Tuyển Việt Nam đấu Malaysia: Thầy Park rối bời với Công Phượng

Công Phượng khiến HLV Park Hang Seo rối bời trước khi gút danh sách 23 cầu thủ tuyển Việt Nam đấu Malaysia ngày 10/10 tới đây.

<div> <p style="text-align: justify;">Ở v&ograve;ng đấu thứ 9 giải VĐQG Bỉ diễn ra v&agrave;o cuối tuần qua, một lần nữa&nbsp;<span>C&ocirc;ng Phượng</span>&nbsp;kh&ocirc;ng được CLB Sint-Truiden đăng k&yacute; thi đấu trong trận ho&agrave; 3-3 trước Genk.</p> <p style="text-align: justify;">Đ&acirc;y l&agrave; lần thứ 4 li&ecirc;n tiếp C&ocirc;ng Phượng kh&ocirc;ng được đội nh&agrave; đăng k&yacute; thi đấu trong khu&ocirc;n khổ giải VĐQG để khiến nhiều người th&ecirc;m lo lắng cho ch&acirc;n s&uacute;t đến từ <span>tuyển Việt Nam</span>.</p> <table> <tbody> <tr> <td class="FmsArticleBoxStyle-Images image " style="text-align: justify;"><img alt="Tuyển Việt Nam đấu Malaysia: Thầy Park rối bời với Công Phượng" src="https://khds.1cdn.vn/2019/10/01/cong-phuong-ngoi-du-bi-120-phut.jpg" /></td> </tr> <tr> <td class="FmsArticleBoxStyle-Content image_desc" style="text-align: justify;">C&ocirc;ng Phượng mất t&iacute;ch ở Bỉ...</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: justify;">Bởi với chỉ 20 ph&uacute;t ra s&acirc;n trong khi m&ugrave;a giải đ&atilde; đi qua gần 1/3 chặng đường th&igrave; r&otilde; r&agrave;ng vấn đề của C&ocirc;ng Phượng kh&ocirc;ng nằm ở việc đội nh&agrave; c&oacute; nhiều sự cạnh tranh nữa m&agrave; rơi v&agrave;o chuyện chuy&ecirc;n m&ocirc;n m&agrave; th&ocirc;i.</p> <p style="text-align: justify;">Kh&ocirc;ng chỉ kh&oacute; cạnh tranh về mặt chuy&ecirc;n m&ocirc;n v&agrave; vắng mặt trong phần lớn danh s&aacute;ch thi đấu của đội nh&agrave; kể từ đầu m&ugrave;a, đến cả việc CLB Sint-Truiden m&atilde;i tới ng&agrave;y 6/10 mới đ&aacute; xong lượt trận thứ 10 cũng đang đẩy C&ocirc;ng Phượng v&agrave;o thế kh&oacute;.</p> <p style="text-align: justify;">V&igrave; khi đ&oacute;, C&ocirc;ng Phượng mới c&oacute; thể bay về nước v&agrave; hội qu&acirc;n c&ugrave;ng tuyển Việt Nam trước khi trận đấu với Malaysia diễn ra 3 ng&agrave;y m&agrave; th&ocirc;i.</p> <p style="text-align: justify;"><span>Thầy Park t&iacute;nh sao đ&acirc;y?</span></p> <p style="text-align: justify;">Như đ&atilde; n&oacute;i, việc C&ocirc;ng Phượng chỉ c&oacute; thể trở về Việt Nam v&agrave;o ng&agrave;y 7/10, tức trước khi trận đấu với Malaysia diễn ra 3 ng&agrave;y thực sự l&agrave; điều khiến&nbsp;<span>HLV Park Hang Seo</span> lo lắng, v&igrave; kh&ocirc;ng phải dễ d&agrave;ng sẵn s&agrave;ng xung trận được ngay.</p> <p style="text-align: justify;">Với một khoảng thời gian d&agrave;i kh&ocirc;ng thi đấu, C&ocirc;ng Phượng sẽ cần nhiều hơn 3 ng&agrave;y để t&igrave;m lại cảm gi&aacute;c b&oacute;ng, cũng như ho&agrave; nhập với những cầu thủ mới tr&ecirc;n tuyển Việt Nam v&agrave;o l&uacute;c n&agrave;y chứ kh&oacute; dễ d&agrave;ng đ&aacute; được ngay.</p> <table> <tbody> <tr> <td class="FmsArticleBoxStyle-Images image " style="text-align: justify;"><img alt="Tuyển Việt Nam đấu Malaysia: Thầy Park rối bời với Công Phượng" src="https://khds.1cdn.vn/2019/10/01/thay-park-tat-bat-vua-xay-lua-vua-be-em-8.jpg" /></td> </tr> <tr> <td class="FmsArticleBoxStyle-Content image_desc" style="text-align: justify;">đang đẩy HLV Park Hang Seo v&agrave;o thế cực kh&oacute;</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: justify;">&Ocirc;ng Park lo lắng l&agrave; v&igrave; thế, bởi d&ugrave; biết khả năng của ch&acirc;n s&uacute;t m&agrave; m&igrave;nh rất y&ecirc;u th&iacute;ch nhưng chiến lược gia người H&agrave;n Quốc cũng kh&oacute; đ&agrave;nh l&ograve;ng nh&igrave;n c&ocirc;ng sức suốt 2 tuần lễ r&egrave;n b&agrave;i cho Hồng Qu&acirc;n, Minh Tuấn rồi gạt ra r&igrave;a v&agrave; d&agrave;nh chỗ cho một cầu thủ m&agrave; kh&ocirc;ng ai d&aacute;m chắc chắn đảm bảo 100% phong độ cho trận đấu với Malaysia.</p> <p style="text-align: justify;">Nhưng nếu kh&ocirc;ng điền t&ecirc;n C&ocirc;ng Phượng v&agrave;o danh s&aacute;ch 23 cầu thủ đăng k&yacute; cho trận đấu tr&ecirc;n s&acirc;n Mỹ Đ&igrave;nh, rất c&oacute; thể chiến lược gia người H&agrave;n Quốc sẽ phải đương đầu với h&agrave;ng triệu HLV... online kh&aacute;c, vốn dĩ d&agrave;nh t&igrave;nh y&ecirc;u cho ch&acirc;n s&uacute;t trưởng th&agrave;nh từ l&ograve; nh&agrave; bầu Đức c&oacute; khi c&ograve;n hơn cả &ocirc;ng Park.</p> <p style="text-align: justify;">Tất nhi&ecirc;n, HLV Park Hang Seo sẽ kh&ocirc;ng để chuyến trở về của C&ocirc;ng Phượng l&agrave; con số 0, khi gần như chắc chắn sẽ mang tiền đạo n&agrave;y đến Indonesia &iacute;t ng&agrave;y sau trận đấu với Malaysia, nhưng đ&oacute; l&agrave; chuyện n&oacute;i về sau.</p> <p style="text-align: justify;">C&ograve;n trước mắt, việc m&agrave; thuyền trưởng tuyển Việt Nam cần giải quyết rằng c&oacute; n&ecirc;n điền t&ecirc;n C&ocirc;ng Phượng v&agrave;o danh s&aacute;ch thi đấu với Malaysia hay kh&ocirc;ng trong bối cảnh m&agrave; bản th&acirc;n trong tay m&igrave;nh cũng kh&ocirc;ng thiếu tiền đạo, đồng thời CP15 cần thời gian nhằm ho&agrave; nhập trở lại sau chuỗi ng&agrave;y thất vọng ở Bỉ...</p> <blockquote> <table width="100%"> <tbody> <tr> <td class="item-icon t-c" style="text-align: justify;"><span>Tuyển Việt Nam được treo thưởng đậm</span></td> </tr> <tr> <td class="item-text"> <p style="text-align: justify;">Mười ng&agrave;y trước khi tuyển Việt Nam đấu Malaysia tại Mỹ Đ&igrave;nh, đội b&oacute;ng của HLV Park Hang Seo nhận liều doping tinh thần. Cụ thể tập đo&agrave;n Danko tuy&ecirc;n bố treo thưởng 500 triệu đồng nếu thầy tr&ograve; Park Hang Seo đả bại Malaysia; trường hợp chia điểm, tuyển Việt Nam nhận 300 triệu đồng tiền thưởng. Nếu kh&ocirc;ng xảy ra 2 trường hợp tr&ecirc;n, tuyển Việt Nam vẫn được ủng hộ 200 triệu đồng.</p> <p style="text-align: justify;">Ph&iacute;a nh&agrave; t&agrave;i trợ n&agrave;y khẳng định, tiền thưởng cho thầy tr&ograve; Park Hang Seo được trao bằng tiền mặt, ngay khi trận đấu với Malaysia kh&eacute;p lại ở Mỹ Đ&igrave;nh. Hiện VFF đ&atilde; đồng &yacute; với phương &aacute;n thưởng của Danko, nhất l&agrave; khi đối t&aacute;c n&agrave;y khẳng định mục đ&iacute;ch ch&iacute;nh l&agrave; động vi&ecirc;n, kh&iacute;ch lệ tinh thần tuyển Việt Nam để mang vinh quang về cho đất nước v&agrave; người h&acirc;m mộ.</p> </td> </tr> </tbody> </table> </blockquote> </div> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>

Theo vietnamnet.vn
back to top