12 lý do khiến chúng ta chưa thể tìm thấy người ngoài hành tinh

Dù người ngoài hành tinh có thể tồn tại ở đâu đó ngoài không gian bao la của vũ trụ, nhưng tính đến thời điểm hiện tại, con người vẫn chưa thể phát hiện ra họ. Vậy tại sao lại xảy ra điều này? Dưới đây sẽ là lời giải thích cho câu hỏi này.

<div> <figure class="article-avatar cms-body"><img alt="Người ngoài hành tinh có thể tồn tại, nhưng họ có đủ công nghệ thông minh để tránh cái nhìn của con người trên Trái Đất." src="https://khds.1cdn.vn/2018/11/13/1_zuyw(1).jpg" title="12 lý do khiến chúng ta chưa thể tìm thấy người ngoài hành tinh" /> <figcaption class="fig"><em>Người ngo&agrave;i h&agrave;nh tinh c&oacute; thể tồn tại, nhưng họ c&oacute; đủ c&ocirc;ng nghệ th&ocirc;ng minh để tr&aacute;nh c&aacute;i nh&igrave;n của con người tr&ecirc;n Tr&aacute;i Đất.</em></figcaption> </figure> <div>&nbsp;</div> <div> <p>1. C&oacute; thể người ngo&agrave;i h&agrave;nh tinh kh&ocirc;ng tồn tại. D&ugrave; thi&ecirc;n h&agrave; Milky Way c&oacute; h&agrave;ng trăm tỷ h&agrave;nh tinh v&agrave; c&aacute;c nh&agrave; khoa học x&aacute;c định c&oacute; tới 40 tỷ h&agrave;nh tinh c&oacute; k&iacute;ch thước giống Tr&aacute;i Đất nằm trong khu vực c&oacute; thể chứa sự sống, nhưng cho tới hiện tại, vẫn chưa x&aacute;c định được nơi cư ngụ của bất cứ người ngo&agrave;i h&agrave;nh tinh n&agrave;o. Điều n&agrave;y khiến nhiều người đặt ra giả thuyết ch&uacute;ng ta l&agrave; người duy nhất trong thi&ecirc;n h&agrave; n&agrave;y.</p> <p><span>2. Kh&ocirc;ng c&oacute; cuộc sống giống con người. Theo c&aacute;c nh&agrave; khoa học, đ&acirc;u đ&oacute; ngo&agrave;i vũ trụ bao la c&oacute; thể c&oacute; sự sống tồn tại tr&ecirc;n một h&agrave;nh tinh n&agrave;o đ&oacute;. Thế nhưng, n&oacute; kh&ocirc;ng giống con người hoặc chỉ đơn giản l&agrave; vi khuẩn nhỏ hay một số lo&agrave;i động vật th&iacute;ch sự y&ecirc;n tĩnh.</span></p> <p><span>3. Người ngo&agrave;i h&agrave;nh tinh thiếu c&ocirc;ng nghệ ti&ecirc;n tiến. Hiện nay, c&aacute;c nh&agrave; khoa học đ&atilde; sử dụng nhiều k&iacute;nh thi&ecirc;n văn c&oacute; khả năng thu s&oacute;ng v&ocirc; tuyến v&agrave; thường xuy&ecirc;n theo d&otilde;i tr&ecirc;n bầu trời. Thế nhưng, nếu kh&ocirc;ng c&oacute; sự ph&aacute;t s&oacute;ng của bất cứ t&iacute;n hiệu n&agrave;o, họ kh&ocirc;ng thể t&igrave;m ra người ngo&agrave;i h&agrave;nh tinh.</span></p> <p><span>4. Kh&ocirc;ng gian hủy diệt khiến người ngo&agrave;i h&agrave;nh tinh tiếp cận ch&uacute;ng ta trong thời gian qu&aacute; ngắn. C&oacute; thể người ngo&agrave;i h&agrave;nh tinh tồn tại, nhưng họ đ&atilde; bị ti&ecirc;u diệt khi ra ngo&agrave;i kh&ocirc;ng gian đi t&igrave;m h&agrave;nh tinh kh&aacute;c chứa sự sống. Sự hủy diệt qu&aacute; nhanh v&igrave; điều kiện sống h&agrave; khắc của vũ trụ đ&atilde; khiến ch&uacute;ng ta kh&ocirc;ng thể ph&aacute;t hiện người ngo&agrave;i h&agrave;nh tinh. Bởi v&igrave;, nếu muốn ph&aacute;t hiện ra điều g&igrave; th&igrave; ch&uacute;ng ta cần phải c&oacute; thời gian để quan s&aacute;t.</span></p> <p><span>5. Vũ trụ l&agrave; một nơi qu&aacute; nguy hiểm, khiến mọi cuộc thăm d&ograve; bị ti&ecirc;u diệt. Trong vũ trụ bao la th&igrave; việc c&aacute;c h&agrave;nh tinh c&aacute;ch nhau h&agrave;ng tỷ năm &aacute;nh s&aacute;ng l&agrave; điều ho&agrave;n to&agrave;n b&igrave;nh thường. Thế nhưng, giữa những khoảng c&aacute;ch đ&oacute; lại l&agrave; những tiểu h&agrave;nh tinh bay với tốc độ kinh ho&agrave;ng, si&ecirc;u t&acirc;n tinh, vụ nổ tia gamma, b&atilde;o Mặt Trời&hellip; tất cả những thảm họa n&agrave;y đủ để ngăn chặn mọi cuộc t&igrave;m kiếm trong vũ trụ ở thời gian d&agrave;i.</span></p> <p><span>6. Ch&uacute;ng ta t&igrave;m kiếm chưa đủ l&acirc;u. Hiện nay, ng&agrave;nh thi&ecirc;n văn học vẫn đang c&ograve;n trẻ v&agrave; chưa c&oacute; nhiều thời gian để t&igrave;m kiếm người ngo&agrave;i h&agrave;nh tinh. Do đ&oacute;, c&ograve;n nhiều khoảng kh&ocirc;ng gian m&agrave; con người ch&uacute;ng ta chưa từng biết đến v&agrave; ở đ&oacute; c&oacute; thể tồn tại người ngo&agrave;i h&agrave;nh tinh.</span></p> <p><span>7. Diện t&iacute;ch t&igrave;m kiếm l&agrave; qu&aacute; lớn. Chỉ t&iacute;nh ri&ecirc;ng trong d&agrave;i ng&acirc;n h&agrave;, c&aacute;c h&agrave;nh tinh c&oacute; thể c&aacute;ch nhau tới 100.000 năm &aacute;nh s&aacute;ng v&agrave; ch&uacute;ng ta kh&ocirc;ng thể thu được t&iacute;n hiệu của người ngo&agrave;i h&agrave;nh tinh ở khoảng c&aacute;ch qu&aacute; xa như vậy.</span></p> <p><span>8. Ch&uacute;ng ta t&igrave;m chưa đ&uacute;ng địa điểm. Như đ&atilde; đề cập trước đ&oacute;, việc kh&ocirc;ng gian qu&aacute; lớn trong khi k&iacute;nh thi&ecirc;n văn chỉ t&igrave;m được c&aacute;c t&iacute;n hiệu trong 1 khoảng kh&ocirc;ng nhất định đ&atilde; khiến c&aacute;c nh&agrave; thi&ecirc;n văn học để s&oacute;t rất nhiều khoảng kh&ocirc;ng trong vũ trụ. V&igrave; vậy, cần phải c&oacute; th&ecirc;m kh&aacute; nhiều thời gian để thực hiện c&aacute;c cuộc t&igrave;m kiếm triệt để.</span></p> <p><span>9. C&ocirc;ng nghệ của người ngo&agrave;i h&agrave;nh tinh qu&aacute; ti&ecirc;n tiến, c&oacute; thể l&agrave;m &ldquo;m&ugrave;&rdquo; c&aacute;c ph&aacute;t hiện. C&oacute; thể do c&ocirc;ng nghệ của người ngo&agrave;i h&agrave;nh tinh ph&aacute;t triển hơn ch&uacute;ng ta h&agrave;ng triệu năm n&ecirc;n họ c&oacute; đủ khả năng để tr&aacute;nh tho&aacute;t khỏi sự quan s&aacute;t của con người tr&ecirc;n Tr&aacute;i Đất.</span></p> <p><span>10. Người ngo&agrave;i h&agrave;nh tinh ở qu&aacute; xa, vượt qu&aacute; tầm quan s&aacute;t. Điều n&agrave;y đồng nghĩa với với c&aacute;c t&iacute;n hiệu s&oacute;ng v&ocirc; tuyến kh&ocirc;ng thể được ph&aacute;t hiện khi được ph&aacute;t ở địa điểm qu&aacute; xa. Qua đ&oacute; khiến ch&uacute;ng ta chưa thể thấy người ngo&agrave;i h&agrave;nh tinh.</span></p> <p><span>11. Người ngo&agrave;i h&agrave;nh tinh kh&ocirc;ng cố gắng t&igrave;m hiểu vũ trụ. C&oacute; thể người ngo&agrave;i h&agrave;nh tinh đ&atilde; ph&aacute;t triển một x&atilde; hội ti&ecirc;n tiến v&agrave; họ buộc phải tu&acirc;n thủ một quy tắc l&agrave; kh&ocirc;ng được xem x&eacute;t c&aacute;c h&agrave;nh tinh kh&aacute;c nhằm tr&aacute;nh những cuộc tiếp x&uacute;c kh&ocirc;ng mong muốn.</span></p> <p><span>12. C&oacute; thể ch&uacute;ng ta kh&ocirc;ng nhận ra người ngo&agrave;i h&agrave;nh tinh ngay cả khi họ ở b&ecirc;n cạnh. C&aacute;c nh&agrave; khoa học thuyết &acirc;m mưu cho rằng, c&oacute; thể người ngo&agrave;i h&agrave;nh tinh được bảo vệ bởi một lớp &aacute;o gi&aacute;p th&ocirc;ng minh, c&oacute; thể tr&aacute;nh được mọi sự quan s&aacute;t n&ecirc;n ch&uacute;ng ta kh&ocirc;ng thể nh&igrave;n thấy họ.</span></p> <p>&nbsp;</p> <p style="text-align: right;"><span>Theo Live Science</span></p> </div> <div> <ul> <li> <div><svg _xml3a_space="preserve" _xmlns3a_xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" enable-background="new 127.9 0 536.2 612" id="Layer_1" style="width: 24px; margin-top: 10px; }" version="1.1" viewbox="127.9 0 536.2 612" x="0px" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" y="0px"><g><path d="M605.1,486.4H370c-21.1,0-36.5-1.4-45.6-4.9c-15.4-5.6-23.2-17.5-23.2-35.1c0-15.4,6.3-32.3,19.7-49.1L488.6,167H377.8c-54,0-69.5-19.7-69.5-59s30.2-58.3,84.9-58.3h201.4c25.3,0,42.8,1.4,51.9,4.2c7,2.1,12.6,4.2,16.8,7.7V51.2c0-25.3-26.7-51.9-51.9-51.9H179.8C154.6,0,127.9,26,127.9,51.2v433c0,25.3,26.7,51.9,51.9,51.9h84.9l-0.7,75.8l105.3-75.8h243.5c25.3,0,51.9-26.7,51.9-51.9V473C650.8,482.2,631.1,486.4,605.1,486.4z" fill="#FFFFFF"></path><path d="M486.5,372.7h119.3c25.3,0,44.9,3.5,58.3,10.5V125.6c-3.5,6.3-8.4,13.3-14,20.4L486.5,372.7z" fill="#FFFFFF"></path></g></svg></div> </li> </ul> </div> </div>

Theo www.tienphong.vn
back to top