Trường Sa: Những ấn tượng đặc biệt

Từ ngày 26/4 đến ngày 5/5, đoàn công tác của Văn phòng Chính phủ đã có chuyến thăm và làm việc tại Trường Sa và Nhà giàn DK1 với nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực. Chuyến đi đã để lại những ấn tượng vô cùng đặc biệt trong mỗi thành viên của đoàn.

<div> <table class="picBox"> <tbody> <tr> <td><img alt="" src="https://khds.1cdn.vn/2021/05/06/baochinhphu-vn_1.jpg" /></td> </tr> <tr> <td class="desc"> <p><em>Lễ tiễn đo&agrave;n c&ocirc;ng t&aacute;c số 4 đi thăm qu&acirc;n v&agrave; d&acirc;n huyện đảo Trường Sa</em></p> </td> </tr> </tbody> </table> C&ugrave;ng tham gia đo&agrave;n c&ocirc;ng t&aacute;c số 4 do Bộ Tư lệnh Hải qu&acirc;n tổ chức c&ograve;n c&oacute; c&aacute;c đo&agrave;n đại biểu tỉnh Kh&aacute;nh H&ograve;a, B&igrave;nh Phước, T&ograve;a &aacute;n nh&acirc;n d&acirc;n Tối cao, Bệnh viện Qu&acirc;n y 175, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Quỹ học bổng Vừ A D&iacute;nh, c&aacute;c ph&oacute;ng vi&ecirc;n trong v&agrave; ngo&agrave;i qu&acirc;n đội. <p>Trước t&igrave;nh h&igrave;nh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, để đảm bảo tuyệt đối an to&agrave;n cho chuyến đi, c&aacute;c th&agrave;nh vi&ecirc;n trong đo&agrave;n đ&atilde; nghi&ecirc;m t&uacute;c thực hiện c&aacute;c biện ph&aacute;p ph&ograve;ng chống dịch, như x&eacute;t nghiệm SARS-CoV-2 (2 lần), c&aacute;ch ly, theo d&otilde;i sức khỏe&hellip;</p> Đ&uacute;ng 16h ng&agrave;y 26/4, t&agrave;u Ho&agrave;ng Sa 571 do Chuẩn đ&ocirc; đốc, Ph&oacute; Tư lệnh Qu&acirc;n chủng Hải qu&acirc;n Phạm Tuấn H&ugrave;ng l&agrave;m thủ trưởng đo&agrave;n rời cảng quốc tế Cam Ranh, đưa đo&agrave;n c&ocirc;ng t&aacute;c đến với Trường Sa th&acirc;n y&ecirc;u. <table class="picBox"> <tbody> <tr> <td><img alt="" src="https://khds.1cdn.vn/2021/05/06/baochinhphu-vn_2.jpg" /></td> </tr> <tr> <td class="desc">Lễ ch&agrave;o cờ trước l&aacute; cờ Tổ quốc v&agrave; cột mốc chủ quyền đảo Song Tử T&acirc;y</td> </tr> </tbody> </table> Điểm đầu ti&ecirc;n trong chuyến h&agrave;nh tr&igrave;nh thăm huyện đảo Trường Sa v&agrave; Nh&agrave; gi&agrave;n DK1 l&agrave; đảo Song Tử T&acirc;y. <p>Tại đ&acirc;y, trước l&aacute; cờ Tổ quốc v&agrave; cột mốc chủ quyền, đo&agrave;n c&ocirc;ng t&aacute;c đ&atilde; tham dự lễ ch&agrave;o cờ trang nghi&ecirc;m theo nghi thức qu&acirc;n đội, nghe đọc 10 lời thề danh dự của qu&acirc;n nh&acirc;n Qu&acirc;n đội nh&acirc;n d&acirc;n Việt Nam, chứng kiến lễ diễu binh của c&aacute;c đơn vị đ&oacute;ng qu&acirc;n tr&ecirc;n đảo...</p> <table class="picBox"> <tbody> <tr> <td><img alt="" src="https://khds.1cdn.vn/2021/05/06/baochinhphu-vn_metting.jpg" /></td> </tr> <tr> <td class="desc"> <p><em>M&iacute;t tinh kỷ niệm 46 năm Ng&agrave;y </em><em>G</em><em>iải ph&oacute;ng quần đảo Trường Sa v&agrave; </em><em>Ng&agrave;y G</em><em>iải ph&oacute;ng miền Nam, thống nhất đất nước tại đảo Nam Yết</em></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p><strong>M&iacute;t tinh trọng thể kỷ</strong><strong> niệm Ng&agrave;y </strong><strong>G</strong><strong>iải ph&oacute;ng quần đảo Trường Sa</strong></p> <p>Điểm nhấn đặc biệt trong chuyến đi lần n&agrave;y của đo&agrave;n c&ocirc;ng t&aacute;c l&agrave; được tham dự m&iacute;t tinh trọng thể kỷ niệm 46 năm Ng&agrave;y Giải ph&oacute;ng quần đảo Trường Sa (29/4/1975-29/4/2021) v&agrave; Ng&agrave;y Giải ph&oacute;ng miền Nam, thống nhất đất nước(30/4/1975-30/4/2021) tổ chức tại đảo Nam Yết v&agrave;o s&aacute;ng 30/4.</p> <p>C&aacute;ch đ&acirc;y 46 năm, h&ograve;a c&ugrave;ng kh&iacute; thế giải ph&oacute;ng miền Nam, thống nhất đất nước, chấp h&agrave;nh chỉ thị của Qu&acirc;n ủy Trung ương, Qu&acirc;n chủng Hải qu&acirc;n đ&atilde; nhanh ch&oacute;ng chuẩn bị lực lượng, tranh thủ thời cơ, mưu tr&iacute;, t&aacute;o bạo bất ngờ tấn c&ocirc;ng giải ph&oacute;ng quần đảo Trường Sa.</p> <p>Hiện nay, được sự quan t&acirc;m của Đảng, Nh&agrave; nước, sự chung tay gi&uacute;p sức của c&aacute;c bộ, ban, ng&agrave;nh Trung ương v&agrave; c&aacute;c địa phương, nh&acirc;n d&acirc;n cả nước v&agrave; kiều b&agrave;o ta ở nước ngo&agrave;i, c&ugrave;ng &yacute; ch&iacute;, nghị lực, sự s&aacute;ng tạo, tinh thần lao động của qu&acirc;n, d&acirc;n, diện mạo của huyện đảo Trường Sa được đổi mới từng ng&agrave;y, khang trang hơn.</p> <p>Ph&aacute;t biểu tại buổi lễ kỷ niệm, Chủ tịch UBND huyện Trường Sa L&ecirc; Đ&igrave;nh Hải nhấn mạnh, trước t&igrave;nh h&igrave;nh mới, nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo đang đặt ra cho qu&acirc;n v&agrave; d&acirc;n huyện đảo Trường Sa những y&ecirc;u cầu mới.</p> <p>Ph&aacute;t huy truyền thống đơn vị anh h&ugrave;ng, c&ugrave;ng những th&agrave;nh t&iacute;ch đ&atilde; đạt được trong 46 năm qua, qu&acirc;n v&agrave; d&acirc;n huyện đảo Trường Sa lu&ocirc;n n&ecirc;u cao tinh thần cảnh gi&aacute;c trước những &acirc;m mưu của kẻ th&ugrave;, sẵn s&agrave;ng chiến đấu v&agrave; chiến đấu thắng lợi, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo, thềm lục địa thi&ecirc;ng li&ecirc;ng của Tổ quốc.</p> <table class="picBox"> <tbody> <tr> <td><img alt="" src="https://khds.1cdn.vn/2021/05/06/baochinhphu-vn_3.jpg" /></td> </tr> <tr> <td class="desc"> <p><em>Lễ </em><em>t</em><em>ưởng niệm c&aacute;c </em><em>a</em><em>nh h&ugrave;ng, liệt sĩ h</em><em>y</em><em> sinh tại quần đảo Trường Sa</em></p> </td> </tr> </tbody> </table> <br /> <strong>Tưởng niệm c&aacute;c anh h&ugrave;ng, liệt sĩ đ&atilde; hy sinh tại quần đảo Trường Sa</strong> <p>Đặc biệt x&uacute;c động trong chuyến c&ocirc;ng t&aacute;c lần n&agrave;y l&agrave; lễ tưởng niệm c&aacute;c anh h&ugrave;ng, liệt sĩ hy sinh trong khi l&agrave;m nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo thi&ecirc;ng li&ecirc;ng của Tổ quốc tại quần đảo Trường Sa tổ chức tại v&ugrave;ng biển C&ocirc; Lin-Len Đao-Gạc Ma, nơi 33 năm trước, ng&agrave;y 14/3/1988, 64 c&aacute;n bộ, chiến sĩ hải qu&acirc;n nh&acirc;n d&acirc;n Việt Nam đ&atilde; ki&ecirc;n cường b&aacute;m trụ, chiến đấu chống lại kẻ th&ugrave; x&acirc;m lược v&agrave; hy sinh anh dũng.</p> Trong trận chiến đ&oacute; c&aacute;c anh đ&atilde; thể hiện kh&iacute; ph&aacute;ch s&aacute;ng ngời, &yacute; ch&iacute; quyết t&acirc;m &ldquo;Bảo vệ biển, đảo của Tổ quốc l&agrave; nghĩa vụ thi&ecirc;ng li&ecirc;ng cao cả, l&agrave; mệnh lệnh tr&aacute;i tim của người l&iacute;nh&rdquo;. <p>Sự hy sinh của c&aacute;c anh đ&atilde; trở th&agrave;nh tượng đ&agrave;i bất tử, nhắc nhở thế hệ mu&ocirc;n đời sau lu&ocirc;n nhớ về chủ quyền biển, đảo thi&ecirc;ng li&ecirc;ng của Tổ quốc, l&agrave;m cho Trường Sa gần lại, l&agrave;m cho l&ograve;ng người c&ugrave;ng chung một hướng.</p> <p>Trong kh&ocirc;ng gian tĩnh lặng v&agrave; trang nghi&ecirc;m, x&uacute;c động, với tấm l&ograve;ng th&agrave;nh k&iacute;nh v&agrave; biết ơn v&ocirc; hạn, đo&agrave;n c&ocirc;ng t&aacute;c đ&atilde; k&iacute;nh cẩn nghi&ecirc;ng m&igrave;nh trước hương hồn c&aacute;c anh h&ugrave;ng, liệt sĩ, những người con ưu t&uacute; của d&acirc;n tộc Việt Nam anh h&ugrave;ng.</p> <table class="picBox"> <tbody> <tr> <td><img alt="" src="https://khds.1cdn.vn/2021/05/06/baochinhphu-vn_4.1.jpg" /></td> </tr> <tr> <td class="desc"> <p><em>C&aacute;c th&agrave;nh vi&ecirc;n </em><em>đ</em><em>o&agrave;n c&ocirc;ng t&aacute;c thả v&ograve;ng hoa, hoa v&agrave; hạc giấy để tưởng niệm c&aacute;c anh h&ugrave;ng</em><em>,</em><em> liệt sĩ</em></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>Trong khu&ocirc;n khổ chuyến c&ocirc;ng t&aacute;c, ngo&agrave;i c&aacute;c đảo nổi l&agrave; Song Tử T&acirc;y, Sơn Ca, Nam Yết, Sinh Tồn, Đ&aacute; T&acirc;y, Trường Sa, đo&agrave;n đ&atilde; tới thăm c&aacute;n bộ chiến sĩ tại một số đảo ch&igrave;m Đ&aacute; Nam, Đ&aacute; Thị, Thuyền Ch&agrave;i, Đ&aacute; Đ&ocirc;ng v&agrave; Nh&agrave; gi&agrave;n DK1. Tận mắt chứng kiến cuộc sống, sinh hoạt, hiểu được nỗi kh&oacute; khăn, vất vả, gian khổ&hellip; c&aacute;c th&agrave;nh vi&ecirc;n trong đo&agrave;n c&agrave;ng kh&acirc;m phục &yacute; ch&iacute;, quyết t&acirc;m sắt đ&aacute; của tập thể c&aacute;n bộ, chiến sĩ nơi đầu s&oacute;ng ngọn gi&oacute;.</p> <p>Trong điều kiện c&ograve;n kh&oacute; khăn, t&igrave;nh h&igrave;nh Biển Đ&ocirc;ng phức tạp, c&aacute;c c&aacute;n bộ, chiến sĩ lu&ocirc;n giữ tinh thần th&eacute;p, cảnh gi&aacute;c, sẵn s&agrave;ng chiến đấu để bảo vệ chủ quyền, to&agrave;n vẹn l&atilde;nh thổ, mang đến niềm tin cho c&aacute;n bộ, chiến sĩ v&agrave; đồng b&agrave;o cả nước đối với sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển, đảo&nbsp;của Tổ quốc. &nbsp;</p> <table class="picBox"> <tbody> <tr> <td><img alt="" src="https://khds.1cdn.vn/2021/05/06/baochinhphu-vn_5.1.jpg" /></td> </tr> <tr> <td class="desc"><em>Nh&agrave; gi&agrave;n DK1</em></td> </tr> </tbody> </table> <p>Trải qua gần 10 ng&agrave;y, với hải tr&igrave;nh hơn ngh&igrave;n hải l&yacute;, đo&agrave;n c&ocirc;ng t&aacute;c số 4 đ&atilde; ho&agrave;n th&agrave;nh tốt c&aacute;c mục ti&ecirc;u đề ra, với nhiều hoạt động &yacute; nghĩa thiết thực. Chuyến đi l&agrave; trải nghiệm thực tế qu&yacute; b&aacute;u, để lại trong l&ograve;ng c&aacute;c th&agrave;nh vi&ecirc;n đo&agrave;n c&ocirc;ng t&aacute;c những cảm x&uacute;c v&agrave; ấn tượng s&acirc;u sắc.</p> <p><strong>Một số h&igrave;nh ảnh trong chuyến c&ocirc;ng t&aacute;c:</strong></p> <table class="picBox"> <tbody> <tr> <td><img alt="" src="https://khds.1cdn.vn/2021/05/06/baochinhphu-vn_c11a0821.jpg" /></td> </tr> <tr> <td class="desc"> <p><em>Chiến sĩ dẫn luồng cho xuồng đưa đo&agrave;n c&ocirc;ng t&aacute;c thăm đảo Đ&aacute; T&acirc;y A</em></p> </td> </tr> </tbody> </table> <table class="picBox"> <tbody> <tr> <td><img alt="" src="https://khds.1cdn.vn/2021/05/06/baochinhphu-vn_tham-ts.jpg" /></td> </tr> <tr> <td class="desc"> <p><em>Đo&agrave;n c&ocirc;ng t&aacute;c thăm Trường Sa lớn</em></p> </td> </tr> </tbody> </table> <table class="picBox"> <tbody> <tr> <td><img alt="" src="https://khds.1cdn.vn/2021/05/06/baochinhphu-vn_satkhuansongtu.jpg" /></td> </tr> <tr> <td class="desc"> <p>Rửa tay diệt khuẩn trước khi l&ecirc;n đảo</p> </td> </tr> </tbody> </table> <table class="picBox"> <tbody> <tr> <td><img alt="" src="https://khds.1cdn.vn/2021/05/06/baochinhphu-vn_tangquasinhton.jpg" /></td> </tr> <tr> <td class="desc"> <p><em>Đo&agrave;n đại biểu </em><em>Văn ph&ograve;ng Ch&iacute;nh phủ</em><em> trao qu&agrave; cho c&aacute;n bộ, chiến sĩ v&agrave; người d&acirc;n tr&ecirc;n đảo Sinh Tồn</em></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>&nbsp;</p> <table class="picBox"> <tbody> <tr> <td><img alt="" src="https://khds.1cdn.vn/2021/05/06/baochinhphu-vn_vuonraucolin.jpg" /></td> </tr> <tr> <td class="desc"> <p><em>Vườn rau xanh tốt của c&aacute;c chiến sĩ tr&ecirc;n đảo C&ocirc; Lin</em></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>&nbsp;</p> <table class="picBox"> <tbody> <tr> <td><img alt="" src="https://khds.1cdn.vn/2021/05/06/baochinhphu-vn_hocsinhtruongsa.jpg" /></td> </tr> <tr> <td class="desc"> <p><em>C&aacute;c em nhỏ tại </em><em>T</em><em>rường </em><em>T</em><em>iểu học thị trấn Trường Sa</em></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>&nbsp;</p> <table class="picBox"> <tbody> <tr> <td><img alt="" src="https://khds.1cdn.vn/2021/05/06/baochinhphu-vn_tuantracanhgacsonca.jpg" /></td> </tr> <tr> <td class="desc"> <p>Chiến sĩ l&agrave;m nhiệm vụ tuần tra canh g&aacute;c tr&ecirc;n đảo Sơn Ca</p> </td> </tr> </tbody> </table> <table class="picBox"> <tbody> <tr> <td><img alt="" src="https://khds.1cdn.vn/2021/05/06/baochinhphu-vn_giaoluvannghe.sonca.jpg" /></td> </tr> <tr> <td class="desc"> <p>C&aacute;c chiến sĩ trẻ giao lưu văn nghệ với đo&agrave;n c&ocirc;ng t&aacute;c</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>&nbsp;</p> </div>

Theo baochinhphu.vn
Nhiều lợi ích khi cấm tuyệt đối nồng độ cồn

Nhiều lợi ích khi cấm tuyệt đối nồng độ cồn

Ủy viên thường trực Ủy ban Quốc phòng-An ninh Trịnh Xuân An cho biết, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thống nhất cấm tuyệt đối nồng độ cồn với lái xe tại Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 7.
Vì sao công an khởi tố Hải Idol?

Vì sao công an khởi tố Hải Idol?

Phạm Đức Hải và 3 đồng phạm trên bị khởi tố liên quan vụ việc dàn xe rước dâu dừng trên đường cao tốc (trục Bắc Nam, đoạn chạy qua địa phận xã Toàn Thắng, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương) để dàn cảnh chụp ảnh, quay video...
back to top