VinSmart sẽ được gì nếu mua mảng di động của LG

Trao đổi với Zing, các chuyên gia quốc tế cho rằng mảng kinh doanh smartphone của LG đang gặp khó khăn về doanh số, nhưng vẫn được đánh giá tốt về mặt sáng tạo.

<div> <table class="picture nocaption"> <tbody> <tr> <td><img alt="vinsmart mua lai lg mobile anh 1" src="https://khds.1cdn.vn/2021/01/22/znews-photo-zadn-vn_lg_wing_the_verge_1.jpg" title="vinsmart mua lại lg mobile ảnh 1" /></td> </tr> </tbody> </table> <p>Nhiều năm qua, LG kh&ocirc;ng c&ograve;n lọt top những thương hiệu smartphone h&agrave;ng đầu nhất thế giới. Ngoại trừ thị trường Mỹ, LG kh&ocirc;ng c&oacute; chỗ đứng trong bảng thị phần smartphone b&aacute;n chạy ở c&aacute;c quốc gia kh&aacute;c.</p> <p>D&ugrave; LG vẫn đứng thứ 3 trong danh s&aacute;ch h&atilde;ng smartphone tại thị trường Mỹ v&agrave;o qu&yacute; III/2020, với 13% thị phần theo số liệu của <em>Counterpoint Research</em>, họ chỉ được xếp chung trong nh&oacute;m &ldquo;thương hiệu kh&aacute;c&rdquo; tr&ecirc;n bảng xếp hạng to&agrave;n cầu trong c&ugrave;ng kỳ, theo số liệu của <em>IDC</em>.</p> <p>Trong 5 năm qua, mảng kinh doanh smartphone của LG đ&atilde; lỗ tới <abbr class="rate-usd">4,5 tỷ USD</abbr>. Thực trạng n&agrave;y khiến CEO tập đo&agrave;n LG, &ocirc;ng Kwon Bong-seok đang c&acirc;n nhắc b&aacute;n hoặc thu hẹp mảng smartphone của c&ocirc;ng ty, theo <em>Korea Herald</em>.</p> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="vinsmart mua lai lg mobile anh 2" src="https://khds.1cdn.vn/2021/01/22/znews-photo-zadn-vn_z26320092020_1.jpg" title="vinsmart mua lại lg mobile ảnh 2" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p>Mặc d&ugrave; c&oacute; những smartphone s&aacute;ng tạo như Wing, LG kh&ocirc;ng thể cạnh tranh về thị phần trước nhiều đối thủ qu&aacute; mạnh. Ảnh: <em>The Verge.</em></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>&ldquo;Mảng kinh doanh smartphone của LG đ&atilde; k&eacute;m dần trong nhiều năm nay, n&ecirc;n cũng kh&ocirc;ng c&oacute; g&igrave; ngạc nhi&ecirc;n khi họ muốn rời khỏi thị trường&rdquo;, &ocirc;ng Bob O&rsquo;Donnell, Chủ tịch ki&ecirc;m nh&agrave; ph&acirc;n t&iacute;ch ch&iacute;nh của c&ocirc;ng ty TECHnalysis viết trong email trao đổi với <em>Zing</em>.</p> <h3>Mất thị phần, di động LG c&ograve;n g&igrave; hấp dẫn?</h3> <p>Kể cả ở Mỹ, một trong những thị trường mạnh nhất của LG, th&igrave; h&atilde;ng điện thoại H&agrave;n Quốc cũng đang bị l&eacute;p vế trước Apple v&agrave; người đồng hương Samsung.</p> <p>&ldquo;Họ cũng kh&ocirc;ng c&oacute; sự hiện diện tại Trung Quốc. Số lượng smartphone c&oacute; tr&ecirc;n thị trường kh&ocirc;ng đủ đa dạng ở c&aacute;c tầm gi&aacute;, v&agrave; LG cũng kh&ocirc;ng ti&ecirc;u nhiều tiền cho hoạt động marketing&quot;, b&agrave; Carolina Milanesi, trưởng nh&oacute;m ph&acirc;n t&iacute;ch của Creative Strategies chia sẻ qua email.</p> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="vinsmart mua lai lg mobile anh 3" src="https://khds.1cdn.vn/2021/01/22/znews-photo-zadn-vn_lg_rollable_phone.gif" title="vinsmart mua lại lg mobile ảnh 3" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p>H&atilde;ng H&agrave;n Quốc vẫn cho ra mắt những smartphone độc đ&aacute;o, như chiếc điện thoại c&oacute; m&agrave;n h&igrave;nh cuộn được ở CES 2021. Ảnh: <em>LG.</em></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>&ldquo;Kh&ocirc;ng dễ để chỉ ra LG đ&atilde; sai lầm ở đ&acirc;u, nhưng quy m&ocirc; l&agrave; một vấn đề c&oacute; thể thấy r&otilde;. Ch&uacute;ng ta đều biết để th&agrave;nh c&ocirc;ng sẽ cần chi ti&ecirc;u rộng r&atilde;i hoặc khả năng hoạt động ở quy m&ocirc; lớn trong thời gian d&agrave;i.</p> <p>Ngay khi thị phần của LG bắt đầu suy giảm, họ bắt buộc phải đưa ra những quyết định kh&oacute; khăn. Sự cạnh tranh của Apple v&agrave; Samsung khiến việc đ&aacute;nh v&agrave;o ph&acirc;n kh&uacute;c cao cấp trở th&agrave;nh bất khả thi, v&agrave; họ cũng đ&aacute;nh mất khả năng cạnh tranh về gi&aacute; với c&aacute;c c&ocirc;ng ty Trung Quốc ở tầm thấp v&agrave; trung&rdquo;, &ocirc;ng Ben Wood, trưởng nh&oacute;m ph&acirc;n t&iacute;ch của CCS Insight giải th&iacute;ch r&otilde; hơn.</p> <blockquote class="quote qright"> <p>Giống như Nokia 10 năm trước, LG đang phải đưa ra những quyết định kh&oacute; khăn.</p> <p><strong>Ben Wood, trưởng nh&oacute;m ph&acirc;n t&iacute;ch CCS Insight</strong></p> </blockquote> <p>Tuy nhi&ecirc;n, c&aacute;c chuy&ecirc;n gia chia sẻ với <em>Zing</em> đều cho rằng LG kh&ocirc;ng hề thua k&eacute;m về mặt c&ocirc;ng nghệ. Những smartphone s&aacute;ng tạo của c&ocirc;ng ty n&agrave;y gần đ&acirc;y như chiếc LG Wing m&agrave;n h&igrave;nh xoay, hay mẫu m&agrave;n h&igrave;nh thu gọn vừa giới thiệu tại CES 2021 chứng tỏ h&atilde;ng điện thoại H&agrave;n Quốc vẫn c&oacute; khả năng tạo ra sự kh&aacute;c biệt.</p> <p>&ldquo;Họ kh&ocirc;ng hề thiếu những t&agrave;i năng v&agrave; &yacute; tưởng s&aacute;ng tạo. Những smartphone gần đ&acirc;y m&agrave; LG c&ocirc;ng bố đều rất mới lạ, đặc biệt l&agrave; chiếc c&oacute; m&agrave;n h&igrave;nh r&uacute;t gọn được, bởi n&oacute; l&agrave; một l&agrave;n gi&oacute; mới cho những người đ&atilde; ch&aacute;n những mẫu smartphone giống nhau được ra mắt li&ecirc;n tục&quot;, &ocirc;ng Ben Wood n&oacute;i.</p> <p>&quot;Đ&atilde; c&oacute; l&uacute;c LG cho người d&ugrave;ng hy vọng, nhưng hy vọng th&ocirc;i l&agrave; kh&ocirc;ng đủ. Kể cả c&oacute; b&aacute;n ra thị trường, mẫu smartphone m&agrave;n h&igrave;nh r&uacute;t n&agrave;y cũng sẽ c&oacute; gi&aacute; rất cao v&agrave; số lượng hạn chế. Ở chiều ngược lại, LG Electronics vẫn l&agrave; nh&agrave; cung cấp nhiều linh kiện quan trọng cho c&aacute;c h&atilde;ng smartphone, đồng thời l&agrave; thương hiệu h&agrave;ng đầu về TV cao cấp v&agrave; đồ gia dụng. N&oacute;i c&aacute;ch kh&aacute;c, thương hiệu LG vẫn rất c&oacute; gi&aacute; trị&rdquo;, &ocirc;ng Ben Wood kết luận.</p> <table class="picture nocaption"> <tbody> <tr> <td><img alt="vinsmart mua lai lg mobile anh 4" src="https://khds.1cdn.vn/2021/01/22/znews-photo-zadn-vn_tien_chart.jpg" title="vinsmart mua lại lg mobile ảnh 4" /></td> </tr> </tbody> </table> <h3>&quot;Thị trường Mỹ rất kh&oacute; chinh phục&quot;</h3> <p>C&ugrave;ng với th&ocirc;ng tin LG muốn b&aacute;n lại mảng smartphone, <em>Business Korea</em> v&agrave; <em>Korea Times</em> đều đưa tin VinSmart, c&ocirc;ng ty thuộc Vingroup l&agrave; một trong những c&aacute;i t&ecirc;n đang đ&agrave;m ph&aacute;n.</p> <p>Trong khi <em>Business Korea</em> chỉ đưa tin Vingroup muốn mua lại bộ phận di động của LG Electronics, nguồn tin của <em>Korea Times</em> khẳng định tập đo&agrave;n Việt Nam muốn mua nh&agrave; m&aacute;y sản xuất của LG tại Việt Nam, Trung Quốc v&agrave; Brazil.</p> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="vinsmart mua lai lg mobile anh 5" src="https://khds.1cdn.vn/2021/01/22/znews-photo-zadn-vn_lg_hai_phong_lg.jpg" title="vinsmart mua lại lg mobile ảnh 5" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p>B&aacute;o H&agrave;n Quốc cho rằng c&aacute;c nh&agrave; m&aacute;y của LG tại Việt Nam, Trung Quốc v&agrave; Brazil c&oacute; thể l&agrave; một phần thương vụ. Ảnh: <em>LG.</em></p> </td> </tr> </tbody> </table> <blockquote class="quote qright"> <p>Rất kh&oacute; biết ch&iacute;nh x&aacute;c trong một thương vụ, những th&agrave;nh phần n&agrave;o sẽ được chuyển nhượng. V&igrave; thế, sẽ kh&oacute; c&oacute; thể kết luận v&agrave;o l&uacute;c n&agrave;y b&ecirc;n mua hưởng lợi g&igrave;.</p> <p><strong>Bob O&#39;Donnell, Chủ tịch ki&ecirc;m nh&agrave; ph&acirc;n t&iacute;ch ch&iacute;nh của c&ocirc;ng ty TECHnalysis</strong></p> </blockquote> <p>Khi được hỏi về tin n&agrave;y, đại diện VinSmart chưa đưa ra b&igrave;nh luận. Đại diện của LG Electronics tại Việt Nam cho biết chưa nắm được th&ocirc;ng tin.</p> <p>C&ugrave;ng với c&ocirc;ng nghệ như đ&atilde; n&oacute;i ở tr&ecirc;n, c&aacute;c nh&agrave; ph&acirc;n t&iacute;ch cho rằng bộ phận di động của LG c&ograve;n một &ldquo;t&agrave;i sản&rdquo; rất đ&aacute;ng ch&uacute; &yacute;: con người.</p> <p>&ldquo;T&ocirc;i cho rằng ch&uacute;ng ta c&oacute; thể sẽ thấy một thương vụ giống như khi Google mua HTC, trong đ&oacute; Google tiếp cận nh&acirc;n lực của HTC thay v&igrave; phải mua lại bộ phận di động&rdquo;, b&agrave; Carolina Milanesi nhận định.</p> <p>&ldquo;Thực tế, rất kh&oacute; biết ch&iacute;nh x&aacute;c trong một thương vụ, những th&agrave;nh phần n&agrave;o sẽ được chuyển nhượng. V&igrave; thế, sẽ kh&oacute; c&oacute; thể kết luận v&agrave;o l&uacute;c n&agrave;y b&ecirc;n mua hưởng lợi g&igrave;&rdquo;, &ocirc;ng Bob O&rsquo;Donnell thận trọng hơn khi nhận x&eacute;t về thương vụ n&agrave;y.</p> <p>Th&aacute;ng 6/2018, VinSmart từng mua bản quyền tr&iacute; tuệ của c&ocirc;ng ty BQ (T&acirc;y Ban Nha) khi mới bước ch&acirc;n v&agrave;o thị trường smartphone. Khi đ&oacute;, VinSmart tiết lộ BQ đ&atilde; b&aacute;n quyền sở hữu tr&iacute; tuệ để ph&aacute;t triển 2 d&ograve;ng smartphone. Đồng thời, VinSmart cũng hợp t&aacute;c với BQ trong qu&aacute; tr&igrave;nh nghi&ecirc;n cứu, ph&aacute;t triển.</p> <p>Chỉ 6 th&aacute;ng sau, VinSmart c&ocirc;ng bố đ&atilde; sở hữu 51% cổ phần của BQ, c&oacute; thể tận dụng cả c&ocirc;ng nghệ v&agrave; nh&acirc;n lực của c&ocirc;ng ty n&agrave;y.</p> <p>Th&aacute;ng 10/2020, đại diện của VinSmart c&ocirc;ng bố đ&atilde; k&yacute; kết thỏa thuận để b&aacute;n smartphone tại thị trường Mỹ. Theo những h&igrave;nh ảnh r&ograve; rỉ tr&ecirc;n mạng, c&oacute; thể c&ocirc;ng ty Việt Nam sẽ đ&oacute;ng vai tr&ograve; l&agrave; nh&agrave; sản xuất điện thoại cho nh&agrave; mạng AT&amp;T.</p> <blockquote class="quote qright"> <p>Ch&uacute;ng ta c&oacute; thể sẽ thấy một thương vụ giống như khi Google mua HTC để lấy nh&acirc;n lực thay v&igrave; phải mua lại to&agrave;n bộ bộ phận di động.</p> <p><strong>Carolina Milanesi, trưởng nh&oacute;m ph&acirc;n t&iacute;ch của Creative Strategies</strong></p> </blockquote> <p>C&aacute;c chuy&ecirc;n gia tin rằng nếu c&oacute; thể mua lại mảng di động của LG Electronics, đ&acirc;y cũng l&agrave; một bước tiến để VinSmart bước v&agrave;o Mỹ, thị trường smartphone kh&oacute; t&iacute;nh nhất thế giới.</p> <p>&ldquo;Rất c&oacute; thể họ sẽ mua lại những quyền sở hữu tr&iacute; tuệ quốc tế. VinSmart c&oacute; thể chưa c&oacute; nhiều bằng s&aacute;ng chế quốc tế, một trong những yếu tố kh&oacute; khăn nhất khi muốn v&agrave;o thị trường Mỹ. Nhiều h&atilde;ng Trung Quốc cũng phải dừng bước ở thử th&aacute;ch n&agrave;y&rdquo;, b&agrave; Carolina Milanesi nhận x&eacute;t.</p> <p>&ldquo;T&ocirc;i cho rằng VinSmart kh&oacute; c&oacute; thể tạo dựng được th&agrave;nh c&ocirc;ng dưới thương hiệu của ch&iacute;nh họ tại thị trường Mỹ. Kể cả khi c&oacute; sở hữu được thương hiệu LG, một việc chưa chắc chắn, họ cũng kh&ocirc;ng thể đảm bảo th&agrave;nh c&ocirc;ng tại đ&acirc;y&quot;, &ocirc;ng Bob O&rsquo;Donnell nhấn mạnh.</p> <p>&quot;Điều t&ocirc;i c&oacute; thể kết luận chắc chắn l&agrave; thị trường Mỹ rất kh&oacute; nhằn. Phần lớn thương hiệu nhỏ kh&oacute; c&oacute; thể tồn tại, v&igrave; Apple, Samsung đ&atilde; thống trị, v&agrave; phần nhỏ c&ograve;n lại chỉ d&agrave;nh cho những c&aacute;i t&ecirc;n như Motorola hay Google&rdquo;, &ocirc;ng Bob O&rsquo;Donnell nhắc lại về sự khốc liệt của thị trường smartphone tại Mỹ.</p> <table class="picture screenshot"> <tbody> <tr> <td><img alt="vinsmart mua lai lg mobile anh 6" src="https://khds.1cdn.vn/2021/01/22/znews-photo-zadn-vn_dillon_vsmart.jpg" title="vinsmart mua lại lg mobile ảnh 6" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p>Để tiến v&agrave;o thị trường Mỹ, VinSmart phải bắt đầu bằng việc sản xuất điện thoại mang thương hiệu AT&amp;T. <em>Ảnh chụp m&agrave;n h&igrave;nh.</em></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>&ldquo;Việc hợp t&aacute;c với nh&agrave; mạng cũng c&oacute; lợi, bởi thị trường Mỹ đ&atilde; đ&oacute;ng cửa với Huawei v&agrave; Xiaomi, khiến nh&agrave; mạng kh&ocirc;ng c&oacute; nhiều lựa chọn ngo&agrave;i c&aacute;c mẫu m&aacute;y của Apple v&agrave; Samsung. Thị trường Mỹ kh&oacute; khăn bởi nh&agrave; mạng đ&ograve;i hỏi rất nhiều, v&agrave; việc cấp ph&eacute;p cũng rất khắt khe&rdquo;, b&agrave; Milanesi giải th&iacute;ch r&otilde; hơn với ph&oacute;ng vi&ecirc;n <em>Zing</em>, khi được hỏi về l&yacute; do một nh&agrave; sản xuất như VinSmart muốn hợp t&aacute;c với AT&amp;T.</p> <table class="article"> <tbody> <tr> <td>&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo zingnews.vn
back to top