Tổng cục Du lịch 'xin' các hãng hàng không 400 vé máy bay

Sau khi đề nghị các hãng hàng không cung cấp 400 vé máy bay, Tổng cục Du lịch bị yêu cầu kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm cá nhân liên quan.

<div> <p>Tại cuộc gặp b&aacute;o ch&iacute; s&aacute;ng 4/6, &ocirc;ng Nguyễn Th&aacute;i B&igrave;nh -&nbsp;Ch&aacute;nh Văn ph&ograve;ng Bộ Văn h&oacute;a Thể thao Du lịch cho biết, Thứ trưởng L&ecirc; Quang T&ugrave;ng đ&atilde; y&ecirc;u cầu Tổng cục Du lịch phải thực hiện c&aacute;c y&ecirc;u cầu tr&ecirc;n;&nbsp;b&aacute;o c&aacute;o l&atilde;nh đạo Bộ trước ng&agrave;y 6/6.</p> <p>&quot;Theo chỉ đạo của Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện, Tổng cục Du lịch đ&atilde; nhận tr&aacute;ch nhiệm v&agrave; xin lỗi ba h&atilde;ng h&agrave;ng kh&ocirc;ng được y&ecirc;u cầu cung cấp v&eacute; m&aacute;y bay, v&igrave; văn bản chưa ph&ugrave; hợp&quot;, &ocirc;ng B&igrave;nh n&oacute;i.&nbsp;</p> <p>H&ocirc;m&nbsp;2/6, Ph&oacute; tổng cục trưởng Du lịch H&agrave; Văn Si&ecirc;u k&yacute; văn bản gửi c&aacute;c h&atilde;ng h&agrave;ng kh&ocirc;ng, đề nghị cung cấp 400 v&eacute; m&aacute;y bay để c&aacute;c đo&agrave;n c&ocirc;ng t&aacute;c của đơn vị n&agrave;y di chuyển đến c&aacute;c địa điểm trong nước, triển khai chương tr&igrave;nh k&iacute;ch cầu du lịch nội địa; thời gian từ th&aacute;ng 6 đến th&aacute;ng 12/2020.&nbsp;</p> <p>Trong đ&oacute;, Tổng cục Du lịch đề nghị Vietnam Airlines&nbsp;cung cấp 200 v&eacute;; Vietjet Air cung cấp&nbsp;100 v&eacute;, Bamboo Airways cung cấp&nbsp;100 v&eacute;.</p> <figure class="tplCaption" data-size="true" itemprop="associatedMedia image" itemscope="" itemtype="http://schema.org/ImageObject">&nbsp;</figure> </div> <meta content="https://i1-vnexpress.vnecdn.net/2020/06/04/DSC-1124-JPG-2129-1591242159.jpg?w=0&amp;h=0&amp;q=100&amp;dpr=2&amp;fit=crop&amp;s=wNM7ZIz_PKJnJqicNtGotw" itemprop="url" /> <meta content="1200" itemprop="width" /> <meta content="831" itemprop="height" /> <meta content="" itemprop="href" /> <div><picture><source data-srcset="https://khds.1cdn.vn/2020/06/04/i1-vnexpress-vnecdn-net_dsc-1124-jpg-2129-1591242159.jpg 1x, https://i1-vnexpress.vnecdn.net/2020/06/04/DSC-1124-JPG-2129-1591242159.jpg?w=1020&amp;h=0&amp;q=100&amp;dpr=1&amp;fit=crop&amp;s=bTiNqpv1bCJIDEQh5Cvr5Q 1.5x, https://i1-vnexpress.vnecdn.net/2020/06/04/DSC-1124-JPG-2129-1591242159.jpg?w=680&amp;h=0&amp;q=100&amp;dpr=2&amp;fit=crop&amp;s=bbvnuGYCs5JFxyMXHXOfxg 2x" media="(min-width: 768px)" /><img alt="Ông Nguyễn Thái Bình, Chánh Văn phòng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch. Ảnh: Viết Tuân " src="https://khds.1cdn.vn/2020/06/04/i1-vnexpress-vnecdn-net_dsc-1124-jpg-2129-1591242159.jpg" /></picture></div> <figcaption itemprop="description"> <p>&Ocirc;ng Nguyễn Th&aacute;i B&igrave;nh, Ch&aacute;nh Văn ph&ograve;ng Bộ Văn ho&aacute;, Thể thao v&agrave; Du lịch. Ảnh: <em>Viết Tu&acirc;n&nbsp;</em></p> </figcaption> <p>&Ocirc;ng B&igrave;nh&nbsp;giải th&iacute;ch,&nbsp;văn bản tr&ecirc;n nằm trong chương tr&igrave;nh hợp t&aacute;c h&agrave;ng năm giữa Tổng cục Du lịch v&agrave; c&aacute;c h&atilde;ng h&agrave;ng kh&ocirc;ng, nhằm&nbsp;k&iacute;ch cầu&nbsp;du lịch trong nước, quốc tế, quảng b&aacute; v&agrave; th&uacute;c đẩy ph&aacute;t triển du lịch Việt Nam.&nbsp;</p> <p>&quot;Đo&agrave;n c&ocirc;ng t&aacute;c của Tổng cục Du lịch gồm nhiều th&agrave;nh phần, trong đ&oacute; c&oacute; c&aacute;c doanh nghiệp lữ h&agrave;nh, hiệp hội du lịch... chứ kh&ocirc;ng chỉ ri&ecirc;ng c&aacute;n bộ. Tuy nhi&ecirc;n, văn bản đề nghị cung cấp v&eacute; m&aacute;y bay l&agrave; kh&ocirc;ng ph&ugrave; hợp, kh&ocirc;ng cần thiết&quot;, &ocirc;ng B&igrave;nh n&oacute;i.&nbsp;</p> <p>&Ocirc;ng Nguyễn L&ecirc; Ph&uacute;c, Ph&oacute; Tổng cục trưởng Du lịch ph&acirc;n trần th&ecirc;m, nhiều năm qua, đơn vị n&agrave;y đ&atilde; phối hợp với c&aacute;c h&atilde;ng h&agrave;ng kh&ocirc;ng x&uacute;c tiến, quảng b&aacute; du lịch. C&aacute;c h&atilde;ng h&agrave;ng kh&ocirc;ng tham gia bằng c&aacute;ch như cung cấp v&eacute; m&aacute;y bay cho một số đo&agrave;n x&uacute;c tiến;&nbsp;giải thưởng, qu&agrave; tặng cho du kh&aacute;ch...</p> <figure class="tplCaption" data-size="true" itemprop="associatedMedia image" itemscope="" itemtype="http://schema.org/ImageObject">&nbsp;</figure> <meta content="https://i1-vnexpress.vnecdn.net/2020/06/04/DSC-1119-JPG-7516-1591242160.jpg?w=0&amp;h=0&amp;q=100&amp;dpr=2&amp;fit=crop&amp;s=8oD63JYOzAP6KGjugRWtiw" itemprop="url" /> <meta content="1200" itemprop="width" /> <meta content="829" itemprop="height" /> <meta content="" itemprop="href" /> <div><picture><source data-srcset="https://khds.1cdn.vn/2020/06/04/i1-vnexpress-vnecdn-net_dsc-1119-jpg-7516-1591242160.jpg 1x, https://i1-vnexpress.vnecdn.net/2020/06/04/DSC-1119-JPG-7516-1591242160.jpg?w=1020&amp;h=0&amp;q=100&amp;dpr=1&amp;fit=crop&amp;s=KDB7VfBDgj4fWUoX5iMO2Q 1.5x, https://i1-vnexpress.vnecdn.net/2020/06/04/DSC-1119-JPG-7516-1591242160.jpg?w=680&amp;h=0&amp;q=100&amp;dpr=2&amp;fit=crop&amp;s=3dcYG6FKdOP1oGgN7Pw57g 2x" media="(min-width: 768px)" /><img alt="Ông Nguyễn Lê Phúc, Phó tổng cục trưởng Du lịch. Ảnh: Viết Tuân " src="https://khds.1cdn.vn/2020/06/04/i1-vnexpress-vnecdn-net_dsc-1119-jpg-7516-1591242160.jpg" /></picture></div> <figcaption itemprop="description"> <p>&Ocirc;ng Nguyễn L&ecirc; Ph&uacute;c, Ph&oacute; tổng cục trưởng Du lịch. Ảnh: <em>Viết Tu&acirc;n&nbsp;</em></p> </figcaption> <p>&Ocirc;ng Ph&uacute;c cho rằng, bản chất của văn bản đề nghị cung cấp v&eacute; m&aacute;y bay &quot;l&agrave; cơ sở để triển khai những nội dung đ&atilde; được thống nhất giữa Tổng cục với c&aacute;c h&atilde;ng h&agrave;ng kh&ocirc;ng&quot;.</p> <p>&quot;Xuất ph&aacute;t từ &aacute;p lực đẩy nhanh du lịch nội địa sau dịch Covid-19, n&ecirc;n ch&uacute;ng t&ocirc;i ban h&agrave;nh văn bản n&agrave;y. Tuy nhi&ecirc;n, về h&igrave;nh thức th&igrave; văn bản chưa ph&ugrave; hợp, n&ecirc;n ch&uacute;ng t&ocirc;i sẽ thu hồi. Rất mong c&aacute;c h&atilde;ng h&agrave;ng kh&ocirc;ng cảm th&ocirc;ng v&agrave; chia sẻ với ch&uacute;ng t&ocirc;i&quot;, &ocirc;ng Ph&uacute;c n&oacute;i.&nbsp;</p> <p>&Ocirc;ng Dương Ho&agrave;i Nam, Gi&aacute;m đốc Văn ph&ograve;ng Khu vực miền Bắc Vietjet Air&nbsp; cũng cho biết, đơn vị n&agrave;y v&agrave; Tổng cục Du lịch đ&atilde; k&yacute; hợp đồng hợp t&aacute;c chiến lược x&uacute;c tiến quảng b&aacute; điểm đến. &quot;Đ&acirc;y kh&ocirc;ng phải hỗ trợ, m&agrave; l&agrave; song phương, hai b&ecirc;n c&ugrave;ng c&oacute; lợi. Chắc tổng cục Du lịch cũng lo lắng cho việc x&uacute;c tiến du lịch nội địa n&ecirc;n đ&atilde; c&oacute; văn bản n&agrave;y&quot;, &ocirc;ng Nam n&oacute;i.&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p>

Theo vnexpress.net
9 ưu điểm vượt trội của VinFast VF 9

9 ưu điểm vượt trội của VinFast VF 9

Sở hữu thiết kế sang trọng được chắp bút bởi studio Pininfarina danh tiếng, cùng loạt tiện nghi đẳng cấp hàng đầu phân khúc E-SUV, VinFast VF 9 như được “đo ni đóng giày” cho các doanh nhân và gia đình Việt.
Ma trận dâu tây giá bèo

Ma trận dâu tây giá bèo

Dâu tây được bán tràn lan từ chợ truyền thống, hàng rong đến chợ mạng, với giá rẻ bất ngờ, nhưng nguồn gốc không rõ ràng khiến người tiêu dùng hoang mang.
Siêu dự án nghìn tỷ bỏ hoang tại Hà Nội

Siêu dự án nghìn tỷ bỏ hoang tại Hà Nội

Tọa lạc ngay vị trí “đất vàng” Hà Nội, hàng loạt dự án cao tầng nghìn tỷ đồng được xây dựng dở dang, bỏ hoang nhiều năm, làm méo mó bộ mặt Thủ đô, thậm chí gây thất thoát và lãng phí nghiêm trọng.
back to top