Tổng thống Trump ra lệnh cấm doanh nghiệp Mỹ đầu tư vào 31 công ty Trung Quốc

Sau sắc lệnh trên, cổ phiếu của những công ty hàng đầu Trung Quốc như China Mobile và China Telecom đã giảm điểm khá mạnh.

<div> <p style="text-align: justify;"><span id="mainContent">Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa k&yacute; sắc lệnh m&agrave; theo đ&oacute; cấm c&aacute;c doanh nghiệp đầu tư v&agrave;o những c&ocirc;ng ty Trung Quốc thuộc sở hữu hoặc được kiểm so&aacute;t bởi qu&acirc;n đội nước n&agrave;y. Đ&acirc;y l&agrave; động th&aacute;i mới nhất của Nh&agrave; Trắng trong nỗ lực g&acirc;y &aacute;p lực buộc Bắc Kinh chấm dứt thứ m&agrave; &ocirc;ng Trump mi&ecirc;u tả l&agrave; những h&agrave;nh động kinh doanh kh&ocirc;ng c&ocirc;ng bằng.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span id="mainContent">Theo sắc lệnh h&agrave;nh ph&aacute;p được k&yacute; h&ocirc;m qua (12/11), Trung Quốc &quot;ng&agrave;y c&agrave;ng lợi dụng&quot; nguồn vốn của Mỹ cho việc &quot;ph&aacute;t triển v&agrave; hiện đại h&oacute;a qu&acirc;n đội, cơ quan t&igrave;nh b&aacute;o...&quot;, do đ&oacute; trở th&agrave;nh mối đe dọa đối với Mỹ.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span id="mainContent">Sau khi đạt được thỏa thuận thương mại giai đoạn 1 v&agrave;o đầu năm nay, mối quan hệ giữa Mỹ v&agrave; Trung Quốc đ&atilde; xấu đi đ&aacute;ng kể. &Ocirc;ng Trump nhiều lần đe dọa sẽ trừng phạt Bắc Kinh v&igrave; dịch bệnh cũng như c&aacute;c vấn đề li&ecirc;n quan đến Hồng K&ocirc;ng v&agrave; cộng đồng người Hồi gi&aacute;o thiểu số ở Trung Quốc. Đ&aacute;p lại, Trung Quốc cũng đe dọa sẽ trả đũa, tung ra 1 danh s&aacute;ch đen c&aacute;c c&ocirc;ng ty Mỹ m&agrave; nước n&agrave;y sẽ nhắm tới.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span id="mainContent">Sau sắc lệnh tr&ecirc;n, cổ phiếu của những c&ocirc;ng ty h&agrave;ng đầu Trung Quốc như China Mobile v&agrave; China Telecom đ&atilde; giảm điểm kh&aacute; mạnh. Theo sắc lệnh n&agrave;y, c&aacute;c quỹ đầu tư, quỹ hưu tr&iacute; của Mỹ sẽ bị cấm mua v&agrave; b&aacute;n cổ phiếu của 31 c&ocirc;ng ty Trung Quốc m&agrave; Lầu năm g&oacute;c cho l&agrave; c&oacute; quan hệ với qu&acirc;n đội Trung Quốc.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span id="mainContent">Nằm trong danh s&aacute;ch, cổ phiếu của China giảm 5,8% khi s&agrave;n Hồng K&ocirc;ng vừa mở cửa, mức giảm mạnh nhất trong gần 8 th&aacute;ng. Cổ phiếu của China Telecom mất 4,8%.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span id="mainContent">Lệnh cấm sẽ c&oacute; hiệu lực từ ng&agrave;y 11/1/2021, cho ph&eacute;p c&oacute; 1 khoảng thời gian để c&aacute;c c&ocirc;ng ty đầu tư v&agrave; quỹ hưu tr&iacute; Mỹ tho&aacute;i vốn khỏi c&aacute;c c&ocirc;ng ty nằm trong danh s&aacute;ch bị cấm. Nếu như danh s&aacute;ch được bổ sung th&ecirc;m trong tương lai, c&aacute;c nh&agrave; đầu tư Mỹ sẽ c&oacute; thời hạn 60 ng&agrave;y để tho&aacute;i vốn kể từ khi c&oacute; th&ocirc;ng b&aacute;o.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span id="mainContent"><i>Tham khảo Bloomberg</i></span></p> <div class="VCSortableInPreviewMode link-content-footer IMSCurrentEditorEditObject active" style="text-align: justify;">&nbsp;</div> <p class="author" style="text-align: justify;">&nbsp;</p> </div>

Theo Tổ Quốc
40 năm thành lập VUSTA: Dư âm và... tự hào

40 năm thành lập VUSTA: Dư âm và... tự hào

Tham dự Lễ Kỷ niệm 60 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh gặp mặt đội ngũ trí thức và 40 năm ngày thành lập VUSTA, tất cả đại biểu bày tỏ niềm tự hào là thành viên trong ngôi nhà chung của trí thức Việt Nam.
back to top