Xác định giá đất 3 dự án ở bán đảo Sơn Trà theo kết luận của Thanh tra Chính phủ

Ngày 5/5, Sở Tài chính TP Đà Nẵng cho biết: đã có văn bản mời các doanh nghiệp thẩm định giá, các Chi nhánh doanh nghiệp thẩm định giá gửi báo giá dịch vụ tư vấn xác định giá đất tại thời điểm UBND TP Đà Nẵng phê duyệt giá đất đối với 3 dự án ở bán đảo Sơn Trà.

<div> <p>Theo Sở T&agrave;i ch&iacute;nh TP Đ&agrave; Nẵng việc thẩm định gi&aacute; đất l&agrave; để thực hiện theo Kết luận số 269/KL-TTCP ng&agrave;y 16/9/2019 của Thanh tra Ch&iacute;nh phủ.</p> <p>Theo đ&oacute;, c&oacute; 3 dự &aacute;n phải x&aacute;c định lại gi&aacute; đất l&agrave; dự &aacute;n khu du lịch sinh th&aacute;i Ti&ecirc;n Sa (C&ocirc;ng ty cổ phần Biển Ti&ecirc;n Sa) diện t&iacute;ch 303.500m2; dự &aacute;n khu du lịch sinh th&aacute;i, nh&agrave; nghỉ dịch vụ tại b&aacute;n đảo Sơn Tr&agrave; (C&ocirc;ng ty TNHH du lịch Sơn Hải) diện t&iacute;ch 43.300m2; dự &aacute;n tổ hợp du lịch dịch vụ cao cấp Sơn Tr&agrave; (Sontra Resort &amp; Spa) của C&ocirc;ng ty cổ phần Sơn Tr&agrave; diện t&iacute;ch 140.300m2 đất v&agrave; 208.200m2 diện t&iacute;ch mặt nước.</p> <p>Trước đ&oacute;, v&agrave;o năm 2019 Thanh tra Ch&iacute;nh phủ c&ocirc;ng bố th&ocirc;ng b&aacute;o kết luận thanh tra số 269 việc chấp h&agrave;nh c&aacute;c quy định của ph&aacute;p luật về quản l&yacute; v&agrave; sử dụng đất đai, bảo vệ v&agrave; ph&aacute;t triển rừng, bảo vệ m&ocirc;i trường, x&acirc;y dựng đối với c&aacute;c dự &aacute;n đầu tư tr&ecirc;n b&aacute;n đảo Sơn Tr&agrave;, Đ&agrave; Nẵng.</p> <p>Theo kết luận, tại b&aacute;n đảo Sơn Tr&agrave; đ&atilde; xảy ra nhiều vi phạm, khuyết điểm. Cụ thể, Thanh tra Ch&iacute;nh phủ đ&atilde; chỉ r&otilde; việc UBND TP Đ&agrave; Nẵng kh&ocirc;ng ban h&agrave;nh gi&aacute; đất tại B&aacute;n đảo Sơn Tr&agrave; đ&atilde; dẫn đến việc x&aacute;c định tiền thu sử dụng đất, tiền thu&ecirc; đất gặp nhiều kh&oacute; khăn.</p> <p>Ngo&agrave;i ra, TP Đ&agrave; Nẵng chưa thực hiện đầy đủ quy tr&igrave;nh theo quy định về x&aacute;c định gi&aacute; đất; kh&ocirc;ng lấy &yacute; kiến hoặc kh&ocirc;ng xem x&eacute;t &yacute; kiến của c&aacute;c sở ban, ng&agrave;nh m&agrave; chỉ căn cứ &yacute; kiến của chủ tịch v&agrave; c&aacute;c ph&oacute; chủ tịch th&agrave;nh phố tại c&aacute;c cuộc họp; x&aacute;c định sai thời điểm t&iacute;nh gi&aacute; đất để thu tiền sử dụng đất; cho hưởng ưu đ&atilde;i, giảm 10% tiền sử dụng đất... tại một số dự &aacute;n kh&ocirc;ng đ&uacute;ng quy định&hellip;</p> <p>Theo kết luận thanh tra, TP Đ&agrave; Nẵng phải tiến h&agrave;nh x&aacute;c định lại gi&aacute; đất, t&iacute;nh v&agrave; thu nộp đầy đủ v&agrave;o ng&acirc;n s&aacute;ch nh&agrave; nước c&aacute;c khoản nghĩa vụ t&agrave;i ch&iacute;nh của c&aacute;c dự &aacute;n, đảm bảo đ&uacute;ng quy định ph&aacute;p luật.</p> <div class="article__author">&nbsp;</div> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo tienphong.vn
back to top