Xử lý tro xỉ thải nhiệt điện: Thực trạng và những nút thắt cần gỡ

Vấn đề xử lý tro, xỉ thải phát sinh trong quá trình sản xuất của các nhà máy nhiệt điện than trong một thời gian dài đã thu hút sự quan tâm của dư luận. Tuy nhiên lượng tiêu thụ tro, xỉ vẫn chưa đạt mục tiêu đề ra tại Quyết định 452/QĐ-TTg cả về tổng lượng tiêu thụ và cơ cấu tiêu thụ cho các lĩnh vực.

<div> <p><strong>Sản lượng ti&ecirc;u thụ mới chỉ đạt 44% tổng lượng ph&aacute;t thải</strong></p> <p>Theo số liệu tổng hợp của Bộ C&ocirc;ng Thương, hiện cả nước c&oacute; 25 nh&agrave; m&aacute;y nhiệt điện đốt than đang hoạt động, ph&aacute;t thải ra tổng lượng tro, xỉ khoảng 13 triệu tấn/năm, trong đ&oacute; tro bay chiếm từ 80% đến 85%. Lượng ph&aacute;t thải tập trung chủ yếu ở khu vực miền Bắc, chiếm 65%, miền Trung chiếm 23% v&agrave; miền Nam chiếm 12% tổng lượng thải.</p> <p>Trong số n&agrave;y, lượng tro xỉ ph&aacute;t thải từ 13 nh&agrave; m&aacute;y nhiệt điện than thuộc Tập đo&agrave;n Điện lực Việt Nam (EVN) l&agrave; 8,57 triệu tấn, chiếm 64% tổng lượng ph&aacute;t thải của cả nước. Tập đo&agrave;n C&ocirc;ng nghiệp Than-Kho&aacute;ng sản Việt Nam (TKV) c&oacute; 6 nh&agrave; m&aacute;y&nbsp; với lượng tro, xỉ ph&aacute;t thải l&agrave; 2,05 triệu tấn, chiếm 15% tổng lượng ph&aacute;t thải v&agrave; 1 nh&agrave; m&aacute;y thuộc Tập đo&agrave;n Dầu kh&iacute; Việt Nam với 0,784 triệu tấn chiếm khoảng 6% tổng lượng tro xỉ ph&aacute;t thải. C&ugrave;ng với đ&oacute; l&agrave; 5 nh&agrave; m&aacute;y của c&aacute;c chủ đầu tư BOT v&agrave; c&aacute;c chủ đầu tư kh&aacute;c ph&aacute;t thải khoảng 2 triệu tấn, chiếm 15% tổng lượng ph&aacute;t thải của cả nước.</p> <table class="picBox"> <tbody> <tr> <td><img alt="" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/15/baochinhphu-vn_duy-c3-aan-20h-e1-ba-a3i-201.jpg" /></td> </tr> <tr> <td class="desc">B&atilde;i chứa tro xỉ thải của nh&agrave; m&aacute;y nhiệt điện Duy&ecirc;n Hải 1 lu&ocirc;n được lu, l&egrave;n phun nước tạo ẩm nhằm tr&aacute;nh ph&aacute;t t&aacute;n bụi ra m&ocirc;i trường. Ảnh: VGP</td> </tr> </tbody> </table> <p>Nhằm tiếp tục tăng cường, đẩy mạnh việc xử l&yacute; sử dụng tro, xỉ, thạch cao ng&agrave;y, ng&agrave;y 12/4/2017 Thủ tướng Ch&iacute;nh phủ đ&atilde; tiếp tục ban h&agrave;nh Quyết định số 452/QĐ-TTg về việc Ph&ecirc; duyệt Đề &aacute;n đẩy mạnh xử l&yacute;, sử dụng tro, xỉ, thạch cao l&agrave;m nguy&ecirc;n liệu sản xuất vật liệu x&acirc;y dựng v&agrave; sử dụng trong c&aacute;c c&ocirc;ng tr&igrave;nh x&acirc;y dựng (Quyết định số 452/QĐ-TTg).</p> <p>Qua gần 4 năm, triển khai thực hiện Quyết định n&agrave;y, mặc d&ugrave; đ&atilde; c&oacute; nhiều nỗ lực nhưng kết quả thực tế vẫn chưa đạt mục ti&ecirc;u đề ra. T&iacute;nh đến cuối năm 2020, tổng lượng tro, xỉ nhiệt điện đ&atilde; ti&ecirc;u thụ tr&ecirc;n cả nước khoảng 44,5 triệu tấn, tương đương với 42% tổng lượng ph&aacute;t thải qua c&aacute;c năm.</p> <p>Trong đ&oacute;, EVN ti&ecirc;u thụ khoảng gần 23 triệu tấn, TKV ti&ecirc;u thụ được khoảng hơn 6 triệu tấn, PVN ti&ecirc;u thụ được gần 1,5 triệu tấn. C&aacute;c nh&agrave; m&aacute;y BOT v&agrave; c&aacute;c chủ đầu tư kh&aacute;c ti&ecirc;u thụ khoảng 4 triệu tấn.</p> <p>Thực tế cho thấy tro, xỉ được sử dụng nhiều nhất l&agrave; lĩnh vực l&agrave;m phụ gia kho&aacute;ng cho xi măng, ước khoảng 24 triệu tấn, chiếm 70%; sản xuất gạch đất s&eacute;t nung v&agrave; gạch kh&ocirc;ng nung ước khoảng 4 triệu tấn, chiếm 12%; l&agrave;m phụ gia cho sản xuất b&ecirc; t&ocirc;ng tươi, b&ecirc; t&ocirc;ng cho c&aacute;c c&ocirc;ng tr&igrave;nh thủy lợi, c&ocirc;ng tr&igrave;nh giao th&ocirc;ng (đường b&ecirc; t&ocirc;ng xi măng v&ugrave;ng n&ocirc;ng th&ocirc;n) v&agrave; c&ocirc;ng tr&igrave;nh x&acirc;y dựng d&acirc;n dụng (kết cấu m&oacute;ng khối lớn &iacute;t tỏa nhiệt) ước khoảng 3 triệu tấn, chiếm 8%; v&agrave; l&agrave;m vật liệu san lấp, đắp đường giao th&ocirc;ng c&aacute;c loại khoảng 3,5 triệu tấn, chiếm 9%.</p> <p>Theo &ocirc;ng Phạm Văn Bắc, Vụ trưởng Vụ Vật liệu x&acirc;y dựng, Bộ X&acirc;y dựng, lượng ti&ecirc;u thụ tro, xỉ của c&aacute;c nh&agrave; m&aacute;y nhiện điện than chưa đạt được mục ti&ecirc;u đặt ra của Đề &aacute;n cả về tổng lượng ti&ecirc;u thụ v&agrave; cơ cấu ti&ecirc;u thụ cho c&aacute;c lĩnh vực.</p> <p><strong>Đi t&igrave;m nguy&ecirc;n nh&acirc;n để giải b&agrave;i to&aacute;n ti&ecirc;u thụ tro, xỉ nhiệt điện</strong></p> <p>T&iacute;nh đến cuối năm 2020, tổng lượng tro, xỉ lưu giữ tại b&atilde;i chứa của c&aacute;c nh&agrave; m&aacute;y &nbsp;nhiệt điện than vẫn c&ograve;n khoảng 47,65 triệu tấn.</p> <p>Mặc d&ugrave; c&aacute;c bộ, ng&agrave;nh, địa phương, chủ cơ sở ph&aacute;t thải v&agrave; đơn vị sản xuất vật liệu x&acirc;y dựng đ&atilde; triển khai chỉ đạo của Thủ tướng Ch&iacute;nh phủ theo Quyết định 452, h&agrave;nh lang ph&aacute;p l&yacute; tạo điều kiện cho việc sử dụng tro xỉ đ&atilde; cơ bản được x&acirc;y dựng v&agrave; ban h&agrave;nh đầy đủ nhưng kết quả&nbsp; xử l&yacute;, ti&ecirc;u thụ tro, xỉ chưa như kỳ vọng. Vậy đ&acirc;u l&agrave; nguy&ecirc;n nh&acirc;n của t&igrave;nh trạng n&agrave;y?</p> <p>B&aacute;o c&aacute;o của Sở X&acirc;y dựng tỉnh B&igrave;nh Thuận cho thấy, t&iacute;nh đến th&aacute;ng 6/2020, tại Trung t&acirc;m nhiệt điện Vĩnh T&acirc;n, tỉnh B&igrave;nh Thuận, lượng tro, xỉ ph&aacute;t sinh từ c&aacute;c nh&agrave; m&aacute;y nhiệt điện Vĩnh T&acirc;n 1, nhiệt điện Vĩnh T&acirc;n 2, nhiệt điện Vĩnh T&acirc;n 4 v&agrave; nhiệt điện Vĩnh T&acirc;n 4 mở rộng khoảng tr&ecirc;n 10,9 triệu tấn nhưng lượng tro xỉ đ&atilde; được xử l&yacute;, ti&ecirc;u thụ chỉ đạt con số rất khi&ecirc;m tốn, hơn 1,049 triệu tấn, chiếm 9,62%.</p> <table class="picBox"> <tbody> <tr> <td><img alt="" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/15/baochinhphu-vn_v-c4-a9nh-20t-c3-a2n-202.jpg" /></td> </tr> <tr> <td class="desc">Nước thải của nh&agrave; m&aacute;y nhiệt điện Vĩnh T&acirc;n 2 được thu gom, xử l&yacute; v&agrave; tận dụng để tạo độ ẩm cho b&atilde;i tro xỉ. Ảnh: VGP</td> </tr> </tbody> </table> <p>L&yacute; giải nguy&ecirc;n nh&acirc;n của t&igrave;nh trạng n&agrave;y, đại diện Sở X&acirc;y dựng B&igrave;nh Thuận cho biết do c&aacute;c nh&agrave; m&aacute;y nhiệt điện c&aacute;ch qu&aacute; xa c&aacute;c cơ sở sản xuất xi măng v&agrave; hộ ti&ecirc;u thụ vật liệu x&acirc;y dựng lớn ở ph&iacute;a nam như TPHCM, B&igrave;nh Dương, Đồng Nai&hellip; n&ecirc;n kh&oacute; khăn trong việc vận chuyển, tăng chi ph&iacute; ti&ecirc;u thụ do vận chuyển đi xa.</p> <p>Việc vận chuyển tro, xỉ bằng đường biển qua Cảng tổng hợp, chi ph&iacute; cao, do đ&oacute; vẫn chưa khuyến kh&iacute;ch được c&aacute;c đơn vị ti&ecirc;u thụ qua đường biển.</p> <p>Sở X&acirc;y dựng tỉnh B&igrave;nh Thuận cũng thẳng thắn chỉ r&otilde; t&igrave;nh trạng c&aacute;c cơ sở t&aacute;i sử dụng tro, xỉ trong phạm vi tỉnh B&igrave;nh Thuận v&agrave; c&aacute;c khu vực phụ cận c&ograve;n &iacute;t, năng lực tiếp nhận để t&aacute;i xử l&yacute; c&ograve;n yếu. Th&oacute;i quen sử dụng vật liệu x&acirc;y dựng l&agrave;m từ tro, xỉ chưa được người d&acirc;n địa phương đ&oacute;n nhận. C&aacute;c yếu tố kh&aacute;ch quan n&agrave;y đ&atilde; ảnh hưởng đến khối lượng tro, xỉ được xử l&yacute;.</p> <p>Đại diện Sở X&acirc;y dựng B&igrave;nh Thuận đề nghị trong thời gian tới chủ đầu tư c&aacute;c nh&agrave; m&aacute;y nhiệt điện ngo&agrave;i việc k&yacute; kết hợp đồng xử l&yacute; v&agrave; ti&ecirc;u thụ tro, xỉ cần tiếp tục mở rộng hợp t&aacute;c ngo&agrave;i h&igrave;nh thức đấu thầu với c&aacute;c đơn vị xử l&yacute; v&agrave; t&aacute;i sử dụng tro, xỉ tại c&aacute;c tỉnh l&acirc;n cận như Ninh Thuận, Đồng Nai v&agrave; c&aacute;c tỉnh T&acirc;y Nguy&ecirc;n để th&uacute;c đẩy khối lượng ti&ecirc;u thụ.</p> <p>C&ugrave;ng với đ&oacute; cần t&iacute;nh tới việc cung cấp tro, xỉ miễn ph&iacute; cho c&aacute;c đơn vị c&oacute; năng lực ti&ecirc;u thụ v&agrave; bảo đảm vấn đề m&ocirc;i trường đồng thời chủ động t&igrave;m kiếm nh&agrave; thầu cung cấp dịch vụ ti&ecirc;u thụ tro xỉ để giảm thiểu lượng tro xỉ phải ch&ocirc;n lấp.</p> <p>Hiện nay, tr&ecirc;n địa b&agrave;n tỉnh B&igrave;nh Thuận chỉ c&oacute; 2 doanh nghiệp sử dụng tro xỉ nhiệt điện đốt than l&agrave;m nguy&ecirc;n liệu gạch kh&ocirc;ng nung, trong đ&oacute; C&ocirc;ng ty M&atilde;i Xanh mới chỉ lắp đặt được 3/28 d&acirc;y chuyền sản xuất gạch kh&ocirc;ng nung v&agrave; ti&ecirc;u thụ tro, xỉ khoảng 450 tấn/ng&agrave;y, chỉ bằng khoảng 10% lượng tro xỉ ph&aacute;t sinh trong một ng&agrave;y của nhiệt điện Vĩnh T&acirc;n 2.</p> <p>Việc tiếp tục triển khai lắp đặt c&aacute;c d&acirc;y chuyền c&ograve;n lại để ti&ecirc;u thụ lượng tro xỉ từ nhiệt điện Vĩnh T&acirc;n 2, Vĩnh T&acirc;n 4 của doanh nghiệp n&agrave;y kh&oacute; c&oacute; khả năng thực hiện do kh&oacute; khăn về t&agrave;i ch&iacute;nh. C&ocirc;ng ty nhiệt điện Vĩnh T&acirc;n đ&atilde; phải điều chỉnh hợp đồng theo hướng giao C&ocirc;ng ty M&atilde;i Xanh ti&ecirc;u thụ, xử l&yacute; 50% lượng tro xỉ ( trước đ&acirc;y l&agrave; 100%) v&agrave; chuyển khối lượng tro xỉ sang k&yacute; hợp đồng xử l&yacute;, ti&ecirc;u thụ với C&ocirc;ng ty TNHH X&acirc;y dựng Thanh Tuyền.</p> <p>Theo ph&acirc;n t&iacute;ch của Vụ Vật liệu x&acirc;y dựng (Bộ X&acirc;y dựng), c&aacute;c nh&agrave; m&aacute;y điện ở Việt Nam đang sử dụng một trong 3 c&ocirc;ng nghệ xử l&yacute; kh&iacute; sulfur: Xử l&yacute; bằng nước biển (SFGD); xử l&yacute; bằng bột đ&aacute; v&ocirc;i sau khi đốt; xử l&yacute; bằng bột đ&aacute; v&ocirc;i đốt k&egrave;m than. Hiện Việt Nam c&oacute; 9/25 nh&agrave; m&aacute;y đốt đ&aacute; v&ocirc;i k&egrave;m than dẫn đến tro bay c&oacute; lẫn bột đ&aacute; v&ocirc;i n&ecirc;n kh&oacute; l&agrave;m nguy&ecirc;n liệu sản xuất vật liệu x&acirc;y dựng</p> <p>Về c&ocirc;ng nghệ thải xỉ, một số nh&agrave; m&aacute;y d&ugrave;ng c&ocirc;ng nghệ thải xỉ ướt sử dụng nước biển để thải hỗn hợp tro, xỉ ra b&atilde;i chứa dẫn tới tro, xỉ bị nhiễm mặn, g&acirc;y kh&oacute; khăn trong qu&aacute; tr&igrave;nh xử l&yacute;, ti&ecirc;u thụ. Ngo&agrave;i ra, một số nh&agrave; m&aacute;y thải xỉ bằng c&ocirc;ng nghệ ướt nhưng trộn lẫn tro v&agrave; xỉ v&agrave;o nước v&agrave; bơm ra b&atilde;i chứa, dẫn tới tro, xỉ lẫn lộn g&acirc;y kh&oacute; khăn trong qu&aacute; tr&igrave;nh xử l&yacute;, sử dụng l&agrave;m nguy&ecirc;n liệu sản xuất vật liệu x&acirc;y dựng.</p> <p>Do sử dụng thiết bị c&ocirc;ng nghệ đốt chưa ph&ugrave; hợp để đốt ch&aacute;y triệt để than chất lượng thấp, một số nh&agrave; m&aacute;y sử dụng than antraxit thải ra tro, xỉ c&oacute; tỉ lệ carbon chưa ch&aacute;y cao tr&ecirc;n 12%, kh&ocirc;ng ph&ugrave; hợp với ti&ecirc;u chuẩn l&agrave;m phụ gia cho xi măng, phụ gia b&ecirc; t&ocirc;ng như nhiệt điện Vĩnh T&acirc;n 2, nhiệt điện Duy&ecirc;n Hải 1.</p> <p>Cũng theo đ&aacute;nh gi&aacute; của Vụ Vật liệu x&acirc;y dựng, mặc d&ugrave; đ&atilde; c&oacute; ti&ecirc;u chuẩn v&agrave; hướng dẫn kỹ thuật trong việc sử dụng tro, xỉ nhiệt điện l&agrave;m vật liệu san lấp, nhưng việc sử dụng tro, xỉ l&agrave;m vật liệu san lấp vẫn chưa cạnh tranh được về gi&aacute; th&agrave;nh so với c&aacute;c loại vật liệu san lấp truyền thống. Trong khi đ&oacute; một số đơn vị xả thải c&ograve;n b&aacute;n tro xỉ thay v&igrave; c&oacute; cơ chế hỗ trợ, khuyến kh&iacute;ch c&aacute;c đơn vị ti&ecirc;u thụ n&ecirc;n dẫn đến ti&ecirc;u thụ chậm.</p> <p>Vụ Vật liệu x&acirc;y dựng cho biết văn bản hướng dẫn xử l&yacute; tro, xỉ, thạch cao v&agrave; hướng dẫn sử dụng tro, xỉ, thạch cao để ho&agrave;n nguy&ecirc;n mỏ chưa được ban h&agrave;nh cũng l&agrave; một trong những nguy&ecirc;n nh&acirc;n g&acirc;y kh&oacute; khăn cho việc xử l&yacute;, ti&ecirc;u thụ tro xỉ thải ph&aacute;t sinh trong qu&aacute; tr&igrave;nh sản xuất của c&aacute;c nh&agrave; m&aacute;y nhiệt điện than trong thời gian qua.</p> <p><strong>To&agrave;n Thắng</strong></p> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo baochinhphu.vn
Nam sinh bị nhóm người hành hung dã man

Nam sinh bị nhóm người hành hung dã man

Ngày 14/3, một lãnh đạo Trường Dân tộc nội trú huyện Minh Hóa (Quảng Bình) cho biết, Nhà trường đang phối hợp với Công an thị trấn Quy Đạt xác minh, làm rõ vụ một học sinh của trường bị một nhóm người hành hung.
Hà Nội: Kiểm tra, cắt tỉa, chăm sóc cây xanh đô thị

Hà Nội: Kiểm tra, cắt tỉa, chăm sóc cây xanh đô thị

Nhằm đảm bảo an toàn, hạn chế tối đa các sự cố liên quan đến cây xanh. Thời gian qua thành phố Hà Nội liên tục triển khai công tác kiểm tra, xử lý cắt tỉa, hạ độ cao, chặt hạ cây nguy hiểm, nhằm bảo đảm an toàn cho người dân trên địa bàn.
back to top