Tìm thấy 7 thi thể của nhóm cán bộ gặp nạn khi vào Rào Trăng

Tính đến 15h ngày 15/10, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy 7 thi thể tại tiểu khu 67. Công tác tìm kiếm đang được tích cực triển khai.

<div> <p>UBND tỉnh Thừa Thi&ecirc;n - Huế x&aacute;c nhận t&iacute;nh đến 14h30 ng&agrave;y 15/10, lực lượng cứu hộ đ&atilde; t&igrave;m được 6 thi thể trong đo&agrave;n c&aacute;n bộ c&ocirc;ng t&aacute;c bị nạn ở tiểu khu 67.</p> <p>Theo ghi nhận của ph&oacute;ng vi&ecirc;n <em>Zing</em>, an ninh quanh Bệnh viện Qu&acirc;n y 268 (TP Huế) được thắt chặt. Lực lượng CSGT v&agrave; d&acirc;n ph&ograve;ng được triển khai ph&iacute;a trước cổng bệnh viện.</p> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="rao trang 3 anh 1" src="https://khds.1cdn.vn/2020/10/15/znews-photo-zadn-vn_z2127213209974_6e1a7a450bc4a1b6e22d179816177ae0.jpg" title="rào trăng 3 ảnh 1" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p>Lực lượng bảo vệ được triển khai trước cổng Bệnh viện Qu&acirc;n y 268. Ảnh: <em>Đo&agrave;n Nguy&ecirc;n.</em></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>Trước đ&oacute;, l&uacute;c 13h, sở chỉ huy tiền phương cho biết lực lượng chức năng đ&atilde; t&igrave;m thấy 4 thi thể đầu ti&ecirc;n trong đo&agrave;n c&aacute;n bộ gặp nạn h&ocirc;m 12/10. Th&ocirc;ng tin cụ thể của người tử nạn chưa được cơ quan thẩm quyền tiết lộ.</p> <p>&ldquo;Hiện xe cứu thương của qu&acirc;n đội đưa những người tử vong về bệnh viện&rdquo;, nguồn tin n&oacute;i.</p> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="rao trang 3 anh 2" src="https://khds.1cdn.vn/2020/10/15/znews-photo-zadn-vn_rt002_zing.jpg" title="rào trăng 3 ảnh 2" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p>Xe cứu thương đưa nạn nh&acirc;n về bệnh viện qu&acirc;n đội. Ảnh: <em>Việt Linh.</em></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>Chiều 15/10, thượng tướng Phan Văn Giang, Thứ trưởng Bộ Quốc ph&ograve;ng, đ&atilde; họp trực tuyến với Sở chỉ huy tiền phương v&agrave; c&aacute;c lực lượng t&igrave;m kiếm cứu hộ, cứu nạn.</p> <p>Trưa 15/10, theo th&ocirc;ng tin từ sở chỉ huy tiền phương, sau khi khoanh v&ugrave;ng được vị tr&iacute; tiểu khu 67, lực lượng c&ocirc;ng binh đ&atilde; sử dụng nhiều m&aacute;y m&uacute;c để đ&agrave;o lớp b&ugrave;n để t&igrave;m người mất t&iacute;ch.</p> <p>Lực lượng chức năng đ&atilde; t&igrave;m được khoảng 5 mũ cối, nghi l&agrave; tư trang của những người bị nạn.</p> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="rao trang 3 anh 3" src="https://khds.1cdn.vn/2020/10/15/znews-photo-zadn-vn_giang.jpg" title="rào trăng 3 ảnh 3" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p>Sở chỉ huy tiền phương họp trực tuyến với Thứ trưởng Bộ Quốc ph&ograve;ng về c&ocirc;ng t&aacute;c cứu hộ cứu nạn. Ảnh: <em>CTV.</em></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p><br /> UBND tỉnh Thừa Thi&ecirc;n - Huế cho biết lực lượng cứu hộ, cứu nạn đ&atilde; x&aacute;c định được vị tr&iacute; 13 c&aacute;n bộ, chiến sĩ mất t&iacute;ch tại tiểu khu 67, Trạm kiểm l&acirc;m S&ocirc;ng Bồ.</p> <p>Tỉnh đ&atilde; huy động th&ecirc;m 10 xe m&uacute;c để hỗ trợ t&igrave;m kiếm nạn nh&acirc;n. C&ocirc;ng t&aacute;c t&igrave;m kiếm đang được t&iacute;ch cực triển khai với quyết t&acirc;m tiếp cận v&agrave; đưa c&aacute;c nạn nh&acirc;n ra khỏi v&ugrave;ng sạt lở một c&aacute;ch nhanh nhất.</p> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="rao trang 3 anh 4" src="https://khds.1cdn.vn/2020/10/15/znews-photo-zadn-vn_raotrangdat.jpg" title="rào trăng 3 ảnh 4" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p>Đất đ&aacute; v&ugrave;i lấp khu nh&agrave; điều h&agrave;nh thủy điện R&agrave;o Trăng 3. Ảnh: <em>CTV.</em></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>Trước đ&oacute;, hơn 300 người c&ugrave;ng c&aacute;c phương tiện cơ giới được huy động tham gia cứu hộ v&agrave; kh&ocirc;i phục tuyến đường 71 để v&agrave;o tiểu khu 67 v&agrave; R&agrave;o Trăng 3, R&agrave;o Trăng 4.</p> <p>Lực lượng cứu hộ đ&atilde; t&igrave;m kiếm v&agrave; đưa được 19 người gặp nạn về th&agrave;nh phố Huế để kiểm tra sức khỏe. Ngo&agrave;i ra, một thi thể c&ocirc;ng nh&acirc;n tại thủy điện R&agrave;o Trăng 3 được đưa về Bệnh viện Đa khoa B&igrave;nh Điền để x&aacute;c định danh t&iacute;nh.</p> <p>Theo th&ocirc;ng tin từ sở chỉ huy tiền phương đặt tại x&atilde; Phong Xu&acirc;n, h&ocirc;m nay c&aacute;c đơn vị sẽ tung đội ch&oacute; nghiệp vụ v&agrave;o gần R&agrave;o Trăng.</p> <p>&quot;C&aacute;c đơn vị đ&atilde; huy động gần 1.000 người v&agrave; 189 phương tiện c&aacute;c loại c&ugrave;ng 3 ch&oacute; nghiệp vụ tham gia t&igrave;m kiếm cứu nạn. Tuy nhi&ecirc;n, đến nay vẫn chưa thể tiếp cận hiện trường&quot;, nguồn tin của Zing cho hay.</p> <p>&Ocirc;ng Phan Thi&ecirc;n Định, Ph&oacute; chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thi&ecirc;n - Huế, cho biết đến 9h s&aacute;ng nay, lực lượng c&ocirc;ng binh đi theo đường 71 tiến gần nh&agrave; m&aacute;y thủy điện R&agrave;o Trăng 4. Nếu tiếp cận được vị tr&iacute; n&agrave;y, qu&acirc;n đội sẽ dễ d&agrave;ng qua khu vực R&agrave;o Trăng 3 để t&igrave;m kiếm người bị nạn.</p> <p>&quot;H&ocirc;m qua, c&aacute;c lực lượng đ&atilde; đi đến tiểu khu 67 theo đường bộ 71. Từ đ&acirc;y, c&aacute;c chiến sĩ sẽ tiếp tục đi v&agrave;o R&agrave;o Trăng 3. Nếu thuận lợi, bộ đội đến hiện trường v&agrave;o tối nay&quot;, &ocirc;ng Định th&ocirc;ng tin.</p> <p>Tuy nhi&ecirc;n, theo Ph&oacute; chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thi&ecirc;n - Huế, trong trường hợp h&ocirc;m nay lực lượng chức năng kh&ocirc;ng tiếp cận được hiện trường th&igrave; việc t&igrave;m kiếm sẽ kh&oacute; khăn hơn v&igrave; ảnh hưởng b&atilde;o.</p> <p>&quot;So với hiện trạng lở n&uacute;i đồi th&igrave; ph&iacute;a thủy điện R&agrave;o Trăng 3 kinh khủng hơn nhiều. Cả nửa quả n&uacute;i lớn đổ sập xuống. H&ocirc;m qua, ch&uacute;ng t&ocirc;i c&ugrave;ng lực lượng c&ocirc;ng an đi bằng đường s&ocirc;ng đ&atilde; tiếp cận R&agrave;o Trăng 3&quot;, &ocirc;ng Định n&oacute;i.</p> <figure class="video cms-video" data-video-src="https://znews-mcloud-bf-s2.zadn.vn/FbZVa6qSGtw/86d7248d8bc2629c3bd3/7bb2635d301bd945800a/720/dfe2e9bd29f1c0af99e0.mp4?authen=exp=1602911642~acl=/FbZVa6qSGtw/*~hmac=68b1d437ebdf1bb164ba22b9242fd8b8" false="" source-url="/video-cuoc-giai-cuu-o-rao-trang-post1141989.html"> <div class="video-container formatted"> <video allowads="true" aspect="16:9" controls="controls" fullwidthmode="false" mediaid="dfe2e9bd29f1c0af99e0" muted="" onlyvietnam="false" playsinline="" poster="https://znews-photo.zadn.vn/w660/Uploaded/qnuozb/2020_10_15/may_bay_1_1.jpg" preload="none" src="https://znews-mcloud-bf-s2.zadn.vn/OY3vU39W_Tk/2d568e0c2143c81d9152/a327bac8e98e00d0599f/480/dfe2e9bd29f1c0af99e0.mp4?authen=exp=1602911642~acl=/OY3vU39W_Tk/*~hmac=dd3042c9bb5cc60eb7544d757c8630eb" theatermode="false" watermark="false"><source label="Auto" src="https://znews-mcloud-mpl-s2.zadn.vn/Ya45D5A4SKY/whls/vod/0/BoehRT4j92G410VJc5C/dfe2e9bd29f1c0af99e0.m3u8?authen=exp=1602868442~acl=/Ya45D5A4SKY/*~hmac=76a5d9277dae4e74624561ce9677a11a" type="application/x-mpegURL" /><source label="SD" res="480" src="https://znews-mcloud-bf-s2.zadn.vn/OY3vU39W_Tk/2d568e0c2143c81d9152/a327bac8e98e00d0599f/480/dfe2e9bd29f1c0af99e0.mp4?authen=exp=1602911642~acl=/OY3vU39W_Tk/*~hmac=dd3042c9bb5cc60eb7544d757c8630eb" type="video/mp4" /><source label="HD" res="720" src="https://znews-mcloud-bf-s2.zadn.vn/FbZVa6qSGtw/86d7248d8bc2629c3bd3/7bb2635d301bd945800a/720/dfe2e9bd29f1c0af99e0.mp4?authen=exp=1602911642~acl=/FbZVa6qSGtw/*~hmac=68b1d437ebdf1bb164ba22b9242fd8b8" type="video/mp4" /></video> </div> <figcaption><strong><span>Cuộc giải cứu ở R&agrave;o Trăng</span></strong> Kết th&uacute;c ng&agrave;y 14/10, lực lượng cứu hộ đ&atilde; tiếp cận thủy điện R&agrave;o Trăng 3, trạm kiểm l&acirc;m 67 v&agrave; đưa một thi thể, 19 người ra khỏi nơi bị c&ocirc; lập.</figcaption> </figure> <p>Theo Ph&oacute; chủ tịch Thừa Thi&ecirc;n - Huế, trong qu&aacute; tr&igrave;nh t&igrave;m kiếm, lực lượng chức năng sử dụng flycam bay tr&ecirc;n c&aacute;c sườn n&uacute;i để quan s&aacute;t với hy vọng ph&aacute;t hiện những manh mối để t&igrave;m kiếm người bị nạn.</p> <p>&quot;Đo&agrave;n d&ugrave;ng flycam nhưng chưa ph&aacute;t hiện ai. Phương &aacute;n tiếp theo c&oacute; thể l&agrave; d&ugrave;ng c&ocirc;ng nghệ tầm nhiệt để t&igrave;m người&quot;, Ph&oacute; chủ tịch Thừa Thi&ecirc;n - Huế chia sẻ.</p> <p>Hướng cứu hộ đường thủy, h&agrave;ng trăm c&aacute;n bộ, chiến sĩ đ&atilde; l&ecirc;n đường từ rất sớm. Tuy nhi&ecirc;n, theo th&ocirc;ng tin từ sở chỉ huy tiền phương, s&aacute;ng nay tr&ecirc;n địa b&agrave;n Thừa Thi&ecirc;n - Huế c&oacute; mưa to n&ecirc;n nước chảy xiết tr&ecirc;n c&aacute;c s&ocirc;ng, suối khiến việc tiếp cận hiện trường gặp kh&oacute; khăn.</p> <p>Ở s&acirc;n bay Ph&uacute; B&agrave;i, 2 tổ bay của Sư đo&agrave;n 372 đ&atilde; sẵn s&agrave;ng từ rất sớm nhưng thời tiết chưa thuận lợi n&ecirc;n 2 trực thăng chưa thể xuất ph&aacute;t theo kế hoạch</p> <div class="notebox ncenter"> <p>- Trưa 12/10, c&ocirc;ng tr&igrave;nh thủy điện R&agrave;o Trăng 3 sạt lở, khiến 3 người chết, 17 người mất li&ecirc;n lạc.</p> <p>- Chiều 12/10, đo&agrave;n c&ocirc;ng t&aacute;c của UBND tỉnh Thừa Thi&ecirc;n - Huế v&agrave; Qu&acirc;n khu 4 l&ecirc;n đường cứu hộ, cứu nạn.</p> <p>- Rạng s&aacute;ng 13/10, khu vực đo&agrave;n cứu hộ dừng ch&acirc;n nghỉ ở tiểu khu 67, Trạm kiểm l&acirc;m S&ocirc;ng Bồ bị sạt lở khiến 13 người mất li&ecirc;n lạc.</p> <p>- S&aacute;ng 14/10, chuyến bay đầu ti&ecirc;n của Sư đo&agrave;n 372 v&agrave;o khu vực R&agrave;o Trăng 3.</p> <p>- Chiều 14/10, giải cứu 19 người v&agrave; đưa một thi thể ra ngo&agrave;i.</p> </div> <figure class="video cms-video" data-video-src="https://znews-mcloud-bf-s2.zadn.vn/4aKHsyHgEI4/d8a44a47e3080a565319/0b5e225c761a9f44c60b/720/5340644ba5074c591516.mp4?authen=exp=1602911641~acl=/4aKHsyHgEI4/*~hmac=0d580180fa0d909c20007dcb7b629622" false="" source-url="/video-quyet-dinh-tao-bao-khi-truc-thang-bay-vao-rao-trang-post1142066.html"> <div class="video-container formatted"> <video allowads="true" aspect="16:9" controls="controls" fullwidthmode="false" mediaid="5340644ba5074c591516" muted="" onlyvietnam="false" playsinline="" poster="https://znews-photo.zadn.vn/w660/Uploaded/qnuozb/2020_10_15/TUONG_SON.jpg" preload="none" src="https://znews-mcloud-bf-s2.zadn.vn/Wu9NtvNXIqs/debc4e5fe7100e4e5701/73ce58cc0c8ae5d4bc9b/480/5340644ba5074c591516.mp4?authen=exp=1602911641~acl=/Wu9NtvNXIqs/*~hmac=d88474dfd6fa65540ffea20bc82e4df7" theatermode="false" watermark="false"><source label="Auto" src="https://znews-mcloud-mpl-s2.zadn.vn/J1BdZupHlyM/whls/vod/0/zF7mjbwZgggAYebKSdy/5340644ba5074c591516.m3u8?authen=exp=1602868441~acl=/J1BdZupHlyM/*~hmac=fadb660eca306d49478c23da4536b4aa" type="application/x-mpegURL" /><source label="SD" res="480" src="https://znews-mcloud-bf-s2.zadn.vn/Wu9NtvNXIqs/debc4e5fe7100e4e5701/73ce58cc0c8ae5d4bc9b/480/5340644ba5074c591516.mp4?authen=exp=1602911641~acl=/Wu9NtvNXIqs/*~hmac=d88474dfd6fa65540ffea20bc82e4df7" type="video/mp4" /><source label="HD" res="720" src="https://znews-mcloud-bf-s2.zadn.vn/4aKHsyHgEI4/d8a44a47e3080a565319/0b5e225c761a9f44c60b/720/5340644ba5074c591516.mp4?authen=exp=1602911641~acl=/4aKHsyHgEI4/*~hmac=0d580180fa0d909c20007dcb7b629622" type="video/mp4" /></video> </div> <figcaption><strong><span>Quyết định t&aacute;o bạo khi trực thăng bay v&agrave;o R&agrave;o Trăng</span></strong> &quot;Quyết định t&aacute;o bạo nhất l&agrave; bay thẳng qua khe n&uacute;i, trực thăng giảm độ cao, treo lơ lửng 5 ph&uacute;t để thả h&agrave;ng cứu trợ&quot;, thiếu tướng Phạm Trường Sơn kể.</figcaption> </figure> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo zingnews.vn
Đối tượng dễ mắc thuyên tắc ối

Đối tượng dễ mắc thuyên tắc ối

Thuyên tắc mạch ối là một biến chứng vô cùng nguy hiểm trong sản khoa, tỷ lệ cứu sống rất thấp mà lại không hề có bất cứ dấu hiệu cảnh báo nào. Vậy phát hiện và phòng ngừa ra sao?
Đại tướng Tô Lâm làm Chủ tịch nước

Đại tướng Tô Lâm làm Chủ tịch nước

Với đa số phiếu tán thành, Đại tướng Tô Lâm đã được Quốc hội bầu làm Chủ tịch nước. Trước Quốc hội, đồng bào và cử tri cả nước, tân Chủ tịch nước Tô Lâm đã tuyên thệ nhậm chức.
back to top