Sau Vinfast, Vinsmart, Vinpearl Air... điều gì sẽ xảy ra nếu Vingroup nhảy vào thị trường viễn thông di động?

Hơn một năm qua, thông tin đồn đoán Tập đoàn Vingroup đang tính toán “đặt chân” vào thị trường viễn thông di động đã xuất hiện. Tuy nhiên, đến nay, cả Vingroup lẫn các bên liên quan đều chưa một lần xác nhận.

<div> <p style="text-align: justify;"><span>C&oacute; hai con đường đưa Vingroup đến với thị trường viễn th&ocirc;ng di động, theo lời đồn v&agrave; cũng l&agrave; hai c&aacute;ch thức cơ bản nhất hiện nay, l&agrave; Vingroup sẽ mua cổ phần chi phối hoặc to&agrave;n bộ một nh&agrave; mạng kh&aacute;c (mạng di động nhỏ). L&atilde;nh đạo một nh&agrave; mạng nhỏ x&aacute;c nhận rằng doanh nghiệp &ocirc;ng đ&atilde; được một tập đo&agrave;n lớn trong nước đề cập đến vấn đề mua b&aacute;n, tuy nhi&ecirc;n doanh nghiệp n&agrave;o th&igrave; &ocirc;ng kh&ocirc;ng tiết lộ.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span>Ngả đường thứ hai l&agrave; Vingroup sẽ đấu thầu băng tần (c&oacute; thể l&agrave; băng tần 2600 Mhz cho 4G) v&agrave; th&agrave;nh lập mạng viễn th&ocirc;ng ho&agrave;n to&agrave;n mới. Điều n&agrave;y cũng được đại diện một nh&agrave; mạng &quot;ti&ecirc;n liệu&quot; với người viết rằng đ&acirc;y l&agrave; phương &aacute;n c&oacute; nhiều khả năng sẽ xảy ra.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span>Tất nhi&ecirc;n những đồn đo&aacute;n tr&ecirc;n chỉ c&oacute; thể xem l&agrave; ch&iacute;nh x&aacute;c nếu Vingroup ch&iacute;nh thức c&ocirc;ng bố th&ocirc;ng tin hoặc những sở cứ đến từ c&aacute;c cơ quan chuy&ecirc;n ng&agrave;nh. Nhưng, d&ugrave; vậy, giả sử họ tham gia v&agrave;o thị trường viễn th&ocirc;ng di động thật th&igrave; đ&acirc;u l&agrave; th&aacute;ch thức, cơ hội với tập đo&agrave;n tư nh&acirc;n đa ng&agrave;nh lớn nhất Việt Nam?</span></p> <p style="text-align: justify;"><span><b>Th&aacute;ch thức n&agrave;o cho Vingroup?</b></span></p> <p style="text-align: justify;"><span>Đặc điểm của viễn th&ocirc;ng di động l&agrave; quy m&ocirc; &ndash; tức phải x&acirc;y dựng một hạ tầng mạng lưới rộng khắp v&agrave; đủ tốt để đảm bảo t&iacute;nh li&ecirc;n th&ocirc;ng, kết nối, đầu tư liền mạch rồi mới kinh doanh, ch&iacute;nh v&igrave; vậy từ l&acirc;u viễn th&ocirc;ng lu&ocirc;n được xem l&agrave; cuộc chơi tốn rất nhiều tiền, phải đầu tư rất lớn.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span>Theo ph&acirc;n t&iacute;ch từ l&atilde;nh đạo nhiều nh&agrave; mạng, để mở một mạng di động mới hoặc mua một doanh nghiệp viễn th&ocirc;ng nhỏ (hạ tầng c&ograve;n rất khi&ecirc;m tốn v&agrave; hạn hẹp, chỉ băng tần l&agrave; gi&aacute; trị nhất) th&igrave; vốn đầu tư để x&acirc;y dựng ho&agrave;n thiện hạ tầng mạng lưới viễn th&ocirc;ng &iacute;t nhất cũng phải tr&ecirc;n 1 tỷ USD, thậm ch&iacute; để ph&aacute;t triển mạng lưới ổn định, đủ khả năng cạnh tranh với c&aacute;c mạng di động lớn vốn c&oacute; thể l&ecirc;n tới 1,5-2 tỷ USD.</span></p> <div> <div style="text-align: justify;"><span><img alt="Sau Vinfast, Vinsmart, Vinpearl Air... điều gì sẽ xảy ra nếu Vingroup nhảy vào thị trường viễn thông di động? - Ảnh 1." data-original="https://khds.1cdn.vn/2019/08/01/photo-1-1564641185262119490835.png" src="https://khds.1cdn.vn/2019/08/01/photo-1-1564641185262119490835.png" title="Sau Vinfast, Vinsmart, Vinpearl Air... điều gì sẽ xảy ra nếu Vingroup nhảy vào thị trường viễn thông di động? - Ảnh 1." /></span></div> </div> <p style="text-align: justify;"><span>Khoản tiền đầu tư tr&ecirc;n tất nhi&ecirc;n mới chỉ để đ&aacute;p ứng nhu cầu cho hạ tầng cứng, như hệ thống mạng lưới, đường trục, mua c&ocirc;ng nghệ, mua trạm BTS, thu&ecirc; địa điểm dựng trạm, nh&acirc;n sự&hellip; Khi ph&aacute;t triển mạng lưới kinh doanh như hệ thống k&ecirc;nh b&aacute;n h&agrave;ng, c&aacute;c chương tr&igrave;nh b&aacute;n h&agrave;ng, marketing, khuyến mại, giảm gi&aacute;&hellip; th&igrave; doanh nghiệp sẽ c&ograve;n phải cần th&ecirc;m nguồn lực t&agrave;i ch&iacute;nh nữa để kinh doanh, đưa sản phẩm dịch vụ đến tay người d&ugrave;ng.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span>Đại diện một nh&agrave; mạng lớn cho rằng, Vingroup l&agrave; tập đo&agrave;n kinh tế h&ugrave;ng mạnh n&ecirc;n khoản tiền tỷ USD tr&ecirc;n c&oacute; thể kh&ocirc;ng phải l&agrave; r&agrave;o cản qu&aacute; lớn nhưng n&oacute; l&agrave; khoản tiền đầu tư kh&ocirc;ng hề nhỏ n&ecirc;n khi doanh nghiệp bỏ 1-2 tỷ USD ra chắc chắn phải t&iacute;nh đến hiệu quả mang lại. &quot;Bỏ vốn lớn m&agrave; kh&ocirc;ng thấy hiệu quả th&igrave; toi. C&agrave;ng lớn c&agrave;ng rủi ro, c&agrave;ng phải thận trọng hơn. Chắc chắn quyết định tham gia thị trường doanh nghiệp phải nh&igrave;n thấy cơ hội n&agrave;o đấy&quot;, &ocirc;ng n&oacute;i.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span>Thử th&aacute;ch tiếp theo l&agrave; tỷ lệ thu&ecirc; bao di động khi gần chục năm qua đ&atilde; rơi v&agrave;o t&igrave;nh trạng b&atilde;o h&ograve;a, thậm ch&iacute; c&oacute; những năm số thu&ecirc; bao điện thoại di động c&ograve;n gấp đ&ocirc;i d&acirc;n số. Thời điểm hiện tại Việt Nam đang c&oacute; hơn 133 triệu thu&ecirc; bao điện thoại di động. Việc tăng trưởng thu&ecirc; bao di động những năm qua cơ bản theo chiều hướng &acirc;m.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span>Yếu tố n&agrave;y cũng khiến việc ph&aacute;t triển thu&ecirc; bao mới của một mạng di động mới sẽ tương đối kh&oacute;, sẽ kh&ocirc;ng c&ograve;n &quot;dễ ăn&quot; của thời dựng cột đến đ&acirc;u c&oacute; thu&ecirc; bao đến đ&oacute;. Thứ nữa, do gi&aacute; dịch vụ di động tại Việt Nam đ&atilde; xuống rất thấp v&agrave; người ti&ecirc;u d&ugrave;ng từ l&acirc;u kh&ocirc;ng c&ograve;n quan t&acirc;m đến gi&aacute; n&ecirc;n c&aacute;c ch&iacute;nh s&aacute;ch gi&aacute; rẻ, khuyến mại &ndash; chiến lược cạnh tranh cơ bản nhất của c&aacute;c mạng mới gia nhập thị trường &ndash; c&oacute; lẽ cũng kh&ocirc;ng c&ograve;n nhiều hiệu nghiệm.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span>Thử th&aacute;ch thứ ba v&agrave; cũng rất kh&oacute; khăn với ng&agrave;nh viễn th&ocirc;ng di động n&oacute;i chung hiện nay l&agrave; doanh thu dịch vụ viễn th&ocirc;ng di động đ&atilde; bước v&agrave;o giai đoạn chỉ c&oacute; giảm chứ kh&ocirc;ng thể tăng. Do ảnh hưởng của c&aacute;c c&ocirc;ng nghệ mới, xu hướng ph&aacute;t triển mạng x&atilde; hội tạo ra k&ecirc;nh giao tiếp chủ yếu, hay c&aacute;c ứng dụng gọi điện, nhắn tin miễn ph&iacute; (OTT) khiến sản lượng viễn th&ocirc;ng (gọi, SMS) gần như kh&ocirc;ng tăng trưởng v&agrave; đi xuống từ năm bảy năm nay, kh&ocirc;ng ri&ecirc;ng thị trường Việt Nam m&agrave; của to&agrave;n thế giới.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span>Theo b&aacute;o c&aacute;o của Telco2Research (STL Parners), doanh thu thoại, SMS c&oacute; xu hướng giảm rất mạnh trong giai đoạn 2013-2020. Dung lượng sử dụng data Mobile tăng mạnh khi c&oacute; 4G/5G, tuy nhi&ecirc;n đơn gi&aacute; suy giảm mạnh n&ecirc;n doanh thu data d&ugrave; tăng trưởng nhưng tỷ lệ kh&ocirc;ng đủ lớn, kh&ocirc;ng đủ b&ugrave; đắp suy giảm thoại/SMS.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span>Gần nhất, trong nước, 6 th&aacute;ng đầu năm 2019, c&aacute;c nh&agrave; mạng lớn đều c&oacute; doanh thu, lợi nhuận hoặc l&agrave; tăng rất thấp hoặc l&agrave; &acirc;m. &quot;Nếu chỉ t&iacute;nh ri&ecirc;ng dịch vụ viễn th&ocirc;ng cơ bản th&igrave; &acirc;m tất. Trong xu hướng b&acirc;y giờ giữ - tức đứng im được đ&atilde; rất kh&oacute; rồi chứ đừng n&oacute;i đến tăng trưởng&quot;, một l&atilde;nh đạo nh&agrave; mạng lớn thẳng thắn cho biết.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span>T&oacute;m lại, cạnh trạnh hạ tầng l&agrave; trở ngại lớn nhất nhưng kh&ocirc;ng phải l&agrave; r&agrave;o cản kh&ocirc;ng thể vượt qua &ndash; theo ch&iacute;nh những người c&oacute; chuy&ecirc;n m&ocirc;n trong ng&agrave;nh nhận x&eacute;t.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span><b>V&agrave; cơ hội của Vingroup</b></span></p> <p style="text-align: justify;"><span>Với h&agrave;ng loạt kh&oacute; khăn, th&aacute;ch thức v&agrave; bối cảnh thị trường viễn th&ocirc;ng di động như vậy, c&acirc;u hỏi đặt ra l&agrave; cơ hội n&agrave;o d&agrave;nh cho Vingroup? Quy m&ocirc;, tầm v&oacute;c hiện nay liệu c&oacute; đem lại lợi thế cho Vingroup khi &quot;dấn th&acirc;n&quot; v&agrave;o lĩnh vực viễn th&ocirc;ng di động?</span></p> <p style="text-align: justify;"><span>Ngo&agrave;i thế mạnh thương hiệu, t&agrave;i ch&iacute;nh, m&ocirc; h&igrave;nh quản trị chuy&ecirc;n nghiệp, l&atilde;nh đạo một số nh&agrave; mạng cho rằng lợi thế lớn nhất của Vingroup nếu tham gia v&agrave;o thị trường viễn th&ocirc;ng đ&oacute; ch&iacute;nh l&agrave; đ&atilde; đang x&acirc;y dựng được một hệ sinh th&aacute;i tiềm năng, từ Vinhomes, Vinpearl, Vinmec (bệnh viện), Vinmart (hệ thống b&aacute;n lẻ), Vinschool, rồi mới đ&acirc;y l&agrave; VinFast, Vinsmart, Vinpearl Air&hellip;</span></p> <div> <div style="text-align: justify;"><span><img alt="Sau Vinfast, Vinsmart, Vinpearl Air... điều gì sẽ xảy ra nếu Vingroup nhảy vào thị trường viễn thông di động? - Ảnh 2." data-original="https://khds.1cdn.vn/2019/08/01/photo-1-15646411991491038836169.png" src="https://khds.1cdn.vn/2019/08/01/photo-1-15646411991491038836169.png" title="Sau Vinfast, Vinsmart, Vinpearl Air... điều gì sẽ xảy ra nếu Vingroup nhảy vào thị trường viễn thông di động? - Ảnh 2." /></span></div> </div> <p style="text-align: justify;"><span>&quot;Viễn th&ocirc;ng cũng như bất kỳ lĩnh vực kinh doanh n&agrave;o, xu hướng quan trọng nhất b&acirc;y giờ l&agrave; x&acirc;y dựng được một hệ sinh th&aacute;i. Doanh nghiệp n&agrave;o c&oacute; hệ sinh th&aacute;i c&agrave;ng rộng, c&agrave;ng s&acirc;u (kh&aacute;ch h&agrave;ng tin tưởng d&ugrave;ng nhiều) th&igrave; c&agrave;ng c&oacute; cơ hội trở th&agrave;nh người chiến thắng&quot;, l&atilde;nh đạo một nh&agrave; mạng ph&acirc;n t&iacute;ch.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span>Theo &ocirc;ng, viễn th&ocirc;ng hiện nay kh&ocirc;ng c&ograve;n n&oacute;i c&acirc;u chuyện của việc đầu tư trạm 3G, 4G, l&agrave; thoại hay SMS nữa m&agrave; l&agrave; hệ sinh th&aacute;i, kiếm tiền bằng hệ sinh th&aacute;i chứ kh&ocirc;ng phải bằng thoại bằng SMS. Hay viễn th&ocirc;ng cũng kh&ocirc;ng c&ograve;n kể bằng c&acirc;u chuyện thu&ecirc; bao bởi đ&atilde; c&oacute; dịch vụ chuyển mạng giữ số (MNP), người d&ugrave;ng chỉ ngại đổi số thu&ecirc; bao chứ đ&acirc;u ngại đổi nh&agrave; mạng khi sang nh&agrave; mạng c&oacute; nhiều lựa chọn hay ho, th&uacute; vị hơn.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span>&quot;N&ecirc;n, viễn th&ocirc;ng phải l&agrave; hệ sinh th&aacute;i. Ai đem lại hệ sinh th&aacute;i &quot;khủng&quot;, quản trị tốt v&agrave; đem lại gi&aacute; trị thật th&igrave; c&aacute;c mạng c&ograve;n lại phải coi chừng. Cơ hội của Vin ch&iacute;nh l&agrave; đang c&oacute; hệ sinh th&aacute;i tốt&quot;, l&atilde;nh đạo nh&agrave; mạng n&agrave;y tiếp tục nhấn mạnh.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span>Đại diện một nh&agrave; mạng lớn kh&aacute;c th&igrave; cho rằng do Vingroup l&agrave; nh&agrave; đầu tư lớn n&ecirc;n khả năng &quot;sẽ chơi một cuộc chơi lớn v&agrave; c&aacute;ch chơi cũng sẽ lớn&quot;. Bởi vậy, theo &ocirc;ng, khi đ&atilde; chơi lớn th&igrave; chắc chắn sẽ t&aacute;c động tới thị trường viễn th&ocirc;ng, tất nhi&ecirc;n mức độ ảnh hưởng thế n&agrave;o phải v&agrave;o cuộc mới biết v&igrave; thị trường viễn th&ocirc;ng kh&aacute; đặc th&ugrave;, kh&ocirc;ng giống như bất động sản, kh&ocirc;ng giống như l&agrave;m chuỗi.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span>Vị đại diện n&agrave;y c&ograve;n nh&igrave;n nhận việc Vingroup hợp t&aacute;c với Tập đo&agrave;n SK (H&agrave;n Quốc) mới đ&acirc;y (khi SK r&oacute;t 1 tỷ USD mua cổ phần của Vingroup trong vụ hợp t&aacute;c n&agrave;y cũng đ&atilde; l&agrave;m dấy l&ecirc;n rằng Vingroup sẽ tham gia v&agrave;o lĩnh vực viễn th&ocirc;ng di động - PV) cũng sẽ đem lại những lợi thế, kinh nghiệm nhất định cho Vingroup v&igrave; SK Group sở hữu SK Telecom - l&agrave; một trong những doanh nghiệp viễn th&ocirc;ng lớn nhất H&agrave;n Quốc, v&agrave; cũng sẽ c&oacute; những chia sẻ về c&ocirc;ng nghệ, ph&aacute;t triển sản phẩm dịch vụ cho Vingroup khi họ tham gia v&agrave;o thị trường viễn th&ocirc;ng.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span>Theo giới viễn th&ocirc;ng, với việc ph&aacute;t triển một hệ sinh th&aacute;i đa dạng hiện nay, việc tham gia v&agrave;o c&aacute;c lĩnh vực mới như &ocirc;t&ocirc;, điện thoại th&ocirc;ng minh, rồi c&aacute;c lĩnh vực nghi&ecirc;n cứu, ph&aacute;t triển tr&iacute; tuệ nh&acirc;n tạo (AI), Bigdata&hellip; v&agrave; xu hướng thời đại l&agrave; một sự kết nối mạnh mẽ, to&agrave;n diện, do vậy nếu tập đo&agrave;n Vingroup tham gia v&agrave;o lĩnh vực viễn th&ocirc;ng di động th&igrave; cũng kh&ocirc;ng c&oacute; g&igrave; l&agrave; bất ngờ, v&igrave; n&oacute; sẽ l&agrave; một cấu th&agrave;nh quan trọng trong hệ sinh th&aacute;i hiện nay của Vingroup.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span>&quot;Doanh thu trung b&igrave;nh tr&ecirc;n mỗi thu&ecirc; bao (ARPU) của mỗi thu&ecirc; bao hiện nay chỉ 50-70 ngh&igrave;n đồng nhưng họ (Vingroup) c&oacute; thể sẽ kh&ocirc;ng t&igrave;m kiếm lợi nhuận từ c&aacute;c dịch vụ cơ bản m&agrave; sẽ ph&aacute;t triển c&aacute;c c&ocirc;ng nghệ mới, c&aacute;c dịch vụ kết nối M2M (từ m&aacute;y tới m&aacute;y - Machine to Machine), từ c&aacute;c thiết bị đầu cuối, thiết bị c&ocirc;ng nghiệp (v&iacute; dụ như &ocirc;t&ocirc; tự l&aacute;i), hay mở rộng ra Mobile Money, như kh&aacute;m chữa bệnh&hellip;, lồng gh&eacute;p tất cả trong hệ sinh th&aacute;i lại, khi đ&oacute; nguồn thu sẽ c&ograve;n gấp nhiều lần&quot;, giới trong ng&agrave;nh nh&igrave;n nhận.</span></p> </div>

Theo Trí thức trẻ
back to top