao di động tr&ecirc;n tổng số 96 triệu d&acirc;n. Như vậy, trung b&igrave;nh mỗi người d&acirc;n sở hữu 1,3 số thu&ecirc; bao di động. Số liệu n&agrave;y cho thấy việc ph&aacute;t triển thu&ecirc; bao di động hầu như đ&atilde; b&atilde;o h&ograve;a v&agrave; c&oacute; xu hướng tiệm cận với nhu cầu thực tế của thị trường v&agrave; d&acirc;n số Việt Nam.</p> <p>Theo đại diện Cục Viễn th&ocirc;ng, đ&acirc;y l&agrave; thời điểm c&aacute;c nh&agrave; mạng cần tập trung n&acirc;ng cao chất lượng phục vụ, dịch vụ cho người d&ugrave;ng v&agrave; triển khai c&aacute;c dịch vụ mới, kh&ocirc;ng gian mới tr&ecirc;n nền tảng di động chứ kh&ocirc;ng ph&aacute;t triển th&ecirc;m thu&ecirc; bao mới./.</p> <div><strong>Ng B&iacute;ch (TTXVN/Vietnam+)</strong></div> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo www.vietnamplus.vn
Điểm chuẩn đại học năm 2024 dự báo sẽ tăng mạnh

Điểm chuẩn đại học năm 2024 dự báo sẽ tăng mạnh

Điểm chuẩn đại học tăng, giảm ở mức như thế nào, để đặt nguyện vọng cho đúng là vấn đề được nhiều thí sinh quan tâm. Nhiều chuyên gia nhận định, điểm chuẩn đại học năm 2024 sẽ tăng ở tất cả các tổ hợp. 
back to top