Tổng Giám đốc doanh nghiệp xăng ở Sài Gòn bị bắt

Bộ Công an phối hợp Công an Đồng Nai khám xét Công ty Cổ phần nhiên liệu Phúc Lâm ở quận 7, TP HCM, và 8 địa điểm tại nhiều tỉnh thành, bắt Tổng Giám đốc.

<div> <figure class="tplCaption"> <div class="fig-picture"><picture><img alt="Cảnh sát vũ trang phong tỏa bên ngoài Công ty Phúc Lâm. Ảnh: Đình Văn." src="https://khds.1cdn.vn/2021/01/01/i1-vnexpress-vnecdn-net_xang-gia-1-8330-1617773235.jpg" /></picture></div> <figcaption itemprop="description"> <p class="Image">Cảnh s&aacute;t vũ trang phong tỏa b&ecirc;n ngo&agrave;i C&ocirc;ng ty Ph&uacute;c L&acirc;m. Ảnh: <em>Đ&igrave;nh Văn.</em></p> </figcaption> </figure> <p class="Normal">S&aacute;ng 7/4, gần 30 c&aacute;n bộ chiến sĩ, trong đ&oacute; c&oacute; cảnh s&aacute;t cơ động vũ trang bao v&acirc;y trụ sở C&ocirc;ng ty Cổ phần nhi&ecirc;n liệu Ph&uacute;c L&acirc;m, rộng hơn 200 m2, tr&ecirc;n đường Ho&agrave;ng Quốc Việt, quận 7, TP HCM.</p> <p class="Normal">Trong khi đại t&aacute; Vũ Hồng Văn, Gi&aacute;m đốc C&ocirc;ng an tỉnh Đồng Nai, l&agrave;m việc với một số người của doanh nghiệp, lực lượng kh&aacute;c chia l&agrave;m nhiều nh&oacute;m kh&aacute;m x&eacute;t to&agrave;n bộ ph&ograve;ng l&agrave;m việc của c&ocirc;ng ty. Rất nhiều hồ sơ, t&agrave;i liệu được cảnh s&aacute;t cho v&agrave;o th&ugrave;ng carton.</p> <p class="Normal">Tổng Gi&aacute;m đốc doanh nghiệp l&agrave; Trần Huy Lập, 61 tuổi, bị C&ocirc;ng an Đồng Nai bắt khẩn cấp c&ugrave;ng 2 người kh&aacute;c.</p> <p class="Normal">Động th&aacute;i n&agrave;y được đưa ra trong qu&aacute; tr&igrave;nh mở rộng điều tra đường d&acirc;y bu&ocirc;n lậu, l&agrave;m giả 200 triệu l&iacute;t xăng dầu do Phan Thanh Hữu (64 tuổi, ở TP HCM) v&agrave; Nguyễn Hữu Tứ (64 tuổi, qu&ecirc; Vĩnh Long) cầm đầu.</p> <figure class="tplCaption"> <div class="fig-picture"><picture><img alt="Ông Trần Huy Lập (trái) chứng kiến cơ quan điều tra khám xét. Ảnh: Công an Đồng Nai." src="https://khds.1cdn.vn/2021/01/01/i1-vnexpress-vnecdn-net_xang-gia-3-9054-1617774386.jpg" /></picture></div> <figcaption itemprop="description"> <p class="Image">&Ocirc;ng Trần Huy Lập (tr&aacute;i) chứng kiến cơ quan điều tra kh&aacute;m x&eacute;t. Ảnh: <em>C&ocirc;ng an Đồng Nai.</em></p> </figcaption> </figure> <p class="Normal">Trả lời <em>VnExpress</em>, đại t&aacute; Nguyễn Ngọc Quang, Ph&oacute; Gi&aacute;m đốc C&ocirc;ng an tỉnh Đồng Nai cho biết, ngo&agrave;i trụ sở c&ocirc;ng ty, cảnh s&aacute;t cũng đồng loạt kh&aacute;m x&eacute;t nh&agrave; ri&ecirc;ng của &ocirc;ng Lập v&agrave; 7 địa điểm kh&aacute;c ở L&acirc;m Đồng, B&igrave;nh Phước v&agrave; B&agrave; Rịa - Vũng T&agrave;u.</p> <p class="Normal">C&ocirc;ng ty Cổ phần nhi&ecirc;n liệu Ph&uacute;c L&acirc;m c&oacute; 6 cổ đ&ocirc;ng, được đăng k&yacute; lần đầu ng&agrave;y 31/12/2013, đăng k&yacute; thay đổi lần thứ 9 v&agrave;o ng&agrave;y 29/6/2020 với vốn đầu tư 153 tỷ đồng.</p> <figure class="tplCaption"> <div class="fig-picture"><picture><img alt="Gần 14h, cảnh sát thu giữ hơn 20 thùng tài liệu tại Công ty Phúc Lâm. Ảnh: Đình Văn." src="https://khds.1cdn.vn/2021/01/01/i1-vnexpress-vnecdn-net_xang-gia-5-7000-1617778185.jpg" /></picture></div> <figcaption itemprop="description"> <p class="Image">Gần 14h, cảnh s&aacute;t thu giữ hơn 20 th&ugrave;ng t&agrave;i liệu tại C&ocirc;ng ty Ph&uacute;c L&acirc;m. Ảnh: <em>Đ&igrave;nh Văn.</em></p> </figcaption> </figure> <p class="Normal">Tối 6/2, sau thời gian d&agrave;i điều tra, C&ocirc;ng an Đồng Nai dưới sự hỗ trợ của Cục cảnh s&aacute;t H&igrave;nh sự đ&atilde; huy động hơn <span>500 c&aacute;n bộ chiến sĩ</span> từ nhiều hướng bất ngờ ập v&agrave;o ụ nổi giữa s&ocirc;ng Hậu, bắt quả tang nhiều người đang pha chế xăng giả, v&agrave; 13 địa điểm kh&aacute;c ở Đồng Nai, TP HCM, Long An, B&agrave; Rịa - Vũng T&agrave;u...</p> <p class="Normal">Vật chứng thu giữ l&agrave; 14 t&agrave;u thuỷ, 10 xe bồn, 13 &ocirc;t&ocirc;, h&agrave;ng triệu l&iacute;t xăng v&agrave; h&oacute;a chất pha chế xăng giả; tr&ecirc;n 123 tỷ đồng, 15 sổ tiết kiệm, 91 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, k&ecirc; bi&ecirc;n h&agrave;ng chục t&agrave;i khoản với số tiền tr&ecirc;n 200 tỷ đồng...</p> <p class="Normal">Cơ quan điều tra cho rằng, đường d&acirc;y tội phạm do hai đại gia Phan Thanh Hữu v&agrave; Nguyễn Hữu Tứ cầm đầu c&oacute; thể đ&atilde; bu&ocirc;n lậu, sản xuất đến 200 triệu l&iacute;t xăng giả.</p> <p class="Normal">C&ocirc;ng an Đồng Nai đ&atilde; khởi tố 52 người về c&aacute;c tội <em>B</em><em>u&ocirc;n lậu; Sản xuất bu&ocirc;n b&aacute;n h&agrave;ng giả; Mua b&aacute;n tr&aacute;i ph&eacute;p h&oacute;a đơn, chứng từ thu nộp ng&acirc;n s&aacute;ch nh&agrave; nước</em><em>. </em>Trong đ&oacute;, <span>Ng&ocirc; Văn Thụy</span> (c&aacute;n bộ Cục Điều tra chống bu&ocirc;n lậu, Tổng cục Hải quan) bị điều tra h&agrave;nh vi <em>Nhận hối lộ</em>.</p> <p class="Normal">Theo <span>thiếu tướng T&ocirc; &Acirc;n X&ocirc;</span> (Ch&aacute;nh văn ph&ograve;ng Bộ C&ocirc;ng an), vụ &aacute;n c&oacute; t&iacute;nh chất đặc biệt nghi&ecirc;m trọng, c&oacute; sự tham gia của &quot;một số c&aacute; nh&acirc;n trong hệ thống&quot;... n&ecirc;n thường trực Ban chỉ đạo Trung ương Ph&ograve;ng chống tham nhũng đ&atilde; quyết định đưa v&agrave;o diện theo d&otilde;i, chỉ đạo.</p> </div>

Theo vnexpress.net
Yêu cầu siết chặt cấp giấy phép xây dựng chung cư mini

Yêu cầu siết chặt cấp giấy phép xây dựng chung cư mini

Bộ Xây dựng đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tăng cường thực hiện các quy định của pháp luật về xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ, công trình có thiết kế nhiều tầng, nhiều căn hộ ở.
back to top