Vì sao Vingroup xem xét niêm yết VinFast tại Mỹ thông qua sáp nhập?

Sau khi Grab tuyên bố sẽ niêm yết tại Mỹ thông qua một thỏa thuận sáp nhập với SPAC, Vingroup cho biết cũng có thể cân nhắc hình thức này với VinFast.

<div> <p>Ng&agrave;y 14/4, Vingroup tuy&ecirc;n bố: &ldquo;Vingroup muốn l&agrave;m r&otilde; rằng c&ocirc;ng ty thường xuy&ecirc;n xem x&eacute;t c&aacute;c lựa chọn để huy động vốn v&agrave; đầu tư cho VinFast. Điển h&igrave;nh l&agrave; những cơ hội huy động vốn như đầu tư vốn trực tiếp v&agrave;o c&ocirc;ng ty, ph&aacute;t h&agrave;nh cổ phiếu mới, s&aacute;p nhập với c&ocirc;ng ty mua lại mục đ&iacute;ch đặc biệt, hoặc c&aacute;c giao dịch kh&aacute;c&rdquo;.</p> <p>&ldquo;C&ocirc;ng ty mua lại mục đ&iacute;ch đặc biệt&rdquo; (Special purpose acquisition company - SPAC) cũng l&agrave; cụm từ được Grab nhắc đến trong th&ocirc;ng b&aacute;o về kế hoạch IPO tại Mỹ với kỳ vọng huy động hơn <abbr class="rate-usd">4 tỷ USD</abbr> v&agrave; đạt định gi&aacute; <abbr class="rate-usd">39,6 tỷ USD</abbr>. Theo dự kiến, Grab sẽ ni&ecirc;m yết th&ocirc;ng qua thỏa thuận s&aacute;p nhập với SPAC c&oacute; t&ecirc;n Altimeter Growth, do h&atilde;ng Altimeter Capital Management ở Thung lũng Silicon hậu thuẫn.</p> <p>Tr&ecirc;n thực tế, IPO th&ocirc;ng qua SPAC đang l&agrave; xu thế tại Phố Wall. Thống k&ecirc; của <em>Bloomberg</em> cho thấy hơn 550 SPAC nộp đơn xin IPO tại c&aacute;c s&agrave;n chứng kho&aacute;n Mỹ từ đầu năm đến nay, đặt mục ti&ecirc;u huy động tổng cộng <abbr class="rate-usd">162 tỷ USD</abbr>, vượt con số tổng của to&agrave;n bộ năm 2020.</p> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="VinFast niem yet tai My anh 1" src="https://khds.1cdn.vn/2021/04/14/znews-photo-zadn-vn_nhamay.jpg" title="VinFast niêm yết tại Mỹ ảnh 1" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p>B&ecirc;n trong nh&agrave; m&aacute;y VinFast ở C&aacute;t Hải (Hải Ph&ograve;ng). Ảnh: <em>Ho&agrave;ng H&agrave;</em>.</p> </td> </tr> </tbody> </table> <h3>Cơn sốt tại Mỹ</h3> <p>Về bản chất, SPAC l&agrave; một c&ocirc;ng ty s&eacute;c khống hay c&ocirc;ng ty rỗng (c&ocirc;ng ty mới th&agrave;nh lập, kh&ocirc;ng c&oacute; kế hoạch hay mục ti&ecirc;u kinh doanh cụ thể). Một hoặc một nh&oacute;m nh&agrave; đầu tư lập ra SPAC, ni&ecirc;m yết n&oacute; tr&ecirc;n s&agrave;n chứng kho&aacute;n v&agrave; huy động lượng tiền mặt lớn, sau đ&oacute; d&ugrave;ng số tiền n&agrave;y để mua một startup c&oacute; tiềm năng.</p> <p>Nếu kh&ocirc;ng t&igrave;m mua được startup trong v&ograve;ng 2 năm, nh&agrave; đầu tư (hay c&ograve;n gọi l&agrave; nh&agrave; t&agrave;i trợ) sẽ giải thể v&agrave; trả lại tiền cho c&aacute;c cổ đ&ocirc;ng. Ngược lại, nếu mọi thứ diễn ra su&ocirc;n sẻ, SPAC sẽ mua lại hoặc s&aacute;p nhập với startup v&agrave; thực thể kết hợp sẽ được ni&ecirc;m yết tr&ecirc;n s&agrave;n chứng kho&aacute;n.</p> <p>Tr&ecirc;n thực tế, m&ocirc; h&igrave;nh IPO th&ocirc;ng qua SPAC đ&atilde; tồn tại nhiều năm ở Phố Wall, nhưng trở th&agrave;nh &ldquo;cơn sốt&rdquo; trong hai năm trở lại đ&acirc;y. Năm 2019, h&atilde;ng Virgin Galactic của tỷ ph&uacute; Richard Branson IPO th&ocirc;ng qua việc s&aacute;p nhập với một SPAC đặt trụ sở tại Quần đảo Cayman. Năm ngo&aacute;i, h&atilde;ng c&aacute; cược DraftKings cũng IPO bằng phương thức tương tự.</p> <p>Trước đ&acirc;y, nhiều người cho rằng chỉ c&aacute;c c&ocirc;ng ty kh&ocirc;ng được những đại gia Phố Wall chống lưng mới IPO th&ocirc;ng qua SPAC. Tuy nhi&ecirc;n, ng&agrave;y c&agrave;ng nhiều startup lớn chọn phương thức n&agrave;y. C&aacute;c c&ocirc;ng ty sử dụng SPAC thường huy động được nguồn vốn lớn từ c&aacute;c nh&agrave; đầu tư tổ chức th&ocirc;ng qua thỏa thuận đầu tư tư nh&acirc;n v&agrave;o vốn cổ phần c&ocirc;ng cộng (PIPE).</p> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="VinFast niem yet tai My anh 2" src="https://khds.1cdn.vn/2021/04/14/znews-photo-zadn-vn_virgin.jpeg" title="VinFast niêm yết tại Mỹ ảnh 2" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p>Tỷ ph&uacute; Richard Branson tại S&agrave;n giao dịch New York hồi th&aacute;ng 10/2019 khi cổ phiếu Virgin Galactic được ni&ecirc;m yết. Ảnh: <em>AFP</em>.</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>Tuy nhi&ecirc;n, nhiều c&ocirc;ng ty tư nh&acirc;n quy m&ocirc; nhỏ - đặc biệt trong những lĩnh vực mới nổi như xe điện v&agrave; tiền m&atilde; h&oacute;a - ưa th&iacute;ch sử dụng SPAC. Bởi việc s&aacute;p nhập với SPAC gi&uacute;p c&ocirc;ng ty l&ecirc;n s&agrave;n v&agrave; huy động vốn rất nhanh.</p> <p>Do SPAC kh&ocirc;ng c&oacute; hoạt động, việc chuẩn bị c&aacute;o bạch v&agrave; b&aacute;o c&aacute;o t&agrave;i ch&iacute;nh chỉ tốn v&agrave;i tuần so với quy tr&igrave;nh v&agrave;i th&aacute;ng của một IPO th&ocirc;ng thường. Ngo&agrave;i ra, việc sử dụng SPAC cũng gi&uacute;p cắt giảm chi ph&iacute; d&agrave;nh cho dịch vụ tư vấn của c&aacute;c ng&acirc;n h&agrave;ng đầu tư.</p> <h3>Những rủi ro nhất định</h3> <p>&ldquo;Việc sử dụng SPAC c&oacute; nhiều lợi thế, bao gồm khả năng ni&ecirc;m yết nhanh hơn. Đ&acirc;y l&agrave; yếu tố quan trọng&rdquo;, <em>CNN</em> dẫn lời &ocirc;ng Tyler Page, CEO Cipher Mining (một c&ocirc;ng ty Mỹ), cho biết. Cipher Mining c&oacute; kế hoạch s&aacute;p nhập với một SPAC để l&ecirc;n s&agrave;n.</p> <p>D&ugrave; vậy, IPO truyền thống vẫn l&agrave; sự lựa chọn của nhiều c&ocirc;ng ty tư nh&acirc;n. Đ&acirc;y l&agrave; c&aacute;ch Airbnb, DoorDash v&agrave; Bumble l&ecirc;n s&agrave;n tại Mỹ trong những th&aacute;ng qua. Với phương thức IPO truyền thống, c&aacute;c c&ocirc;ng ty sẽ l&agrave;m việc với những h&atilde;ng t&agrave;i ch&iacute;nh h&agrave;ng đầu Phố Wall để định gi&aacute; cổ phiếu hợp l&yacute; v&agrave; t&igrave;m nhanh người mua.</p> <p>C&aacute;c ng&acirc;n h&agrave;ng đầu tư cũng sẽ hỗ trợ tối đa cho c&ocirc;ng ty IPO. Với việc c&ocirc;ng ty phải nộp nhiều b&aacute;o c&aacute;o t&agrave;i ch&iacute;nh, c&aacute;o bạch rất cụ thể cho Ủy ban Giao dịch v&agrave; Chứng kho&aacute;n Mỹ (SEC), c&aacute;c nh&agrave; đầu tư tiềm năng sẽ c&oacute; nhiều thời gian nghi&ecirc;n cứu sức khỏe t&agrave;i ch&iacute;nh của c&ocirc;ng ty trước khi quyết định c&oacute; mua cổ phiếu hay kh&ocirc;ng.</p> <blockquote class="quote qright"> <p>Lợi nhuận b&igrave;nh qu&acirc;n của c&aacute;c thương vụ s&aacute;p nhập SPAC thấp hơn c&aacute;c thương vụ IPO truyền thống</p> <p><strong>Renaissance Capital</strong></p> </blockquote> <p>Đồng thời, việc sử dụng SPAC c&oacute; một số rủi ro nhất định. Theo <em>Bloomberg</em>, SEC đang đưa ra hướng dẫn mới, x&aacute;c định chứng quyền (loại chứng kho&aacute;n cho ph&eacute;p người nắm giữ c&oacute; thể mua được cổ phần của c&ocirc;ng ty ph&aacute;t h&agrave;nh ra n&oacute; với gi&aacute; x&aacute;c định trong một khoảng thời gian nhất định) c&oacute; thể kh&ocirc;ng được coi l&agrave; c&ocirc;ng cụ vốn v&agrave; c&oacute; thể sẽ bị kiểm so&aacute;t.</p> <p>Đ&acirc;y được xem l&agrave; biện ph&aacute;p siết chặt kiểm so&aacute;t thị trường SPAC. Trước đ&oacute;, SEC cũng nhiều lần cảnh b&aacute;o rằng giới đầu tư kh&ocirc;ng được th&ocirc;ng b&aacute;o đầy đủ về những rủi ro li&ecirc;n quan đến c&aacute;c c&ocirc;ng ty s&eacute;c khống. Nh&agrave; đầu tư c&oacute; thể kh&ocirc;ng nắm r&otilde; được những g&igrave; sẽ diễn ra tiếp theo sau khi SPAC ni&ecirc;m yết.</p> <p>Theo h&atilde;ng Dupont Capital, một số SPAC &ldquo;t&ocirc; hồng&rdquo; tiềm năng của c&ocirc;ng ty muốn ni&ecirc;m yết bằng dự b&aacute;o doanh thu sẽ tăng vọt d&ugrave; kết quả thực tế trong nhiều năm kh&ocirc;ng cao. Hồi th&aacute;ng 10/2020, h&atilde;ng Renaissance Capital thống k&ecirc; v&agrave; x&aacute;c định từ năm 2015 đến 2020, lợi nhuận b&igrave;nh qu&acirc;n của c&aacute;c thương vụ s&aacute;p nhập SPAC thấp hơn c&aacute;c thương vụ IPO truyền thống.</p> <table class="article"> <tbody> <tr> <td>&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> <table class="article"> <tbody> <tr> <td>&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo zingnews.vn
Các thương hiệu Việt Nam gia tăng giá trị hậu đại dịch

Các thương hiệu Việt Nam gia tăng giá trị hậu đại dịch

Viettel, được định giá 8,8 tỷ USD (tăng 44,5%), trở thành thương hiệu giá trị nhất Việt Nam năm thứ bảy liên tiếp. Viettel được định giá thương hiệu gấp 3 lần VNPT (2,858 tỷ USD) và Vinamilk (2,814 tỷ USD), là hai thương hiệu lần lượt đứng thứ hai và thứ ba trên bảng xếp hạng.
back to top