Đêm trắng ở nơi di tản tránh bão Vamco

Người dân vùng rốn lũ Quảng Bình không thể chợp mắt trước khi bão Vamco đổ bộ. Hết chạy lũ rồi lại chạy bão, họ trở nên kiệt sức.

<div> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="bao so 13 do bo anh 1" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/15/znews-photo-zadn-vn_vlz_9262_zing.jpg" title="bão số 13 đổ bộ ảnh 1" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p>Đ&ecirc;m 14/11, nhiều người d&acirc;n x&atilde; An Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh <span>Quảng B&igrave;nh</span>, được sơ t&aacute;n đến những nh&agrave; ki&ecirc;n cố hoặc trụ sở UBND trước khi b&atilde;o số 13 (Vamco) đổ bộ.</p> </td> </tr> </tbody> </table> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="bao so 13 do bo anh 2" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/15/znews-photo-zadn-vn_vlz_9190_zing_1.jpg" title="bão số 13 đổ bộ ảnh 2" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p>21h, b&agrave; Nguyễn Thị Di&ecirc;n (52 tuổi) c&ugrave;ng người th&acirc;n đến tr&uacute; tr&aacute;nh tại hội trường tầng 2 trụ sở UBND x&atilde; An Thuỷ. Nh&agrave; cạnh trụ sở nhưng do thiếu an to&agrave;n n&ecirc;n họ được di dời trước khi b&atilde;o v&agrave;o đất liền.</p> </td> </tr> </tbody> </table> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="bao so 13 do bo anh 3" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/15/znews-photo-zadn-vn_vlz_9224_zing_1.jpg" title="bão số 13 đổ bộ ảnh 3" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p>B&agrave; Dương Thị Ho&atilde;n (80 tuổi, x&atilde; An Thủy) cho biết chưa khi n&agrave;o m&agrave; người d&acirc;n nơi đ&acirc;y phải di dời 2 lần trong khoảng một th&aacute;ng. &quot;Mưa lũ đ&atilde; khiến t&agrave;i sản bị cuốn tr&ocirc;i, nh&agrave; cửa th&igrave; kh&ocirc;ng c&ograve;n vững chắc n&ecirc;n nếu b&atilde;o v&agrave;o th&igrave; sẽ kh&ocirc;ng c&ograve;n g&igrave;&quot;, b&agrave; Ho&atilde;n lo lắng.</p> </td> </tr> </tbody> </table> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="bao so 13 do bo anh 4" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/15/znews-photo-zadn-vn_a_zing.jpg" title="bão số 13 đổ bộ ảnh 4" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p>Theo ch&iacute;nh quyền địa phương, x&atilde; An Thủy c&oacute; 6 th&ocirc;n với gần 3.000 hộ d&acirc;n. Đợt mưa lũ vừa qua l&agrave;m hơn 85 nh&agrave; d&acirc;n bị sập, nhiều nh&agrave; hư hỏng. Trước khi b&atilde;o đổ bộ, x&atilde; đ&atilde; vận động người d&acirc;n đến nơi tr&aacute;nh tr&uacute; an to&agrave;n.</p> </td> </tr> </tbody> </table> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="bao so 13 do bo anh 5" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/15/znews-photo-zadn-vn_vlz_9285_zing.jpg" title="bão số 13 đổ bộ ảnh 5" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p>C&ograve;n tại căn nh&agrave; &ocirc;ng Ch&acirc;u Mạnh H&ugrave;ng (52 tuổi) cũng đ&oacute;n 12 người l&agrave; người th&acirc;n v&agrave; h&agrave;ng x&oacute;m qua tr&aacute;nh b&atilde;o. Trong đợt lũ cuối th&aacute;ng 10, gia đ&igrave;nh &ocirc;ng cũng l&agrave; nơi tr&uacute; tr&aacute;nh của người d&acirc;n x&atilde; An Thủy.</p> </td> </tr> </tbody> </table> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="bao so 13 do bo anh 6" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/15/znews-photo-zadn-vn_vlz_9311_zing.jpg" title="bão số 13 đổ bộ ảnh 6" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p>B&agrave; L&ecirc; Thị Hoa (80 tuổi) n&oacute;i rằng chưa bao giờ thấy cảnh người d&acirc;n vừa chạy lũ xong lại phải chạy b&atilde;o như năm nay. &ldquo;Lũ c&aacute;c năm 1979, 1999, 2010 thấp hơn năm nay đến 1 m. Giờ cứ nghe gi&oacute; r&iacute;t l&agrave; kh&ocirc;ng ngủ được, chỉ mong sao b&atilde;o sớm tan để mọi người đều an to&agrave;n&rdquo;, b&agrave; Hoa n&oacute;i.</p> </td> </tr> </tbody> </table> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="bao so 13 do bo anh 7" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/15/znews-photo-zadn-vn_vlz_9480_zing_1.jpg" title="bão số 13 đổ bộ ảnh 7" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p>X&atilde; An Thủy l&agrave; một trong những x&atilde; ngập s&acirc;u v&agrave; chịu thiệt hại nặng nề sau trận mưa lũ vừa qua. Người d&acirc;n đang dọn dẹp nhưng khi b&atilde;o số 13 sắp đổ bộ, họ phải bỏ lại mọi thứ. Suốt đ&ecirc;m, tại c&aacute;c khu tr&aacute;nh tr&uacute;, người d&acirc;n chờ nghe th&ocirc;ng tin b&atilde;o v&agrave;o, &iacute;t ai trọn giấc.</p> </td> </tr> </tbody> </table> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="bao so 13 do bo anh 8" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/15/znews-photo-zadn-vn_vlz_9359_zing_1.jpg" title="bão số 13 đổ bộ ảnh 8" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p>&Ocirc;ng L&ecirc; Anh Quyết, Chủ tịch UBND x&atilde; An Thủy, huyện Lệ Thủy, n&oacute;i việc trước mắt l&agrave; đảm bảo t&iacute;nh mạng người d&acirc;n. Mưa lũ sẽ l&agrave;m thiệt hại t&agrave;i sản nhưng ưu ti&ecirc;n h&agrave;ng đầu vẫn l&agrave; di dời người d&acirc;n v&ugrave;ng nguy hiểm đ&atilde; đến nơi tr&aacute;nh tr&uacute; an to&agrave;n.</p> </td> </tr> </tbody> </table> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="bao so 13 do bo anh 9" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/15/znews-photo-zadn-vn_vlz_9584_zing.jpg" title="bão số 13 đổ bộ ảnh 9" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p>Căn g&aacute;c rộng chưa đầy 20 m2 của &ocirc;ng Ch&acirc;u Mạnh H&ugrave;ng từng l&agrave; nơi tr&uacute; tr&aacute;nh của hơn 10 người d&acirc;n x&atilde; An Thủy trong đợt lũ vừa qua. T&agrave;i sản được mang l&ecirc;n đ&acirc;y để hạn chế thiệt hại.</p> </td> </tr> </tbody> </table> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="bao so 13 do bo anh 10" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/15/znews-photo-zadn-vn_vlz_9587_zing.jpg" title="bão số 13 đổ bộ ảnh 10" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p>&Ocirc;ng Đặng Đại T&igrave;nh, Chủ tịch UBND huyện Lệ Thủy, cho biết c&ocirc;ng t&aacute;c ứng ph&oacute; với b&atilde;o đ&atilde; thực hiện trong nhiều ng&agrave;y qua. &quot;Huyện đang thực hiện biện ph&aacute;p di d&acirc;n trong cộng đồng, những hộ d&acirc;n ở trong căn nh&agrave; nhỏ được vận động sang tr&aacute;nh tr&uacute; tại c&aacute;c căn nh&agrave; ki&ecirc;n cố hơn để đảm bảo an to&agrave;n&quot;, &ocirc;ng n&oacute;i.</p> </td> </tr> </tbody> </table> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="bao so 13 do bo anh 11" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/15/znews-photo-zadn-vn_map_quangbinh_at.jpg" title="bão số 13 đổ bộ ảnh 11" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p>X&atilde; An Thủy, huyện Lệ Thủy, Quảng B&igrave;nh (v&ograve;ng đỏ). Ảnh: <em>Google Maps.</em></p> </td> </tr> </tbody> </table> <figure class="video cms-video" data-video-src="https://znews-mcloud-bf-s2.zadn.vn/NK32kVNjnCY/183184f3d9bd30e369ac/52bda1c34687afd9f696/720/c9002a56ac1945471c08.mp4?authen=exp=1605539142~acl=/NK32kVNjnCY/*~hmac=63615d1604177f9ae8d1fcaa5f281550" false="" source-url="/video-nguoi-dan-quang-binh-gap-rut-chang-chong-nha-truoc-bao-so-13-post1153131.html"> <div class="video-container formatted"> <video allowads="true" aspect="16:9" controls="controls" fullwidthmode="false" mediaid="c9002a56ac1945471c08" muted="" onlyvietnam="false" playsinline="" poster="https://znews-photo.zadn.vn/w660/Uploaded/uqvpbpci/2020_11_14/00030.MTS.00_00_05_22.Still001.jpg" preload="none" src="https://znews-mcloud-bf-s2.zadn.vn/NDPcYNlh27k/4700dcc2818c68d2319d/8458702697627e3c2773/480/c9002a56ac1945471c08.mp4?authen=exp=1605539142~acl=/NDPcYNlh27k/*~hmac=fd4f6dd9975126615378a3ed061f399e" theatermode="false" watermark="false"><source label="Auto" src="https://znews-mcloud-mpl-s2.zadn.vn/llUGy5USbD4/whls/vod/0/2GmDs6xKtjx-_lsJBna/c9002a56ac1945471c08.m3u8?authen=exp=1605495942~acl=/llUGy5USbD4/*~hmac=7476c45a164fea2ed8a5310ac8a30965" type="application/x-mpegURL" /><source label="SD" res="480" src="https://znews-mcloud-bf-s2.zadn.vn/NDPcYNlh27k/4700dcc2818c68d2319d/8458702697627e3c2773/480/c9002a56ac1945471c08.mp4?authen=exp=1605539142~acl=/NDPcYNlh27k/*~hmac=fd4f6dd9975126615378a3ed061f399e" type="video/mp4" /><source label="HD" res="720" src="https://znews-mcloud-bf-s2.zadn.vn/NK32kVNjnCY/183184f3d9bd30e369ac/52bda1c34687afd9f696/720/c9002a56ac1945471c08.mp4?authen=exp=1605539142~acl=/NK32kVNjnCY/*~hmac=63615d1604177f9ae8d1fcaa5f281550" type="video/mp4" /></video> </div> <figcaption><strong><span>Người d&acirc;n Quảng B&igrave;nh gấp r&uacute;t chằng chống nh&agrave; trước b&atilde;o số 13</span></strong> Tại huyện Lệ Thủy (Quảng B&igrave;nh), người d&acirc;n đang khẩn trương chằng chống nh&agrave; cửa, 1.221 t&agrave;u thuyền neo đậu, 313 hộ d&acirc;n được đưa đến nơi an to&agrave;n.</figcaption> </figure> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo zingnews.vn
back to top