Hai thế giới hậu bầu cử giằng co nhau ở Mỹ

Vào ngày thứ Hai của tuần đầu tiên sau khi ứng viên đảng Dân chủ Joe Biden tuyên bố thắng cử, ông và Tổng thống Donald Trump đã tiến bước trên hai con đường song song nhưng khác biệt nhau.

<div> <div>&nbsp;</div> <p class="t-j">V&agrave;o ng&agrave;y thứ Hai của tuần đầu ti&ecirc;n sau khi ứng vi&ecirc;n đảng D&acirc;n chủ&nbsp;<span>Joe Biden</span> tuy&ecirc;n bố thắng cử, &ocirc;ng v&agrave; Tổng thống&nbsp;<span>Donald Trump</span> đ&atilde; tiến bước tr&ecirc;n hai con đường song song nhưng kh&aacute;c biệt nhau.</p> <table class="FmsArticleBoxStyle ImageBox ImageCenterBox Border-1 image t-j"> <tbody> <tr> <td class="FmsArticleBoxStyle-Images image "><img alt="Hai thế giới hậu bầu cử giằng co nhau ở Mỹ" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/10/vnn-imgs-f-vgcloud-vn_hai-the-gioi-hau-bau-cu-giang-co-nhau-o-my.jpg" /></td> </tr> <tr> <td class="FmsArticleBoxStyle-Content image_desc">&Ocirc;ng Joe Biden c&ugrave;ng b&agrave;&nbsp;Kamala Harris tới dự cuộc họp b&aacute;o ở trường trung học Alexis Dupont, Wilmington, bang Delaware, hồi th&aacute;ng 8/2020. Ảnh: AP</td> </tr> </tbody> </table> <p class="t-j"><strong>Hai th&aacute;i cực tr&aacute;i chiều</strong></p> <p class="t-j">Li&ecirc;n danh tranh cử Joe Biden - Kamala Harris nhanh ch&oacute;ng nắm lấy quyền kiểm so&aacute;t cuộc chiến chống <span>Covid-19</span>. Họ lập một hội đồng tư vấn mới v&agrave; triệu tập một cuộc họp để lắng nghe b&aacute;o c&aacute;o về t&igrave;nh h&igrave;nh dịch bệnh. Sau đ&oacute;, &ocirc;ng Biden đứng tr&ecirc;n bục ph&aacute;t biểu v&agrave; k&ecirc;u gọi cả nước Mỹ &quot;x&iacute;ch lại gần nhau&quot;, đề ph&ograve;ng v&agrave; chuẩn bị cho một &quot;m&ugrave;a đ&ocirc;ng đen tối&quot; tiềm ẩn sắp tới.</p> <p class="t-j">&quot;Ch&uacute;ng ta h&atilde;y đeo khẩu trang v&agrave; c&ugrave;ng nhau l&agrave;m việc&quot;, &ocirc;ng Biden n&oacute;i.</p> <p class="t-j">Ngược lại, &ocirc;ng Trump kh&ocirc;ng xuất hiện trước c&ocirc;ng ch&uacute;ng m&agrave; chủ yếu hoạt động tr&ecirc;n mạng x&atilde; hội Twitter. &Ocirc;ng tiếp tục phớt lờ chiến thắng của đối thủ, v&agrave; chiến dịch của &ocirc;ng tuy&ecirc;n bố sẽ tiếp tục cuộc đấu tranh ph&aacute;p l&yacute; phản đối kết quả bầu cử, d&ugrave; nhiều nh&agrave; l&atilde;nh đạo tr&ecirc;n thế giới đ&atilde; gửi lời ch&uacute;c mừng &ocirc;ng Biden.</p> <p class="t-j">Chiều ng&agrave;y 9/11, Tổng thống Mỹ đương nhiệm th&ocirc;ng b&aacute;o&nbsp;<span>sa thải</span> Bộ trưởng Quốc ph&ograve;ng Mark Esper, động th&aacute;i được đ&aacute;nh gi&aacute; l&agrave; mở m&agrave;n cho một sự thay đổi lớn trong bộ m&aacute;y l&atilde;nh đạo trong 2 th&aacute;ng cuối nhiệm kỳ. &Ocirc;ng cũng viết một c&aacute;ch đầy lạc quan tr&ecirc;n Twitter về chiến thắng kiểm phiếu lại ở hai bang Georgia v&agrave; Wisconsin.</p> <p class="t-j">Trong khi đ&oacute;, đợt b&ugrave;ng ph&aacute;t Covid-19 mới vừa xuất hiện trong đội ngũ của &ocirc;ng Trump. Gi&aacute;m đốc Ph&aacute;t triển Nh&agrave; ở v&agrave; Đ&ocirc; thị Ben Carson v&agrave; người điều h&agrave;nh c&aacute;c nỗ lực kiểm phiếu lại Dave Bossie l&agrave; hai nh&acirc;n vật mới nhất c&oacute; kết quả x&eacute;t nghiệm dương t&iacute;nh với virus corona sau khi dự tiệc đ&ecirc;m bầu cử b&ecirc;n trong Nh&agrave; Trắng. Ch&aacute;nh văn ph&ograve;ng của &ocirc;ng Trump l&agrave; Mark Meadows cũng được chẩn đo&aacute;n nhiễm Covid-19.</p> <table class="FmsArticleBoxStyle ImageBox ImageCenterBox Border-1 image t-j"> <tbody> <tr> <td class="FmsArticleBoxStyle-Images image "><img alt="Hai thế giới hậu bầu cử giằng co nhau ở Mỹ" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/10/vnn-imgs-f-vgcloud-vn_hai-the-gioi-hau-bau-cu-giang-co-nhau-o-my-1.jpg" /></td> </tr> <tr> <td class="FmsArticleBoxStyle-Content image_desc">Tổng thống Donald Trump ra hiệu với người ủng hộ từ trong xe &ocirc;t&ocirc; h&ocirc;m 8/11. Ảnh: AP</td> </tr> </tbody> </table> <p class="t-j">Thực tế kể tr&ecirc;n tạo cảm gi&aacute;c hai phe đang hoạt động trong hai thế giới kh&aacute;c biệt: Một với &ocirc;ng Biden đ&atilde; đắc cử tổng thống v&agrave; một với &ocirc;ng Trump c&ograve;n v&agrave;i tuần nữa để giải quyết vấn đề.</p> <p class="t-j">Ở thế giới đầu ti&ecirc;n, &ocirc;ng Joe Biden v&agrave; chiến dịch của &ocirc;ng đang đẩy mạnh c&aacute;c kế hoạch chuyển giao. Ở thế giới thứ hai, &ocirc;ng Donald Trump c&ugrave;ng chiến dịch của &ocirc;ng đang vạch ra c&aacute;c bước tiếp theo cho những th&aacute;ch thức ph&aacute;p l&yacute; l&acirc;u d&agrave;i.</p> <p><strong>Mọi việc chưa kết th&uacute;c</strong></p> <p class="t-j">Theo tạp ch&iacute; Politico, c&oacute; vẻ như C&aacute;nh T&acirc;y của Nh&agrave; Trắng đang mắc kẹt ở giữa. Một quan chức cho biết, c&aacute;c nh&acirc;n vi&ecirc;n đang chờ đợi kết quả bầu cử cuối c&ugrave;ng, v&agrave; một số quan chức cấp cao như&nbsp;Jared Kushner v&agrave; Thư k&yacute; b&aacute;o ch&iacute; Kayleigh McEnany đang lơ lửng giữa chiến dịch v&agrave; c&ocirc;ng việc của họ.</p> <p class="t-j">Ph&oacute; tổng thống Mike Pence, vốn k&iacute;n tiếng hơn trong những ng&agrave;y sau cuộc bầu cử, cũng l&ecirc;n Twitter th&ocirc;ng b&aacute;o &ocirc;ng đ&atilde; n&oacute;i với đội ngũ của m&igrave;nh rằng &quot;mọi việc chưa kết th&uacute;c cho đến khi n&oacute; kết th&uacute;c... v&agrave; chuyện n&agrave;y vẫn chưa qua đ&acirc;u&quot;.</p> <p class="t-j">Trong chiến dịch t&aacute;i tranh cử của &ocirc;ng Trump, c&aacute;c th&agrave;nh vi&ecirc;n d&agrave;nh cả ng&agrave;y thứ Hai (9/11) để củng cố lập luận c&ocirc;ng khai cho c&aacute;c vụ kiện ở một số bang chiến địa, đồng thời tranh thủ giải th&iacute;ch cho nh&acirc;n vi&ecirc;n c&aacute;ch thức họ c&oacute; thể giải quyết vấn đề n&agrave;y. Một nguồn tin tiết lộ cho Politico rằng, nhiều nh&acirc;n vi&ecirc;n đ&atilde; được triệu tập tới trụ sở tranh cử ở Virginia để dự một cuộc họp dưới sự chủ tr&igrave; của Bill Stepien, Gi&aacute;m đốc chiến dịch, v&agrave; luật sư Justin Clark.</p> <p class="t-j">Đến nay, một số vụ kiện đ&atilde; bị t&ograve;a &aacute;n b&aacute;c bỏ, v&agrave; chiến dịch của &ocirc;ng Trump vẫn chưa đưa ra bằng chứng về t&igrave;nh trạng gian lận phổ biến c&oacute; thể l&agrave;m thay đổi kết quả bầu cử.</p> <table class="FmsArticleBoxStyle ImageBox ImageCenterBox Border-1 image t-j"> <tbody> <tr> <td class="FmsArticleBoxStyle-Images image "><img alt="Hai thế giới hậu bầu cử giằng co nhau ở Mỹ" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/10/vnn-imgs-f-vgcloud-vn_hai-the-gioi-hau-bau-cu-giang-co-nhau-o-my-2.jpg" /></td> </tr> <tr> <td class="FmsArticleBoxStyle-Content image_desc">&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> <p class="t-j"><strong>Phe &ocirc;ng Trump kh&oacute; nhượng bộ</strong></p> <p class="t-j">Ph&aacute;t biểu tr&ecirc;n Fox Business, Jason Miller - cố vấn chiến dịch t&aacute;i tranh cử của &ocirc;ng Trump - n&oacute;i rằng chiến dịch tin c&oacute; con đường hướng tới việc Tổng thống tiếp tục tại nhiệm.</p> <p class="t-j">&quot;Ch&uacute;ng t&ocirc;i sẽ theo đuổi tất cả c&aacute;c biện ph&aacute;p ph&aacute;p l&yacute; n&agrave;y, tất cả c&aacute;c phương ph&aacute;p kiểm phiếu. Ch&uacute;ng t&ocirc;i sẽ tiếp tục vạch trần v&agrave; điều tra tất cả c&aacute;c trường hợp gian lận hoặc lạm dụng, v&agrave; đảm bảo người d&acirc;n Mỹ c&oacute; thể tin tưởng ho&agrave;n to&agrave;n v&agrave;o c&aacute;c cuộc bầu cử n&agrave;y&quot;, &ocirc;ng Miller tuy&ecirc;n bố.</p> <p class="t-j">Vị cố vấn cho biết th&ecirc;m, chiến dịch đang thu thập bằng chứng về c&aacute;o buộc gian lận v&agrave; tin rằng sẽ đủ để thay đổi kết quả bầu cử ở Pennsylvania. &Ocirc;ng cũng rất hy vọng v&agrave;o kiểm phiếu lại ở Georgia, Arizona, c&ugrave;ng h&agrave;nh động ph&aacute;p l&yacute; ở Michigan v&agrave; Wisconsin.</p> <p class="t-j">Jason Miller khẳng định &quot;nhượng bộ thậm ch&iacute; kh&ocirc;ng c&oacute; trong khối từ vựng của ch&uacute;ng t&ocirc;i l&uacute;c n&agrave;y&quot;.</p> <p class="t-j">Để chi trả cho c&aacute;c vụ kiện, chiến dịch đang cố gắng huy động h&agrave;ng chục triệu đ&ocirc;la, dựa v&agrave;o c&aacute;c nh&agrave; t&agrave;i trợ h&agrave;ng đầu v&agrave; c&aacute;c nỗ lực g&acirc;y quỹ cả tr&ecirc;n mạng lẫn qua tin nhắn. Chiến dịch c&ograve;n cử người đại diện l&ecirc;n truyền h&igrave;nh địa phương ở c&aacute;c tiểu bang c&oacute; khiếu kiện để tuy&ecirc;n truyền.</p> <p class="t-j">Bất chấp những nỗ lực đ&oacute;, một số nh&acirc;n vi&ecirc;n của chiến dịch thừa nhận kh&ocirc;ng c&oacute; c&aacute;ch n&agrave;o lật ngược kết quả bầu cử v&agrave; họ đ&atilde; bắt đầu t&igrave;m kiếm c&ocirc;ng việc tiếp theo cho m&igrave;nh. Một nguồn tin cho biết, chiến dịch sẽ trả lương cho nh&acirc;n vi&ecirc;n đến ng&agrave;y 30/11.&nbsp;&nbsp;</p> <p class="t-j"><iframe allowfullscreen="" frameborder="0" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/4b9rmRKzBw0?autoplay=1&amp;mute=1&amp;rel=0" width="560">browser not support iframe.</iframe></p> <p class="t-j"><strong>To&agrave;n cảnh&nbsp;<span>Bầu cử tổng thống Mỹ</span>&nbsp; </strong></p> <p><strong>Thanh Hảo</strong></p> <div class="inner-article t-j"><span><img alt="Ông Trump đẩy việc chuyển giao chính quyền vào 'mớ hỗn độn'" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/10/vnn-imgs-f-vgcloud-vn_tu-choi-nhan-thua-ong-trump-can-tro-chuyen-giao-chinh-quyen-2.jpg" /></span> <h4 class="title f-14 c-000">&nbsp;</h4> </div> </div>

Theo vietnamnet.vn
back to top