57 ngày không có ca mắc COVID-19 ở cộng đồng, sức khoẻ phi công người Anh hiện thế nào?

Bản tin lúc 6h ngày 12/6 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 cho biết, đã 57 ngày Việt Nam không có ca mắc COVID-19 ở cộng đồng. Nam phi công người Anh đã tiếp tục có tiến triển tốt về sức khoẻ, vận động hai chi trên gần bình thường, bệnh nhân đã có thể ngồi được trên xe lăn với sự trợ giúp của nhân viên y tế để phơi nắng mỗi sáng. dự kiến sắp cai máy thở

<div> <p><strong>Tổng số ca mắc:</strong></p> <p>- T&iacute;nh từ 6h ng&agrave;y 16/4 đến 6h &nbsp;ng&agrave;y 11/6: Đ&atilde; 57 ng&agrave;y Việt Nam kh&ocirc;ng c&oacute; ca l&acirc;y nhiễm trong cộng đồng.</p> <p>- T&iacute;nh đến 6h ng&agrave;y 12/6: Việt Nam c&oacute; tổng cộng 192 ca nhiễm nhập cảnh được c&aacute;ch ly ngay.</p> <p>- T&iacute;nh từ 18h ng&agrave;y 11/6 đến 6h ng&agrave;y 12/6: 0 ghi nhận ca mắc mới</p> <p><img alt="" src="https://khds.1cdn.vn/2020/06/12/media-suckhoedoisong-vn_ca_mac_moi_sang_12.6.jpg" /></p> <p><img alt="" src="https://khds.1cdn.vn/2020/06/12/media-suckhoedoisong-vn_mac_moi_sang_12.6.jpg" /></p> <p><strong>Số người c&aacute;ch ly: Tổng số người tiếp x&uacute;c gần v&agrave; nhập cảnh từ v&ugrave;ng dịch đang được theo d&otilde;i sức khỏe (c&aacute;ch ly): 9.226, trong đ&oacute;:</strong></p> <p><span>- C&aacute;ch ly tập trung tại bệnh viện: 159</span></p> <p><span>- C&aacute;ch ly tập trung tại cơ sở kh&aacute;c: 8.722</span></p> <p><span>- C&aacute;ch ly tại nh&agrave;, nơi lưu tr&uacute;: 345</span></p> <p><span><img alt="" src="https://khds.1cdn.vn/2020/06/12/media-suckhoedoisong-vn_cach_ly_sang_12.6.jpg" /></span></p> <p><strong>Về t&igrave;nh h&igrave;nh điều trị, theo b&aacute;o c&aacute;o của Tiểu ban Điều trị-&nbsp; Ban chỉ đạo Quốc gia ph&ograve;ng, chống dịch COVID-19</strong></p> <p><span>Đến nay</span><span> tổng số trường hợp mắc COVID-19 được chữa khỏi ở nước ta l&agrave; 321/332 bệnh nh&acirc;n (chiếm 96,7% tổng số bệnh nh&acirc;n COVID-19 tại Việt Nam), trong đ&oacute; 49/50 bệnh nh&acirc;n mang quốc tịch nước ngo&agrave;i đ&atilde; được Việt Nam điều trị khỏi (h<span>iện cả nước chỉ c&ograve;n duy nhất bệnh nh&acirc;n 91 l&agrave; phi c&ocirc;ng người Anh đang được điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy).</span></span></p> <p><span><span>11 bệnh nh&acirc;n COVID-19 c&ograve;n lại của nước ta đang được điều trị tại 6 cơ sở y tế, đa số c&oacute; sức khỏe ổn định.</span></span></p> <p><span><em>T&iacute;nh đến s&aacute;ng </em><em>ng&agrave;y 12/6</em><span>, trong số c&aacute;c bệnh nh&acirc;n COVID-19 đang điều trị, theo d&otilde;i sức khoẻ tại c&aacute;c cơ sở y tế,&nbsp;hiện c&oacute;&nbsp;3 bệnh nh&acirc;n c&oacute; kết quả x&eacute;t nghiệm &acirc;m t&iacute;nh lần 1 với virus SARS-CoV-2 v&agrave; 2 bệnh nh&acirc;n c&oacute; kết quả &acirc;m t&iacute;nh 2 lần trở l&ecirc;n với virus SARS-CoV-2. Hiện c&ograve;n 6 bệnh nh&acirc;n dương t&iacute;nh với COVID-19.</span></span></p> <p><em>Li&ecirc;n quan đến bệnh nh&acirc;n 91- nam phi c&ocirc;ng người Anh đang điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy, </em>th&ocirc;ng tin từ Tiểu Ban Điều trị cho biết sức khỏe bệnh nh&acirc;n 91 (phi c&ocirc;ng người Anh) tiếp tục c&oacute; th&ecirc;m những chuyển biến t&iacute;ch cực.</p> <p><span>Hiện tại, bệnh nh&acirc;n đ&atilde; ho&agrave;n to&agrave;n tỉnh t&aacute;o, nhớ được cả mật khẩu của điện thoại v&agrave; iPad của m&igrave;nh, đồng thời vận động hai chi tr&ecirc;n dần hồi phục về mức b&igrave;nh thường, c&oacute; thể cầm b&uacute;t viết l&ecirc;n bảng v&agrave; sử dụng được điện thoại.</span></p> <p>Về nhiễm tr&ugrave;ng ở phổi do Burkholderia cenocepacia v&agrave; Ralstonia Pickettii, mẫu cấy đ&agrave;m gần nhất của nam bệnh nh&acirc;n đ&atilde; &acirc;m t&iacute;nh, trong khi hai&nbsp;ng&agrave;y qua, bệnh nh&acirc;n được tập bỏ m&aacute;y thở ngắt qu&atilde;ng v&agrave; thời gian bỏ m&aacute;y thở đang tăng dần, kh&ocirc;ng c&ograve;n sốt, thở chậm hơn với lượng oxy cung cấp chỉ 3 l&iacute;t/ph&uacute;t.</p> <p>Đặc biệt, sức cơ hai ch&acirc;n của bệnh nh&acirc;n cũng cải thiện 3/5 từ mức 1/5 của một tuần trước đ&oacute; v&agrave; bệnh nh&acirc;n cũng c&oacute; thể ngồi được tr&ecirc;n xe lăn với sự trợ gi&uacute;p của nh&acirc;n vi&ecirc;n y tế để phơi nắng mỗi s&aacute;ng.</p> <p>Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết kế hoạch điều trị tiếp theo cho phi c&ocirc;ng người Anh l&agrave; ngưng kh&aacute;ng sinh khi đ&atilde; đủ liều, tiếp tục tập bỏ m&aacute;y thở, tiếp tục dinh dưỡng đầy đủ, tập vận động phục hồi chức năng t&iacute;ch cực, ph&ograve;ng ngừa c&aacute;c nguy cơ nhiễm tr&ugrave;ng mới v&agrave; sau c&ugrave;ng l&agrave; đ&aacute;nh gi&aacute; việc r&uacute;t cannule mở kh&iacute; quản sau khi đ&atilde; bỏ được m&aacute;y thở để bệnh nh&acirc;n c&oacute; thể giao tiếp trở lại bằng lời n&oacute;i.</p> <p><span>Trước đ&oacute;, bệnh nh&acirc;n đ&atilde; lần đầu mỉm cười với c&aacute;c nh&acirc;n vi&ecirc;n y tế v&agrave;o ng&agrave;y 4/6, đến ng&agrave;y 8/6, bệnh nh&acirc;n đ&atilde; c&oacute; thể ngồi dậy, đung đưa hai ch&acirc;n, đồng thời, nam bệnh nh&acirc;n đ&atilde; tự viết v&agrave;o bảng v&agrave; tự bấm n&uacute;t điều chỉnh độ cao của giường bệnh.</span></p> <p>Với sự tiến bộ hiện tại của bệnh nh&acirc;n, c&oacute; thể thời gian cần cho việc bỏ ho&agrave;n to&agrave;n m&aacute;y thở sẽ ngắn hơn như đ&atilde; ti&ecirc;n lượng trước đ&oacute;.</p> <p><span>Đến nay, bệnh nh&acirc;n 91 đ&atilde; trải qua 86 ng&agrave;y điều trị (hiện l&agrave; bệnh nh&acirc;n COVID-19 c&oacute; số ng&agrave;y điều trị d&agrave;i nhất ở nước ta), trong đ&oacute; qu&aacute; tr&igrave;nh điều trị tại Bệnh viện bệnh Nhiệt đới TP Hồ Ch&iacute; Minh bắt đầu từ ng&agrave;y 18/3- 22/5; tại Khoa Hồi sức t&iacute;ch cực &ndash; Bệnh viện Chợ Rẫy từ chiều muộn ng&agrave;y 22/5 đến nay. Bệnh nh&acirc;n đ&atilde; được ngưng ECMO từ s&aacute;ng ng&agrave;y 3/6 ngưng lọc m&aacute;u từ ng&agrave;y 27/5.</span></p> <p>&nbsp;</p> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo suckhoedoisong.vn
back to top