Ôtô điện VinFast sẽ sử dụng chip Nvidia cho tính năng tự hành

Dòng chip Nvidia Drive Xavier dự kiến được trang bị trên các mẫu ôtô điện VinFast bán ra thị trường từ năm 2022.

<div> <p style="text-align: justify;">VinFast v&agrave; Nvidia vừa c&ocirc;ng bố kế hoạch hợp t&aacute;c trong việc sản xuất &ocirc;t&ocirc;. Theo đ&oacute;, hai mẫu xe điện của VinFast b&aacute;n ra từ năm 2022 như VF e35 hay VF e36 sẽ được trang bị chip xử l&yacute; Drive Xavier. Sau đ&oacute;, những mẫu xe mới sẽ sử dụng thế hệ chip Drive Orin mới cao cấp hơn.</p> <p style="text-align: justify;">Hệ thống chip Nvidia Drive c&oacute; khả năng thu thập v&agrave; xử l&yacute; th&ocirc;ng tin để thực hiện c&aacute;c t&iacute;nh năng hỗ trợ l&aacute;i th&ocirc;ng minh như l&ecirc;n kế hoạch h&agrave;nh tr&igrave;nh, định vị trạm sạc v&agrave; đại l&yacute;, cảnh b&aacute;o nguy cơ mất trộm, học v&agrave; ghi nhớ th&oacute;i quen sử dụng của người d&ugrave;ng, tự l&aacute;i tr&ecirc;n đường cao tốc, tự động đỗ xe&hellip;</p> <table> <tbody> <tr> <td style="text-align: justify;"><img alt="Oto dien VinFast anh 1" src="https://khds.1cdn.vn/2021/04/13/znews-photo-zadn-vn_vinfast_vfe36.jpg" title="Ôtô điện VinFast ảnh 1" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p style="text-align: center;"><em>Ph&aacute;c thảo thiết kế của mẫu SUV điện VinFast VF e36 sẽ b&aacute;n ra từ năm 2022 tại Mỹ, Canada v&agrave; ch&acirc;u &Acirc;u. Ảnh: VinFast.</em></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: justify;">Với thế hệ chip Nvidia Drive Orin, bộ xử l&yacute; c&oacute; hiệu năng cao khi ph&aacute;t triển tr&ecirc;n kiến tr&uacute;c GPU Nvidia Ampere thế hệ mới nhất, t&iacute;ch hợp hơn 21 tỷ b&oacute;ng b&aacute;n dẫn v&agrave; 12 CPU Cortex-A78 ARM64.</p> <p style="text-align: justify;">B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, với bộ xử l&yacute; cũng được trang bị c&aacute;c c&ocirc;ng nghệ tăng tốc thị gi&aacute;c m&aacute;y t&iacute;nh (Computer Vision), học s&acirc;u (Deep Learning), d&ograve;ng chip Orin c&oacute; khả năng xử l&yacute; tr&ecirc;n 254 ngh&igrave;n tỷ ph&eacute;p t&iacute;nh tr&ecirc;n một gi&acirc;y để vận h&agrave;nh đồng thời một số lượng lớn c&aacute;c ứng dụng v&agrave; mạng lưới nơ-ron s&acirc;u.</p> <p style="text-align: justify;">Được biết, d&ograve;ng chip Drive của c&ocirc;ng ty c&ocirc;ng nghệ Mỹ được ph&aacute;t triển để sử dụng tr&ecirc;n c&aacute;c d&ograve;ng xe c&oacute; chức năng tự l&aacute;i (self-driving). Hiện tại, Nvidia đang l&agrave; đối t&aacute;c cung cấp chip nhiều nh&agrave; sản xuất &ocirc;t&ocirc; lớn như Audi, Mercedes-Benz, Toyota, Volkswagen&hellip;</p> <p style="text-align: justify;">Trước VinFast, Nvidia từng l&agrave; đối t&aacute;c l&acirc;u năm của Tesla trong mảng xe tự l&aacute;i. Với phần cứng cung cấp bởi Nvidia, Tesla cho biết c&ocirc;ng ty đ&atilde; cải thiện tốc độ xử l&yacute; khung h&igrave;nh/gi&acirc;y cho chế độ tự h&agrave;nh Tesla Autopilot m&agrave; vẫn đảm bảo hiệu quả sử dụng điện năng. V&agrave;o đầu năm nay, h&atilde;ng xe điện Mỹ đ&atilde; chuyển sang hợp t&aacute;c với Samsung khi muốn ph&aacute;t triển một thế hệ chip 5nm mới.</p> <table class="article"> <tbody> <tr> <td>&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> <table class="article"> <tbody> <tr> <td>&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> </div> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>

Theo zingnews.vn
back to top