VinBus chính thức vận hành xe buýt điện thông minh đầu tiên tại Việt Nam

Ngày 8/4, Công ty TNHH Dịch vụ Vận tải VinBus chính thức khai trương và đưa vào vận hành tuyến xe buýt điện thông minh đầu tiên của Việt Nam. Những tuyến xe buýt điện đầu tiên sẽ chạy tại khu đô thị Vinhomes Ocean Park (Gia Lâm) trong khi chờ hoàn tất các thủ tục để kết nối với hệ thống vận tải hành khách công cộng của thành phố trong thời gian tới.

<div> <p style="text-align: justify;">VinBus l&agrave; mẫu xe bu&yacute;t điện do C&ocirc;ng ty VinFast sản xuất v&agrave; lắp r&aacute;p tại Tổ hợp Sản xuất &Ocirc; t&ocirc; tại Hải Ph&ograve;ng, hội tụ nhiều c&ocirc;ng nghệ hiện đại, t&iacute;nh năng th&ocirc;ng minh v&agrave; an to&agrave;n nhất theo chiến lược ph&aacute;t triển c&aacute;c d&ograve;ng xe &ocirc; t&ocirc; điện th&ocirc;ng minh của VinFast hiện nay.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p> <table class="imageBox"> <tbody> <tr> <td style="text-align: justify;"><img alt="" src="https://khds.1cdn.vn/2021/04/08/btnmt-1cdn-vn_1-14-.jpg" /></td> </tr> <tr> <td> <table class="imageBox"> <tbody> <tr> <td style="text-align: justify;"><img alt="" src="https://khds.1cdn.vn/2021/04/08/btnmt-1cdn-vn_2-11-.jpg" /></td> </tr> <tr> <td> <table class="imageBox"> <tbody> <tr> <td style="text-align: justify;"><img alt="" src="https://khds.1cdn.vn/2021/04/08/btnmt-1cdn-vn_3-12-.jpg" /></td> </tr> <tr> <td> <table class="imageBox"> <tbody> <tr> <td style="text-align: justify;"><img alt="" src="https://khds.1cdn.vn/2021/04/08/btnmt-1cdn-vn_4-10-.jpg" /></td> </tr> <tr> <td> <p><i>Xe bu&yacute;t điện của VinBus ch&iacute;nh thức lăn b&aacute;nh.</i></p> </td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: justify;">Xe c&oacute; thiết kế th&acirc;n thiện với m&agrave;u xanh l&aacute; l&agrave;m chủ đạo, khẳng định định hướng đầu tư v&agrave; ph&aacute;t triển hệ sinh th&aacute;i c&aacute;c phương tiện giao th&ocirc;ng th&ocirc;ng minh, sử dụng năng lượng xanh, th&acirc;n thiện với m&ocirc;i trường v&agrave; bảo vệ sức khoẻ cộng đồng của VinFast.</p> <table class="imageBox"> <tbody> <tr> <td style="text-align: justify;"><img alt="" src="https://khds.1cdn.vn/2021/04/08/btnmt-1cdn-vn_5-7-.jpg" /></td> </tr> <tr> <td> <p><i>Khoang h&agrave;nh kh&aacute;ch c&oacute; sức chứa tối đa 68 người.</i>&nbsp;&nbsp;</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: justify;">L&agrave; xe bu&yacute;t điện th&ocirc;ng minh, VinBus mang đến trải nghiệm tiện nghi v&agrave; an to&agrave;n vượt trội cho h&agrave;nh kh&aacute;ch. Xe c&oacute; hệ thống tự động kiểm so&aacute;t h&agrave;nh vi của người l&aacute;i, cảnh b&aacute;o những nguy cơ g&acirc;y mất an to&agrave;n; Chế độ tự động hạ thấp th&acirc;n xe khi l&ecirc;n xuống ph&ugrave; hợp với người gi&agrave;, trẻ em, người khuyết tật, phụ nữ mang thai...; Bảng điện tử th&ocirc;ng b&aacute;o điểm dừng sắp tới; WiFi miễn ph&iacute;, cổng sạc USB, m&agrave;n h&igrave;nh giải tr&iacute; v&agrave; hệ thống camera an ninh v&agrave; kiểm so&aacute;t h&agrave;nh tr&igrave;nh, cảnh b&aacute;o l&ugrave;i, quan s&aacute;t khi dừng đỗ...&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p> <table class="imageBox"> <tbody> <tr> <td style="text-align: justify;"><img alt="" src="https://khds.1cdn.vn/2021/04/08/btnmt-1cdn-vn_6-5-.jpg" /></td> </tr> <tr> <td> <p><i>M&agrave;n h&igrave;nh giải tr&iacute; d&agrave;nh cho h&agrave;nh kh&aacute;ch.</i></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: justify;">VinBus sở hữu khối pin dung lượng 281kWh, c&oacute; khả năng di chuyển tối đa từ 220 - 260km. Xe c&oacute; thể nhanh ch&oacute;ng sạc đầy chỉ sau 2 giờ tại hệ thống trạm sạc nhanh 150kW của VinBus với c&ocirc;ng nghệ sạc h&agrave;ng đầu thế giới do StarCharge cung cấp.</p> <p style="text-align: justify;">Tất cả c&aacute;c xe VinBus sẽ được quản l&yacute; vận h&agrave;nh th&ocirc;ng minh th&ocirc;ng qua việc theo d&otilde;i tập trung, sạc, kiểm tra an to&agrave;n, bảo dưỡng, sửa chữa, vệ sinh tự động tại c&aacute;c trạm Depot được bố tr&iacute; khoa học theo c&aacute;c tuyến điểm của VinBus. Ti&ecirc;u chuẩn x&acirc;y dựng c&aacute;c trạm Depot l&agrave; tr&ecirc;n khu&ocirc;n vi&ecirc;n rộng hơn 1 ha, với phần m&aacute;i được trang bị c&aacute;c tấm pin năng lượng mặt trời, đảm bảo cung cấp năng lượng cho hoạt động của Depot, g&oacute;p phần giảm tải &aacute;p lực nguồn điện cho hệ thống điện quốc gia, bảo vệ m&ocirc;i trường.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p> <table class="imageBox"> <tbody> <tr> <td style="text-align: justify;"><img alt="" src="https://khds.1cdn.vn/2021/04/08/btnmt-1cdn-vn_7-4-.jpg" /></td> </tr> <tr> <td> <p><i>Khoang l&aacute;i d&agrave;nh cho t&agrave;i xế với những m&agrave;n h&igrave;nh hiển thị hiện đại đa dạng th&ocirc;ng tin.</i></p> </td> </tr> </tbody> </table> <table class="imageBox"> <tbody> <tr> <td style="text-align: justify;"><img alt="" src="https://khds.1cdn.vn/2021/04/08/btnmt-1cdn-vn_8-3-.jpg" /></td> </tr> <tr> <td> <p style="text-align: justify;"><i>Bảng m&agrave;n h&igrave;nh hiển thị hệ thống camera an ninh v&agrave; kiểm so&aacute;t h&agrave;nh tr&igrave;nh đa chiều.</i></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: justify;">&ldquo;Với t&ocirc;n chỉ &ldquo;Phụng sự từ tr&aacute;i tim&rdquo;, ch&uacute;ng t&ocirc;i tin rằng&nbsp;sản phẩm xe bu&yacute;t điện&nbsp;hiện đại, th&ocirc;ng minh, an to&agrave;n v&agrave; dịch vụ tận t&acirc;m&nbsp;của VinBus&nbsp;sẽ tạo n&ecirc;n sự kh&aacute;c biệt, kh&ocirc;ng chỉ n&acirc;ng cao trải nghiệm di chuyển của người d&acirc;n; m&agrave; c&ograve;n tạo một c&uacute; h&iacute;ch chuyển đổi th&oacute;i quen đi lại của cộng đồng; qua đ&oacute; giảm thiểu &ocirc; nhiễm kh&ocirc;ng kh&iacute; v&agrave; tiếng ồn, g&oacute;p phần kiến tạo giao th&ocirc;ng xanh tại Việt Nam&rdquo; - &ocirc;ng Nguyễn Văn Thanh, Ph&oacute; Tổng Gi&aacute;m đốc VinBus chia sẻ.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p> <table class="imageBox"> <tbody> <tr> <td style="text-align: justify;"><img alt="" src="https://khds.1cdn.vn/2021/04/08/btnmt-1cdn-vn_9-3-.jpg" /></td> </tr> <tr> <td> <p><i>Trạm sạc nhanh c&ocirc;ng suất lớn gi&uacute;p xe sạc đầy chỉ trong 2&nbsp;</i>tiếng.</p> </td> </tr> </tbody> </table> <table class="imageBox"> <tbody> <tr> <td style="text-align: justify;"><img alt="" src="https://khds.1cdn.vn/2021/04/08/btnmt-1cdn-vn_10-2-.jpg" /></td> </tr> <tr> <td> <p><i>Phần m&aacute;i được trang bị c&aacute;c tấm pin năng lượng mặt trời, đảm bảo cung cấp năng lượng cho hoạt động của Depot.</i></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: justify;">Trước mắt, VinBus sẽ vận h&agrave;nh tuyến nội khu tại Vinhomes Ocean Park, v&agrave; khi c&oacute; sự chấp thuận của cơ quan nh&agrave; nước c&oacute; thẩm quyền sẽ mở th&ecirc;m c&aacute;c tuyến xe bu&yacute;t để h&ograve;a mạng v&agrave; kết nối với hệ thống vận tải h&agrave;nh kh&aacute;ch c&ocirc;ng cộng chung của th&agrave;nh phố, phục vụ đ&ocirc;ng đảo người d&acirc;n.</p> <blockquote> <p style="text-align: justify;"><strong>C&ocirc;ng ty TNHH Dịch vụ&nbsp;</strong><strong>vận tải VinBus</strong><strong>&nbsp;l&agrave; th&agrave;nh vi&ecirc;n của Tập đo&agrave;n Vingroup được th&agrave;nh lập năm 2019, c&oacute; vốn điều lệ 1.000 tỉ đồng, hoạt động trong lĩnh vực vận tải h&agrave;nh kh&aacute;ch c&ocirc;ng cộng theo m&ocirc; h&igrave;nh phi lợi nhuận. 100% lợi nhuận thu được sẽ được c&ocirc;ng ty t&aacute;i đầu tư nhằm ph&aacute;t triển hệ thống, mở rộng địa b&agrave;n v&agrave; cải thiện chất lượng dịch vụ, nhằm g&oacute;p phần x&acirc;y dựng </strong><strong>hệ thống giao th&ocirc;ng c&ocirc;ng cộng văn minh, hiện đại, giảm &ocirc; nhiễm kh&ocirc;ng kh&iacute; v&agrave; tiếng ồn cho c&aacute;c đ&ocirc; thị lớn của Việt Nam.</strong></p> </blockquote> </div>

Theo baotainguyenmoitruong.vn
Sự bền bỉ chính là một trong những lý do giúp Suzuki Carry Truck được nhiều khách hàng tin chọn.

Dân sành xe chọn xe tải: Đi 10 năm vẫn bền, giúp chủ xe nhanh hồi vốn

Anh Minh Tuệ (48 tuổi) sở hữu một garage kinh doanh xe máy, mô tô và phụ tùng ở TPHCM gần 20 năm. Thứ gắn bó với anh nhất trong nghề là chiếc ô tô tải dùng để vận chuyển xe máy giao cho khách suốt 12 năm qua. Trên thị trường, không nhiều dòng xe tải vẫn đủ “khoẻ" gồng gánh hơn cả thập niên.
Cận cảnh Yamaha Grande 2022 thế hệ mới, giá từ 46 triệu đồng

Cận cảnh Yamaha Grande 2022 thế hệ mới, giá từ 46 triệu đồng

Mẫu Yamaha Grande 2022 thế hệ mới tiếp tục được lắp ráp trong nước, định hướng ở phân khúc xe tay ga cao cấp hướng đến đối tượng khách hàng nữ giới từ 23 - 25 tuổi, mới tốt nghiệp đại học và đi làm. Giá xe từ 45,9 – 51 triệu đồng (tùy phiên bản và màu sắc).
Yamaha Grande Hybrid hoàn toàn mới: “Tỏa sáng vẻ đẹp vượt thời gian”

Yamaha ra mắt thị trường Việt 3 mẫu xe mới

Ngày 22/9, Công ty Yamaha Motor Việt Nam chính thức giới thiệu định hướng phát triển mới tại thị trường Việt Nam và ra mắt 3 sản phẩm mới gồm: Yamaha Grande Hybrid hoàn toàn mới, Yamaha R15 và NVX màu mới 2022.
back to top