Xử lý thế nào khi VKS kháng nghị hủy quyết định tha tù Phan Sào Nam?

Trong 4 tháng kể từ khi nhận kháng nghị hủy quyết định tha tù trước thời hạn đối với Phan Sào Nam, Ủy ban Thẩm phán sẽ đưa ra phán quyết về việc chấp nhận kháng nghị hay không.

<div> <p>Hơn 2 th&aacute;ng sau khi Phan S&agrave;o Nam (cựu Chủ tịch C&ocirc;ng ty VTC Online) được cho ra t&ugrave;, ng&agrave;y 14/4, VKSND Cấp cao tại H&agrave; Nội đ&atilde; kh&aacute;ng nghị gi&aacute;m đốc thẩm theo hướng hủy 2 quyết định giảm thời hạn chấp h&agrave;nh &aacute;n phạt t&ugrave; cho phạm nh&acirc;n n&agrave;y.</p> <p>Viện dẫn nhiều căn cứ ph&aacute;p l&yacute; trong bản kh&aacute;ng nghị, VKS cho rằng luật quy định phạm nh&acirc;n lĩnh &aacute;n 5 năm được giảm &aacute;n khi đ&atilde; chấp h&agrave;nh 1/3 thời hạn phạt t&ugrave; v&agrave; phải c&oacute; &iacute;t nhất 6 th&aacute;ng hoặc 2 qu&yacute; liền kề xếp loại thi đua từ kh&aacute; trở l&ecirc;n. Phan S&agrave;o Nam chỉ xếp loại kh&aacute; qu&yacute; III/2019, c&ograve;n qu&yacute; IV/2019 xếp loại trung b&igrave;nh.</p> <p>Ngo&agrave;i ra, VKS nhận thấy văn bản x&aacute;c nhận Nam lập c&ocirc;ng khi đang bị giam giữ l&agrave; kh&ocirc;ng c&oacute; căn cứ. Phan S&agrave;o Nam cũng kh&ocirc;ng đủ điều kiện để được xếp loại kh&aacute; v&igrave; kh&ocirc;ng t&iacute;ch cực khắc phục hậu quả.</p> <p>Theo luật hiện h&agrave;nh, sau khi c&oacute; kh&aacute;ng nghị của VKSND Cấp cao, tr&igrave;nh tự giải quyết vụ việc diễn ra như thế n&agrave;o?</p> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="Vu danh bac nghin ty Rikvip anh 1" src="https://khds.1cdn.vn/2021/04/20/znews-photo-zadn-vn_13_zing.jpg" title="Vụ đánh bạc nghìn tỷ Rikvip ảnh 1" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p>Phan S&agrave;o Nam hưởng lợi bất ch&iacute;nh hơn <abbr class="rate-vnd">1.475 tỷ đồng</abbr> từ hoạt động tổ chức đ&aacute;nh bạc. Ảnh: <em>Việt Linh.</em></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>Luật sư Đặng Văn Cường, Trưởng văn ph&ograve;ng luật Ch&iacute;nh Ph&aacute;p, cho biết Điều 66 Bộ luật H&igrave;nh sự v&agrave; Nghị quyết số 01/2018 của Hội đồng Thẩm ph&aacute;n TAND Tối cao đề ra những điều kiện tha t&ugrave; trước thời hạn d&agrave;nh cho người đang chấp h&agrave;nh &aacute;n phạt t&ugrave; về tội phạm &iacute;t nghi&ecirc;m trọng.</p> <p>Theo c&aacute;c quy định tr&ecirc;n, người phạm tội lần đầu, c&oacute; nhiều tiến bộ, c&oacute; &yacute; thức cải tạo tốt, c&oacute; nơi cư tr&uacute; r&otilde; r&agrave;ng hay đ&atilde; chấp h&agrave;nh xong h&igrave;nh phạt bổ sung l&agrave; h&igrave;nh phạt tiền, nghĩa vụ bồi thường thiệt hại v&agrave; &aacute;n ph&iacute;... sẽ được x&eacute;t giảm h&igrave;nh phạt t&ugrave;.</p> <p>Về thẩm quyền x&eacute;t duyệt tha t&ugrave; trước thời hạn, sau khi c&oacute; đề nghị của trại giam, Hội đồng x&eacute;t tha t&ugrave; trước thời hạn thuộc TAND cấp tỉnh hay cấp qu&acirc;n khu sẽ ra quyết định chấp nhận hay kh&ocirc;ng cho phạm nh&acirc;n được ra t&ugrave; sớm.</p> <p>Luật sư Cường cho biết trong qu&aacute; tr&igrave;nh kiểm s&aacute;t việc tạm giữ, tạm giam v&agrave; thi h&agrave;nh &aacute;n h&igrave;nh sự, nếu ph&aacute;t hiện thấy dấu hiệu vi phạm tố tụng th&igrave; VKS c&oacute; quyền kh&aacute;ng nghị quyết định tha t&ugrave; đối với người đang chấp h&agrave;nh &aacute;n h&igrave;nh sự.</p> <p>Đề cập tr&igrave;nh tự giải quyết vụ việc sau khi c&oacute; kh&aacute;ng nghị của VKS, luật sư Ho&agrave;ng Trọng Gi&aacute;p, Gi&aacute;m đốc C&ocirc;ng ty luật Ho&agrave;ng Sa, giải th&iacute;ch căn cứ kh&aacute;ng nghị gi&aacute;m đốc thẩm của VKSND Cấp cao, TAND Cấp cao sẽ th&agrave;nh lập Ủy ban Thẩm ph&aacute;n (gồm 3 th&agrave;nh vi&ecirc;n) để xem x&eacute;t kh&aacute;ng nghị.</p> <p>Tr&iacute;ch dẫn Điều 385 Bộ luật Tố tụng H&igrave;nh sự, luật sư nhấn mạnh trong 4 th&aacute;ng kể từ ng&agrave;y nhận được kh&aacute;ng nghị k&egrave;m theo hồ sơ li&ecirc;n quan, Ủy ban Thẩm ph&aacute;n sẽ tổ chức họp để đưa ra ph&aacute;n quyết đối với kh&aacute;ng nghị của VKS.</p> <p>Cũng theo luật sư, trong trường hợp kh&aacute;ng nghị của VKSND Cấp cao được Ủy ban Thẩm ph&aacute;n chấp nhận th&igrave; c&aacute;c quyết định tha t&ugrave; trước thời hạn sẽ bị hủy bỏ. Đồng thời, t&ograve;a &aacute;n sẽ ra quyết định thi h&agrave;nh &aacute;n v&agrave; bắt buộc phạm nh&acirc;n tiếp tục thi h&agrave;nh &aacute;n theo nội dung bản &aacute;n c&oacute; hiệu lực.</p> <p>Theo bản &aacute;n ph&uacute;c thẩm, c&aacute;c &ocirc;ng Phan Văn Vĩnh (cựu Tổng cục trưởng Tổng cục cảnh s&aacute;t) v&agrave; Nguyễn Thanh H&oacute;a (cựu Cục trưởng Cục cảnh s&aacute;t ph&ograve;ng chống tội phạm c&ocirc;ng nghệ cao) &quot;chống lưng&quot; cho đường d&acirc;y đ&aacute;nh bạc do Phan S&agrave;o Nam v&agrave; Nguyễn Văn Dương (cựu Chủ tịch HĐTV C&ocirc;ng ty CNC) điều h&agrave;nh.</p> <p>Sau 28 th&aacute;ng vận h&agrave;nh, đường d&acirc;y n&agrave;y đ&atilde; thu về khoảng <abbr class="rate-vnd">10.000 tỷ đồng</abbr> (tạm t&iacute;nh), nh&oacute;m điều h&agrave;nh game b&agrave;i hưởng lợi <abbr class="rate-vnd">4.700 tỷ đồng</abbr>.</p> <p>Sau khi hưởng lợi bất ch&iacute;nh hơn <abbr class="rate-vnd">1.475 tỷ đồng</abbr> từ hoạt động tổ chức đ&aacute;nh bạc, Nam đ&atilde; chuyển tiền l&ograve;ng v&ograve;ng qua nhiều trung gian rồi đến người th&acirc;n, bạn b&egrave; để gửi tiết kiệm, đầu tư g&oacute;p vốn c&aacute;c dự &aacute;n, mua bất động sản để hợp thức số tiền. Qua 2 phi&ecirc;n t&ograve;a, Phan S&agrave;o Nam bị phạt 5 năm t&ugrave;, thời hạn t&ugrave; t&iacute;nh từ khi bị bắt tạm giam v&agrave;o ng&agrave;y 27/10/2017.</p> <table class="article"> <tbody> <tr> <td>&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> <table class="article"> <tbody> <tr> <td>&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo zingnews.vn
Xử phạt Tổng Biên tập Báo VietnamEuropa 7,5 triệu đồng

Xử phạt Tổng Biên tập Báo VietnamEuropa 7,5 triệu đồng

Ông Lê Ngọc Dung đã tự cấp thẻ nhà báo VietnamEuropa (Báo cộng đồng người Việt Nam tại Cộng hòa Séc) cho các phóng viên là người Việt Nam tại nhiều tỉnh thành, đồng thời chỉ đạo sản xuất tin, bài trên Báo điện tử VietnamEuropa và Báo in VietnamEuropa.
back to top