Trung Quốc dùng chiêu cũ ở Biển Đông thử thách ông Biden?

Một số nhà quan sát tin Trung Quốc đang áp dụng một chiến lược cũ ở Biển Đông, vốn từng qua mặt được cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama để thử thách tân lãnh đạo Nhà Trắng Joe Biden.

<div> <p>Người ph&aacute;t ng&ocirc;n Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xu&acirc;n O&aacute;nh tuy&ecirc;n bố h&ocirc;m 22/3 rằng, c&aacute;c t&agrave;u Trung Quốc xuất hiện ở khu vực Đ&aacute; Ba Đầu thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam, ban đầu l&ecirc;n tới số lượng h&agrave;ng trăm chiếc, đơn giản chỉ &quot;đang tr&aacute;nh gi&oacute;&quot; v&agrave; Philippines n&ecirc;n nh&igrave;n nhận t&igrave;nh h&igrave;nh &quot;hợp l&yacute;&rdquo;.&nbsp;</p> <table class="FmsArticleBoxStyle ImageBox ImageCenterBox Border-1 image"> <tbody> <tr> <td class="FmsArticleBoxStyle-Images image "><img alt="Trung Quốc dùng chiêu cũ ở Biển Đông thử thách ông Biden?" src="https://khds.1cdn.vn/2021/04/16/vnn-imgs-f-vgcloud-vn_trung-quoc-dung-chieu-cu-o-bien-dong-thu-thach-ong-biden.jpg" /></td> </tr> <tr> <td class="FmsArticleBoxStyle-Content image_desc">Đội t&agrave;u Trung Quốc d&agrave;n h&agrave;ng với nhau&nbsp;tại&nbsp;khu vực Đ&aacute; Ba Đầu ở&nbsp;Biển Đ&ocirc;ng. Ảnh: CNN</td> </tr> </tbody> </table> <p>Hai tuần sau, hơn 40 t&agrave;u Trung Quốc vẫn lưu lại Đ&aacute; Ba Đầu v&agrave; c&aacute;c tuy&ecirc;n bố ng&agrave;y c&agrave;ng vắn tắt hơn. Bộ Ngoại giao Philippines ng&agrave;y 12/4 cảnh b&aacute;o Trung Quốc rằng, Manila sẽ ph&aacute;t đi c&aacute;c c&ocirc;ng h&agrave;m ngoại giao phản đối h&agrave;ng ng&agrave;y chừng n&agrave;o &quot;lực lượng d&acirc;n qu&acirc;n biển&quot; của đại lục vẫn c&ograve;n b&aacute;m trụ khu vực. Nh&agrave; chức tr&aacute;ch Philippines đ&atilde; sử dụng cụm từ tương tự c&aacute;ch Mỹ d&ugrave;ng để m&ocirc; tả về đội t&agrave;u của Trung Quốc.</p> <p>Bloomberg tr&iacute;ch dẫn lời Carl Schuster, cựu Gi&aacute;m đốc phụ tr&aacute;ch c&aacute;c sứ mệnh tại Trung t&acirc;m t&igrave;nh b&aacute;o chung thuộc Bộ Tư lệnh Th&aacute;i B&igrave;nh Dương của Mỹ b&igrave;nh luận: &ldquo;Nếu mục ti&ecirc;u của bạn l&agrave; chiếm lấy một v&ugrave;ng biển v&agrave; đảo san h&ocirc; m&agrave; kh&ocirc;ng cần chiến đấu th&igrave; đ&acirc;y l&agrave; một chiến thuật thiếu trung thực xuất sắc. Chỉ những người đi biển chuy&ecirc;n nghiệp mới biết đ&oacute; l&agrave; một lời n&oacute;i dối. Kh&ocirc;ng ai cho c&aacute;c t&agrave;u của họ &#39;tr&uacute; ẩn&#39; trong v&ugrave;ng b&atilde;o v&agrave;i tuần trước một cơn b&atilde;o. Nếu ch&uacute;ng thực sự l&agrave; c&aacute;c t&agrave;u thương mại, sẽ tốn h&agrave;ng trăm, nếu kh&ocirc;ng muốn n&oacute;i l&agrave; h&agrave;ng ngh&igrave;n USD một ng&agrave;y khi để những t&agrave;u n&agrave;y nằm im cạnh nhau&quot;.</p> <p>Hai chuy&ecirc;n gia ph&acirc;n t&iacute;ch Andreo Calonzo v&agrave; Philip Heijmans đ&aacute;nh gi&aacute;, Bắc Kinh dường như đang thăm d&ograve; xem liệu t&acirc;n Tổng thống Mỹ Joe Biden c&oacute; thực hiện bất kỳ h&agrave;nh động n&agrave;o sau khi cam kết bắt tay c&ugrave;ng c&aacute;c đồng minh trong khu vực để ngăn chặn sự quyết đo&aacute;n của Trung Quốc hay kh&ocirc;ng. Bộ trưởng Ngoại giao Philippines Teodoro Locsin đổ lỗi cho ch&iacute;nh quyền Obama v&igrave; đ&atilde; kh&ocirc;ng ngăn chặn Bắc Kinh trong một vụ việc tương tự v&agrave;o năm 2012 tại b&atilde;i cạn Scarborough.&nbsp;</p> <p>&ldquo;Đ&acirc;y l&agrave; b&agrave;i s&aacute;t hạch xem ch&iacute;nh quyền Biden sẵn s&agrave;ng l&agrave;m g&igrave;. C&aacute;ch phản ứng của Mỹ sẽ quyết định thử th&aacute;ch tiếp theo. Hiện tại, mọi thứ ch&uacute;ng ta (Mỹ) đ&atilde; l&agrave;m đều mang t&iacute;nh h&ugrave;ng biện hơn l&agrave; h&agrave;nh động thực chất&quot;, &ocirc;ng Schuster, hiện l&agrave; giảng vi&ecirc;n phụ tr&aacute;ch chương tr&igrave;nh khoa học qu&acirc;n sự v&agrave; ngoại giao của Đại học Hawaii Th&aacute;i B&igrave;nh Dương nhấn mạnh.</p> <p><strong>Quyết định phức tạp</strong></p> <p>Th&aacute;ng trước, Mỹ đ&atilde; tuy&ecirc;n bố sẽ đứng về ph&iacute;a Philippines trong khi c&aacute;o buộc Trung Quốc sử dụng &ldquo;lực lượng d&acirc;n qu&acirc;n biển để hăm dọa, khi&ecirc;u kh&iacute;ch v&agrave; đe nẹt c&aacute;c quốc gia kh&aacute;c&rdquo;. Khi được hỏi về quan hệ với Trung Quốc trong một cuộc họp b&aacute;o c&ugrave;ng th&aacute;ng, Tổng thống Biden tiết lộ, ch&iacute;nh quyền của &ocirc;ng &ldquo;sẽ buộc Trung Quốc phải c&oacute; tr&aacute;ch nhiệm tu&acirc;n theo c&aacute;c quy tắc&rdquo; ở Biển Đ&ocirc;ng v&agrave; những nơi kh&aacute;c.</p> <p>Một vấn đề lớn l&agrave; l&agrave;m thế n&agrave;o để hiệu chỉnh phản ứng. Việc Trung Quốc sử dụng c&aacute;c t&agrave;u đ&aacute;nh c&aacute; thương mại giống như chiến thuật &ldquo;v&ugrave;ng x&aacute;m&rdquo;, cho ph&eacute;p Bắc Kinh phủ nhận bất cứ điều g&igrave; l&agrave; sai tr&aacute;i. Cử t&agrave;u s&acirc;n bay hoặc c&aacute;c chiến hạm kh&aacute;c đến gần b&atilde;i đ&aacute; ngầm c&oacute; nguy cơ trở th&agrave;nh phản ứng th&aacute;i qu&aacute;, khiến Mỹ giống như b&ecirc;n g&acirc;y hấn.</p> <p>Ngược lại, việc kh&ocirc;ng l&agrave;m g&igrave; c&oacute; thể tạo ấn tượng về sự yếu ớt. Trong v&agrave;i năm qua, Mỹ đ&atilde; tăng cường th&aacute;ch thức y&ecirc;u s&aacute;ch chủ quyền của Trung Quốc ở c&aacute;c v&ugrave;ng biển, gia tăng tần suất c&aacute;c hoạt động tự do h&agrave;ng hải xung quanh l&atilde;nh thổ tranh chấp. Ch&iacute;nh quyền Biden cũng t&aacute;i khẳng định, hiệp ước quốc ph&ograve;ng Mỹ - Philippines bao h&agrave;m mọi cuộc tấn c&ocirc;ng ở Biển Đ&ocirc;ng, điều đ&atilde; được l&agrave;m r&otilde; dưới thời cựu Tổng thống Donald Trump sau nhiều thập kỷ kh&ocirc;ng r&otilde; r&agrave;ng.</p> <p>Một rắc rối lớn kh&aacute;c đối với &ocirc;ng Biden l&agrave; nh&agrave; l&atilde;nh đạo Philippines Rodrigo Duterte, người đ&atilde; l&agrave;m suy yếu li&ecirc;n minh trong khi ca ngợi mối quan hệ chặt chẽ hơn với Bắc Kinh.</p> <p>Theo Rommel Ong, một đ&ocirc; đốc thuộc Hải qu&acirc;n Philippines đ&atilde; nghỉ hưu v&agrave; hiện l&agrave; gi&aacute;o sư tại Trường quản l&yacute; thuộc Đại học Ateneo de Manila, dưới thời Tổng thống Duterte sẽ chỉ c&oacute; c&aacute;c lựa chọn rất hạn chế đối với Hải qu&acirc;n. Phản ứng của Manila được tin chỉ giới hạn ở việc gửi c&aacute;c c&ocirc;ng h&agrave;m ngoại giao phản đối v&agrave; c&aacute;c tuy&ecirc;n bố chống Trung Quốc th&ocirc;ng qua mạng x&atilde; hội.</p> <p>Tuy&ecirc;n bố của Philippines h&ocirc;m 12/4 đ&atilde; sử dụng một số ng&ocirc;n từ mạnh mẽ nhất, trong đ&oacute; đề cập một ph&aacute;n quyết của t&ograve;a trọng t&agrave;i quốc tế năm 2016. Tuy&ecirc;n bố cũng l&ecirc;n &aacute;n Đại sứ qu&aacute;n Trung Quốc v&igrave; chỉ tr&iacute;ch Bộ trưởng Quốc ph&ograve;ng Delfin Lorenzana, người cuối tuần trước khẳng định thời tiết đẹp v&agrave; c&aacute;c t&agrave;u thuyền kh&ocirc;ng c&oacute; l&yacute; do g&igrave; để lưu lại khu vực Đ&aacute; Ba Đầu.</p> <p><strong>Cảnh b&aacute;o</strong></p> <p>Ch&iacute;nh phủ của &ocirc;ng Duterte đ&atilde; phản ứng trước tuy&ecirc;n bố ng&agrave;y 3/4 của Trung Quốc với nội dung b&agrave;y tỏ hy vọng c&aacute;c quan chức Philippines sẽ &ldquo;tr&aacute;nh bất kỳ nhận x&eacute;t thiếu chuy&ecirc;n nghiệp n&agrave;o c&oacute; thể l&agrave;m tăng th&ecirc;m cảm x&uacute;c phi l&yacute;&rdquo;. H&ocirc;m 13/4, ph&aacute;t ng&ocirc;n vi&ecirc;n Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Ki&ecirc;n c&aacute;o buộc Philippines vi phạm Hiến chương Li&ecirc;n Hợp Quốc, Luật Biển v&agrave; luật ph&aacute;p quốc tế bằng c&aacute;ch viện dẫn ph&aacute;n quyết năm 2016 của t&ograve;a &aacute;n được Li&ecirc;n Hợp Quốc hậu thuẫn nhưng Bắc Kinh khăng khăng b&aacute;c bỏ.</p> <p>&Ocirc;ng Triệu cảnh b&aacute;o Philippines n&ecirc;n nh&igrave;n nhận t&igrave;nh h&igrave;nh &quot;một c&aacute;ch kh&aacute;ch quan v&agrave; đ&uacute;ng đắn, ngừng cường điệu h&oacute;a vấn đề để tr&aacute;nh bất kỳ t&aacute;c động ti&ecirc;u cực n&agrave;o đến quan hệ song phương giữa hai nước, sự ổn định v&agrave; h&ograve;a b&igrave;nh ở Biển Đ&ocirc;ng&quot;. Đại diện Bắc Kinh đồng thời phủ nhận c&aacute;c t&agrave;u Trung Quốc hiện diện tr&aacute;i ph&eacute;p ở Đ&aacute; Ba Đầu thuộc lực lượng d&acirc;n qu&acirc;n biển.</p> <p>Tổng thống Duterte đ&atilde; ph&aacute; vỡ sự im lặng k&eacute;o d&agrave;i nhiều tuần của m&igrave;nh bằng một tuy&ecirc;n bố ng&agrave;y 13/4, nhấn mạnh tranh chấp sẽ được giải quyết th&ocirc;ng qua &quot;c&aacute;c biện ph&aacute;p h&ograve;a b&igrave;nh&quot; v&agrave; sẽ kh&ocirc;ng &quot;định h&igrave;nh mối quan hệ song phương&quot;.</p> <p>&quot;N&oacute; sẽ kh&ocirc;ng phải l&agrave; trở ngại đối với quỹ đạo ph&aacute;t triển tổng thể t&iacute;ch cực của quan hệ hữu nghị song phương của ch&uacute;ng ta&rdquo;, l&atilde;nh đạo Ch&iacute;nh phủ Philippines cho biết trong tuy&ecirc;n bố, tr&iacute;ch dẫn sự hợp t&aacute;c ng&agrave;y c&agrave;ng s&acirc;u sắc giữa hai b&ecirc;n về vắc-xin ngừa Covid-19 v&agrave; &quot;phục hồi kinh tế sau đại dịch&quot;.</p> <p><strong>Uy t&iacute;n bị tổn hại</strong></p> <p>Tiếp cận vắc-xin đ&atilde; trở th&agrave;nh mối quan t&acirc;m ch&iacute;nh đối với &ocirc;ng Duterte. Thủ đ&ocirc; Manila đ&atilde; bị đ&oacute;ng cửa một lần nữa v&agrave;o tuần trước trong bối cảnh Philippines đối mặt với đợt b&ugrave;ng ph&aacute;t dịch tồi tệ nhất v&agrave; đang tr&ocirc;ng chờ phần lớn nguồn cung vắc-xin từ h&atilde;ng dược phẩm Trung Quốc Sinovac.</p> <p>Tổng thống Philippines đ&atilde; tham dự một lễ kỷ niệm ng&agrave;y 29/3, trong đ&oacute; Đại sứ Trung Quốc Huang Zilian n&oacute;i vắc-xin l&agrave; minh chứng cho &ldquo;mối quan hệ hợp t&aacute;c chặt chẽ hơn trong kỷ nguy&ecirc;n mới&rdquo; giữa hai nước.</p> <p>Shahriman Lockman, một nh&agrave; ph&acirc;n t&iacute;ch cấp cao thuộc Viện Nghi&ecirc;n cứu chiến lược v&agrave; quốc tế ở Malaysia cho rằng, lần n&agrave;y, Washington &quot;kh&ocirc;ng ng&acirc;y thơ đến vậy&quot; sau khi nỗ lực thất bại năm 2012 trong việc đạt một thỏa thuận c&ugrave;ng r&uacute;t lui khỏi b&atilde;i cạn Scarborough &quot;đ&atilde; g&acirc;y tổn hại lớn đến uy t&iacute;n của Mỹ ở Đ&ocirc;ng Nam &Aacute;&quot;. Theo &ocirc;ng Lockman, ch&iacute;nh quyền Biden đang cảnh gi&aacute;c với nguy cơ l&uacute;n s&acirc;u v&agrave;o kịch bản n&agrave;y v&agrave; kh&ocirc;ng biết liệu họ rốt cuộc c&oacute; bị đổ lỗi cho việc l&agrave;m leo thang t&igrave;nh h&igrave;nh hay kh&ocirc;ng, điều ho&agrave;n to&agrave;n c&oacute; thể xảy ra trong khi Philippines c&oacute; khả năng chỉ phản ứng một c&aacute;ch chiếu lệ.</p> <p>&nbsp;</p> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo vietnamnet.vn
Xử phạt Tổng Biên tập Báo VietnamEuropa 7,5 triệu đồng

Xử phạt Tổng Biên tập Báo VietnamEuropa 7,5 triệu đồng

Ông Lê Ngọc Dung đã tự cấp thẻ nhà báo VietnamEuropa (Báo cộng đồng người Việt Nam tại Cộng hòa Séc) cho các phóng viên là người Việt Nam tại nhiều tỉnh thành, đồng thời chỉ đạo sản xuất tin, bài trên Báo điện tử VietnamEuropa và Báo in VietnamEuropa.
back to top