32 y bác sĩ Bệnh viện Giao thông Vận tải Hải Phòng nghỉ việc

Nhiều tháng không được nhận lương, phụ cấp và đóng bảo hiểm xã hội, 32 y bác sĩ 5 khoa, phòng Bệnh viện Giao thông Vận tải Hải Phòng đã nghỉ việc.

<div> <p style="text-align: justify;">Ng&agrave;y 19/6, 32 y b&aacute;c sĩ tại 5 trong 6 khoa, ph&ograve;ng của Bệnh viện Giao th&ocirc;ng Vận tải nộp đơn xin nghỉ việc. S&aacute;ng 22/6, sau khi đến bệnh viện được &iacute;t ph&uacute;t, những người nộp đơn xin nghỉ đ&atilde; ra về, chỉ c&ograve;n khoa Kh&aacute;m bệnh v&agrave; khoa Chạy thận nh&acirc;n tạo Nhật - Việt hoạt động, với&nbsp;kh&aacute; đ&ocirc;ng người đến kh&aacute;m.</p> <p style="text-align: justify;">Theo phản &aacute;nh của c&aacute;c b&aacute;c sĩ, từ đầu năm đến nay bệnh viện kh&ocirc;ng chi trả lương, phụ cấp nghề (bằng 40% lương) v&agrave; đ&oacute;ng bảo hiểm x&atilde; hội cho người lao động. Sau nhiều lần kiến nghị, gửi đơn l&ecirc;n Cục Y tế, Bộ Giao th&ocirc;ng Vận tải, Ban gi&aacute;m đốc bệnh viện mới thanh to&aacute;n tiền lương th&aacute;ng 1 v&agrave; 2.</p> <p style="text-align: justify;">Ngo&agrave;i ra, bệnh viện c&ograve;n nợ c&aacute;c nh&agrave; cung cấp thuốc, vật tư y tế gần 12 tỷ đồng (theo số liệu tổng hợp c&ocirc;ng nợ năm 2019) dẫn đến đối t&aacute;c dừng cung cấp thuốc, vật tư y tế. Thiếu thuốc đ&atilde; ảnh hưởng đến chất lượng kh&aacute;m chữa bệnh.</p> <figure class="tplCaption" data-size="true" itemprop="associatedMedia image" itemscope="" itemtype="http://schema.org/ImageObject"> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> </figure> </div> <meta content="https://i1-vnexpress.vnecdn.net/2020/06/22/benh-vien-2-1952-1592839910.jpg?w=0&amp;h=0&amp;q=100&amp;dpr=2&amp;fit=crop&amp;s=NcDI_e8x3NZHudyPRZStQg" itemprop="url" /> <meta content="1200" itemprop="width" /> <meta content="800" itemprop="height" /> <meta content="" itemprop="href" /> <div style="text-align: justify;"><picture><source data-srcset="https://khds.1cdn.vn/2020/06/23/i1-vnexpress-vnecdn-net_benh-vien-2-1952-1592839910.jpg 1x, https://i1-vnexpress.vnecdn.net/2020/06/22/benh-vien-2-1952-1592839910.jpg?w=1020&amp;h=0&amp;q=100&amp;dpr=1&amp;fit=crop&amp;s=fXPMkmlyOk1sbvy_bQwhmQ 1.5x, https://i1-vnexpress.vnecdn.net/2020/06/22/benh-vien-2-1952-1592839910.jpg?w=680&amp;h=0&amp;q=100&amp;dpr=2&amp;fit=crop&amp;s=IXvjbb_-qhoyJ0xvFpbtgw 2x" /><img alt="Trong ngày 22/6, Bệnh viện giao thông vận tải Hải Phòng chỉ còn khoa khám bệnh và khoa chạy thận Nhật- Việt hoạt động, các khoa, phòng khác đóng cửa do 32 y bác sĩ nộp đơn nghi việc tự túc do nhiều tháng nay không được trả lương và phụ cấp. Ảnh: Giang Chinh" src="https://khds.1cdn.vn/2020/06/23/i1-vnexpress-vnecdn-net_benh-vien-2-1952-1592839910.jpg" /></picture></div> <figcaption itemprop="description"> <p style="text-align: justify;">Trong ng&agrave;y 22/6, Bệnh viện Giao th&ocirc;ng Vận tải Hải Ph&ograve;ng chỉ c&ograve;n khoa Kh&aacute;m bệnh v&agrave; khoa Chạy thận Nhật - Việt hoạt động. Ảnh: <em>Giang Chinh.</em></p> </figcaption> <p style="text-align: justify;">L&agrave; một trong số người nộp đơn xin nghỉ việc, b&aacute;c sĩ Nguyễn Hải H&agrave;, Trưởng khoa Ngoại, cho biết hầu hết y b&aacute;c sĩ sống nhờ đồng lương v&agrave; khoản tiền phụ cấp nghề &iacute;t ỏi. Kh&ocirc;ng c&oacute; lương, phụ cấp,&nbsp;cuộc sống của họ gặp nhiều kh&oacute; khăn.</p> <p style="text-align: justify;">Gi&aacute;m đốc Bệnh viện Giao th&ocirc;ng Vận tải B&ugrave;i Huy Ho&agrave;ng giải th&iacute;ch, năm 2019 bệnh viện tự chủ ho&agrave;n to&agrave;n về t&agrave;i ch&iacute;nh, trong khi số người v&agrave;o kh&aacute;m chữa bệnh kh&ocirc;ng nhiều, lại mất 3 th&aacute;ng&nbsp;ảnh hưởng của Covid-19... n&ecirc;n thu kh&ocirc;ng đủ chi.</p> <p style="text-align: justify;">&quot;Bệnh viện kh&ocirc;ng c&oacute; nguồn n&ecirc;n mới trả tiền lương qu&yacute; I/2020&quot;, &ocirc;ng Ho&agrave;ng n&oacute;i v&agrave; cho biết việc y b&aacute;c sĩ nghỉ đồng loạt g&acirc;y kh&oacute; khăn cho việc kh&aacute;m, chữa bệnh. Trong s&aacute;ng 22/6, Cục Y tế&nbsp;đ&atilde; tăng cường 5 y b&aacute;c sĩ từ nơi kh&aacute;c về.</p> <p style="text-align: justify;">Về việc kh&ocirc;ng cấp đủ vật tư y tế, thuốc để điều trị cho bệnh nh&acirc;n, &ocirc;ng Ho&agrave;ng cho biết&nbsp;với loại thuốc thiết yếu, bệnh viện vẫn cung cấp đủ, những loại thuốc kh&aacute;c người bệnh phải tự mua.</p> <figure class="tplCaption" data-size="true" itemprop="associatedMedia image" itemscope="" itemtype="http://schema.org/ImageObject"> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> </figure> <meta content="https://i1-vnexpress.vnecdn.net/2020/06/22/benh-vien-1-7893-1592839911.jpg?w=0&amp;h=0&amp;q=100&amp;dpr=2&amp;fit=crop&amp;s=nYRrBExLlueyDlwnkHAZHg" itemprop="url" /> <meta content="1200" itemprop="width" /> <meta content="800" itemprop="height" /> <meta content="" itemprop="href" /> <div style="text-align: justify;"><picture><source data-srcset="https://khds.1cdn.vn/2020/06/23/i1-vnexpress-vnecdn-net_benh-vien-1-7893-1592839911.jpg 1x, https://i1-vnexpress.vnecdn.net/2020/06/22/benh-vien-1-7893-1592839911.jpg?w=1020&amp;h=0&amp;q=100&amp;dpr=1&amp;fit=crop&amp;s=jCJo63f2Oxd5nrrG9uAyzg 1.5x, https://i1-vnexpress.vnecdn.net/2020/06/22/benh-vien-1-7893-1592839911.jpg?w=680&amp;h=0&amp;q=100&amp;dpr=2&amp;fit=crop&amp;s=WcHtp3d6j4p8WSY8xCVp4w 2x" /><img alt="Để kịp thời hỗ trợ bệnh viện khám, điều trị cho các bệnh nhân, Cục Y tế thuộc Bộ Giao thông vận tải đã điều 5 y bác sĩ từ nơi khác về. Ảnh: Giang Chinh" src="https://khds.1cdn.vn/2020/06/23/i1-vnexpress-vnecdn-net_benh-vien-1-7893-1592839911.jpg" /></picture></div> <figcaption itemprop="description"> <p style="text-align: justify;">Bệnh nh&acirc;n nằm tại khoa Chạy thận Nhật - Việt. Ảnh:<em> Giang Chinh.</em></p> </figcaption> <p style="text-align: justify;">Chiều 22/6, Cục Y tế, Bộ Giao th&ocirc;ng Vận tải đ&atilde; th&agrave;nh lập đo&agrave;n thanh tra về l&agrave;m việc với Ban gi&aacute;m đốc bệnh viện. Cục ph&oacute; Phạm Th&agrave;nh L&acirc;m cho biết trong cuộc họp, c&aacute;c y b&aacute;c sĩ thống nhất trở lại l&agrave;m việc từ s&aacute;ng mai 23/6, sau khi c&aacute;c kiến nghị về lương, phụ cấp&nbsp;được Cục v&agrave; Ban gi&aacute;m đốc bệnh viện th&aacute;o gỡ.</p> <p style="text-align: justify;">Tối c&ugrave;ng ng&agrave;y, b&aacute;c sĩ Nguyễn Hải H&agrave;, Trưởng khoa Ngoại, chia sẻ Cục Y tế v&agrave; Ban l&atilde;nh l&atilde;nh đạo bệnh viện hứa từ ng&agrave;y 23/6 đến 10/7&nbsp;tất cả người lao động sẽ được thanh to&aacute;n tiền lương, phụ cấp, đ&oacute;ng bảo hiểm x&atilde; hội.</p> <p style="text-align: justify;">&quot;Ch&uacute;ng t&ocirc;i tin l&atilde;nh đạo thực hiện lời hứa để to&agrave;n thể c&aacute;n bộ, nh&acirc;n vi&ecirc;n, y b&aacute;c sĩ y&ecirc;n t&acirc;m l&agrave;m việc. Nếu hết thời gian n&oacute;i tr&ecirc;n, lời hứa kh&ocirc;ng được thực hiện, ch&uacute;ng t&ocirc;i sẽ lại nghỉ việc&quot;, b&aacute;c sĩ H&agrave; n&oacute;i.</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>

Theo vnexpress.net
40 năm thành lập VUSTA: Dư âm và... tự hào

40 năm thành lập VUSTA: Dư âm và... tự hào

Tham dự Lễ Kỷ niệm 60 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh gặp mặt đội ngũ trí thức và 40 năm ngày thành lập VUSTA, tất cả đại biểu bày tỏ niềm tự hào là thành viên trong ngôi nhà chung của trí thức Việt Nam.
back to top