Vingroup sắp tăng vốn gần 7.000 tỷ cho VinFast và VinSmart

Thời gian thực hiện tăng vốn cho VinFast và VinSmart dự kiến trong quý 1 - quý 2 năm nay.

<div> <div class="chisochungkhoan"> <p class="title_box" style="text-align: justify;">CTCP Tập đo&agrave;n Vingroup (VIC) đang c&oacute; kế hoạch tăng vốn h&agrave;ng ngh&igrave;n tỷ đồng v&agrave;o C&ocirc;ng ty TNHH Sản xuất v&agrave; Kinh doanh VinFast v&agrave; CTCP Nghi&ecirc;n cứu v&agrave; Sản xuất VinSmart (hai c&ocirc;ng ty con).</p> </div> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><span id="mainContent">Vingroup dự kiến huy động gần 7.000 tỷ đồng qua k&ecirc;nh tr&aacute;i phiếu nhằm phục vụ kế hoạch n&agrave;y. Trong đ&oacute; dự 5.115 tỷ đồng d&agrave;nh cho VinFast, v&agrave; 1.860 tỷ đồng d&agrave;nh cho VinSmart. Thời gian ph&aacute;t h&agrave;nh tăng vốn v&agrave; sử dụng vốn dự kiến trong qu&yacute; 1 v&agrave; qu&yacute; 2 năm nay. Tr&aacute;i phiếu được chia l&agrave;m ba đợt ch&agrave;o b&aacute;n ra c&ocirc;ng ch&uacute;ng.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span id="mainContent">Theo c&ocirc;ng bố của Vingroup, số tiền thu được VinFast sẽ d&ugrave;ng để: (i) thực hiện đầu tư t&agrave;i sản cố định; (ii) c&aacute;c chi ph&iacute; phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh; (iii) nhu cầu t&agrave;i ch&iacute;nh kh&aacute;c của c&ocirc;ng ty. </span></p> <p style="text-align: justify;"><span id="mainContent">T&iacute;nh đến thời điểm giữa năm 2020, vốn điều lệ của VinFast ở mức 28.116 tỷ đồng, tổng t&agrave;i sản 96.443 tỷ đồng. Doanh thu của c&ocirc;ng ty trong nửa đầu năm 2020 gần 4.700 tỷ đồng v&agrave; vẫn lỗ theo kế hoạch. C&ocirc;ng ty VinSmart vốn điều lệ 4.000 tỷ đồng, tổng t&agrave;i sản hơn 9.000 tỷ đồng. C&ocirc;ng ty sản xuất điện thoại ghi nhận hơn 1.800 tỷ đồng doanh thu.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span id="mainContent">C&ocirc;ng ty mẹ Vingroup sở hữu 51,15% cổ phần tại VinFast, tỷ lệ n&agrave;y tại VinSmart l&agrave; 62,03%. </span></p> <div class="VCSortableInPreviewMode link-content-footer IMSCurrentEditorEditObject" style="text-align: justify;">&nbsp;</div> </div>

Theo Doanh nghiệp và Tiếp thị
back to top