Tương lai của 'triều đại chính trị' Trump hậu bầu cử

Bốn năm trước, những đứa trẻ của gia đình Trump theo cha dấn thân vào chính trường Mỹ và tạo nên những dấu ấn của riêng mình.

<div> <p class="Normal">Từ những người kh&ocirc;ng c&oacute; kinh nghiệm ch&iacute;nh trị, con g&aacute;i Tổng thống Donald Trump Ivanka v&agrave; con rể Jared Kushner đ&atilde; trở th&agrave;nh những c&aacute;nh tay đắc lực cho cha ở Nh&agrave; Trắng. Trong khi Kushner phụ tr&aacute;ch gần như mọi thứ, Ivanka lu&ocirc;n đồng h&agrave;nh c&ugrave;ng cha trong c&aacute;c cuộc gặp mặt l&atilde;nh đạo thế giới.</p> <p class="Normal">Donald Trump Jr, con trai Tổng thống Mỹ, nhờ lượng fan đ&ocirc;ng đảo tr&ecirc;n mạng x&atilde; hội, đ&atilde; trở th&agrave;nh một người đại diện của MAGA (Make American Great Again), đi khắp nước Mỹ để vận động cử tri. Kimberly Guilfoyle, bạn g&aacute;i của Trump Jr, đ&atilde; rời bỏ hợp đồng với Fox News để trở th&agrave;nh người vận động chiến dịch v&agrave; g&acirc;y quỹ to&agrave;n thời gian cho Tổng thống.</p> <p class="Normal">Tại New York, Eric Trump bảo vệ Tập đo&agrave;n Trump Organization, trong khi vợ của anh, Lara Trump, trở th&agrave;nh ph&aacute;t ng&ocirc;n vi&ecirc;n chiến dịch của Tổng thống Trump.</p> <figure class="tplCaption" data-size="true" itemprop="associatedMedia image" itemscope="" itemtype="http://schema.org/ImageObject">&nbsp;</figure> </div> <meta content="https://i1-vnexpress.vnecdn.net/2020/11/05/Trump-family-9661-1604516307.jpg?w=0&amp;h=0&amp;q=100&amp;dpr=2&amp;fit=crop&amp;s=7dMUHz6bDAU-kC-ehs8zvg" itemprop="url" /> <meta content="1200" itemprop="width" /> <meta content="720" itemprop="height" /> <meta content="" itemprop="href" /> <div class="fig-picture"><picture><source data-srcset="https://khds.1cdn.vn/2020/11/05/i1-vnexpress-vnecdn-net_trump-family-9661-1604516307.jpg 1x, https://i1-vnexpress.vnecdn.net/2020/11/05/Trump-family-9661-1604516307.jpg?w=1020&amp;h=0&amp;q=100&amp;dpr=1&amp;fit=crop&amp;s=_L9x09nsp-hFnMBV3-JzAQ 1.5x, https://i1-vnexpress.vnecdn.net/2020/11/05/Trump-family-9661-1604516307.jpg?w=680&amp;h=0&amp;q=100&amp;dpr=2&amp;fit=crop&amp;s=WVPGrlNc1YeC3yOJO-h0xw 2x" /><img alt="Gia đình Tổng thống Donald Trump tại Đại hội Toàn quốc đảng Cộng hòa ở Nhà Trắng hồi tháng 8. Ảnh: AP." src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/05/i1-vnexpress-vnecdn-net_trump-family-9661-1604516307.jpg" /></picture></div> <figcaption itemprop="description"> <p class="Image">Gia đ&igrave;nh Tổng thống Donald Trump tại Đại hội To&agrave;n quốc đảng Cộng h&ograve;a ở Nh&agrave; Trắng hồi th&aacute;ng 8. Ảnh: <em>AP.</em></p> </figcaption> <p class="Normal">Tương lai ch&iacute;nh trị chớm nở của gia đ&igrave;nh Trump giờ đặt v&agrave;o cuộc bầu cử tổng thống đang dần tới hồi kết th&uacute;c. Trong suốt những tuần trước thềm bầu cử, c&aacute;c th&agrave;nh vi&ecirc;n trong gia đ&igrave;nh Trump đi tới nhiều bang chiến trường quan trọng, vận động cử tri cho nhiệm kỳ mới của cha, đồng thời nỗ lực bảo vệ sự nghiệp ch&iacute;nh trị của họ.</p> <p class="Normal">Nếu Tổng thống Mỹ t&aacute;i đắc cử, chiến thắng n&agrave;y sẽ gi&uacute;p củng cố vị thế hiện tại của gia đ&igrave;nh Trump trong x&atilde; hội Mỹ. &Ocirc;ng chủ Nh&agrave; Trắng được cho sẽ thiết lập một đế chế ch&iacute;nh trị v&agrave; văn h&oacute;a của gia đ&igrave;nh Trump trong một thập kỷ tốt đẹp hơn. Họ sẽ tiếp tục ph&aacute;t triển sự nghiệp tại Washinghton v&agrave; trong đảng Cộng h&ograve;a, đồng thời kh&ocirc;ng loại trừ khả năng tranh cử trong tương lai.</p> <p class="Normal">Nhưng nếu Trump thua, gia đ&igrave;nh nổi tiếng n&agrave;y sẽ phải đối với một thất bại &ecirc; chề sau nhiều năm chống đỡ th&agrave;nh c&ocirc;ng c&aacute;c chủ nợ, tr&aacute;nh khỏi ph&aacute; sản v&agrave; chỉ tr&iacute;ch. Đảng Cộng h&ograve;a c&oacute; thể quay lưng với gia đ&igrave;nh Trump. Nền tảng ch&iacute;nh trị MAGA c&oacute; thể phai nhạt. Gia đ&igrave;nh Trump khi đ&oacute; sẽ tập trung v&agrave;o c&ocirc;ng việc m&agrave; họ lu&ocirc;n l&agrave;m, đ&oacute; l&agrave; giữ thương hiệu gia đ&igrave;nh, mở rộng kinh doanh v&agrave; xuất khẩu n&oacute; khi c&oacute; thể, theo nhiều cựu quan chức v&agrave; quan chức th&acirc;n cận với gia đ&igrave;nh Tổng thống Mỹ.</p> <p class="Normal">&quot;Họ sẽ nhanh ch&oacute;ng củng cố tương lai v&agrave; trở lại trung t&acirc;m quyền lực&quot;, Kate Andersen Brower, t&aacute;c giả s&aacute;ch &quot;Team of Five: President Club in the Age of Trump&quot; về c&aacute;c cựu tổng thống v&agrave; gia đ&igrave;nh họ, n&oacute;i. &quot;Một khi bạn đ&atilde; nếm m&ugrave;i vị của n&oacute;, thật kh&oacute; để từ bỏ&quot;.</p> <p class="Normal">Người được hưởng lợi nhiều nhất từ nhiệm kỳ ch&iacute;nh trị của Trump ch&iacute;nh l&agrave; con c&aacute;i của &ocirc;ng. Nh&agrave; Trắng l&agrave; nơi đ&atilde; đưa con của Trump đến với c&aacute;c ch&iacute;nh trị gia, người t&agrave;i trợ v&agrave; cư tri Cộng h&ograve;a. 4 năm của Tổng thống Trump cũng gi&uacute;p th&uacute;c đẩy kh&aacute;t vọng ch&iacute;nh trị tiềm năng của c&aacute;c con, trong khi gi&uacute;p c&ocirc;ng ty của gia đ&igrave;nh &ocirc;ng nổi tiếng v&agrave; c&oacute; nhiều cơ hội hợp t&aacute;c hơn tr&ecirc;n to&agrave;n cầu.</p> <p class="Normal">Nếu Tổng thống Trump thắng, những lợi &iacute;ch tr&ecirc;n sẽ tiếp tục được ph&aacute;t triển. Nhưng nếu thua, số phận của gia đ&igrave;nh Trump sẽ phụ thuộc v&agrave;o c&aacute;ch cử tri v&agrave; đảng Cộng h&ograve;a phản ứng với kết quả bầu cử. Một kịch bản hậu thất cử thường xuy&ecirc;n được đưa ra cho gia đ&igrave;nh Tổng thổng Mỹ đ&oacute; l&agrave; x&acirc;y dựng đế chế truyền th&ocirc;ng mang thương hiệu Trump. Tuy nhi&ecirc;n kh&ocirc;ng ai trong gia đ&igrave;nh Trump xem đ&acirc;y l&agrave; khả năng thực tế.</p> <p class="Normal">Sau chiến thắng của Trump 4 năm trước, <span>Ivanka </span>v&agrave; Kushner l&agrave; hai người duy nhất trong gia đ&igrave;nh trở th&agrave;nh nh&acirc;n vi&ecirc;n ch&iacute;nh phủ, khi đảm nhận vai tr&ograve; trợ l&yacute; cấp cao ở Nh&agrave; Trắng. Suốt 4 năm qua, họ đ&atilde; tạo dựng c&aacute;c mối quan hệ với c&aacute;c l&atilde;nh đạo thế giới, gi&aacute;m đốc c&ocirc;ng nghệ, gi&aacute;m đốc t&agrave;i ch&iacute;nh v&agrave; c&aacute;c nh&agrave; hoạt động ch&iacute;nh trị. Bạn b&egrave; v&agrave; đồng minh n&oacute;i rằng hai vợ chồng Ivanka kh&ocirc;ng muốn đ&aacute;nh mất mạng lưới quan hệ quan trọng n&agrave;y, như c&aacute;ch họ c&oacute; thể gọi cho nh&agrave; s&aacute;ng lập Facebook Mark Zuckerberg bất kỳ l&uacute;c n&agrave;o, để quay về cuộc sống trước đ&acirc;y ở New York.</p> <p class="Normal">Đệ nhất &aacute;i nữ v&agrave; chồng đ&atilde; d&agrave;nh nhiều thời gian ở Nh&agrave; Trắng để tiếp x&uacute;c với c&aacute;c gi&aacute;m đốc doanh nghiệp v&agrave; thường xuy&ecirc;n tới nhiều nước kh&aacute;c tr&ecirc;n thế giới. Họ cũng sử dụng &quot;kim b&agrave;i&quot; Nh&agrave; Trắng để c&oacute; nhiều cuộc gặp th&acirc;n t&igrave;nh với c&aacute;c gi&aacute;m đốc điều h&agrave;nh như Safra Catz, CEO của Oracle hay Th&aacute;i tử Arab Saudi Mohammed bin Salman v&agrave; nhiều th&agrave;nh vi&ecirc;n của Ho&agrave;ng gia Anh.</p> <p class="Normal">&quot;Phần lớn thời gian của họ ở Nh&agrave; Trắng l&agrave; kết nối với 100 CEO trong danh s&aacute;ch của Fortune, nhưng tập trung chủ yếu v&agrave;o c&aacute;c lĩnh vực họ đầu tư hoặc c&oacute; &yacute; định kinh doanh trong tương lai&quot;, một cựu quan chức của ch&iacute;nh quyền Trump n&oacute;i.</p> <p class="Normal">Một quan chức của ch&iacute;nh quyền Trump dự đo&aacute;n vợ chồng Ivanka sẽ &quot;tận dụng sự nổi tiếng của Tổng thống Trump ở nhiều khu vực kh&aacute;c nhau tr&ecirc;n thế giới&quot;.</p> <figure class="tplCaption" data-size="true" itemprop="associatedMedia image" itemscope="" itemtype="http://schema.org/ImageObject">&nbsp;</figure> <meta content="https://i1-vnexpress.vnecdn.net/2020/11/05/ivanka-trump-2017-8122-1604516307.jpg?w=0&amp;h=0&amp;q=100&amp;dpr=2&amp;fit=crop&amp;s=RH4Hi-4_58uP06Ca-zF54A" itemprop="url" /> <meta content="750" itemprop="width" /> <meta content="450" itemprop="height" /> <meta content="" itemprop="href" /> <div class="fig-picture"><picture><source data-srcset="https://khds.1cdn.vn/2020/11/05/i1-vnexpress-vnecdn-net_ivanka-trump-2017-8122-1604516307.jpg 1x, https://i1-vnexpress.vnecdn.net/2020/11/05/ivanka-trump-2017-8122-1604516307.jpg?w=1020&amp;h=0&amp;q=100&amp;dpr=1&amp;fit=crop&amp;s=Kdev5lD1by2EEP5bpSD2EA 1.5x, https://i1-vnexpress.vnecdn.net/2020/11/05/ivanka-trump-2017-8122-1604516307.jpg?w=680&amp;h=0&amp;q=100&amp;dpr=2&amp;fit=crop&amp;s=nsgi76dpalB36Ghv9fPLqg 2x" /><img alt="Ivanka Trump (phải) cùng Tổng thống Donald Trump rời Căn cứ chung Andrews ở Maryland hồi năm 2017. Ảnh: Reuters." src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/05/i1-vnexpress-vnecdn-net_ivanka-trump-2017-8122-1604516307.jpg" /></picture></div> <figcaption itemprop="description"> <p class="Image">Ivanka Trump (phải) c&ugrave;ng Tổng thống Donald Trump rời Căn cứ chung Andrews ở Maryland hồi năm 2017. Ảnh: <em>Reuters.</em></p> </figcaption> <p class="Normal">Cuộc sống của Kushner v&agrave; Ivanka đ&atilde; kh&aacute;c rất nhiều so với l&uacute;c Trump chưa v&agrave;o Nh&agrave; Trắng. Họ từng c&oacute; thời gian l&agrave; th&agrave;nh vi&ecirc;n của D&acirc;n chủ khi ở New York, nhưng giờ tự nhận m&igrave;nh l&agrave; đảng vi&ecirc;n Cộng h&ograve;a của Trump. Ivanka gần đ&acirc;y c&ocirc;ng khai tuy&ecirc;n bố c&ocirc; l&agrave; người chống ph&aacute; thai, một sự thay đổi lớn so với nỗ lực giữ h&igrave;nh ảnh &ocirc;n h&ograve;a trong ch&iacute;nh quyền Trump trước đ&acirc;y. Trong khi đ&oacute;, Kushner ng&agrave;y c&agrave;ng c&oacute; giọng điệu giống Trump mỗi lần xuất hiện hiếm hoi tr&ecirc;n truyền h&igrave;nh.</p> <p class="Normal">C&aacute;c con của Trump vẫn phủ nhận họ c&oacute; tham vọng ch&iacute;nh trị, d&ugrave; thời gian gần đ&acirc;y họ đ&atilde; trở th&agrave;nh những c&aacute;i t&ecirc;n nổi tiếng trong chiến dịch vận động v&agrave; g&acirc;y quỹ của đảng Cộng h&ograve;a. Ivanka đ&atilde; thu về 35 triệu USD cho nỗ lực t&aacute;i tranh cử của cha, ph&aacute; vỡ kỷ lục g&acirc;y quỹ trong một ng&agrave;y của cựu tổng thống Barack Obama.</p> <p class="Normal">&quot;Khi bạn l&agrave; nh&agrave; t&agrave;i trợ v&agrave; muốn n&oacute;i chuyện với ai đ&oacute; trong gia đ&igrave;nh n&agrave;y, tốt nhất bạn n&ecirc;n gặp những đứa con của Tổng thống. &Ocirc;ng Trump đ&atilde; đưa tất cả con c&aacute;i v&agrave;o đảng Cộng h&ograve;a v&agrave; họ c&oacute; thể hưởng lợi từ điều đ&oacute; theo c&aacute;ch ri&ecirc;ng&quot;, một người bạn th&acirc;n thiết với gia đ&igrave;nh Trump v&agrave; cũng l&agrave; nh&agrave; g&acirc;y quỹ của đảng Cộng h&ograve;a cho biết.</p> <p class="Normal">Trong khi vợ chồng Ivanka thiết lập mối quan hệ với c&aacute;c CEO v&agrave; nh&agrave; t&agrave;i trợ h&agrave;ng đầu đảng Cộng h&ograve;a, Donald Trump Jr. lại th&agrave;nh c&ocirc;ng trong việc thu h&uacute;t những người trung th&agrave;nh với phong tr&agrave;o ủng hộ Trump.</p> <p class="Normal">Trump Jr. l&agrave; người hiểu r&otilde; nhất về văn h&oacute;a MAGA trong c&aacute;c th&agrave;nh vi&ecirc;n của gia đ&igrave;nh, khiến anh trở n&ecirc;n nổi tiếng trong nh&oacute;m người trẻ tuổi, nhiệt huyết ủng hộ Trump. Điều n&agrave;y c&oacute; thể gi&uacute;p <span>Trump Jr.</span> tiếp quản vị tr&iacute; của cha nếu Trump thất cử. Tuy nhi&ecirc;n, nhiều bạn b&egrave; của Trump Jr. cho biết anh sẽ trở lại c&ocirc;ng việc ở Trump Organization nếu Biden trở th&agrave;nh tổng thống v&agrave; tiếp tục x&acirc;y dựng đế chế Trump trong phong tr&agrave;o bảo thủ MAGA.</p> <p class="Normal">Nhiều nh&agrave; quan s&aacute;t ch&iacute;nh phủ nhận định thất bại của Trump trong cuộc bầu cử năm nay c&oacute; thể khiến c&aacute;c con của &ocirc;ng đối mặt tương lai ch&iacute;nh trị kh&oacute; khăn, d&ugrave; họ vẫn duy tr&igrave; được tầm ảnh hưởng của m&igrave;nh.</p> <p class="Normal">&quot;Cuộc bầu cử n&agrave;y c&oacute; thể quyết định vận may ch&iacute;nh trị của ch&iacute;nh c&aacute;c con Trump&quot;, Barb McQuade, cựu c&ocirc;ng tố vi&ecirc;n Mỹ v&agrave; nh&agrave; ph&ecirc; b&igrave;nh Trump thường xuy&ecirc;n tr&ecirc;n MSNBC, n&oacute;i. &quot;Nếu chủ nghĩa Trump thắng thế một lần nữa, n&oacute; sẽ trở n&ecirc;n vững chắc hơn trong hệ thống ch&iacute;nh trị của ch&uacute;ng t&ocirc;i v&agrave; mở đường cho một người kế nhiệm r&otilde; r&agrave;ng như Donald Trump Jr. hay Ivanka Trump. Ch&uacute;ng t&ocirc;i c&oacute; thể thấy một hoặc cả hai người n&agrave;y tranh cử dựa tr&ecirc;n đ&agrave; m&agrave; cha họ tạo ra&quot;.</p> <p class="Normal">Song một số kh&aacute;c lại nhận định <span>cuộc bầu cử</span> sẽ kh&ocirc;ng t&aacute;c động qu&aacute; nhiều tới tương lai của c&aacute;c con Trump.</p> <p class="Normal">&quot;Cả gia đ&igrave;nh Trump đ&atilde; lồng gh&eacute;p c&ocirc;ng việc kinh doanh với c&ocirc;ng việc ch&iacute;nh phủ. Họ vẫn ổn cả th&ocirc;i bất kể kết quả bầu cử c&oacute; thế n&agrave;o&quot;, Craig Holman, người vận động h&agrave;nh lang của nh&oacute;m gi&aacute;m s&aacute;t ch&iacute;nh phủ Public Citizen, n&oacute;i. &quot;Mấu chốt l&agrave; 4 năm l&agrave;m việc cho ch&iacute;nh phủ đ&atilde; gi&uacute;p c&aacute;c con Trump th&agrave;nh c&ocirc;ng. Kh&ocirc;ng ai trong số họ bị thua k&eacute;m&quot;.</p> <p class="Normal">(Theo <em>Politico</em>)</p> <p>&nbsp;</p>

Theo vnexpress.net
40 năm thành lập VUSTA: Dư âm và... tự hào

40 năm thành lập VUSTA: Dư âm và... tự hào

Tham dự Lễ Kỷ niệm 60 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh gặp mặt đội ngũ trí thức và 40 năm ngày thành lập VUSTA, tất cả đại biểu bày tỏ niềm tự hào là thành viên trong ngôi nhà chung của trí thức Việt Nam.
back to top