Việt Nam mở lại 6 đường bay quốc tế

Các đường bay quốc tế đến Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Campuchia và Lào sẽ lần lượt mở lại từ ngày 15 và 22/9.

<div> <p style="text-align: justify;">Văn ph&ograve;ng Ch&iacute;nh phủ vừa th&ocirc;ng b&aacute;o kết luận của Ph&oacute; thủ tướng Phạm B&igrave;nh Minh, đồng &yacute; đề xuất của Bộ Giao th&ocirc;ng Vận tải về việc nối lại c&aacute;c chuyến bay thương mại quốc tế giữa Việt Nam v&agrave; một số đối t&aacute;c.</p> <p style="text-align: justify;">Theo đ&oacute;,  từ 15/9, sẽ mở c&aacute;c đường bay Việt Nam - Đ&agrave;i Loan, Quảng Ch&acirc;u (Trung Quốc); Việt Nam - Nhật Bản; Việt Nam - H&agrave;n Quốc. Từ 22/9 mở th&ecirc;m hai đường bay Việt Nam - Campuchia, Việt Nam - L&agrave;o.</p> <p style="text-align: justify;">Mỗi đường bay tần suất kh&ocirc;ng qu&aacute; hai chuyến một tuần cho mỗi b&ecirc;n v&agrave; đối t&aacute;c; số lượng chuyến bay được xem x&eacute;t tăng th&ecirc;m ph&ugrave; hợp với thực tế.</p> <p style="text-align: justify;">Những người được ph&eacute;p nhập cảnh gồm: Người nước ngo&agrave;i mang hộ chiếu ngoại giao, c&ocirc;ng vụ v&agrave; th&acirc;n nh&acirc;n; chuy&ecirc;n gia, nh&agrave; đầu tư, nh&agrave; quản l&yacute; doanh nghiệp, lao động kỹ thuật cao v&agrave; th&acirc;n nh&acirc;n; học sinh, sinh vi&ecirc;n quốc tế, th&acirc;n nh&acirc;n người nước ngo&agrave;i của c&ocirc;ng d&acirc;n Việt Nam; người Việt Nam từ nước ngo&agrave;i trở về.</p> <figure class="tplCaption" data-size="true" itemprop="associatedMedia image" itemscope="" itemtype="http://schema.org/ImageObject"> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> </figure> </div> <meta content="https://i1-vnexpress.vnecdn.net/2020/09/15/san-bay-8552-1600081182-4206-1600170478.jpg?w=0&amp;h=0&amp;q=100&amp;dpr=2&amp;fit=crop&amp;s=xOZ6Tz2Vgo9ZZgIS76xurg" itemprop="url" /> <meta content="680" itemprop="width" /> <meta content="482" itemprop="height" /> <meta content="" itemprop="href" /> <div style="text-align: justify;"><picture><source data-srcset="https://khds.1cdn.vn/2020/09/15/70/i1-vnexpress-vnecdn-net_san-bay-8552-1600081182-4206-1600170478.jpg 1x, https://i1-vnexpress.vnecdn.net/2020/09/15/san-bay-8552-1600081182-4206-1600170478.jpg?w=1020&amp;h=0&amp;q=100&amp;dpr=1&amp;fit=crop&amp;s=Ds9WziQooAp2TpdA9DYd7A 1.5x, https://i1-vnexpress.vnecdn.net/2020/09/15/san-bay-8552-1600081182-4206-1600170478.jpg?w=680&amp;h=0&amp;q=100&amp;dpr=2&amp;fit=crop&amp;s=npTo9szUwIv0Tt3u75nbBg 2x" /><img alt="Máy bay đỗ tại sân bay Tân Sơn Nhất vào tháng 3 khi Covid-19 bùng phát. Ảnh: Quỳnh Trần" src="https://khds.1cdn.vn/2020/09/15/70/i1-vnexpress-vnecdn-net_san-bay-8552-1600081182-4206-1600170478.jpg" /></picture></div> <figcaption itemprop="description"> <p style="text-align: justify;">M&aacute;y bay đỗ tại s&acirc;n bay T&acirc;n Sơn Nhất v&agrave;o th&aacute;ng 3 khi Covid-19 b&ugrave;ng ph&aacute;t. Ảnh: <em>Quỳnh Trần</em></p> </figcaption> <p style="text-align: justify;">Người nhập cảnh phải c&oacute; giấy x&aacute;c nhận x&eacute;t nghiệm (PCR) &acirc;m t&iacute;nh với nCoV của cơ quan y tế quốc gia, v&ugrave;ng l&atilde;nh thổ sở tại cấp trong v&ograve;ng ba ng&agrave;y trước khi l&ecirc;n m&aacute;y bay (trừ một số địa b&agrave;n kh&ocirc;ng cấp loại giấy n&agrave;y). Ngay sau khi nhập cảnh, h&agrave;nh kh&aacute;ch tiếp tục được x&eacute;t nghiệm PCR tại điểm c&aacute;ch ly.</p> <p style="text-align: justify;"><strong>Người nhập cảnh c&oacute; kết quả x&eacute;t nghiệm PCR hai lần &acirc;m t&iacute;nh sẽ được xem x&eacute;t r&uacute;t ngắn thời gian c&aacute;ch ly tập trung c&ograve;n 5 ng&agrave;y</strong>; sau đ&oacute; về tự c&aacute;ch ly, theo d&otilde;i gi&aacute;m s&aacute;t y tế tại nh&agrave;, trụ sở doanh nghiệp, cơ quan...</p> <p style="text-align: justify;">Những người qu&aacute; cảnh từ nước thứ ba nhập cảnh Việt Nam tr&ecirc;n c&aacute;c chuyến bay thương mại sẽ được x&eacute;t nghiệm PCR tại địa điểm c&aacute;ch ly.</p> <p style="text-align: justify;">Người nước ngo&agrave;i mang hộ chiếu ngoại giao, c&ocirc;ng vụ v&agrave; th&acirc;n nh&acirc;n, được c&aacute;ch ly tại nh&agrave; c&ocirc;ng vụ của cơ quan đại diện hoặc tại kh&aacute;ch sạn, cơ sở lưu tr&uacute;.</p> <p style="text-align: justify;">Người nước ngo&agrave;i l&agrave; chuy&ecirc;n gia, nh&agrave; đầu tư, nh&agrave; quản l&yacute; doanh nghiệp, lao động kỹ thuật cao v&agrave; th&acirc;n nh&acirc;n; học sinh, sinh vi&ecirc;n quốc tế; th&acirc;n nh&acirc;n người nước ngo&agrave;i của c&ocirc;ng d&acirc;n Việt Nam, được c&aacute;ch ly tại nh&agrave; m&aacute;y, trụ sở doanh nghiệp hoặc kh&aacute;ch sạn.</p> <p style="text-align: justify;">Người Việt Nam c&aacute;ch ly tại cơ sở tập trung do qu&acirc;n đội quản l&yacute; hoặc kh&aacute;ch sạn.</p> <p style="text-align: justify;">Những trường hợp qu&aacute; cảnh từ nước thứ ba nhập cảnh Việt Nam phải c&aacute;ch ly tập trung 14 ng&agrave;y, trừ trường hợp đặc biệt theo chỉ đạo của cơ quan c&oacute; thẩm quyền.</p> <p style="text-align: justify;">Người nước ngo&agrave;i nhập cảnh Việt Nam l&agrave;m việc dưới 14 ng&agrave;y thực hiện theo quy định của Bộ Y tế (kh&ocirc;ng phải c&aacute;ch ly tập trung 14 ng&agrave;y nhưng tu&acirc;n thủ nghi&ecirc;m c&aacute;c biện ph&aacute;p ph&ograve;ng chống Covid-19).</p> <p style="text-align: justify;">Tại cuộc họp Ch&iacute;nh phủ cuối tuần trước, Thủ tướng đồng &yacute; về chủ trương cho ph&eacute;p mở đường bay thương mại thường lệ quốc tế.</p> <p style="text-align: justify;">Theo phương &aacute;n của Bộ Giao th&ocirc;ng Vận tải, c&aacute;c chuyến bay thương mại dự kiến mở đến Đ&agrave;i Loan, Quảng Ch&acirc;u (Trung Quốc), H&agrave;n Quốc, Nhật Bản. Mỗi tuần sẽ c&oacute; 2 chuyến khứ hồi TP HCM - Quảng Ch&acirc;u; chặng H&agrave; Nội/TP HCM - Tokyo 4 chuyến khứ hồi; H&agrave; Nội/TP HCM - Seoul 4 chuyến; H&agrave; Nội/TP HCM - Đ&agrave;i Bắc (Đ&agrave;i Loan) 4 chuyến. C&aacute;c h&atilde;ng bay của Việt Nam v&agrave; quốc gia, v&ugrave;ng l&atilde;nh thổ đối t&aacute;c sẽ chia đ&ocirc;i số chuyến bay.</p> <p style="text-align: justify;">Hiện nay, Vietnam Airlines đ&atilde; mở b&aacute;n v&eacute; c&aacute;c chuyến bay quốc tế đầu ti&ecirc;n. Trong th&aacute;ng 9, c&aacute;c chuyến bay từ H&agrave; Nội đi s&acirc;n bay Narita (Tokyo) khởi h&agrave;nh l&uacute;c 23h45 ng&agrave;y 18/9, 25/9, 30/9; từ TP HCM đi Narita khởi h&agrave;nh l&uacute;c 0h ng&agrave;y 30/9. Mức gi&aacute; đ&atilde; bao gồm thuế, ph&iacute; từ 10.194.000 đồng một chiều.</p> <p style="text-align: justify;">Bamboo Airways cũng c&ocirc;ng bố mở đường bay H&agrave; Nội - Đ&agrave;i Bắc (Đ&agrave;i Loan) từ 29/9 với tần suất một chuyến một tuần, khởi h&agrave;nh từ 13h c&aacute;c ng&agrave;y thứ ba h&agrave;ng tuần. Đường bay H&agrave; Nội - Seoul dự kiến được kh&ocirc;i phục từ 7/10 với tần suất một chuyến một tuần, khởi h&agrave;nh từ H&agrave; Nội l&uacute;c 23h50 c&aacute;c ng&agrave;y thứ tư h&agrave;ng tuần. C&aacute;c chuyến bay chở kh&aacute;ch chiều ngược lại về Việt Nam sẽ được thực hiện sau khi c&oacute; ph&ecirc; duyệt của nh&agrave; chức tr&aacute;ch.</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>

Theo vnexpress.net
Gắp dị vật trong đường thở bé 10 tháng tuổi

Gắp dị vật trong đường thở bé 10 tháng tuổi

Nên thận trọng và thường xuyên nhắc nhở trẻ, chú ý khi trẻ tiếp xúc với những đồ dùng nhỏ, có cạnh sắc, nhọn có thể gây tổn thương thực quản, khí phế quản như: đầu bút, mảnh đồ chơi….
Công ty Med Service bị phạt hơn 122 triệu đồng

Công ty Med Service bị phạt hơn 122 triệu đồng

Công ty TNHH Med Service (Công ty Med Service, Y2 Hồng Lĩnh, phường 15, quận 10, TP HCM) bị phạt hơn 122 triệu đồng do có vi phạm tại Phòng khám đa khoa Medigo - nhà thuốc Medigo (296 Trần Não, KP2, phường An Khánh, TP Thủ Đức).
back to top