Yên Bái: Người dân Giới Phiên khốn khổ vì dự án treo

Giai đoạn 2 Dự án đầu tư xây dựng công trình nâng cấp Quốc lộ 32C đoạn Hiền Lương – thành phố Yên Bái được triển khai thực hiện từ năm 2016.

<p style="text-align: justify;">Tuy nhi&ecirc;n, đến nay dự &aacute;n n&agrave;y đang dừng thi c&ocirc;ng do thiếu vốn. K&eacute;o theo đ&oacute; l&agrave; những hệ lụy g&acirc;y ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của nh&acirc;n d&acirc;n trong khu vực n&oacute;i chung v&agrave; nhiều hộ d&acirc;n của x&atilde; Giới Phi&ecirc;n, th&agrave;nh phố Y&ecirc;n B&aacute;i n&oacute;i ri&ecirc;ng khi họ đ&atilde; nhường đất, nhận tiền đền b&ugrave; nhưng kh&ocirc;ng được bố tr&iacute; khu t&aacute;i định cư mới.</p> <p style="text-align: justify;">Khi c&aacute;i Tết Nguy&ecirc;n đ&aacute;n 2019 đang cận kề, gia đ&igrave;nh &ocirc;ng Nguyễn Tiến Kh&ocirc;i &ndash; Th&ocirc;n 6, x&atilde; Giới Phi&ecirc;n vẫn đang ng&agrave;y đ&ecirc;m thấp thỏm lo &acirc;u, đợi khu t&aacute;i định cư mới v&igrave; ng&ocirc;i nh&agrave; l&aacute; đ&atilde; cũ xuống cấp nghi&ecirc;m trọng. &Ocirc;ng Kh&ocirc;i l&agrave; một trong những hộ đầu ti&ecirc;n nhượng h&agrave;ng ngh&igrave;n m2 đất ruộng, đất vườn v&agrave; thổ cư, nh&agrave; cửa c&acirc;y cối hoa m&agrave;u phục vụ c&ocirc;ng t&aacute;c giải ph&oacute;ng mặt bằng cho c&aacute;c c&ocirc;ng tr&igrave;nh dự &aacute;n tr&ecirc;n địa b&agrave;n. Nhưng hơn 1 năm qua sau khi nhận 700 triệu đồng tiền đền b&ugrave; gia đ&igrave;nh &ocirc;ng vẫn lu&ocirc;n phải sống trong cảnh chờ đợi, tạm bợ khi ng&ocirc;i nh&agrave; đ&atilde; qu&aacute; cũ. C&oacute; đất những kh&ocirc;ng được sửa chữa, cơi nới v&igrave; đất v&agrave; nh&agrave; đ&atilde; kh&ocirc;ng c&ograve;n thuộc quyền sở hữu của gia đ&igrave;nh &ocirc;ng.</p> <div> <figure class="image" style="display:inline-block"> <figcaption>&nbsp;</figcaption> <p><img alt="Căn nhà hiện tại của ông Khôi đã cũ nát và xuống cấp nghiêm trọng, phải che chắn tạm để tránh mưa gió." src="https://khds.1cdn.vn/2019/01/19/2_47(1).jpg" /></p> <p><em>Căn nh&agrave; hiện tại của &ocirc;ng Kh&ocirc;i đ&atilde; cũ n&aacute;t v&agrave; xuống cấp nghi&ecirc;m trọng,&nbsp;phải che chắn tạm để tr&aacute;nh mưa gi&oacute;.</em></p> </figure> </div> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">&Ocirc;ng Kh&ocirc;i giờ tuổi cũng cao sức đ&atilde; yếu, c&agrave;ng buồn hơn khi nghe tin dự &aacute;n đang tạm dừng: &ldquo;T&ocirc;i mong sớm c&oacute; khu t&aacute;i định cư (TĐC) để gia đ&igrave;nh ổn định cuộc sống, y&ecirc;n t&acirc;m trong những ng&agrave;y mưa gi&oacute; chứ kh&ocirc;ng khổ qu&aacute;, mưa l&agrave; bị dột khắp nh&agrave;. Khu TĐC th&igrave; chưa c&oacute; m&agrave; hiện giờ dự &aacute;n lại dừng, vậy kh&ocirc;ng biết đến bao giờ ch&uacute;ng t&ocirc;i mới c&oacute; nơi ở mới. Trong suốt thời gian qua gia đ&igrave;nh cũng đ&atilde; kiến nghị rất nhiều, nhưng vẫn chưa được giải quyết&rdquo;.</p> <p>&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">Cũng giống như gia đ&igrave;nh &ocirc;ng Kh&ocirc;i, hiện nay gia đ&igrave;nh chị Vũ Thị Ch&iacute;n &ndash; Th&ocirc;n 6, x&atilde; Giới Phi&ecirc;n cũng đang phải sống tạm bợ tại xưởng l&agrave;m miến của gia đ&igrave;nh. Gia đ&igrave;nh chị Ch&iacute;n cũng nằm trong Dự &aacute;n đầu tư x&acirc;y dựng c&ocirc;ng tr&igrave;nh n&acirc;ng cấp Quốc lộ 32C đoạn qua địa phận x&atilde; Giới Phi&ecirc;n. Sau khi nhận được tiền gia đ&igrave;nh chị nhận được th&ocirc;ng b&aacute;o: &ldquo;Sau khi nhận tiền 10 ng&agrave;y phải trả đất cho chủ đầu tư để thực hiện dự &aacute;n&rdquo;. Ngay sau khi c&oacute; th&ocirc;ng b&aacute;o gia đ&igrave;nh chị đ&atilde; chấp h&agrave;nh v&agrave; dỡ bỏ căn nh&agrave; gỗ của gia đ&igrave;nh để trả đất cho chủ đầu tư. Thế những đ&atilde; v&agrave;i năm qua đi, dự &aacute;n vẫn chưa xong khiến gia đ&igrave;nh chị phải sinh hoạt tạm bợ trong xưởng l&agrave;m miến.</p> <p style="text-align: justify;">&ldquo;Suốt thời gian qua ch&uacute;ng t&ocirc;i kh&ocirc;ng c&oacute; nh&agrave; để ở phải ở tạm bợ v&igrave; nghĩ chủ đầu tư sẽ lấy đất ngay để thực hiện dự &aacute;n v&agrave; sẽ được chuyển tới khu TĐC mới n&ecirc;n gia đ&igrave;nh đ&atilde; dỡ bỏ nh&agrave; cũ. Giờ th&igrave; kh&ocirc;ng biết đến bao giờ ch&uacute;ng t&ocirc;i mới c&oacute; khu TĐC v&igrave; dự &aacute;n đang dừng&rdquo;, chị Ch&iacute;n thở d&agrave;i n&oacute;i.</p> <div> <figure class="image" style="display:inline-block"> <p style="text-align: justify;"><img alt="Gia đình chị Chín đã dỡ nhà sau 10 ngày nhận tiền đền bù, sau nhiều năm dự án vẫn chưa lấy đất để triển khai dự án" src="https://khds.1cdn.vn/2019/01/19/3_25(3).jpg" /></p> <figcaption> <p style="text-align: justify;"><em>Gia đ&igrave;nh chị Ch&iacute;n đ&atilde; dỡ nh&agrave; sau 10 ng&agrave;y nhận tiền đền b&ugrave;, sau nhiều năm dự &aacute;n vẫn chưa lấy đất để triển khai dự &aacute;n.</em></p> </figcaption> </figure> </div> <p style="text-align: justify;">Hiện nay th&ocirc;n 6 x&atilde; Giới Phi&ecirc;n &ndash; TP Y&ecirc;n B&aacute;i hiện c&oacute; khoảng 10 hộ d&acirc;n đ&atilde; nhận tiền đền b&ugrave; giải ph&oacute;ng mặt bằng phục vụ dự &aacute;n n&acirc;ng cấp Quốc Lộ 32C v&agrave; c&aacute;c dự &aacute;n phụ trợ nhưng đ&atilde; hơn 1 năm qua c&aacute;c hộ n&agrave;y vẫn chưa biết phải xoay sở ra sao khi nh&agrave; cửa xuống cấp, việc chuyển về khu t&aacute;i định cư mới cũng kh&ocirc;ng được thực hiện như cam kết.</p> <p style="text-align: justify;">&Ocirc;ng Nguyễn Đức Luận - Chủ tịch UBND x&atilde; Giới Phi&ecirc;n, TP.Y&ecirc;n B&aacute;i cho biết: Khi thực hiện dự &aacute;n n&acirc;ng cấp Quốc lộ 32C mở rộng được b&agrave; con nh&acirc;n d&acirc;n đồng thuận v&agrave; chấp h&agrave;nh rất tốt. Tuy nhi&ecirc;n, đến nay những hộ d&acirc;n phải di chuyển nh&agrave; ở đến khu TĐC mới th&igrave; chưa được chủ đầu tư bố tr&iacute;. Một số hộ d&acirc;n nh&agrave; cửa đ&atilde; xuống cấp, nh&agrave; dột n&aacute;t chủ hộ phải lập tạm v&agrave; che tạm những ng&agrave;y mưa nắng n&ecirc;n cuộc sống sinh hoạt của họ gặp rất nhiều kh&oacute; khăn. Cũng rất mong chủ đầu tư sớm triển khai dự &aacute;n trở lại để bố tr&iacute; chỗ ăn, chỗ ở ổn định cho người d&acirc;n.</p> <p style="text-align: justify;">Qua t&igrave;m hiểu được biết, khu TĐC mới phục vụ cho c&aacute;c hộ bị mất nh&agrave; cửa đất đai phục vụ dự &aacute;n n&acirc;ng cấp Quốc lộ 32C đoạn qua địa phận x&atilde; Giới Phi&ecirc;n. Dự &aacute;n khu t&aacute;i định cư n&agrave;y nằm ở th&ocirc;n 5, được khởi c&ocirc;ng x&acirc;y dựng từ năm 2017 với dự kiến tổng mức đầu tư l&agrave; tr&ecirc;n 1,2 tỷ đồng đ&aacute;p ứng nhu cầu của 24 hộ d&acirc;n. Nhưng sau 1 thời gian thi c&ocirc;ng dự &aacute;n mới triển khai thi c&ocirc;ng đạt gi&aacute; trị khoảng 300 triệu đồng v&agrave; hiện đang bị bỏ dở như thế n&agrave;y v&igrave; thiếu vốn.</p> <div> <figure class="image" style="display:inline-block"> <p style="text-align: justify;"><img alt="Trong suốt thời gian qua chị Chín phải ở tạm bợ tại xưởng làm miến của gia đình" src="https://khds.1cdn.vn/2019/01/19/4_15(1).jpg" /></p> <figcaption> <p style="text-align: justify;"><em>Trong suốt thời gian qua chị Ch&iacute;n phải ở tạm bợ tại xưởng l&agrave;m miến của gia đ&igrave;nh.</em></p> </figcaption> </figure> </div> <p style="text-align: justify;">&Ocirc;ng Trần Việt Dũng &ndash; Gi&aacute;m đốc Ban quản l&yacute; Dự &aacute;n c&ocirc;ng tr&igrave;nh giao th&ocirc;ng tỉnh Y&ecirc;n B&aacute;i cho biết: Tổng mức đầu tư Dự &aacute;n n&acirc;ng cấp Quốc lộ 32C được Bộ Giao th&ocirc;ng vận tải ph&ecirc; duyệt l&agrave; 641,7 tỷ đồng, gồm 2 giai đoạn. Tổng số vốn đ&atilde; bố tr&iacute; cho dự &aacute;n đến hết năm 2018 l&agrave; 201,28 tỷ đồng, đạt 31,4%. Trong đ&oacute;, nguồn vốn bố tr&iacute; chủ yếu sử dụng đầu tư giai đoạn 1 của dự &aacute;n khoảng 160 tỷ đồng. Từ năm 2018 đến nay dự &aacute;n chưa được bố tr&iacute; vốn để tiếp tục thực hiện, ch&iacute;nh v&igrave; vậy dẫn đến chậm tiến độ.</p> <p style="text-align: justify;">Đại diện Ban quản l&yacute; Dự &aacute;n c&ocirc;ng tr&igrave;nh giao th&ocirc;ng tỉnh Y&ecirc;n B&aacute;i cũng cho biết th&ecirc;m: Trong giai đoạn 2 của dự &aacute;n được ph&ecirc; duyệt 4 khu TĐC (x&atilde; Ph&uacute;c Lộc: 2 khu, x&atilde; Giới Phi&ecirc;n: 1 khu v&agrave; phường Hợp Minh: 1 khu). Trong đ&oacute; khu TĐC của x&atilde; Ph&uacute;c Lộc đ&atilde; ho&agrave;n th&agrave;nh, trong trường hợp c&aacute;c hộ gia đ&igrave;nh tr&ecirc;n c&oacute; nhu cầu thực sự v&agrave;o khu TĐC v&agrave; trong diện ở TĐC sẽ bố tr&iacute; c&aacute;c hộ d&acirc;n tới khu TĐC của x&atilde; Ph&uacute;c Lộc. Mặt kh&aacute;c, sẽ hỗ trợ tiền thu&ecirc; nh&agrave; cho c&aacute;c hộ d&acirc;n trong thời gian chờ khu TĐC. Đặc biệt, đối với những kiến nghị của người d&acirc;n của x&atilde; Giới Phi&ecirc;n Ban quản l&yacute; dự &aacute;n sẽ ưu ti&ecirc;n triển khai ho&agrave;n thiện khu TĐC tại x&atilde; Giới Phi&ecirc;n trước để bố tr&iacute; nơi ở mới cho c&aacute;c hộ gia đ&igrave;nh c&oacute; đủ điều kiện v&agrave;o khu TĐC sớm ổn định cuộc sống.</p> <p style="text-align: justify;">Như v&acirc;y, theo th&ocirc;ng tin từ c&aacute;c cơ quan chức năng dự &aacute;n đầu tư x&acirc;y dựng c&ocirc;ng tr&igrave;nh n&acirc;ng cấp Quốc lộ 32C do Trung Ương cấp vốn. Nguy&ecirc;n nh&acirc;n chủ yếu do kh&ocirc;ng c&oacute; vốn để ph&acirc;n bổ cho c&ocirc;ng t&aacute;c đền b&ugrave;, giải ph&oacute;ng mặt bằng, từ đ&oacute; dẫn đến t&igrave;nh trạng dự &aacute;n bị gi&atilde;n đoạn, k&eacute;o d&agrave;i thời gian.&nbsp;V&igrave; vậy c&aacute;c dự &aacute;n li&ecirc;n quan như việc x&acirc;y dựng c&aacute;c khu t&aacute;i định cư phục vụ dự &aacute;n cũng bị tạm dừng l&agrave;m ảnh hưởng nhiều đến đời sống, sinh hoạt của nh&acirc;n d&acirc;n. Trước khi được cấp th&ecirc;m vốn để ho&agrave;n thiện c&ocirc;ng tr&igrave;nh dự &aacute;n n&agrave;y c&aacute;c cơ quan đơn vị chức năng c&oacute; li&ecirc;n quan cần quan t&acirc;m xem x&eacute;t giải quyết dứt điểm những kh&oacute; khăn, vướng mắc nhất l&agrave; bố tr&iacute; những khu ở mới cho c&aacute;c hộ d&acirc;n đ&atilde; nhận tiền đền b&ugrave; thuộc dự &aacute;n n&agrave;y, gi&uacute;p nh&acirc;n d&acirc;n y&ecirc;n t&acirc;m lao động sản xuất.</p>

Theo baotainguyenmoitruong.vn
“Bất ổn” luân chuyển vốn nhà nước tại Vinasport

“Bất ổn” luân chuyển vốn nhà nước tại Vinasport

Nguồn vốn nhà nước tại Vinasport luôn “bất ổn” sau cổ phần hóa, bởi liên tục được chuyển giao cho các cá nhân đại diện trong bối cảnh nội bộ HĐQT luôn “lục đục”. Quá trình quản lý, sử dụng “đất vàng” bừa bãi Vinasport để sai phạm, nghiêm trọng.
back to top