Bất ngờ lớn đã xảy ra tại bầu cử Mỹ

Cử tri bang Arizona, nằm trong thành trì của đảng Cộng hòa ở miền Nam, được Fox News dự đoán sẽ chọn ông Biden làm tổng thống tiếp theo. Bang này có đến 11 phiếu đại cử tri.

<div> <p>Đ&agrave;i <em>Fox News</em> tuy&ecirc;n bố ứng vi&ecirc;n đảng D&acirc;n chủ Joe Biden sẽ người chiến thắng tại Arizona, một bang chiến trường nằm trong th&agrave;nh tr&igrave; của phe Cộng h&ograve;a ở miền Nam.</p> <p>D&ugrave; kết quả chung cuộc thế n&agrave;o, chiến thắng của &ocirc;ng Biden tại Arizona, nơi nắm giữ 11 phiếu đại cử tri, sẽ l&agrave; một trong những bất ngờ lớn nhất của bầu cử năm nay.</p> <p>Tầm quan trọng của Arizona đối với cơ hội thắng cử của &ocirc;ng Biden đ&atilde; tăng l&ecirc;n sau khi cựu ph&oacute; tổng thống tụt lại ở North Carolina, Ohio v&agrave; Florida. Nếu để mất ba bang n&agrave;y, con đường đến Nh&agrave; Trắng của &ocirc;ng Biden sẽ phụ thuộc nhiều hơn v&agrave;o Pennsylvania, Michigan v&agrave; Wisconsin.</p> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="bau cu My anh 1" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/04/znews-photo-zadn-vn_2020_11_04t000109z_308056480_rc20wj9wv1ns_rtrmadp_3_usa_election.jpg" title="bầu cử Mỹ ảnh 1" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p>&Ocirc;ng Biden được dự b&aacute;o gi&agrave;nh chiến thắng tại Arizona. Ảnh: <em>Reuters.</em></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>Giờ đ&acirc;y, &ocirc;ng Biden vẫn c&oacute; thể kh&ocirc;ng bị ảnh hưởng nếu mất Pennsylvania sau khi thắng ở Arizona.</p> <p>Mặc d&ugrave; Arizona được Cook Political Report xem l&agrave; nghi&ecirc;ng về đảng D&acirc;n chủ, bang n&agrave;y chưa từng bầu cho ứng vi&ecirc;n tổng thống của đảng D&acirc;n chủ kể từ năm 1996. &Ocirc;ng Trump đ&atilde; gi&agrave;nh chiến thắng ở đ&acirc;y v&agrave;o năm 2016 với c&aacute;ch biệt hơn 3%.</p> <p>Phần lớn cử tri Arizona lu&ocirc;n khước từ nỗ lực tiếp cận của c&aacute;c ứng vi&ecirc;n phe D&acirc;n chủ. Đại diện của đảng n&agrave;y thường chỉ đạt khoảng 45% phiếu bầu trong c&aacute;c cuộc đua. Thời gian gần đ&acirc;y, sự thay đổi của c&aacute;c cử tri khu vực ngoại &ocirc; đang dần thay đổi.</p> <p>Hạt Maricopa, nơi chiếm một nửa phiếu bầu của to&agrave;n bang, chuyển m&igrave;nh từ v&ugrave;ng an to&agrave;n với phe Cộng h&ograve;a sang trạng th&aacute;i kh&oacute; ph&acirc;n định kết cục.</p> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="bau cu My anh 2" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/04/znews-photo-zadn-vn_blue_arizona_1.jpg" title="bầu cử Mỹ ảnh 2" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption default-caption">&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> <figure class="video cms-video" data-video-src="https://znews-mcloud-bf-s2.zadn.vn/Xo6RB_hkFpQ/e09fbd039a4d73132a5c/ea85b3dfed9b04c55d8a/720/1dc095ecd0a339fd60b2.mp4?authen=exp=1604641476~acl=/Xo6RB_hkFpQ/*~hmac=10043f1858cae5b50057cee410161c56" false="" source-url="/video-zing-tu-my-nhom-cu-tri-quan-trong-o-florida-chon-ong-trump-post1149403.html"> <div class="video-container formatted"> <video allowads="true" aspect="16:9" controls="controls" fullwidthmode="false" mediaid="1dc095ecd0a339fd60b2" muted="" onlyvietnam="false" playsinline="" poster="https://znews-photo.zadn.vn/w660/Uploaded/mdf_dkwvmd/2020_11_04/02daily_1_videoSixteenByNine1050.jpg" preload="none" src="https://znews-mcloud-bf-s2.zadn.vn/rvbqz1TI4Cs/912ecfb2e8fc01a258ed/f508af52f11618484107/480/1dc095ecd0a339fd60b2.mp4?authen=exp=1604641476~acl=/rvbqz1TI4Cs/*~hmac=6051af5f7e1dfe818727717efb905a53" theatermode="false" watermark="false"><source label="Auto" src="https://znews-mcloud-mpl-s2.zadn.vn/AutfzYmsM5Y/whls/vod/0/__hxXaepEJaP6HgyVXq/1dc095ecd0a339fd60b2.m3u8?authen=exp=1604598276~acl=/AutfzYmsM5Y/*~hmac=2b09de88a408cbc8be62dd52e4a3933d" type="application/x-mpegURL" /><source label="SD" res="480" src="https://znews-mcloud-bf-s2.zadn.vn/rvbqz1TI4Cs/912ecfb2e8fc01a258ed/f508af52f11618484107/480/1dc095ecd0a339fd60b2.mp4?authen=exp=1604641476~acl=/rvbqz1TI4Cs/*~hmac=6051af5f7e1dfe818727717efb905a53" type="video/mp4" /><source label="HD" res="720" src="https://znews-mcloud-bf-s2.zadn.vn/Xo6RB_hkFpQ/e09fbd039a4d73132a5c/ea85b3dfed9b04c55d8a/720/1dc095ecd0a339fd60b2.mp4?authen=exp=1604641476~acl=/Xo6RB_hkFpQ/*~hmac=10043f1858cae5b50057cee410161c56" type="video/mp4" /></video> </div> <figcaption><strong><span>Zing từ Mỹ: Nh&oacute;m cử tri quan trọng ở Florida chọn &ocirc;ng Trump</span></strong> &Ocirc;ng Trump thắng ở Florida. Nh&oacute;m cử tri được &ocirc;ng Biden kỳ vọng tại bang n&agrave;y - người gốc Latin - dường như kh&ocirc;ng thể cứu &ocirc;ng, hoặc kh&ocirc;ng cứu &ocirc;ng.</figcaption> </figure> &nbsp; <section class="section article-news-coverage" id="article-news-coverage"> <header class="section-title"> <h3>&nbsp;</h3> </header> </section> </div>

Theo zingnews.vn
back to top