Vì sao cựu Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Hồng Trường bị bắt giam?

Ngày 14/8, Cơ quan CSĐT Bộ Công an ra quyết định khởi tố bị can, tạm giam ông Đinh La Thăng, nguyên Bộ trưởng Bộ GTVT, cựu Thứ trưởng GT-VT Nguyễn Hồng Trường cùng 2 bị can về tội “Vi phạm quy định về sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí”, theo Điều 219 Bộ luật Hình sự 2015.

<div> <p><span>Theo Bộ C&ocirc;ng an, qu&aacute; tr&igrave;nh điều tra vụ &aacute;n xảy ra tại C&ocirc;ng ty Cổ phần Tập đo&agrave;n Y&ecirc;n Kh&aacute;nh, Tổng C&ocirc;ng ty Cửu Long v&agrave; c&aacute;c đơn vị c&oacute; li&ecirc;n quan trong việc đấu gi&aacute; v&agrave; thu ph&iacute; tuyến cao tốc TPHCM - Trung Lương, Cơ quan CSĐT Bộ C&ocirc;ng an đ&atilde; ra quyết định khởi tố bị can, tạm&nbsp; giam &ocirc;ng Đinh La Thăng (hiện đang chấp h&agrave;nh &aacute;n phạt t&ugrave; trong vụ &aacute;n kh&aacute;c) c&ugrave;ng 3 bị can về tội &ldquo;Vi phạm quy định về sử dụng t&agrave;i sản nh&agrave; nước g&acirc;y thất tho&aacute;t l&atilde;ng ph&iacute;&rdquo;, theo Điều 219 Bộ luật H&igrave;nh sự 2015.</span></p> <p>Ba bị can c&ograve;n lại, gồm: &Ocirc;ng Nguyễn Hồng Trường, cựu Thứ trưởng Bộ GTVT ki&ecirc;m Chủ tịch Hội đồng b&aacute;n đấu gi&aacute; quyền thu ph&iacute; cao tốc TPHCM - Trung Lương; Nguyễn Ch&iacute; Th&agrave;nh, nguy&ecirc;n Vụ ph&oacute; Vụ T&agrave;i ch&iacute;nh Bộ GTVT, Ủy vi&ecirc;n hội đồng b&aacute;n đấu gi&aacute; v&agrave; L&ecirc; Trung Cường, Chuy&ecirc;n vi&ecirc;n Vụ T&agrave;i ch&iacute;nh Bộ GTVT, th&agrave;nh vi&ecirc;n Tổ Thường trực gi&uacute;p việc hội đồng b&aacute;n đấu gi&aacute;.</p> <p>Li&ecirc;n quan vụ &aacute;n, th&aacute;ng 10/2019, Cơ quan điều tra Bộ C&ocirc;ng an đ&atilde; khởi tố bị can, bắt tạm giam v&agrave; tam giam 9 người về tội &ldquo;Vi phạm quy định về kế to&aacute;n g&acirc;y hậu quả nghi&ecirc;m trọng; Vi phạm quy định về quản l&yacute;, sử dụng t&agrave;i sản Nh&agrave; nước g&acirc;y thất tho&aacute;t, l&atilde;ng ph&iacute;; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn g&acirc;y ảnh hưởng đối với người kh&aacute;c để trục lợi&rdquo;.</p> <p>Trong số n&agrave;y c&oacute; Đinh Ngọc Hệ (tức &Uacute;t trọc), nguy&ecirc;n Chủ tịch HĐQT, nguy&ecirc;n Tổng gi&aacute;m đốc C&ocirc;ng ty Cổ phần Ph&aacute;t triển đầu tư Th&aacute;i Sơn Bộ Q.P v&agrave; Vũ Thị Hoan (ch&aacute;u g&aacute;i &Uacute;t trọc), Tổng Gi&aacute;m đốc C&ocirc;ng ty Cổ phần Tập đo&agrave;n Y&ecirc;n Kh&aacute;nh bị khởi tố, tạm giam về tội &ldquo;Vi phạm quy định về kế to&aacute;n g&acirc;y hậu quả nghi&ecirc;m trọng&rdquo; theo khoản 3 Điều 221 Bộ luật H&igrave;nh sự 2015.</p> <p>Trước đ&oacute;, CQĐT đ&atilde; bắt khẩn cấp v&agrave; kh&aacute;m x&eacute;t nơi ở c&ugrave;ng nơi l&agrave;m việc đối với Ng&ocirc; B&aacute; Thắng, Gi&aacute;m đốc Chi nh&aacute;nh Long An thuộc C&ocirc;ng ty Y&ecirc;n Kh&aacute;nh v&agrave; 4 c&aacute; nh&acirc;n kh&aacute;c để điều tra về h&agrave;nh vi mua b&aacute;n, sử dụng phần mềm tr&aacute;i ph&aacute;p luật nhằm che giấu doanh số thu ph&iacute;, trốn thuế xảy ra tại c&aacute;c trạm thu ph&iacute; tr&ecirc;n tuyến cao tốc TPHCM - Trung Lương. Qua kh&aacute;m x&eacute;t, c&ocirc;ng an thu giữ một số t&agrave;i liệu, chứng cứ điện tử.</p> <p>Theo t&igrave;m hiểu, tuyến cao tốc n&agrave;y d&agrave;i 62 km, được đầu tư gần 10.000 tỷ đồng v&agrave; đi v&agrave;o hoạt động năm 2010. Đầu năm 2014, C&ocirc;ng ty Y&ecirc;n Kh&aacute;nh tr&uacute;ng đấu gi&aacute; hơn 2.000 tỷ đồng, thời gian thu đến cuối năm 2018.&nbsp;</p> <div> <blockquote class="summarize cms-quote"> <p>Th&aacute;ng 9/2019, Thủ tướng Ch&iacute;nh phủ Nguyễn Xu&acirc;n Ph&uacute;c k&yacute; quyết định thi h&agrave;nh kỷ luật bằng h&igrave;nh thức x&oacute;a tư c&aacute;ch nguy&ecirc;n Thứ trưởng Bộ GTVT giai đoạn 2011 - 2015 v&agrave; 2016 - 2017 đối với &ocirc;ng Nguyễn Hồng Trường do đ&atilde; c&oacute; vi phạm, khuyết điểm nghi&ecirc;m trọng trong c&ocirc;ng t&aacute;c v&agrave; Ban B&iacute; thư đ&atilde; thi h&agrave;nh kỷ luật về Đảng. Trước đ&oacute;, &ocirc;ng Nguyễn Hồng Trường cũng đ&atilde; bị Ban B&iacute; thư kỷ luật bằng h&igrave;nh thức c&aacute;ch chức ủy vi&ecirc;n Ban c&aacute;n sự đảng Bộ GTVT nhiệm kỳ 2011 - 2016, 2016 - 2021</p> </blockquote> </div> <p>&nbsp;</p> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo www.tienphong.vn
back to top