1001 thắc mắc: Khủng long tuyệt chủng sao chim vẫn sống?

Khoảng 66 triệu năm trước, một tảng thiên thạch khổng lồ đã va vào Trái đất giết chết tất cả khủng long. Nhưng câu hỏi là tại sao các loài chim lại vẫn sống?

<div> <p><span>Khủng long l&agrave; một nh&oacute;m b&ograve; s&aacute;t thuộc nh&aacute;nh Dinosauria, xuất hiện lần đầu v&agrave;o kỷ Tam Điệp khoảng 243 - 233,23 triệu năm trước đ&acirc;y. Kể từ sau sự kiện tuyệt chủng Tam Điệp-Jura (201,3 triệu năm trước), khủng long trở th&agrave;nh nh&oacute;m động vật c&oacute; xương sống chiếm ưu thế nhất xuy&ecirc;n suốt qua kỷ Jura cho đến cuối kỷ Phấn Trắng, khi sự kiện tuyệt chủng Phấn Trắng-Cổ Cận (66 triệu năm trước) diễn ra l&agrave;m tuyệt chủng hầu hết c&aacute;c nh&oacute;m khủng long v&agrave; 3/4 c&aacute;c lo&agrave;i động vật, thực vật tr&ecirc;n Tr&aacute;i Đất, đ&aacute;nh dấu kết th&uacute;c Đại Trung Sinh v&agrave; bắt đầu Đại T&acirc;n Sinh. C&aacute;c ghi nhận h&oacute;a thạch cho thấy chim l&agrave; khủng long c&oacute; l&ocirc;ng vũ, tiến h&oacute;a từ khủng long ch&acirc;n th&uacute; v&agrave;o thế Jura muộn. Do đ&oacute;, chim l&agrave; hậu duệ duy nhất c&ograve;n s&oacute;t lại ng&agrave;y nay của khủng long.</span></p> <p><span>Chim l&agrave;m tổ tr&ecirc;n c&acirc;y, v&agrave; ở thời điểm thi&ecirc;n thạch rơi xuống, hỏa hoạn thi&ecirc;u đốt hầu hết c&aacute;c khu rừng khổng lồ tr&ecirc;n thế giới. V&agrave; nếu như vậy, r&otilde; r&agrave;ng c&aacute;c lo&agrave;i chim kh&ocirc;ng thể tồn tại được.</span></p> <p>Một nghi&ecirc;n cứu mới đ&acirc;y do c&aacute;c chuy&ecirc;n gia từ ĐH Bath (Anh Quốc) thực hiện đ&atilde; đưa ra được l&yacute; giải cho hiện tượng n&agrave;y. Theo đ&oacute;, ch&iacute;nh x&aacute;c l&agrave; chỉ c&aacute;c lo&agrave;i chim kh&ocirc;ng sống tr&ecirc;n c&acirc;y mới tồn tại được th&ocirc;i. Những con sống s&oacute;t đều thuộc lo&agrave;i kh&ocirc;ng nhanh nhẹn, sinh sống chủ yếu tr&ecirc;n mặt đất.</p> <p>Cụ thể, nh&agrave; cổ sinh vật học Daniel Field &ndash; t&aacute;c giả nghi&ecirc;n cứu &ndash; đ&atilde; ph&acirc;n t&iacute;ch c&aacute;c mẫu h&oacute;a thạch thực vật thời cổ đại. Họ nhận thấy sau thời điểm thi&ecirc;n thạch va chạm, c&oacute; một lượng lớn than củi được h&igrave;nh th&agrave;nh. B&ecirc;n trong đ&oacute; c&oacute; chứa c&aacute;c b&agrave;o tử dương xỉ &ndash; được cho l&agrave; th&agrave;nh phần thay thế những khu rừng bị thi&ecirc;u rụi kia.</p> <p>Nhưng quan trọng hơn, họ nhận ra c&aacute;c lo&agrave;i chim sống c&ugrave;ng kỳ với khủng long đều phụ thuộc v&agrave;o c&acirc;y cối, trong khi tổ ti&ecirc;n của chim thời hiện đại th&igrave; dường như kh&ocirc;ng biết bay. Nh&oacute;m nghi&ecirc;n cứu kết luận rằng c&aacute;c lo&agrave;i chim biết bay cũng chết khi thảm họa xảy ra. Rồi khả năng bay lượn, sống dựa v&agrave;o c&acirc;y sẽ được t&aacute;i tiến h&oacute;a sau đ&oacute; tr&ecirc;n những họ h&agrave;ng k&eacute;m linh hoạt hơn của ch&uacute;ng.</p> <p>Đ&aacute;ng ch&uacute; &yacute;, về cơ bản th&igrave; c&aacute;c lo&agrave;i chim vốn l&agrave; khủng long (trong thời Trias v&agrave; kỷ Mesozoic từ 225 triệu năm trước). V&igrave; l&agrave; khủng long, ch&uacute;ng sẽ c&oacute; những h&agrave;m răng sắc nhọn. Tuy nhi&ecirc;n, do nhu cầu giảm thời gian ấp trứng để tồn tại, m&agrave; t&iacute;nh trạng n&agrave;y cũng mất đi.</p> <p><span>&nbsp;&ldquo;Ng&agrave;y nay, chim ch&oacute;c l&agrave; một trong những lớp đa dạng nhất trong nh&oacute;m động vật c&oacute; xương sống &ndash; với 11.000 lo&agrave;i tr&ecirc;n to&agrave;n thế giới&rdquo; &ndash; Field cho biết.</span></p> <p>&ldquo;Nhưng chỉ c&oacute; một số &iacute;t c&aacute;c lo&agrave;i chim sống s&oacute;t khi thảm họa diệt chủng 66 triệu năm trước xảy ra, v&agrave; tất cả c&aacute;c lo&agrave;i chim hiện nay đều được ph&acirc;n nhanh từ ch&uacute;ng&rdquo;.</p> <p>Nghi&ecirc;n cứu nhận được sự đồng t&igrave;nh của giới chuy&ecirc;n gia, nhưng cũng kh&ocirc;ng &iacute;t &yacute; kiến phản đối. Theo Alan Cooper &ndash; nh&agrave; nghi&ecirc;n cứu về tiến h&oacute;a, th&igrave; lịch sử chưa chắc đ&atilde; đơn giản như những g&igrave; được viết ra. Kh&ocirc;ng c&oacute; g&igrave; đảm bảo mọi lo&agrave;i chim biết bay đều tuyệt diệt, cũng như c&aacute;c yếu tố kh&aacute;c kh&ocirc;ng g&acirc;y ảnh hưởng đến qu&aacute; tr&igrave;nh tiến h&oacute;a của chim.</p> <p><b>Giả thuyết nếu khủng long vẫn c&ograve;n tồn tại đến ng&agrave;y nay</b></p> <p>C&aacute;c nh&agrave; khoa học đ&atilde; đặt ra giả thuyết, nếu v&igrave; một l&yacute; do n&agrave;o đ&oacute;, thi&ecirc;n thạch Chicxulub kh&ocirc;ng va v&agrave;o Tr&aacute;i đất, kh&ocirc;ng tạo n&ecirc;n sự kiện Đại tuyệt chủng th&igrave; phải chăng, lo&agrave;i người sẽ kh&ocirc;ng c&oacute; được vị thế như hiện nay.</p> <div> <div><img alt="1001 thắc mắc: Khủng long tuyệt chủng sao chim vẫn sống? - ảnh 1" src="https://khds.1cdn.vn/2020/06/20/image3-tienphong-vn_khung_long_3_qccb.jpg" />&nbsp;</div> </div> <p>Hoặc giả nếu tồn tại th&ecirc;m một lớp người kh&aacute;c l&agrave; hậu duệ của khủng long c&ugrave;ng với tr&iacute; th&ocirc;ng minh tương tự như lo&agrave;i người, hay đặc biệt hơn, con người v&agrave; khủng long c&ugrave;ng tồn tại song h&agrave;nh th&igrave; cuộc sống của ch&uacute;ng ta sẽ ra sao?</p> <p>Tất nhi&ecirc;n, c&acirc;u trả lời sẽ kh&ocirc;ng r&otilde; r&agrave;ng v&igrave; điều n&agrave;y kh&oacute; c&oacute; thể xảy ra. Nếu khủng long tồn tại đến ng&agrave;y nay, c&aacute;c lo&agrave;i động vật to lớn ng&agrave;y nay vẫn bị coi l&agrave; lo&agrave;i vật nhỏ b&eacute;, phải trốn chui trốn lủi trước c&aacute;c &quot;&ocirc;ng lớn&quot; với bước đi h&ugrave;ng dũng, g&acirc;y r&uacute;ng động mặt đất.</p> <p>Theo ph&acirc;n t&iacute;ch của một số nh&agrave; khoa học, một sự kiện Đại tuyệt chủng kh&aacute;c đ&atilde; diễn ra 250 triệu năm về trước đưa khủng long l&ecirc;n nắm quyền tr&ecirc;n h&agrave;nh tinh n&agrave;y.</p> <div> <p>Vậy n&ecirc;n, nếu sự kiện Chicxulub kh&ocirc;ng xảy ra, chắc hẳn sẽ c&oacute; một thảm họa kh&aacute;c đưa động vật c&oacute; v&uacute; l&ecirc;n l&agrave;m b&aacute; chủ. Hoặc kh&ocirc;ng, Tr&aacute;i đất cũng sẽ đ&oacute;n nhận một lớp động vật ho&agrave;n to&agrave;n kh&aacute;c những g&igrave; qu&aacute; tr&igrave;nh tiến h&oacute;a mang lại như hiện nay.</p> <p>Nhưng d&ugrave; n&oacute;i thế n&agrave;o đi chăng nữa, chỉ một biến chuyển nhỏ của kh&iacute; hậu hay th&agrave;nh phần kh&iacute; quyển cũng c&oacute; thể dẫn đến những thay đổi trong điều kiện sống. Với sự c&acirc;n bằng tự nhi&ecirc;n, n&oacute; sẽ khiến lo&agrave;i n&agrave;y mạnh l&ecirc;n v&agrave; l&agrave;m lo&agrave;i kh&aacute;c suy yếu.</p> <p>V&igrave; vậy, ch&uacute;ng ta c&oacute; thể tin rằng, c&oacute; một sự c&acirc;n bằng tự nhi&ecirc;n giữa động vật c&oacute; v&uacute; v&agrave; c&aacute;c lo&agrave;i b&ograve; s&aacute;t khổng lồ. Lo&agrave;i người ch&uacute;ng ta vẫn sẽ xuất hiện, tiến h&oacute;a, d&ugrave; cho kh&ocirc;ng c&oacute; một thảm họa tuyệt chủng n&agrave;o xảy ra.</p> <div> <div> <div>&nbsp;</div> </div> <div>&nbsp;</div> <div>&nbsp;</div> </div> </div> <p>&nbsp;</p> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo www.tienphong.vn
back to top