169 người châu Âu bị đông máu sau tiêm vaccine AstraZeneca

Cơ quan Quản lý Dược phẩm châu Âu (EMA) ghi nhận 169 trường hợp bị đông máu não sau tiêm vaccine Covid-19 AstraZeneca, tính đến ngày 4/4.

<div> <p class="Normal">Sabine Straus, Chủ tịch Ủy ban An to&agrave;n của EMA, cho biết trong tổng số 34 triệu liều vaccine đ&atilde; ti&ecirc;m, c&oacute; khoảng 169 trường hợp huyết khối tĩnh mạch n&atilde;o. Cơ quan n&agrave;y ng&agrave;y 7/4 th&ocirc;ng b&aacute;o t&igrave;m thấy mối li&ecirc;n hệ giữa vaccine AstraZeneca với vấn đề đ&ocirc;ng m&aacute;u ở người trưởng th&agrave;nh, n&oacute;i &quot;đ&acirc;y l&agrave; t&aacute;c dụng phụ rất hiếm gặp&quot;.</p> <p class="Normal">&Ocirc;ng Straus cho rằng t&aacute;c dụng phụ kh&ocirc;ng nằm ngo&agrave;i dự đo&aacute;n khi vaccine được triển khai tr&ecirc;n quy m&ocirc; lớn. Tuy nhi&ecirc;n, EMA đề nghị c&aacute;c nước n&ecirc;n tiếp tục sử dụng vaccine AstraZeneca v&igrave; lợi &iacute;ch lớn hơn rủi ro.</p> <p class="Normal">Gi&aacute;m đốc điều h&agrave;nh EMA Emer Cooke trong buổi họp b&aacute;o ng&agrave;y 7/4 ở H&agrave; Lan cũng cho biết nguy cơ tử vong do Covid-19 &quot;lớn hơn nhiều&quot; so với &quot;t&aacute;c dụng phụ rất hiếm gặp&quot; từ vaccine.</p> <p class="Normal">Song, một số nước ch&acirc;u &Acirc;u đ&atilde; th&ocirc;ng b&aacute;o hạn chế sử dụng vaccine AstraZeneca ở người trẻ hơn. Italy v&agrave; T&acirc;y Ban Nha khuyến c&aacute;o chỉ ti&ecirc;m cho người tr&ecirc;n 60 tuổi. Bỉ dừng ti&ecirc;m vaccine cho người từ 18 đến 55 tuổi. Anh cho biết người dưới 30 tuổi n&ecirc;n lựa chọn vaccine kh&aacute;c thay v&igrave; AstraZeneca.</p> <p class="Normal">EMA kh&ocirc;ng ban h&agrave;nh hướng dẫn về việc sử dụng vaccine, cho biết c&aacute;c quốc gia phải tự đ&aacute;nh gi&aacute;, c&acirc;n bằng giữa lợi &iacute;ch, rủi ro dựa tr&ecirc;n t&igrave;nh h&igrave;nh dịch bệnh, d&acirc;n số, điều kiện ph&acirc;n phối.</p> <p class="Normal">Vaccine AstraZeneca từng l&agrave; vấn đề g&acirc;y tranh c&atilde;i hồi th&aacute;ng 3. H&agrave;ng loạt quốc gia khi ấy đ&atilde; đ&igrave;nh chỉ sử dụng vaccine để chờ đợi &yacute; kiến của EMA.</p> <p class="Normal">Ng&agrave;y 18/3, cơ quan n&agrave;y tuy&ecirc;n bố vaccine &quot;hiệu quả, an to&agrave;n&quot; v&agrave; kh&ocirc;ng li&ecirc;n quan nguy cơ đ&ocirc;ng m&aacute;u. Một số nước sau đ&oacute; nối lại chương tr&igrave;nh ti&ecirc;m chủng.</p> <p class="Normal">Đến 7/4, EMA thay đổi quan điểm, cho rằng cần liệt k&ecirc; đ&ocirc;ng m&aacute;u l&agrave; &quot;t&aacute;c dụng phụ rất hiếm gặp&quot; của vaccine AstraZeneca, song khuyến c&aacute;o c&aacute;c nước n&ecirc;n tiếp tục sử dụng.</p> <figure class="tplCaption"> <div class="fig-picture"><picture><img alt="Người dân được tiêm vaccine AstraZeneca tại Bảo tàng Khoa học và Công nghệ Milan, tháng 2/2021. Ảnh: NY Times" src="https://khds.1cdn.vn/2021/01/01/i1-suckhoe-vnecdn-net_merlin-185399472-19830102-0127-5973-4440-1617854653.jpg" /></picture></div> <figcaption itemprop="description"> <p class="Image">Người d&acirc;n được ti&ecirc;m vaccine AstraZeneca tại Bảo t&agrave;ng Khoa học v&agrave; C&ocirc;ng nghệ Milan, th&aacute;ng 2/2021. Ảnh: <em>NY Times</em></p> </figcaption> </figure> <p class="Normal"><strong>Thục Linh </strong>(Theo <em>Reuters</em>)</p> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo vnexpress.net
Xử phạt Tổng Biên tập Báo VietnamEuropa 7,5 triệu đồng

Xử phạt Tổng Biên tập Báo VietnamEuropa 7,5 triệu đồng

Ông Lê Ngọc Dung đã tự cấp thẻ nhà báo VietnamEuropa (Báo cộng đồng người Việt Nam tại Cộng hòa Séc) cho các phóng viên là người Việt Nam tại nhiều tỉnh thành, đồng thời chỉ đạo sản xuất tin, bài trên Báo điện tử VietnamEuropa và Báo in VietnamEuropa.
back to top