3 người mắc Covid-19 ở Hải Dương đã gặp ai?

Nhà chức trách xác định 3 người mắc Covid-19 ở Hải Dương đều là F1 của bệnh nhân 867. Họ cùng làm việc tại nhà hàng Thế giới bò tươi.

<div> <p>6h ng&agrave;y 14/8, Ban Chỉ đạo quốc gia ph&ograve;ng, chống dịch Covid-19 c&ocirc;ng bố 6 ca mắc mới, từ 906 đến 911.</p> <p>Trong số n&agrave;y c&oacute; 3 ca bệnh đều c&oacute; tiền sử dịch tễ li&ecirc;n quan đến nh&agrave; h&agrave;ng Thế giới b&ograve; tươi ở số 36 Ng&ocirc; Quyền, TP <span>Hải Dương</span>, tỉnh Hải Dương.</p> <p>Theo điều tra của ng&agrave;nh chức năng địa phương, <strong>bệnh nh&acirc;n 906</strong> t&ecirc;n N.T.C. (nữ, 72 tuổi, tr&uacute; x&atilde; Cẩm Kh&ecirc;, huyện Thanh H&agrave;, Hải Dương). B&agrave; n&agrave;y đến nh&agrave; h&agrave;ng Thế giới b&ograve; tươi được 2 th&aacute;ng nay. H&agrave;ng ng&agrave;y, người phụ nữ n&agrave;y chủ yếu tr&ocirc;ng ch&aacute;u, thỉnh thoảng tham gia nhặt rau.</p> <p>Khoảng 16h ng&agrave;y 3/8, bệnh nh&acirc;n bắt xe bu&yacute;t số 02 Thanh H&agrave; - Hải Dương về qu&ecirc;.</p> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="benh nhan mac Covid-19 o Hai Duong anh 1" src="https://khds.1cdn.vn/2020/08/14/43/znews-photo-zadn-vn_117077340_341632300175653_6175781530553129685_n.jpg" title="bệnh nhân mắc Covid-19 ở Hải Dương ảnh 1" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p>Nh&agrave; h&agrave;ng Thế giới b&ograve; tươi ở TP Hải Dương bị phong tỏa. Ảnh: <em>N.D.</em></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>S&aacute;ng 4/8, người phụ nữ n&agrave;y l&ecirc;n ch&ugrave;a khoảng 1 tiếng (c&oacute; 10 người tại ch&ugrave;a).</p> <p>Chiều c&ugrave;ng ng&agrave;y, b&agrave; C. bắt xe bu&yacute;t số 02 quay lại nh&agrave; h&agrave;ng tr&ocirc;ng ch&aacute;u, sau đ&oacute; kh&ocirc;ng ra ngo&agrave;i. Đến chiều 11/8, b&agrave; C. đến nh&agrave; b&agrave; Dung ở khu đ&ocirc; thị mới Tuệ Tĩnh, TP Hải Dương.</p> <p>Nh&agrave; chức tr&aacute;ch x&aacute;c định được 5 người tiếp x&uacute;c gần với b&agrave; C. thuộc diện F1.</p> <p><strong>Bệnh nh&acirc;n 907</strong> t&ecirc;n Đ.Q.M. (17 tuổi, tr&uacute; x&atilde; Cẩm Kh&ecirc;, huyện Thanh H&agrave;, Hải Dương) l&agrave; nh&acirc;n vi&ecirc;n phục vụ tại nh&agrave; h&agrave;ng Thế giới b&ograve; tươi được 2 th&aacute;ng.</p> <p>H&agrave;ng ng&agrave;y, M. l&agrave;m c&ocirc;ng việc phụ b&agrave;n, thường xuy&ecirc;n tiếp x&uacute;c trực tiếp với kh&aacute;ch h&agrave;ng nhưng kh&ocirc;ng đeo khẩu trang.</p> <p>Ng&agrave;y 28/7, M. đi mua thẻ điện thoại tại cửa h&agrave;ng Hưng Mobile tr&ecirc;n đường Phạm Ngũ L&atilde;o bằng xe m&aacute;y, sau đ&oacute; trở về qu&aacute;n.</p> <p>7h45 ng&agrave;y 10/8, M. về qu&ecirc; bằng xe bu&yacute;t tuyến 02 Thanh H&agrave; - Hải Dương (c&oacute; khoảng 4 người tr&ecirc;n xe). Đến 14h c&ugrave;ng ng&agrave;y, bệnh nh&acirc;n đi &ocirc;t&ocirc; c&ugrave;ng cậu ruột về nh&agrave; &ocirc;ng b&agrave; ngoại tại th&ocirc;n Xu&acirc;n An, Thanh Kh&ecirc;, huyện Thanh H&agrave; rồi ngủ lại qua đ&ecirc;m.</p> <p>S&aacute;ng 11/8, M. c&ugrave;ng &ocirc;ng ngoại đi xe m&aacute;y về nh&agrave;. 14h45 c&ugrave;ng ng&agrave;y, M. bắt xe bu&yacute;t tuyến 02 Thanh H&agrave; - Hải Dương quay lại nh&agrave; h&agrave;ng l&agrave;m việc. Ng&agrave;nh y tế đ&atilde; x&aacute;c định 24 người l&agrave; F1 của bệnh nh&acirc;n n&agrave;y.</p> <p><strong>Bệnh nh&acirc;n 908 </strong>t&ecirc;n V. T. L. (59 tuổi, tr&uacute; x&atilde; Quỳnh Hoa, huyện Quỳnh Phụ, Th&aacute;i B&igrave;nh) l&agrave;m việc tại nh&agrave; h&agrave;ng Thế giới b&ograve; tươi từ ng&agrave;y 4/4 đến nay chưa về qu&ecirc;.</p> <p>Bệnh nh&acirc;n n&agrave;y chỉ l&agrave;m việc trong nh&agrave; h&agrave;ng, chủ yếu tiếp x&uacute;c với nh&acirc;n vi&ecirc;n, &iacute;t gặp gỡ kh&aacute;ch h&agrave;ng. Cơ quan chức năng đến nay x&aacute;c định được 10 người tiếp x&uacute;c gần với b&agrave; L. thuộc diện F1.</p> <p>Nh&agrave; h&agrave;ng số 36 Ng&ocirc; Quyền n&oacute;i tr&ecirc;n cũng l&agrave; nơi m&agrave; bệnh nh&acirc;n 867 từng tr&ocirc;ng xe. Ba trường hợp mắc Covid-19 mới ở Hải Dương đều l&agrave; F1 của bệnh nh&acirc;n n&agrave;y.</p> <p>Nhận thấy dịch đ&atilde; b&ugrave;ng ph&aacute;t trong cộng đồng, Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương đ&atilde; k&yacute; quyết định c&aacute;ch ly x&atilde; hội TP Hải Dương trong v&ograve;ng 15 ng&agrave;y, kể từ 14/8.</p> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo zingnews.vn
Xử phạt Tổng Biên tập Báo VietnamEuropa 7,5 triệu đồng

Xử phạt Tổng Biên tập Báo VietnamEuropa 7,5 triệu đồng

Ông Lê Ngọc Dung đã tự cấp thẻ nhà báo VietnamEuropa (Báo cộng đồng người Việt Nam tại Cộng hòa Séc) cho các phóng viên là người Việt Nam tại nhiều tỉnh thành, đồng thời chỉ đạo sản xuất tin, bài trên Báo điện tử VietnamEuropa và Báo in VietnamEuropa.
back to top