Trao Giải Báo chí với phát triển bền vững 2018 cho 10 tác giả đoạt giải

Ngày 23/11, tại Hà Nội, đã diễn ra lễ trao Giải 'Báo chí với phát triển bền vững 2018' và phát động 'Giải Báo chí với phát triển bền vững 2019'.

<div> <p>(Tổ Quốc) - Ng&agrave;y 23/11, tại H&agrave; Nội, đ&atilde; diễn ra lễ trao Giải &quot;B&aacute;o ch&iacute; với ph&aacute;t triển bền vững 2018&quot; v&agrave; ph&aacute;t động &quot;Giải B&aacute;o ch&iacute; với ph&aacute;t triển bền vững 2019&quot;.</p> <div> <p>Tham dự lễ trao giải &quot;B&aacute;o ch&iacute; với Ph&aacute;t triển bền vững 2018&quot; v&agrave; ph&aacute;t động Giải năm 2019 c&oacute; t&acirc;n Đại sứ Canada tại Việt Nam - b&agrave; Deborah Paul, Gi&aacute;m đốc chương tr&igrave;nh Cải c&aacute;ch kinh tế vĩ m&ocirc;/ Tăng trưởng xanh - &ocirc;ng Michael Krakowski v&agrave; đại diện của Tổ chức Hợp t&aacute;c quốc tế Đức (GIZ), tổ chức CARE International, trung t&acirc;m Ph&aacute;t triển s&aacute;ng tạo xanh (Green ID), Trung t&acirc;m con người v&agrave; thi&ecirc;n nhi&ecirc;n PanNature, tổ chức S&aacute;ng kiến b&aacute;o c&aacute;o to&agrave;n cầu GRI&hellip;</p> <p>Sau 5 th&aacute;ng ph&aacute;t động v&agrave; tổ chức &quot;Giải B&aacute;o ch&iacute; với Ph&aacute;t triển bền vững 2018&quot;, BTC đ&atilde; nhận được 503 b&agrave;i tham dự từ 173 t&aacute;c giả của142 tờ b&aacute;o tr&ecirc;n cả nước. Trong số n&agrave;y c&oacute; nhiều b&agrave;i b&aacute;o của c&aacute;c nh&agrave; b&aacute;o đến từ c&aacute;c b&aacute;o như Ch&iacute;nh phủ điện tử, Điện tử Tổ Quốc, VnExpress, D&acirc;n Tr&iacute;, Thanh Ni&ecirc;n, Tuổi trẻ, Lao động, Tiền phong, Ph&aacute;p luật TP.HCM, Thời b&aacute;o Kinh tế Việt Nam, B&aacute;o điện tử Đảng Cộng Sản, Qu&acirc;n đội nh&acirc;n d&acirc;n, S&agrave;i G&ograve;n Giải ph&oacute;ng, Đại biểu nh&acirc;n d&acirc;n, B&aacute;o Nh&acirc;n d&acirc;n&hellip; C&aacute;c đ&agrave;i truyền h&igrave;nh lớn như Truyền h&igrave;nh Th&ocirc;ng tấn, Đ&agrave;i truyền h&igrave;nh VOV, Truyền h&igrave;nh VTC&hellip; đều c&oacute; t&aacute;c phẩm tham dự Giải.</p> <div> <div><img alt="Trao Giải Báo chí với phát triển bền vững 2018 cho 10 tác giả đoạt giải - Ảnh 1." src="https://khds.1cdn.vn/2018/11/27/logo-bao-chi-voi-pt-ben-vung-15429638847891525086473(1).jpg" /></div> </div> <p>Tổng kết về Giải B&aacute;o ch&iacute; với ph&aacute;t triển bền vững năm 2018, trong 503 b&agrave;i b&aacute;o tham dự c&oacute; 205 b&agrave;i (chiếm 40,7%) thuộc lĩnh vực m&ocirc;i trường, 214 b&agrave;i (chiếm 42,5%) thuộc lĩnh vực giới, 84 b&agrave;i (chiếm 16%) ở c&aacute;c lĩnh vực kh&aacute;c. Thể loại b&agrave;i tham dự Giải phong ph&uacute;, từ c&aacute;c tin tức cho tới c&aacute;c loạt b&agrave;i ph&oacute;ng sự, ph&oacute;ng sự điều tra, ghi nhanh&hellip; trong đ&oacute; c&oacute; 140 ph&oacute;ng sự điều tra (28%), 27 ph&oacute;ng sự (5%) v&agrave; 171 tin (34%). C&aacute;c đối tượng tham gia giải phong ph&uacute;, ngo&agrave;i c&aacute;c nh&agrave; b&aacute;o c&ograve;n c&oacute; c&aacute;c luật sư, nh&agrave; nghi&ecirc;n cứu, c&aacute;c cộng t&aacute;c vi&ecirc;n b&aacute;o ch&iacute;. Số lượng nữ t&aacute;c giả tham gia Giải chiếm ưu thế, tới 94 t&aacute;c giả (54,33%), trong khi đ&oacute;, nam t&aacute;c giả l&agrave; 79 người (45,67%). C&oacute; 2 tập thể gửi b&agrave;i dự Giải l&agrave; Chi hội nh&agrave; b&aacute;o B&aacute;o điện tử Ch&iacute;nh phủ v&agrave; b&aacute;o B&agrave; Rịa Vũng T&agrave;u.</p> <p>Từ những danh s&aacute;ch n&agrave;y, Ban Gi&aacute;m khảo đ&atilde; l&agrave;m việc c&ocirc;ng t&acirc;m v&agrave; Ban Tổ chức đ&atilde; chọn ra được 10 giải, trong đ&oacute; c&oacute; 4 giải về giới v&agrave; 6 giải về lĩnh vực m&ocirc;i trường.</p> <p>Theo đ&aacute;nh gi&aacute; của Ban gi&aacute;m khảo, những t&aacute;c phẩm lọt v&agrave;o v&ograve;ng chung khảo c&oacute; chất lượng cao. Th&agrave;nh c&ocirc;ng n&agrave;y c&oacute; được cũng nhờ việc tổ chức v&agrave; truyền th&ocirc;ng chuy&ecirc;n nghiệp của Ban tổ chức - Viện nghi&ecirc;n cứu Truyền th&ocirc;ng ph&aacute;t triển (RED). Ngay sau lễ ph&aacute;t động, BTC đ&atilde; gửi theo đường c&ocirc;ng văn tới 232 cơ quan b&aacute;o ch&iacute; tr&ecirc;n to&agrave;n quốc mời tham dự Giải.</p> <p>C&oacute; thể n&oacute;i Ph&aacute;t triển bền vững trở th&agrave;nh xu thế chung m&agrave; to&agrave;n nh&acirc;n loại đang nỗ lực hướng tới. C&aacute;c mục ti&ecirc;u trong Chương tr&igrave;nh nghị sự 2030 của Li&ecirc;n hiệp quốc được xem như l&agrave; định hướng mang t&iacute;nh to&agrave;n cầu v&agrave; mỗi quốc gia cần phải đặt ra c&aacute;c mục ti&ecirc;u ph&ugrave; hợp với bối cảnh của quốc gia để thực hiện.</p> <p>Từ 17 Mục ti&ecirc;u PTBV to&agrave;n cầu (SGDs) đ&atilde; được Việt Nam quốc gia h&oacute;a trong Kế hoạch h&agrave;nh động quốc gia thực hiện Chương tr&igrave;nh nghị sự 2030 (VSDGs) được ban h&agrave;nh th&aacute;ng 5/2017 với 115 mục ti&ecirc;u cụ thể để ph&ugrave; hợp với điều kiện v&agrave; ưu ti&ecirc;n ph&aacute;t triển của quốc gia tr&ecirc;n cơ sở kết quả thực hiện th&agrave;nh c&ocirc;ng c&aacute;c Mục ti&ecirc;u ph&aacute;t triển thi&ecirc;n ni&ecirc;n kỷ (MDGs). Kh&aacute;c với c&aacute;c mục ti&ecirc;u thi&ecirc;n ni&ecirc;n kỷ nhấn mạnh vai tr&ograve; nh&agrave; nước, c&aacute;c mục ti&ecirc;u ph&aacute;t triển bền vững đ&ograve;i hỏi sự chung tay của mọi người, với khẩu hiệu quen thuộc &quot;kh&ocirc;ng để ai ở lại ph&iacute;a sau&quot;.</p> <p>Ph&aacute;t triển bền vững vừa l&agrave; lợi &iacute;ch, l&agrave; thước đo cho ph&aacute;t triển chất lượng v&agrave; l&agrave; sự sống c&ograve;n của quốc gia, d&acirc;n tộc. V&igrave; vậy chiến lược ph&aacute;t triển bền vững theo hướng kết hợp h&agrave;i h&ograve;a giữa ph&aacute;t triển kinh tế với ph&aacute;t triển con người, x&atilde; hội v&agrave; bảo vệ t&agrave;i nguy&ecirc;n, m&ocirc;i trường đ&atilde; được ghi nhận trong c&aacute;c chương tr&igrave;nh nh&agrave; nước v&agrave; cần được mọi người trong x&atilde; hội nhận thức v&agrave; thực hiện.</p> <p>Việc truyền th&ocirc;ng về c&aacute;c mục ti&ecirc;u ph&aacute;t triển bền vững, tiến tr&igrave;nh thực hiện, những hạn chế, những tấm gương, c&acirc;u chuyện thực hiện c&aacute;c mục ti&ecirc;u quốc gia về PTBV đ&oacute;ng vai tr&ograve; quan trọng trong việc kh&iacute;ch lệ sự chung tay của mỗi người v&agrave;o tiến tr&igrave;nh ph&aacute;t triển. V&igrave; vậy, b&ecirc;n cạnh truyền th&ocirc;ng nh&agrave; nước, giới b&aacute;o ch&iacute; cần chủ động tham gia v&agrave;o việc truyền th&ocirc;ng về c&aacute;c mục ti&ecirc;u ph&aacute;t triển bền vững.</p> <p>&quot;Giải B&aacute;o ch&iacute; với ph&aacute;t triển bền vững&quot; l&agrave; một trong những s&aacute;ng kiến truyền th&ocirc;ng của Viện Nghi&ecirc;n cứu truyền th&ocirc;ng ph&aacute;t triển (RED), được ghi nhận v&agrave;o chương tr&igrave;nh h&agrave;nh động 2018 nhằm kh&iacute;ch lệ hoạt động truyền th&ocirc;ng hiệu quả về ph&aacute;t triển bền vững ở Việt Nam. Giải thưởng n&agrave;y nhằm v&agrave;o c&aacute;c sản phẩm b&aacute;o ch&iacute; nhưng kh&aacute;c với giải thưởng b&aacute;o ch&iacute; th&ocirc;ng thường ở chỗ n&oacute; nhấn mạnh v&agrave; cổ vũ cho hoạt động truyền th&ocirc;ng hiệu quả về ph&aacute;t triển bền vững.</p> <p>Trong lần đầu ti&ecirc;n tổ chức, Giải d&agrave;nh cho c&aacute;c sản phẩm b&aacute;o ch&iacute; điện tử viết về hai lĩnh vực l&agrave; Giới v&agrave; M&ocirc;i trường. Trong đ&oacute;, lĩnh vực Giới ưu ti&ecirc;n c&aacute;c chủ đề: Định kiến giới; Bạo lực gia đ&igrave;nh, bạo h&agrave;nh giới; Sức khỏe sinh sản v&agrave; t&igrave;nh dục, quyền sinh sản; Giới trong giảm ngh&egrave;o bền vững cho đồng b&agrave;o d&acirc;n tộc thiểu số; Phụ nữ v&agrave; tiếp cận th&ocirc;ng tin; Phụ nữ trong bảo vệ v&agrave; ph&aacute;t triển rừng; Sự tham gia của phụ nữ v&agrave;o mọi lĩnh vực x&atilde; hội; LGBT; Bảo vệ trẻ em.</p> <p>Lĩnh vực M&ocirc;i trường ưu ti&ecirc;n c&aacute;c chủ đề như Bảo vệ m&ocirc;i trường, khai th&aacute;c t&agrave;i nguy&ecirc;n, kho&aacute;ng sản, tiếp cận nguồn năng lượng bền vững, năng lượng t&aacute;i tạo; Canh t&aacute;c bền vững; R&aacute;c thải đại dương; B&aacute;o c&aacute;o ph&aacute;t triển bền vững của doanh nghiệp; Sự tham gia của cộng đồng trong quản l&yacute; v&agrave; bảo vệ rừng; Bảo vệ động vật hoang d&atilde;.</p> <p>Sau lễ trao giải &quot;Giải B&aacute;o ch&iacute; với ph&aacute;t triển bền vững 2018&quot;, BTC đ&atilde; tiếp tục ph&aacute;t động &quot;Giải B&aacute;o ch&iacute; với ph&aacute;t triển bền vững 2019&quot;. BTC Giải &quot;B&aacute;o ch&iacute; với Ph&aacute;t triển bền vững&quot; hy vọng nhận được sự tham gia, hưởng ứng nhiệt t&igrave;nh của c&aacute;c nh&agrave; b&aacute;o v&agrave; c&aacute;c cơ quan li&ecirc;n quan trong suốt thời gian của Giải.</p> </div> </div>

Theo toquoc.vn
Chat GPT-4o mới có gì đặc biệt?

Chat GPT-4o mới có gì đặc biệt?

Mới đây, OpenAI đã ra mắt mô hình GPT-4o với kí tự "o" tức "omni" - nghĩa là toàn năng, biểu thị cho khả năng xử lý đa dạng các tác vụ như: Văn bản, hội thoại, video,.. cung cấp miễn phí cho tất cả các người dùng.
Nokia 3210 sẽ được "hồi sinh" sau 25 năm?

Nokia 3210 sẽ được "hồi sinh" sau 25 năm?

Sau thành công với Nokia 6310, HMD Global đang chuẩn bị "hồi sinh" chiếc Nokia 3210 huyền thoại từ năm 1999 với thiết kế hiện đại nhưng vẫn giữ được đường nét hoài cổ, cùng logo Nokia kinh điển được in ở mặt lưng.
back to top