TP.HCM gỡ vướng tại nhiều dự án có vốn ‘khủng’

Vướng mắc tại các dự án lớn, chậm tiến độ tại TP.HCM sẽ được thành phố giải quyết ngay đầu năm 2019 để đẩy nhanh tiến độ, sớm đưa vào sử dụng.

<div> <p style="text-align: justify;">Theo đ&oacute;, trước c&aacute;c lo lắng về việc chậm tiến độ dự &aacute;n metro số 1 do giải ng&acirc;n chậm, tại cuộc họp triển khai nhiệm vụ kinh tế - x&atilde; hội năm 2019 diễn ra gần đ&acirc;y, B&iacute; thư Th&agrave;nh ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nh&acirc;n n&oacute;i rằng Ch&iacute;nh phủ sẽ phối hợp với TP.HCM để giải quyết những vướng mắc li&ecirc;n quan nhằm đẩy nhanh tiến độ dự &aacute;n.</p> <p style="text-align: justify;">Trước mắt, TP.HCM đ&atilde; ra quyết định điều chuyển Gi&aacute;m đốc Sở Giao th&ocirc;ng vận tải TP.HCM B&ugrave;i Xu&acirc;n Cường về l&agrave;m Trưởng ban đường sắt đ&ocirc; thị. Nếu l&agrave;m tốt th&igrave; tuyến metro số 1 cơ bản c&oacute; thể ho&agrave;n th&agrave;nh cuối năm 2020.</p> <p style="text-align: justify;">C&ograve;n tại dự &aacute;n chống ngập c&oacute; t&iacute;nh tới biến đổi kh&iacute; hậu trị gi&aacute; gần 10.000 tỉ đồng, &ocirc;ng Nguyễn Thiện Nh&acirc;n cho biết sẽ khởi động lại dự &aacute;n từ th&aacute;ng gi&ecirc;ng năm nay, cố gắng ho&agrave;n th&agrave;nh trong giai đoạn 2019 - 2020. Theo &ocirc;ng Nh&acirc;n, sở dĩ dự &aacute;n bị dừng lại chủ yếu do quy chế phối hợp giữa c&aacute;c cơ quan chưa đồng bộ dẫn tới giải ng&acirc;n chậm.</p> <p style="text-align: justify;">UBND TP.HCM đ&atilde; chỉ đạo c&aacute;c đơn vị li&ecirc;n quan đẩy nhanh qu&aacute; tr&igrave;nh giải quyết c&aacute;c thủ tục để dự &aacute;n t&aacute;i khởi động sớm nhất. Trong đ&oacute;, Trung t&acirc;m Chống ngập TP.HCM được y&ecirc;u cầu tổ chức kiểm tra, k&yacute; x&aacute;c nhận hồ sơ khối lượng c&ocirc;ng việc ho&agrave;n th&agrave;nh phục vụ giải ng&acirc;n khoản vay cho dự &aacute;n.</p> <p style="text-align: justify;">Hiện tại, chủ đầu tư l&agrave; C&ocirc;ng ty TNHH Trung Nam BT 1547 đang ho&agrave;n th&agrave;nh c&aacute;c kh&acirc;u để t&aacute;i khởi động dự &aacute;n ngay sau Tết Nguy&ecirc;n đ&aacute;n v&agrave; đẩy nhanh tiến độ nhằm đưa dự &aacute;n hoạt động v&agrave;o cuối năm 2019.</p> <p style="text-align: justify;">B&ecirc;n cạnh 2 dự &aacute;n lớn tr&ecirc;n, nhiều dự &aacute;n đầu tư x&acirc;y dựng c&ocirc;ng tr&igrave;nh theo h&igrave;nh thức hợp đồng x&acirc;y dựng - chuyển giao (hợp đồng BT) đ&atilde; tạm dừng trong năm 2018 để chờ hướng dẫn của Thủ tướng cũng sẽ được giải quyết theo Nghị quyết 160 ng&agrave;y 28.12.2018 của Ch&iacute;nh phủ.</p> <p style="text-align: justify;">Cụ thể, với những dự &aacute;n đ&atilde; k&yacute; kết hợp đồng BT trước ng&agrave;y 1.1.2018 sẽ được tiếp tục triển khai như thỏa thuận. C&ograve;n dự &aacute;n k&yacute; hợp đồng từ thời điểm n&agrave;y về sau sẽ phải r&agrave; so&aacute;t lại. Nếu thấy ph&ugrave; hợp về ph&aacute;p l&yacute; hiện h&agrave;nh th&igrave; được thực hiện tiếp. Trường hợp c&oacute; điểm chưa ph&ugrave; hợp sẽ phải được điều chỉnh.</p> <p style="text-align: justify;">Trong khi đ&oacute;, c&aacute;c dự &aacute;n BT đ&atilde; ho&agrave;n th&agrave;nh c&ocirc;ng t&aacute;c lựa chọn nh&agrave; đầu tư nhưng chưa k&yacute; hợp đồng th&igrave; sẽ được đ&agrave;m ph&aacute;n, k&yacute; kết tr&ecirc;n cơ sở tu&acirc;n thủ đ&uacute;ng c&aacute;c quy định ph&aacute;p luật.</p> <p style="text-align: justify;">Li&ecirc;n quan đến c&aacute;c dự &aacute;n đầu tư c&ocirc;ng, theo Ph&oacute; gi&aacute;m đốc Sở Kế hoạch v&agrave; Đầu tư TP.HCM L&ecirc; Thị Huỳnh Mai, t&iacute;nh từ năm 2011 đến nay, TP.HCM đ&atilde; bố tr&iacute; kế hoạch vốn đầu tư c&ocirc;ng từ nguồn vốn ng&acirc;n s&aacute;ch l&agrave; 180.000 tỉ đồng, trong đ&oacute; giai đoạn 2016 - 2018 l&agrave; gần khoảng 75.000 tỉ đồng. Vốn đầu tư c&ocirc;ng tập trung ưu ti&ecirc;n v&agrave;o c&aacute;c c&ocirc;ng tr&igrave;nh trọng điểm, cũng như 7 chương tr&igrave;nh đột ph&aacute; của th&agrave;nh phố.</p> <p style="text-align: justify;">Tuy nhi&ecirc;n, trong điều kiện ng&acirc;n s&aacute;ch TP.HCM c&ograve;n gặp nhiều kh&oacute; khăn, tỷ lệ điều tiết ng&acirc;n s&aacute;ch được giữ lại ng&agrave;y c&agrave;ng giảm so với giai đoạn trước đ&acirc;y, TP.HCM đ&atilde; chủ động huy động c&aacute;c nguồn vốn kh&aacute;c th&ocirc;ng qua việc ph&aacute;t h&agrave;nh tr&aacute;i phiếu ch&iacute;nh quyền địa phương, k&ecirc;u gọi nguồn vốn hợp t&aacute;c c&ocirc;ng tư, x&atilde; hội h&oacute;a.</p> <p style="text-align: justify;">Về t&igrave;nh h&igrave;nh giải ng&acirc;n vốn đầu tư c&ocirc;ng, đến nay, tổng số vốn đầu tư c&ocirc;ng từ ng&acirc;n s&aacute;ch TP.HCM đ&atilde; giải ng&acirc;n trong giai đoạn 2011 - 2018 l&agrave; khoảng 160.000 tỉ đồng, đạt 90% tổng kế hoạch vốn được giao.</p> <p style="text-align: justify;">Trong thời gian tới, Sở Kế hoạch v&agrave; Đầu tư đề xuất TP.HCM tập trung thực hiện đồng bộ c&aacute;c nh&oacute;m giải ph&aacute;p về n&acirc;ng cao hiệu quả đầu tư c&ocirc;ng v&agrave; n&acirc;ng cao tiến độ giải ng&acirc;n kế hoạch đầu tư c&ocirc;ng. Trong đ&oacute;, thường xuy&ecirc;n r&agrave; so&aacute;t kiến nghị, g&oacute;p &yacute; cho Trung ương sửa đổi c&aacute;c nội dung c&ograve;n bất cập, chồng ch&eacute;o giữa c&aacute;c luật v&agrave; nghị định để tạo ra sự đồng bộ, thuận lợi v&agrave; hợp l&yacute; khi thực hiện c&aacute;c dự &aacute;n đầu tư c&ocirc;ng.</p> <p style="text-align: justify;">V&agrave;o hằng qu&yacute; sẽ thường xuy&ecirc;n lập c&aacute;c đo&agrave;n kiểm tra r&agrave; so&aacute;t tiến độ thực hiện c&aacute;c dự &aacute;n, kịp thời điều chỉnh vốn c&aacute;c dự &aacute;n c&oacute; tỷ lệ giải ng&acirc;n thấp sang những dự &aacute;n c&oacute; tỷ lệ giải ng&acirc;n cao nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự &aacute;n, hạn chế tối đa t&igrave;nh trạng k&eacute;o d&agrave;i thực hiện dự &aacute;n qu&aacute; thời gian quy định.</p> <p style="text-align: justify;">Đặc biệt, tiến độ triển khai thực hiện theo nguy&ecirc;n tắc l&agrave; huy động nguồn vốn đến đ&acirc;u th&igrave; bố tr&iacute; kế hoạch vốn đến đ&oacute;, phấn đấu tổng thu ng&acirc;n s&aacute;ch đạt chỉ ti&ecirc;u, quản l&yacute; thu c&oacute; hiệu quả để tạo nguồn thu chi cho đầu tư ph&aacute;t triển.</p> <p style="text-align: justify;">Ngo&agrave;i ra, cơ quan n&agrave;y sẽ chủ động t&igrave;m kiếm đề xuất nh&agrave; đầu tư v&agrave; thực hiện c&oacute; hiệu quả chủ trương x&atilde; hội h&oacute;a đầu tư cho tất cả c&aacute;c ng&agrave;nh, lĩnh vực th&ocirc;ng qua phương thức đầu tư hợp t&aacute;c c&ocirc;ng tư; chương tr&igrave;nh k&iacute;ch cầu để huy động th&ecirc;m nguồn vốn đầu tư cho x&atilde; hội g&oacute;p phần giảm &aacute;p lực ng&acirc;n s&aacute;ch cho th&agrave;nh phố.</p> <p style="text-align: justify;"><strong>Phan Diệu</strong></p> </div> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>

Theo motthegioi.vn
Có nên mua khẩu trang lọc bụi mịn giá rẻ?

Có nên mua khẩu trang lọc bụi mịn giá rẻ?

Với chất lượng không khí đang ngày càng ô nhiễm như hiện nay, việc dùng khẩu trang để lọc bụi mịn trở nên cần thiết và quan trọng. Tuy nhiên, không phải loại khẩu trang nào cũng có chất lượng tốt, đạt hiệu quả trong việc bảo vệ sức khỏe.
back to top