Cứu hộ ở Rào Trăng: 'Chúng tôi đang tìm mọi người'

Cả 3 hướng tiếp cận đường bộ, đường không, đường thủy đồng thời được triển khai. Lực lượng chức năng đã cứu được 19 người và đưa một thi thể ra ngoài.

<div> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="giai cuu rao trang 3, anh 1" src="https://khds.1cdn.vn/2020/10/15/znews-photo-zadn-vn_raotrang2_zing_1.jpg" title="giải cứu rào trăng 3, ảnh 1" /></td> </tr> <tr> </tr> </tbody> </table> <p>Ngồi tại s&acirc;n bay Ph&uacute; B&agrave;i (Thừa Thi&ecirc;n - Huế), anh C&ocirc;ng Nam (đại diện chủ đầu tư thủy điện A Lin B2) lấy ra một tờ giấy trắng, một c&acirc;y viết l&ocirc;ng rồi nắn n&oacute;t viết l&ecirc;n đ&oacute;.</p> <p>&quot;Mọi người c&oacute; bị sao kh&ocirc;ng? Ch&uacute;ng t&ocirc;i đang t&igrave;m mọi người. H&atilde;y li&ecirc;n lạc với ch&uacute;ng t&ocirc;i&quot;, d&ograve;ng chữ được anh Nam cẩn thận viết ra. Sau đ&oacute;, người đ&agrave;n &ocirc;ng n&agrave;y bỏ tờ giấy v&agrave;o trong một c&aacute;i b&igrave;nh nhựa, đ&egrave; th&ecirc;m cục đ&aacute; l&ecirc;n tr&ecirc;n rồi vặn nắp lại.</p> <p>Anh dự t&iacute;nh sẽ thả chiếc hộp n&agrave;y xuống ph&iacute;a dưới khi c&ugrave;ng trực thăng bay chuyến thứ 2 v&agrave;o khu vực thủy điện R&agrave;o Trăng 3, tiếp cận ứng cứu những người gặp nạn.</p> <p>&quot;Việc thả tờ giấy n&agrave;y với hy vọng những người mất li&ecirc;n lạc sẽ nhặt được, t&igrave;m c&aacute;ch đưa l&ecirc;n những vị tr&iacute; thuận lợi để lực lượng chức năng nh&igrave;n thấy trong qu&aacute; tr&igrave;nh t&igrave;m kiếm&quot;, anh Nam mong mỏi.</p> <p>Tuy vậy, chuyến bay trinh th&aacute;m v&agrave; thả h&agrave;ng cứu trợ thứ 2 đ&atilde; kh&ocirc;ng thể cất c&aacute;nh v&agrave;o trưa 14/10 như dự t&iacute;nh v&igrave; thời tiết xấu.</p> <figure class="video cms-video" data-video-src="https://znews-mcloud-bf-s2.zadn.vn/FbZVa6qSGtw/86d7248d8bc2629c3bd3/7bb2635d301bd945800a/720/dfe2e9bd29f1c0af99e0.mp4?authen=exp=1602870601~acl=/FbZVa6qSGtw/*~hmac=c6b9625e48154b53a85684fb073312d3" false="" source-url="/video-cuoc-giai-cuu-o-rao-trang-post1141989.html"> <div class="video-container formatted"> <video allowads="true" aspect="16:9" controls="controls" fullwidthmode="false" mediaid="dfe2e9bd29f1c0af99e0" muted="" onlyvietnam="false" playsinline="" poster="https://znews-photo.zadn.vn/w660/Uploaded/qnuozb/2020_10_15/may_bay_1_1.jpg" preload="none" src="https://znews-mcloud-bf-s2.zadn.vn/OY3vU39W_Tk/2d568e0c2143c81d9152/a327bac8e98e00d0599f/480/dfe2e9bd29f1c0af99e0.mp4?authen=exp=1602870601~acl=/OY3vU39W_Tk/*~hmac=43e8dd24560040578bdf754415649c28" theatermode="false" watermark="false"><source label="Auto" src="https://znews-mcloud-mpl-s2.zadn.vn/Ya45D5A4SKY/whls/vod/0/BoehRT4j92G410VJc5C/dfe2e9bd29f1c0af99e0.m3u8?authen=exp=1602827401~acl=/Ya45D5A4SKY/*~hmac=32379f72ab9859de65bcc692e7e0e35a" type="application/x-mpegURL" /><source label="SD" res="480" src="https://znews-mcloud-bf-s2.zadn.vn/OY3vU39W_Tk/2d568e0c2143c81d9152/a327bac8e98e00d0599f/480/dfe2e9bd29f1c0af99e0.mp4?authen=exp=1602870601~acl=/OY3vU39W_Tk/*~hmac=43e8dd24560040578bdf754415649c28" type="video/mp4" /><source label="HD" res="720" src="https://znews-mcloud-bf-s2.zadn.vn/FbZVa6qSGtw/86d7248d8bc2629c3bd3/7bb2635d301bd945800a/720/dfe2e9bd29f1c0af99e0.mp4?authen=exp=1602870601~acl=/FbZVa6qSGtw/*~hmac=c6b9625e48154b53a85684fb073312d3" type="video/mp4" /></video> </div> <figcaption><strong><span>Cuộc giải cứu ở R&agrave;o Trăng</span></strong> Kết th&uacute;c ng&agrave;y 14/10, lực lượng cứu hộ đ&atilde; tiếp cận thủy điện R&agrave;o Trăng 3, trạm kiểm l&acirc;m 67 v&agrave; đưa một thi thể, 19 người ra khỏi nơi bị c&ocirc; lập.</figcaption> </figure> <h3>3 hướng tiếp cận</h3> <p>Đ&uacute;ng 9h30 ng&agrave;y 14/10, m&aacute;y bay thứ nhất mang số hiệu Mi-717E của Sư đo&agrave;n 372 khởi h&agrave;nh từ s&acirc;n bay Ph&uacute; B&agrave;i, đưa c&aacute;n bộ, chiến sĩ trinh th&aacute;m địa h&igrave;nh v&agrave; thả h&agrave;ng cứu trợ cho R&agrave;o Trăng 3.</p> <p>Chiếc trực thăng chở khoảng 20 người, trong đ&oacute; c&oacute; thiếu tướng Phạm Trường Sơn - Ph&oacute; tư lệnh Qu&acirc;n chủng Ph&ograve;ng kh&ocirc;ng Kh&ocirc;ng qu&acirc;n - l&agrave;m chỉ huy trưởng.</p> <p>Trực thăng bay qua x&atilde; Phong Xu&acirc;n, huyện Phong Điền, rồi tiến thẳng v&agrave;o khu vực thủy điện R&agrave;o Trăng 3. Nơi n&agrave;y c&oacute; địa thế n&uacute;i rừng hiểm trở, cộng th&ecirc;m thời tiết xấu.</p> <p>Qua 2 v&ograve;ng trinh s&aacute;t, đội ứng cứu quan s&aacute;t thấy đường bị sạt lở rất d&agrave;i ở khu vực R&agrave;o Trăng 3, c&oacute; đoạn sạt lở tới v&agrave;i chục km. Rất nhiều nh&agrave; của người d&acirc;n bị sụp đổ, c&ocirc;ng tr&igrave;nh hư hỏng&hellip;</p> <p>Khi nh&igrave;n thấy b&ecirc;n dưới c&oacute; từng nh&oacute;m 2-3 người, lực lượng ứng cứu quyết định tiếp cận R&agrave;o Trăng 3 ở độ cao 30 m. C&aacute;c g&oacute;i h&agrave;ng cứu trợ được chiến sĩ lần lượt thả xuống với hy vọng người gặp nạn c&oacute; thể nhận được để duy tr&igrave; sự sống trong l&uacute;c chờ đo&agrave;n cứu hộ cứu nạn.</p> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="giai cuu rao trang 3, anh 2" src="https://khds.1cdn.vn/2020/10/15/znews-photo-zadn-vn_raotrang14_zing.jpg" title="giải cứu rào trăng 3, ảnh 2" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption default-caption">Trung tướng Nguyễn Trọng B&igrave;nh, Ph&oacute; tổng tham mưu trưởng Qu&acirc;n đội Nh&acirc;n d&acirc;n Việt Nam (tr&aacute;i), v&agrave; thiếu tướng Phạm Trường Sơn, Ph&oacute; tư lệnh Qu&acirc;n chủng Ph&ograve;ng kh&ocirc;ng Kh&ocirc;ng qu&acirc;n. Ảnh: <em>Việt H&ugrave;ng.</em></td> </tr> </tbody> </table> <p>&quot;Việc thả h&agrave;ng đ&atilde; th&agrave;nh c&ocirc;ng. C&aacute;n bộ, đồng b&agrave;o đ&atilde; tiếp nhận được lương thực, thuốc men&rdquo;, thiếu tướng Sơn n&oacute;i với <em>Zing</em>.</p> <p>Sau khoảng 60 ph&uacute;t trinh s&aacute;t, chiếc trực thăng đ&aacute;p trở về lại s&acirc;n bay Ph&uacute; B&agrave;i.</p> <p>Song song đ&oacute;, ở đường bộ, hai chiếc xe vận tải cỡ lớn của lữ đo&agrave;n c&ocirc;ng binh 414, Qu&acirc;n khu 4, đ&atilde; đưa h&agrave;ng chục chiến sĩ v&agrave;o khu vực hiện trường cứu nạn.</p> <p>C&aacute;c chiến sĩ, bộ đội mang theo &aacute;o phao để bơi qua những đoạn ngầm, nước chảy xiết. Xe cứu hộ - cứu nạn của Bộ Quốc ph&ograve;ng nối đu&ocirc;i xe chở đ&aacute; v&agrave;o hiện trường.</p> <p>Ở hướng đường thủy, trong buổi s&aacute;ng c&ugrave;ng ng&agrave;y, nh&oacute;m cứu hộ khoảng 60 người đi thuyền m&aacute;y, ca n&ocirc; tiếp cận thủy điện R&agrave;o Trăng 4, tiếp tế cho những nạn nh&acirc;n bị mắc kẹt tại đ&acirc;y. Sau đ&oacute;, nh&oacute;m t&igrave;m kiếm, cứu nạn di chuyển v&agrave;o R&agrave;o Trăng 3.</p> <h3>Cứu 19 người</h3> <p>Sau hơn 3 giờ nỗ lực t&igrave;m kiếm, lực lượng cứu hộ ph&aacute;t hiện một thi thể v&agrave; chuyển nạn nh&acirc;n v&agrave;o Bệnh viện Đa khoa B&igrave;nh Điền.</p> <p>Nam c&ocirc;ng nh&acirc;n tử nạn khi l&agrave;m việc tại c&ocirc;ng tr&igrave;nh thủy điện R&agrave;o Trăng 3. Nạn nh&acirc;n được đồng nghiệp chuyển sang thủy điện R&agrave;o Trăng 4, trước khi được lực lượng cứu hộ đưa ra ngo&agrave;i.</p> <p>Ngo&agrave;i ra, lực lượng chức năng cũng đưa được th&ecirc;m 19 người kh&aacute;c từ R&agrave;o Trăng 4 v&agrave; R&agrave;o Trăng 3. Trong số n&agrave;y c&oacute; 2 chuy&ecirc;n gia Ấn Độ.</p> <p>Khoảng 16h ng&agrave;y 14/10, lực lượng cứu hộ đ&atilde; kh&ocirc;i phục kết nối li&ecirc;n lạc với Thủy điện A Lin B2. To&agrave;n bộ 14 c&ocirc;ng nh&acirc;n của thủy điện n&agrave;y đều an to&agrave;n. Họ c&ograve;n lương thực sử dụng trong 1-2 ng&agrave;y.</p> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="giai cuu rao trang 3, anh 3" src="https://khds.1cdn.vn/2020/10/15/znews-photo-zadn-vn_raotrang_2_.jpg" title="giải cứu rào trăng 3, ảnh 3" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p>Đội cứu hộ đường thủy đ&atilde; đưa được 19 người v&agrave; một thi thể ra b&ecirc;n ngo&agrave;i. Ảnh: <em>CTV.</em></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>Sở Chỉ huy tiền phương (đặt tại x&atilde; Xu&acirc;n Phong, huyện Phong Điền) vẫn tiếp tục chỉ đạo c&aacute;c lực lượng, quyết liệt triển khai biện ph&aacute;p t&igrave;m kiếm người mất t&iacute;ch.</p> <p>Lực lượng tham gia t&igrave;m kiếm, cứu nạn c&oacute; tổng số l&agrave; 983 người, 189 phương tiện c&aacute;c loại c&ugrave;ng 3 ch&oacute; nghiệp vụ. Trong đ&oacute;, Bộ Quốc ph&ograve;ng điều động 666 c&aacute;n bộ chiến sĩ v&agrave; 119 trang bị, phương tiện c&aacute;c loại c&ugrave;ng 3 ch&oacute; nghiệp vụ; Bộ C&ocirc;ng Thương điều động 5 người v&agrave; 2 m&aacute;y ph&aacute;t điện; lực lượng tại địa phương l&agrave; 312 người v&agrave; 68 phương tiện c&aacute;c loại.</p> <p>Đội ch&oacute; nghiệp vụ gồm 3 huấn luyện vi&ecirc;n, 3 ch&oacute; nghiệp vụ do Bộ Tư lệnh Bộ đội Bi&ecirc;n ph&ograve;ng điều động đ&atilde; đến hiện trường chiều 14/10.</p> <p>N&oacute;i về kế hoạch t&igrave;m kiếm, cứu hộ, cứu nạn, thiếu tướng Phạm Trường Sơn cho biết Bộ Quốc ph&ograve;ng y&ecirc;u cầu lực lượng kh&ocirc;ng qu&acirc;n chuẩn bị 2 m&aacute;y bay CASA C-295, 9 trực thăng (trong đ&oacute; c&oacute; 3 chiếc dự bị).</p> <p>Ngo&agrave;i ra, lực lượng kh&ocirc;ng qu&acirc;n cũng chuẩn bị tiếp nhận 2 trực thăng Mi-171E cất c&aacute;nh từ Cần Thơ v&agrave; T&acirc;n Sơn Nhất (TP.HCM) ra Đ&agrave; Nẵng, sau đ&oacute;, hạ c&aacute;nh ở s&acirc;n bay Ph&uacute; B&agrave;i để tiếp tục thực hiện nhiệm vụ.</p> <p>&quot;Ch&uacute;ng t&ocirc;i x&aacute;c định đ&acirc;y l&agrave; nhiệm vụ d&agrave;i ng&agrave;y. Tinh thần của mọi người l&agrave; đặt việc cứu hộ, cứu nạn, đảm bảo an to&agrave;n cho c&aacute;c c&aacute;n bộ, đồng b&agrave;o đang gặp nạn l&ecirc;n tr&ecirc;n hết&quot;, &ocirc;ng Sơn n&oacute;i.</p> <div class="notebox ncenter"> <p>- Trưa 12/10, c&ocirc;ng tr&igrave;nh thủy điện R&agrave;o Trăng 3 sạt lở, khiến 3 người chết, 17 người mất li&ecirc;n lạc.</p> <p>- Chiều 12/10, đo&agrave;n c&ocirc;ng t&aacute;c của UBND tỉnh Thừa Thi&ecirc;n - Huế v&agrave; Qu&acirc;n khu 4 l&ecirc;n đường cứu hộ, cứu nạn.</p> <p>- Rạng s&aacute;ng 13/10, khu vực đo&agrave;n cứu hộ dừng ch&acirc;n nghỉ ở tiểu khu 67, Trạm kiểm l&acirc;m S&ocirc;ng Bồ bị sạt lở khiến 13 người mất li&ecirc;n lạc.</p> <p>- S&aacute;ng 14/10, chuyến bay đầu ti&ecirc;n của Sư đo&agrave;n 372 v&agrave;o khu vực R&agrave;o Trăng 3.</p> <p>- Chiều 14/10, giải cứu 19 người v&agrave; đưa một thi thể ra ngo&agrave;i.</p> </div> <figure class="video cms-video" data-video-src="https://znews-mcloud-bf-s2.zadn.vn/uwlVU-afPHI/478a580bf4441d1a4455/7bb8f3aaa6ec4fb216fd/480/67f47c8db9c1509f09d0.mp4?authen=exp=1602834285~acl=/uwlVU-afPHI/*~hmac=f93060c2218d3e76e4fcef2398d431bb" false="" source-url="/video-hinh-anh-dau-tien-tu-rao-trang-3-post1141669.html"> <div class="video-container formatted"> <video aspect="16:9" controls="controls" false="true" fullwidthmode="false" mediaid="67f47c8db9c1509f09d0" muted="" onlyvietnam="false" playsinline="" poster="https://znews-photo.zadn.vn/w660/Uploaded/qnuozb/2020_10_14/z2125121599205_afbb987421d349d2bd56c185a8d77e1c.jpg" preload="none" src="https://znews-mcloud-bf-s2.zadn.vn/uwlVU-afPHI/478a580bf4441d1a4455/7bb8f3aaa6ec4fb216fd/480/67f47c8db9c1509f09d0.mp4?authen=exp=1602834285~acl=/uwlVU-afPHI/*~hmac=f93060c2218d3e76e4fcef2398d431bb" theatermode="false" watermark="false"><source label="Auto" src="https://znews-mcloud-mpl-s2.zadn.vn/yac0Yx3JnRk/whls/vod/0/kxw_qKkokxkRcvYH37q/67f47c8db9c1509f09d0.m3u8?authen=exp=1602791085~acl=/yac0Yx3JnRk/*~hmac=245025530264925e1d1979472ee5e24d" type="application/x-mpegURL" /><source label="SD" res="480" src="https://znews-mcloud-bf-s2.zadn.vn/uwlVU-afPHI/478a580bf4441d1a4455/7bb8f3aaa6ec4fb216fd/480/67f47c8db9c1509f09d0.mp4?authen=exp=1602834285~acl=/uwlVU-afPHI/*~hmac=f93060c2218d3e76e4fcef2398d431bb" type="video/mp4" /><source label="HD" res="720" src="https://znews-mcloud-bf-s2.zadn.vn/uwlVU-afPHI/478a580bf4441d1a4455/7bb8f3aaa6ec4fb216fd/480/67f47c8db9c1509f09d0.mp4?authen=exp=1602834285~acl=/uwlVU-afPHI/*~hmac=f93060c2218d3e76e4fcef2398d431bb" type="video/mp4" /></video> </div> <figcaption><strong><span>H&igrave;nh ảnh đầu ti&ecirc;n từ R&agrave;o Trăng 3</span></strong> &quot;Đường v&agrave;o R&agrave;o Trăng sạt lở h&agrave;ng chục km, nhiều nh&agrave; đổ sụp, trực thăng thả h&agrave;ng tiếp tế ở độ cao 30 m&quot;, thiếu tướng Phạm Trường Sơn chia sẻ.</figcaption> </figure> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo zingnews.vn
back to top