Trump sa thải lãnh đạo cơ quan an ninh bầu cử

Trump sa thải giám đốc Cơ quan An ninh mạng và Cơ sở hạ tầng Krebs vì đưa ra tuyên bố "rất không chính xác" về an ninh bầu cử.

<div> <p class="Normal">&quot;Tuy&ecirc;n bố gần đ&acirc;y của Chris Krebs về an ninh bầu cử năm 2020 rất kh&ocirc;ng ch&iacute;nh x&aacute;c. Cuộc bầu cử năm nay rất nhiều sự kh&ocirc;ng ch&iacute;nh x&aacute;c v&agrave; gian lận, gồm cả người chết bỏ phiếu, người gi&aacute;m s&aacute;t kh&ocirc;ng được ph&eacute;p v&agrave;o c&aacute;c địa điểm bỏ phiếu, &#39;trục trặc&#39; trong m&aacute;y bỏ phiếu chuyển phiếu của Trump sang cho Biden, bỏ phiếu muộn v&agrave; nhiều thứ kh&aacute;c&quot;, Tổng thống Mỹ Donald Trump đăng Twitter tối 17/11 (s&aacute;ng 18/11 giờ H&agrave; Nội).</p> <p class="Normal">&quot;Do đ&oacute;, Chris Krebs bị chấm dứt chức vụ Gi&aacute;m đốc Cơ quan An ninh mạng v&agrave; Cơ sở hạ tầng, c&oacute; hiệu lực ngay lập tức&quot;, Tổng thống Mỹ cho biết th&ecirc;m.</p> <figure class="tplCaption" data-size="true" itemprop="associatedMedia image" itemscope="" itemtype="http://schema.org/ImageObject">&nbsp;</figure> </div> <meta content="https://i1-vnexpress.vnecdn.net/2020/11/18/giam-doc-an-ninh-9611-1605660735.jpg?w=0&amp;h=0&amp;q=100&amp;dpr=2&amp;fit=crop&amp;s=I-Lzk2w1vCYYh-cAaA3STg" itemprop="url" /> <meta content="750" itemprop="width" /> <meta content="450" itemprop="height" /> <meta content="" itemprop="href" /> <div class="fig-picture"><picture><source data-srcset="https://khds.1cdn.vn/2020/11/18/i1-vnexpress-vnecdn-net_giam-doc-an-ninh-9611-1605660735.jpg 1x, https://i1-vnexpress.vnecdn.net/2020/11/18/giam-doc-an-ninh-9611-1605660735.jpg?w=1020&amp;h=0&amp;q=100&amp;dpr=1&amp;fit=crop&amp;s=2PlOs_OUFDevIFs9QktGzQ 1.5x, https://i1-vnexpress.vnecdn.net/2020/11/18/giam-doc-an-ninh-9611-1605660735.jpg?w=680&amp;h=0&amp;q=100&amp;dpr=2&amp;fit=crop&amp;s=h_7E5IOtUXlOUfLv-YraIQ 2x" /><img alt="Giám đốc Cơ quan An ninh mạng và Cơ sở hạ tầng Mỹ Chris Krebs trả lời phóng viên tại Virginia hồi tháng 3. Ảnh: Reuters." src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/18/i1-vnexpress-vnecdn-net_giam-doc-an-ninh-9611-1605660735.jpg" /></picture></div> <figcaption itemprop="description"> <p class="Image">Gi&aacute;m đốc Cơ quan An ninh mạng v&agrave; Cơ sở hạ tầng Mỹ Chris Krebs trả lời ph&oacute;ng vi&ecirc;n tại Virginia hồi th&aacute;ng 3. Ảnh: <em>Reuters</em>.</p> </figcaption> <p class="Normal">Krebs, người được Trump bổ nhiệm, l&agrave; gi&aacute;m đốc Cơ quan An ninh mạng v&agrave; Cơ sở hạ tầng (CISA) thuộc Bộ An ninh Nội địa (DHS) từ khi CISA được th&agrave;nh lập năm 2018. Krebs trước đ&oacute; l&atilde;nh đạo cơ quan tiền nhiệm của CISA l&agrave; Cục Bảo vệ v&agrave; Chương tr&igrave;nh Quốc gia.</p> <p class="Normal">Truyền th&ocirc;ng Mỹ tuần trước đưa tin Krebs dự kiến bị Nh&agrave; Trắng sa thải, sau khi thu h&uacute;t sự ch&uacute; &yacute; v&igrave; những nỗ lực nhằm lật tẩy những thuyết &acirc;m mưu về gian lận cử tri v&agrave; an ninh bầu cử.</p> <p class="Normal">Krebs l&agrave;m việc tại DHS từ năm 2017. Trước khi l&agrave;m việc trong ch&iacute;nh phủ li&ecirc;n bang, &ocirc;ng l&agrave; gi&aacute;m đốc ch&iacute;nh s&aacute;ch an ninh mạng Nh&oacute;m c&aacute;c vấn đề ch&iacute;nh phủ của Microsoft. &Ocirc;ng tập trung v&agrave;o c&aacute;c vấn đề gồm tăng cường an ninh bầu cử v&agrave; bảo vệ cơ sở hạ tầng quan trọng khỏi bị tấn c&ocirc;ng, c&ugrave;ng c&aacute;c s&aacute;ng kiến mạng kh&aacute;c.</p> <p class="Normal">CISA h&ocirc;m 12/11 ra tuy&ecirc;n bố n&oacute;i rằng c&aacute;c b&ecirc;n li&ecirc;n quan v&agrave; quan chức khẳng định bầu cử năm 2020 l&agrave; cuộc bầu cử &quot;an to&agrave;n nhất trong lịch sử Mỹ&quot; v&agrave; b&aacute;c bỏ những khẳng định rằng hệ thống bỏ phiếu đ&atilde; bị x&acirc;m phạm theo bất kỳ phương thức n&agrave;o. Tuy&ecirc;n bố n&agrave;y dường như ngầm thể hiện sự phản đối những c&aacute;o buộc của Tổng thống v&agrave; một số đồng minh của &ocirc;ng.</p> <p class="Normal">&quot;Khi c&aacute;c bang c&oacute; kết quả kiểm phiếu s&iacute;t sao, nhiều bang sẽ kiểm phiếu lại. Tất cả c&aacute;c bang c&oacute; kết quả s&iacute;t sao trong cuộc đua tổng thống năm 2020 đều c&oacute; hồ sơ giấy, cho ph&eacute;p kiểm lại từng l&aacute; phiếu nếu cần thiết&quot;, tuy&ecirc;n bố cho hay. &quot;Qu&aacute; tr&igrave;nh n&agrave;y cho ph&eacute;p x&aacute;c định v&agrave; sửa chữa bất kỳ sai s&oacute;t n&agrave;o. Kh&ocirc;ng c&oacute; bằng chứng cho thấy bất kỳ hệ thống bỏ phiếu n&agrave;o đ&atilde; x&oacute;a hoặc mất phiếu bầu, thay đổi phiếu bầu hoặc bị x&acirc;m phạm theo bất kỳ c&aacute;ch n&agrave;o&quot;.</p> <p class="Normal">Việc sa thải Krebs sẽ để lại khoảng trống lớn đối với cơ quan li&ecirc;n bang đ&atilde; đ&oacute;ng vai tr&ograve; dẫn dắt nỗ lực đảm bảo an to&agrave;n cho c&aacute;c cuộc bầu cử Mỹ v&agrave; c&aacute;c ưu ti&ecirc;n an ninh mạng kh&aacute;c. Krebs được lưỡng đảng hoan ngh&ecirc;nh trong thời gian phục vụ dưới ch&iacute;nh quyền Trump v&agrave; l&agrave; tiếng n&oacute;i đ&aacute;ng tin cậy trong số c&aacute;c quan chức an ninh.</p> <p class="Normal">Truyền th&ocirc;ng Mỹ xướng t&ecirc;n Joe Biden l&agrave; người chiến thắng trong bầu cử tổng thống năm nay, song Trump từ chối chuyển giao quyền lực v&agrave; khẳng định xảy ra gian lận cử tri diện rộng, song chưa đưa ra bằng chứng. Tổng thống Mỹ khẳng định tr&ecirc;n Twitter rằng hệ thống bỏ phiếu Dominion, một c&ocirc;ng ty phần mềm bỏ phiếu được sử dụng ở một số bang, đ&atilde; chuyển phiếu của &ocirc;ng sang Biden. Krebs c&ocirc;ng khai b&aacute;c bỏ c&aacute;c giả thuyết cho rằng phiếu bầu đ&atilde; bị thao t&uacute;ng.</p> <p class="Normal">Sự ra đi của Krebs l&agrave;m tăng th&ecirc;m danh s&aacute;ch quan chức ch&iacute;nh quyền Trump bị sa thải hoặc từ chức sau bầu cử. Trump tuần trước<span> sa thải bộ trưởng quốc ph&ograve;ng</span> Mark Esper v&agrave; được cho l&agrave; đang c&oacute; dự định cho th&ocirc;i việc Gi&aacute;m đốc CIA Gina Haspel v&agrave; Gi&aacute;m đốc FBI Christopher Wray.</p> <p class="Normal">(Theo <em>Hill</em>, <em>Reuters</em>)</p> <p>&nbsp;</p>

Theo vnexpress.net
back to top