Vietjet lên tiếng vụ có rắn trên máy bay

Hãng hàng không Vietjet xác nhận có rắn trên chuyến bay VJ162 và cho biết đây là tình huống hi hữu nhưng có thể xảy ra trong khai thác hàng không.

<div> <p>Trao đổi với <em>PV D&acirc;n tr&iacute;,</em> đại diện Vietjet cung cấp th&ocirc;ng tin li&ecirc;n quan tr&ecirc;n m&aacute;y bay ng&agrave;y 7/6, chuyến bay VJ162 khởi h&agrave;nh từ TP.HCM đi H&agrave; Nội.</p> <p>Vietjet cho biết, khi m&aacute;y bay chuẩn bị khởi h&agrave;nh, tiếp vi&ecirc;n ph&aacute;t hiện c&oacute; rắn tr&ecirc;n hộc h&agrave;nh l&yacute; ph&iacute;a tr&ecirc;n, cơ trưởng quyết định cho m&aacute;y bay quay lại s&acirc;n đỗ. To&agrave;n bộ h&agrave;nh kh&aacute;ch đ&atilde; được sắp xếp h&agrave;nh tr&igrave;nh tr&ecirc;n m&aacute;y bay mới.</p> <p>&ldquo;Th&ocirc;ng tin ban đầu từ ph&iacute;a cơ quan chức năng, đ&acirc;y l&agrave; một con rắn cảnh nhỏ chừng 1 gang tay, kh&ocirc;ng độc, do một h&agrave;nh kh&aacute;ch để trong h&agrave;nh l&yacute; x&aacute;ch tay chui ra hộc h&agrave;nh l&yacute; v&agrave; bị tiếp vi&ecirc;n ph&aacute;t hiện trước chuyến bay&rdquo; - đại diện Vietjet cho hay.</p> <figure class="image align-center" contenteditable="false"><img alt="Vietjet lên tiếng vụ có rắn trên máy bay - 1" data-original="https://khds.1cdn.vn/2020/06/09/icdn-dantri-com-vn_vietjet-1591687251334.jpg" src="https://khds.1cdn.vn/2020/06/09/icdn-dantri-com-vn_vietjet-1591687251334.jpg" title="Vietjet lên tiếng vụ có rắn trên máy bay - 1" /> <figcaption>Một con rắn cảnh xuất hiện tr&ecirc;n m&aacute;y bay Vietjet chiều 7/6</figcaption> </figure> <p>Theo h&atilde;ng h&agrave;ng kh&ocirc;ng n&agrave;y, Cơ quan quản l&yacute; h&agrave;ng kh&ocirc;ng v&agrave; h&atilde;ng đang phối hợp chặt chẽ với cảng h&agrave;ng kh&ocirc;ng, cơ quan an ninh soi chiếu v&agrave; cơ quan quản l&yacute; h&agrave;ng kh&ocirc;ng để x&aacute;c minh v&agrave; l&agrave;m r&otilde; sự việc.</p> <p>&ldquo;Đ&acirc;y l&agrave; t&igrave;nh huống hy hữu nhưng c&oacute; thể xảy ra trong khai th&aacute;c h&agrave;ng kh&ocirc;ng&rdquo; - đại diện Vietjet n&oacute;i. &nbsp;</p> <p>Trước đ&oacute;, trao đổi với <em>PV D&acirc;n tr&iacute;</em>, Cục trưởng Đinh Việt Thắng cho biết con rắn xuất hiện tr&ecirc;n m&aacute;y Vietjet l&agrave; rắn con, d&agrave;i khoảng 20cm, l&agrave; loại rắn cảnh. Con rắn do 1 nam h&agrave;nh kh&aacute;ch để trong h&agrave;nh l&yacute; x&aacute;ch tay đưa l&ecirc;n m&aacute;y bay, khi m&aacute;y bay nổ m&aacute;y để chuẩn bị cất c&aacute;nh th&igrave; con rắn chui ra từ h&agrave;nh l&yacute; trong hộc của kh&aacute;ch nam.</p> <p>Cục trưởng Cục H&agrave;ng kh&ocirc;ng khẳng định&nbsp;&ldquo;tất cả c&aacute;c loại động vật đều bị cấm đưa l&ecirc;n m&aacute;y bay&rdquo; v&agrave; cho biết y&ecirc;u cầu c&aacute;c b&ecirc;n li&ecirc;n quan b&aacute;o c&aacute;o, l&agrave;m r&otilde; sự việc, lập tổ x&aacute;c minh để đưa ra h&igrave;nh thức xử l&yacute;.</p> <p>Theo quy tr&igrave;nh kiểm so&aacute;t an ninh h&agrave;ng kh&ocirc;ng, h&agrave;nh kh&aacute;ch v&agrave; h&agrave;nh l&yacute; trước khi l&ecirc;n m&aacute;y bay phải qua cổng soi chiếu. Tại đ&acirc;y, hệ thống qu&eacute;t tự động sẽ ph&aacute;t hiện bất kỳ vật phẩm n&agrave;o, đặc biệt l&agrave; những vật phẩm nguy hiểm, vật phẩm nằm trong danh mục bị cấm.</p> <p>Khi ph&aacute;t hiện những dấu hiệu nghi ngờ, lực lượng kiểm so&aacute;t an ninh c&oacute; thể tiến h&agrave;nh kiểm tra trực quan đối với h&agrave;nh kh&aacute;ch v&agrave; h&agrave;nh l&yacute; đi m&aacute;y bay, th&ocirc;ng b&aacute;o cho h&atilde;ng h&agrave;ng kh&ocirc;ng biết để phối hợp ngăn chặn.</p> <p>Đại diện Cảng vụ H&agrave;ng kh&ocirc;ng miền Nam - đơn vị thực hiện kiểm so&aacute;t an ninh chuyến bay VJ162 - cho biết, trong ng&agrave;y 7/6 chiếc m&aacute;y bay ph&aacute;t hiện c&oacute; rắn của Vietjet đ&atilde; thực hiện kh&aacute; nhiều chuyến bay, v&igrave; vậy việc x&aacute;c định rắn l&ecirc;n m&aacute;y bay từ s&acirc;n bay n&agrave;o, do h&agrave;nh kh&aacute;ch đi chuyến bay n&agrave;o mang l&ecirc;n m&aacute;y bay cũng hết sức kh&oacute; khăn.</p> <p>Cảng vụ h&agrave;ng kh&ocirc;ng miền Nam đang r&agrave; so&aacute;t hệ thống soi chiếu an ninh để l&agrave;m r&otilde; vụ việc.</p> <p>Việc rắn xuất hiện tr&ecirc;n m&aacute;y bay đ&atilde; từng xảy ra với h&agrave;ng kh&ocirc;ng thế giới. Năm 2017, tr&ecirc;n chuyến bay của h&atilde;ng h&agrave;ng kh&ocirc;ng Ravn Alaska Airline từ Aniak đến Anchorage, Alaska (Mỹ) c&oacute; một con rắn b&ograve; ra từ t&uacute;i x&aacute;ch của một vị h&agrave;nh kh&aacute;ch bỏ qu&ecirc;n tr&ecirc;n m&aacute;y bay.&nbsp;</p> <p>Năm 2016, một cảnh như trong phim kinh dị đ&atilde; xuất hiện tr&ecirc;n chuyến bay k&eacute;o d&agrave;i 2h của H&atilde;ng h&agrave;ng kh&ocirc;ng Aero Mexico, khi một con rắn xanh chui ra từ tủ đựng đồ. H&atilde;ng Aero Mexico đ&atilde; thừa nhận đ&acirc;y l&agrave; một t&igrave;nh huống rất nguy hiểm v&agrave; v&agrave;o cuộc điều tra vụ việc.</p> <p>&nbsp;</p> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo dantri.com.vn
back to top